Z dziejów powiatu szydłowieckiego – sesja druga

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu szydłowieckiego i zaproszeni goście, m.in. reprezentanci Straży Granicznej i powiatu skarżyskiego, mogli wysłuchać kilku referatów- efektów badań historycznych nad dziejami powiatu szydłowieckiego.

„Szczególnie cieszy mnie fakt odkrywania przeszłości gmin powiatu szydłowieckiego, które nie są tak obszernie zbadane jak Szydłowiec. Wierzę, że wiedza o przeszłości Chlewisk, Jastrzębia, Mirowa i Orońska będzie umacniała związki mieszkańców całego powiatu szydłowieckiego” – mówi we wstępie do sprawozdania z sesji Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki. I rzeczywiście wśród przedstawionych referatów w Zespole Szkół, 29 października 2010r. i zamieszczonych w wydrukowanym sprawozdaniu są: „Sumariusz dochodów i wydatków z dóbr chlewiskich z lat 1676-1678. Przyczynek źródłowy do dziejów gospodarczych okolic Szydłowca w dobie staropolskiej” opracowany przez Jacka Pielasa, „Hrabstwo szydłowieckie u schyłku XVIII wieku” , które ukazał Jacek Wijaczka, „Dobra Chlewiska w czasach Stanisława i Romana Sołtyków” przedstawił w swym artykule Robert Fidos, „Mieszkańcy ziemi szydłowieckiej w armii rosyjskiej 1832-1914” to wyniki dociekań Jacka Legiecia przedstawiające zupełnie nieznaną dotąd kwestię, „Ziemia szydłowiecka w latach I wojny światowej” została nakreślona przez Marka Przeniosło,

„Podziemie niepodległościowe na ziemi szydłowieckiej w latach 1945-1947” napisał i przedstawił Michał Zawisza,


Ćwiczenia w kryzysie!

Pozoracja wypadku samochodowego, ewakuacja szkoły ze względu na pozostawiony na jej terenie ładunek wybuchowy, niszczycielska wichura w gminie Jastrząb, zatrucie żródeł wody w gminie Orońsko, czy zaraza krów w gminie Mirów, to tylko niektóre na szczęście pozorowane zagrożenia z jakim przyjdzie się zmierzyć 17 i 18 listopada wyspecjalizowanym służbom i obronie cywilnej, w ramach ćwiczeń służb kryzysowych powiatu i gmin powiatu szydłowieckiego.

Szczególnie 18 X może dojść w Szydłowcu do utrudnień w komunikacji na ulicy Kościuszki, w rejonie Zespołu Szkół im KOP, a także w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i Kolejowej. Ćwiczenia mają także za zadanie sprawdzenie służb obrony cywilnej w na wypadek ogłoszenia stanu wojny.


Nagrody dla zdolnych uczniów

W Starostwie Powiatowym, dziś w czasie posiedzenia Zarządu Powiatu starosta Włodzimierz Górlicki nagrodził zdolnych uczniów szydłowieckich szkół, podległych samorządowi powiatowemu.

Nagrody finansowe przydzielane są przez Zarząd Powiatu, na wniosek dyrektorów szkół, według kryteriów regulaminu przyjętego przez Radę Powiatu.

Stypendium Starosty Szydłowieckiego za semestr roku szkolnego 2011/2012 otrzymali uczniowie z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu: Liceum Ogólnokształcące: Milena Dąbrowa – Technikum: Kamila Karczewska – Technikum Żywienia – Damian Siemieniec – Technikum Mechatroniczne Cezary Syta – Technikum Elektroniczne Marta Lisek - Technikum Żywienia


Odwiedzili chorych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Przedstawiciele powiatu szydłowieckiego, włączyli się do obchodów Światowego Dnia Chorego. W spotkaniu w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Szydłowcu uczestniczył wicestarosta Roman Wożniak, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Joanna Strzelecka oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu Andrzej Piotrowski.

Wręczając drobne upominki Wicestarosta życzył pacjentom ZPO przede wszystkim wytrwałości i cierpliwości w codziennych zmaganiach z chorobą, a pracownikom zadowolenia z wykonywanej pracy. Wzruszającym momentem była wypowiedź jednej z pacjentek, Pani Laury, która w imieniu wszystkich podopiecznych dziękowała gościom za przybycie, ale przede wszystkim za ciepło, które czuć na korytarzach po remoncie i termomodernizacji budynku ZPO. Poziękowała dyrektor Jadwidze Matrackiej za opiekę, ale też wytrwałość i cierpliwość w zmaganiach biurokratycznych. Słowa podziękowania popłynęły też w stronę lekarza, pielęgniarek, rehabilitantek i salowych. Popłynęły łzy wzruszenia!

