Tagi:

Rzeczywiście Zmartychwstał!

"Rzeczywiście Zmartwychwstał", tymi słowami powitali apostołowie uczniów którzy przybyli z Emaus, aby opowiedzieć co ich spotkało. Widzieli zmartwychwstałego Pana, który przyłączył się do nich w drodze i pisma im wyjaśniał. Chrześcijanie wschodni z tych słów ewangelicznych uczynili pozdrowienie: „Pan zmartwychwstał”, na co odpowiadają „Prawdziwie zmartwychwstał!”.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest wydarzeniem historycznym, choć w bardzo szczególny sposób, leży bowiem na granicy historii.

Wraz ze zmartwychwstaniem historia otwiera się na eschatologię. Zmartwychwstanie Jezusa jest ostatecznym i nieodwracalnym zwycięstwem nad śmiercią. "Jezus z Nazaretu ukrzyżowany, powstał z martych! Idźcie, powiedzcie o tym Piotrowi i uczniom"(MK16,1-7).


Chrzest dzieci w kościele św. Zygmunta

W chrześcijański obchód Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wpisuje się starodawna tradycja udzielania sakramentu chrztu świętego. Poprzez mękę – pisze św. Augustyn- Pan przeszedł z śmierci do życia. Chrzest święty sakrament zanurzony w paschalnym wydarzeniu zbawczym, jest przejściem katechumena ze śmierci grzechu do życia łaski. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w kościele św. Zygmunta 21 dzieci przyjęło ten sakrament inicjacji chrześcijańskiej.

Mszę świętą o godz. 13.15 celebrował i sakramentu chrztu św. udzielił ks. Kan. Adam Radzimirski. W kazaniu ks. Proboszcz przypomniał wiernym licznie zebranym na tej uroczystości, podstawowe obowiązki chrześcijańskie, wśród nich obowiązek świętowania niedzieli. Wydarzenie to skupiło wielu rodziców, krewnych i przyjaciół ochrzczonych dzieci.

Z katechizmu Kościoła Katolickiego.


Tagi:

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, to najbardziej radosny dzień w roku. "Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy, alleluja" (śpiew przed ewang.). Najbardziej radosny, bo "choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy" (sekw.). Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, nic by nie pomogło Jego wcielenie, a śmierć nie dałaby ludziom życia. "Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara" (1 Kor 15, 17), woła św. Paweł. Któż istotnie mógłby wierzyć i pokładać nadzieję w umarłym? Lecz Chrystus nie jest umarły, ale żywy. "Szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego - powiedział Anioł do niewiast. - Powstał, nie ma Go tu" (Mk 16, 6).

W pierwszej chwili ta wieść wzbudziła obawę i strach do tego stopnia, że niewiasty "uciekły od grobu... Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały" (tamże 8). Lecz razem z nimi, lub może nieco wcześniej, była Maria Magdalena, a ta zaledwie zobaczyła "kamień odsunięty od grobu", pobiegła do Piotra i Jana zanieść im wieść: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono" (J 20, 1-2). Obydwaj szybko pobiegli i wszedłszy do wnętrza grobu ujrzeli "leżące płótna oraz chustę... oddzielnie zwiniętą" (J 6-7); ujrzeli i uwierzyli. Oto pierwszy akt wiary Kościoła rodzącego się w Chrystusie zmartwychwstałym, wywołany przez troskę niewiasty oraz płótna znalezione w pustym grobie. Gdyby zabrano stąd ciało, któż zatroszczyłby się o to, by ogołocić zwłoki, a płótna poskładać z taką starannością? Bóg posługuje się prostymi rzeczami, aby oświecić uczniów, którzy "dotąd nie rozumieli jeszcze Pisma (które mówi), że On ma powstać z martwych" (tamże 9), ani tego, co przepowiedział sam Jezus o swoim zmartwychwstaniu. Piotr, głowa Kościoła, i Jan, "uczeń, którego Jezus miłował" (tamże 2), mają tę zasługę, że przyjęli znaki Zmartwychwstałego; wieść przyniesioną przez niewiastę, pusty grób oraz płótna tam złożone.

