Tagi: ,

Droga Krzyżowa młodych

W szydłowieckiej farze 24 lutego w pierwszy piątek Wielkiego Postu, o godz. 19 na nabożeństwie drogi krzyżowej spotkali się młodzi parafianie, aby rozważać miłość Chrystusa, która przejawiła się w w męce i śmierci krzyżowej. Muzyczną i wizualną kanwą nabożeństwa były fragmenty filmu „Pasja” Mela Gibsona. Oprawę muzyczną i śpiew prowadziła także Schola parafialna.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej przybliża nam ogrom pokory Jezusa Chrystusa która okazała się w całej pełni w przyjęciu cierpienia i śmierci krzyżowej. Chrystus „istniejący w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności aby na równi być z Bogiem” lecz uniżył się aż do śmierci krzyżowej. Właśnie ta pokora, która pochodzi z miłości, jest tym co prawdziwie Boskie i co daje Mu „imię ponad wszelkie imię”, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych”. (por. Kard. J. Ratzinger „Duch Liturgii”str 171)

Nabożeństwa drogi krzyżowej w okresie Wielkiego Postu odprawiane są w każdy piątek dla dzieci, dorosłych i młodzieży.


Przedstawili ofertę oświatową powiatowych szkół

W czasie sesji Rady Gminy w Orońsku 24 lutego, przedstawiciele powiatu szydłowieckiego zapoznali radnych i sołtysów oraz obecnych na obradach z ofertą oświatową szydłowieckich szkół ponagimnazjalnych.

Ofertę szkół przedstawili: wicestarosta Włodzimierz Woźniak, który poinformowała o nowoutworzonych szkołach specjalnych, oraz o programach powiatu na rzecz wsparcia uczniów dojeżdżających do szkół ponagimnazjalnych i uczniów osiagających bardzo dobre wyniki w nauce. Wicedyrektor Anna Gwarek która przybliżyła kierunki kształcenia w Zespole Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza. W tym roku oferta ta obejmuje w klasach licealnych: ochronę granicy państwowej, ogólnopolicyjną, ogólnokształcącą, strażacką i politechniczną. W technikach: mechatroniczną, elektroniczną, technologii żywienia, technologii drewna. W klasach zawodowych trzyletnich: stolarską, kucharską i wielozawodową i dyrektor Karol Kopycki, który z kolei zaprezentował ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Ogólnokształcących im Henryka Sienkiewicza. W tej szkole zamierza się utworzyć klasy licealne takie jak humanistyczną, lingwinistyczną, psychologiczno-pedagogiczną, informatyczno-matematyczną i sportową.

Radni Rady Gminy w Orońsku skierowali do wicestarosty R. Woźniaka zapytanie o działanie ratownictwa medycznego, a to w związku ze śmiercią 45 letniego mieszkańca Zaborowia, który zmarł przed przyjazdem karetki pogotowia, które według relacji radnego Tadeusza Czubaka dojechało dopiero po 45 minutach od wezwania. Wicestarosta Wożniak poinformował o sytuacji w rpaństwowym ratownictwie medycznym. Plany rozmieszczenia karetek pogotowia i ich ilość w powiecie określa Wojewoda Mazowiecki. Od 1 lipca mają być utworzone duże rejony obejmujące kilka powiatów, które będą obsługiwać operatorzy wyłonieni w konkursie. Obiecał także wyjaśnienia powodów tak długiego dojazdu karetki.


Tagi:

Punkt Pośrednictwa Pracy przy ul. Wschodniej

W Szydłowcu przy ul. Wschodniej działa Punkt Pośrednictwa Pracy. Jego organizatorem jest OHP, realizator ogólnopolskiego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego.

Działalność PPP ukierunkowana jest na ludzi młodych w wieku od 15 do 25 roku życia. Zasadniczym celem niedawno otwartego Punktu Pośrednictwa Pracy ma być pomoc młodym ludziom w „pierwszych krokach na rynku pracy. Punkt ma między innymi ułatwiać dostęp do informacji dotyczących możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak też do usług pośrednictwa pracy. Punkt Pośrednictwa Pracy, który ma swoją siedzibę przy ul. Wschodniej 19 prowadzi Żaneta Jedlińska. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Punkt w Szydłowcu zorganizowano w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Wsparcia lokalowego udzieliła gmina Szydłowiec, udostępniając pomieszczenie sąsiadujące z Miejskim Centrum Informacji. Organizując punkt Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie zawarła porozumienie z gminą Szydłowiec. To porozumienie ma dotyczyć „wspólnych działań na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży” z terenu gminy Szydłowiec.


Prokuratura wyjaśnia czy nie doszło do przekroczenia uprawnień

Czy doszło do przekroczenia służbowych uprawnień przez byłego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Szydłowcu? Ma to ustalić prokuratura, która w tej sprawie wszczęła śledztwo.

Dobrowolne odejście komendanta ze stanowiska nie kończy konfliktu w powiatowej jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Wszczęte przez prokuraturę śledztwo jest kolejnym etapem konfliktu pomiędzy częścią strażaków – związkowców a ich niedawnym, służbowym zwierzchnikiem. Wiadomo, że zawiadomienie do prokuratury w Szydłowcu złożyli związkowcy, z organizacji pracowniczej działającej przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Uważają oni, że były już komendant, który w ubiegłym tygodniu odszedł z tego stanowiska, odpowiedzialny jest za niewłaściwe rozliczanie godzin nadliczbowych przepracowanych przez strażaków. Ten spór jest sprawą nie najświeższą, bo dotyczy zaszłości z roku 2010. Za ten okres - według związkowców - nadgodziny zostały rozliczone nieprawidłowo.

Działacze związkowi próbowali to załatwić we własnym gronie, ale do porozumienia z kierownictwem jednostki nie doszło. Racji związkowców komendant nie uwzględnił. Wtedy próbowali szukać pomocy w Komendzie Wojewódzkiej PSP. W końcu, po kilku miesiącach komendant wojewódzki wysłał do jednostki w Szydłowcu kontrolę. Kontrola ujawniła sporo nieprawidłowości. Wśród nich są te dotyczące godzin nadliczbowych. Opierając się na protokole pokontrolnym związkowcy ze straży zwrócili się do prokuratury w Szydłowcu o zbadanie czy ich były komendant nie przekroczył swoich uprawnień. Kierujący Prokuraturą Rejonową w Przysusze, której podlega prokuratorski Ośrodek Zamiejscowy w Szydłowcu, prokurator Jarosław Zajkowski potwierdził, że po zawiadomieniu złożonym przez związkowców z szydłowieckiej PSP wszczęto postępowanie w tej sprawie. W przypadku potwierdzenia zarzutów związkowców w grę wchodzi art. 231 Kodeksu Karnego, który mówi o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.