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie - 13 maja 1992 roku. Światowy Dzień Chorego, jak powiedział bp Kazimierz Górny, jest po to by zachęcić do życzliwości dla człowieka cierpiącego i do wdzięczności wobec pracowników służby zdrowia. Jest to też okazja by zachęcić do czynnego wolontariatu. Święto obchodzone jest 11 lutego.


Perspektywy przedsiębiorczości w powiecie…

Konferencja na temat szans rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zdominowana została wątkiem tworzonego Klastra Gospodarczego Centralnego Okręgu Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego. Koncepcję tego projektu przedstawił prezes Jan Banaszak oraz jego współpracownicy.

Inicjatywa jest o tyle cenna, że daje możliwość współdziałania przedsiębiorstw rożnych branż. Obiecuje pomoc i współpracę na rynkach międzynarodowych, głównie na rynkach rosyjskim i ukraińskim, a także na rynku krajowym. W projekt zaangażowani są także eksperci, samorządowcy i politycy. Przedsięwzięciu temu póki co trzeba jednak dopiero pomóc, bo jest w stadium organizacji, przygotowania projektów i ubiegania się o środki z funduszy unijnych.

Monika Szymańska prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie, przedstawiła działania tej instytucji, która udziela wsparcia na zasadzie szkoleń i pożyczek. Najbliższe biuro tej instytucji jest w Warszawie, co znacznie ogranicza jej możliwy i tak z natury niewielki wpływ na szydłowiecki rynek pracy..


Sesja absolutoryjna w powiecie

Radni powiatowi obradowali dziś na kolejnej w tej kadencji sesji rady. Jedną z ważniejszych kwestii było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok i podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu. Zarzad otrzymał absolutorium od Rady Powiatu. Skład osobowy Zarządu tworzą: starosta Włodzimierz Górlicki, wicestarosta Roman Woźniak i członkowie nieetatowi: Barbara Majewska, Monika Stanik i Marek Figarski.

Radni przyjęli sprawozdania z pracy szydłowieckiej Policji i Straży Pożarnej. Dokonali zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok, wprowadzając do planu budżetowego nowe przedsięwzięcia. Podjeto także uchwałę o dotacji na prace konserwatorskie dla parafii św. Zygmunta, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu i Centrum Rzeżby Polskiej w Orońsku.

Rada przyjęła także ważną uchwałę w spawie upoważnienia Zarządu do emisji obligacji, celem sfinasnowania deficytu budżetowego. Sesja, której przewodniczył Marek Sokołowski przebiegła w spokojnej rzeczowej atmosferze.


Harmonia, w Muzeum

W piątek 5 października, w zamkowych murach starosta Włodzimierz Górlicki i dyrektor dr Aneta Oborny otworzyli wystawy „Harmonie-gra cały świat”. Przybliżyli licznie przybyłym ideę i historię utworzenia wystawy.

Wystawę zorganizowało Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu i Powiat Szydłowiecki. Znajdująca się w magazynach Muzeum kolekcja harmonii jest największą w polskich zbiorach muzealnych,przy tym niezwykle różnorodna. W Polsce na początku XX wieku wytwarzane były w ponad trzydziestu ośrodkach i niemal wszystkie przykłady tej produkcji można zobaczyć na tej wystawie. Wśród nich znajdują się harmonie tworzone przez Czesława Adamczyka ze Skarżyska, którego brat, Jerzy Adamczyk zagrał podczas wernisażu.

Reprezentował on powiat szydłowiecki i jako gospodarz rozpoczął niezwykły koncert. Na harmonii pedałowej zagrał oberki i polkę. Mazury zagrała, również na harmonii pedałowej, harmonistka Wiesława Gromadzka reprezentująca powiat przysuski, której niewątpliwym atutem są przyśpiewki. Wiesława Gromadzka jest dziś jedyną muzykantką grającą na harmonii pedałowej w regionie radomskim. Publiczność porwała, szybkimi oberkami, kapela Jana Maraska, również z powiatu przysuskiego, gdzie prócz harmonisty, zagrał Jan Gaca, jeden z najlepszych skrzypków w naszym regionie oraz Andrzej Wiórkiewicz na bębenku. Na zakończenie wieczoru wystąili współcześni artyści, dopełniając tym samym formułę ukazania różnorodności harmonii. Marcin Snokowski, z powiatu opoczyńskiego, zagrał swój repertuar na harmonii chromatycznej guzikowej pięciorzędowej. Natomiast cytrzysta Grzegorz Tomaszewski, pokazał swoisty eksperyment muzyczny grając jednocześnie na cytrze i akordeonie.