"Znaki" Zmartwychwstania, chociaż w innej formie, są dotąd obecne na świecie: wiara heroiczna, życie ewangeliczne tylu pokornych i ukrytych dusz; żywotność Kościoła, która mimo prześladowań zewnętrznych i walk wewnętrznych nie słabnie; Eucharystia, żywa obecność Chrystusa zmartwychwstałego, nieustannie pociągająca ludzi do siebie. Obowiązkiem każdego człowieka jest przyjąć te znaki, uwierzyć, jak uwierzyli Apostołowie, i stale umacniać swą wiarę.


Konkurs wielkanocny

Po raz czwarty Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, organizuje konkurs dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestników świetlic i innych ośrodków edukacyjno-kulturalnych. W wielkanocnym konkursie plastycznym pt. „Wielkanoc w Powiecie Szydłowieckim 2013”, którego celem jest wybranie kartki wielkanocnej.

W ubiegłym roku wpłynęło 406 prac. Wybrana kartka została wydrukowana i służyła do przekazania życzeń świątecznych i jednocześnie promocji powiatu.

Aby wziąć udział w konkursie należało zapoznać się z regulaminem i dostarczyć w terminie do dnia 4 marca 2013r. jedną prace wykonane w technikach dowolnych np.: malarstwo, rysunek, wycinanki i inne formy plastyczne w formacie A4. Tematyka prac powinna nawiązywać do świąt wielkanocnych, jednak interpretacja tematu jest dowolna. Praca może też nawiązywać tematem do powiatu szydłowieckiego w dowolnej formie.


Tagi:

Wielkosobotnie oczekiwanie

Wielka Sobota, to dzień oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. W świątyniach katolickich trwa adoracja krzyża i święcenie pokarmów na wielkanocny stół. W farze pokarmy święcone były w godz. 9-11, oraz po południu od 14-13. W koszyczkach wierni przynoszą do poświęcenia chleb na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy, mięso przypominające baranku paschalnego, spożywanego podczas ostatniej wieczerzy oraz jajka, jako symbol nowego życia. W szydłowieckiej farze przed południem pokarmy święciła ks. Witold Witasek.

Polskim zwyczajem jest też odwiedzanie różnych kościołów i porównywanie wystrojów Grobów Pańskich, odwiedziny grobów bliskich, zapalenie świec i modlitwa za zmarłych oczekujących na wypełnienie obietnic Bożych, na zmartwychwstanie. Arcybiskup Józef Michalik napisał dziś na temat tej tajemnicy takie słowa: „Grób Chrystusa jest czasowy. Mój grób także będzie miejscem oczekiwania na powtórne przyjście Pana i na powszechne zmartwychwstanie.” Groby nie są więc ostatnim akordem ludzkiej egzystencji, ale miejscem cichego oczekiwania na nowe, pełne życie z Bogiem.

Wieczorem natomiast rozpoczyna się wielkosobotnia liturgia światła, liturgia czuwania na cześć Pana. Światło Paschału, jest symbolem Chrystusa. Odbywa się święcenie ognia, wody, następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, ewentualnie chrzest katechumenów. Na koniec rozbrzmiewa radosne „Alleluja”. W kościołach gdzie wigilia paschalna połączona jest z mszą świętą rezurekcyjną, po radosnym Alleluja odbywa się przy dźwiękach dzwonów procesja i sprawowana jest msza poranka wielkanocnego. To już początek świętowania Zmartwychwstania Jezusa.


Tagi:

Farna Wigilia Paschalna

W szydłowieckiej farze liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się dziś 30 marca o godz. 20. Wśród ciemności nocy od płonącego na placu kościelnym, poświęconego ogniska, zapalona została świeca paschalna. Wcześniej przewodniczący liturgii ks. Witold Witasek, na paschale wyżłobił krzyż, grecką literę Alfa i Omega, a na czterech polach pod krzyżem liczbę 2013. Wypowiadając przy tym słowa: Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Po zapaleniu paschału i wyśpiewaniu aklamacji: Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Procesyjnie udano się do świątyni pogrążonej w ciemności. Tutaj kapłan unosząc trzykrotnie zapalony paschał ku górze zaśpiewał Światło Chrystusa, a wierni odpowiedzieli: Bogu niech będą dzięki. Po wprowadzeniu Paschału zapalono światła w kościele, a kapłan: ks W. Witasek odśpiewał Orędzie wielkanocne, zachęcające całą ziemię, a szczególnie Kościół święty, do radości ze zwycięstwa Chrystusa.

Następnie w czytaniach biblijnych: siedmiu ze Starego Testamentu i 2 z Nowego Testamentu rozważana jest historia zbawienia. Snuje się biblijna opowieść o stworzeniu świata, ofierze Abrahama, przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone, niewoli babilońskiej, zapowiedzi proroków zawarcia Nowego Przymierza, zaofiarowanej przez Boga, ludowi Izraela mądrości 10 przykazań i Jego pouczeń, i tajemnicy nowego życia z Chrystusem. Pomiędzy czytaniami śpiewano psalmy, a kapłan odmawiał przypisane modlitwy. W Ewangelii wierni wysłuchali opisu Chrystusowego Zmartwychwstania. W kolejnej części liturgii kapłan, tym razem ks. Andrzej Kania przy misie chrzcielnej pobłogosławił wodę do pokropienia, zanurzając w niej zapalony paschał i odmawiając stosowną modlitwę. Następnie ks. A. Kania poprowadził obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i pokropił lud woda święconą.


Tagi:

Szydłowiec. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, w zimowej aurze.

Mszą świętą z procesją rezurekcyjną o godz. 6 rozpoczęło się dzisiejsze świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego. W związku ze zmianą czasu, była to bardzo wczesna pora, kiedy zabrzmiały pieśni paschalne i z kościoła świętego Zygmunta wyruszyła procesja, z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego i chwalebnym krzyżem okrytym stułą niesionymi przez ministrantów, symbolami Zmartwychwstałego Pana i Najświętszym Sakramentem, (który adrowany był w Grobie Pańskim), teraz niesionym przez kapłana ks. kan. Adama Radzimirskiego, w asyście panów z baldachimem i całej asysty procesyjnej. Nawet sześć nie zabrakło dziewczynek sypiących kwiaty i jak zwykle naszej szydłowieckiej Orkiestry Miejskiej. Wszystko po to, aby oznajmić światu, zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, ogłosić Jego Zmartwychwstanie.

W czasie mszy świętej kazanie wygłosił ks. Witold Witasek. Mówił o miłości Boga, która jest delikatna, wierna i wytrwała. Nie zrażają jej nasze grzechy. Szkoda jednak, jeśli ulegamy grzechom, bo one tylko obiecują szczęście, ale go nie dają, pozostawiając człowieka w pustce i pogardzie do samego siebie. Zmartwychwstały Chrystus przekonuje nas - mówił kaznodzieja-, że prawdziwa miłość zawsze jest możliwa, bo Bóg, który stworzył człowieka, nie porzucił go, jest blisko zawsze blisko niego. Na zakończenie Eucharystii, którą celebrował ks. prob. A. Radzimirski, odśpiewano wysławiające Boży majestat „Ciebie Boga wychwalamy”. Na zakończenie mszy świętej Ksiądz Proboszcz, udzielił parafianom i gościom uroczystego paschalnego błogosławieństwa. Podziękował także wszystkim zaangażowanym w uroczyste celebracje: strażakom, służbie liturgicznej, asyście rezurekcyjnej, sześciu dziewczynkom sypiącym kwiaty, Miejskiej Orkiestrze Dętej z kapelmistrzem Henrykiem Kapturskim, a także innym osobom wspierającym duszpasterską pracę kapłanów. Życzył także wszystkim parafianom, radosnych, błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Życzenia, kapłani składali wiernym, także na następnych mszach świętych. Zimowa pogoda nie przeszkodziła szydłowianom i wielu gościom, tłumnie przybyć na Rezurekcje. Wystarczyło się cieplej ubrać, aby w ciepłej atmosferze wspólnoty wiary przeżyć tę Niedzielę niedziel, jak sią określa Wielkanoc.