Ostatnia sesja V kadencji Rady Miejskiej

W sali kominkowej szydłowieckiego zamku 9 listopada obradowała ostatnia, 59 -ta sesja V kadencji Rady Miejskiej w Szydłowcu. Podczas ostatniej sesji radni podjęli między innymi uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strefa nowej dzielnicy przemysłowej S2 w Szydłowcu”.

Decyzję tę Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński określił jako historyczną dla rozwoju Szydłowca i gminy.

Po zakończeniu sesji nadszedł czas na podsumowanie pracy Rady Miejskiej podczas ostatnich czterech lat. Radni zebrali się 59 razy na sesji plenarnej, komisja rewizyjna odbyła 100 posiedzeń, komisja budżetu 79, komisja infrastruktury 96, edukacji 70 i komisja statutowa – 47 posiedzeń. Radni podjęli w ciągu czteroletniej kadencji 309 uchwał. Tyle statystyka; w poszczególnych wystąpieniach oceniano jednak nie suche liczby lecz realne efekty pracy V kadencji. Zarówno Burmistrz Andrzej Jarzyński, jak i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech oraz poszczególni radni podkreślali, że V kadencja w porównaniu do poprzedniej, kiedy trzeba było ratować budżet gminy, była kadencją wielu inwestycji i dokonała wielu istotnych zmian na lepsze w gospodarce gminnej.


Znów wybory..

W dzienniku Ustaw RP 25 listopada ogłoszone zostało obwieszczenie PKW o zbiorczych wynikach wyborów do rad gmin, powiatów i województw. Oznacza to że w ciągu 7 dni od tej daty, a więc najpóźniej 2 grudnia przewodniczący rad poprzedniej kadencji mają obowiązek zwołać pierwszą sesję nowej rady. Najdalej w najbliższy czwartek zbiorą się więc Rada Miejska i Rada Powiatu.

Głównym punktem ich obrad będą czynności związane z wręczeniem zaświadczeń o wyborze na radnego i złożeniem ślubowania. Celem dalszego normalnego działania powinny być dokonane wybory prezydium, czyli przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

Ślubowanie nowego burmistrza, a w gminach wójtów odbędzie się dopiero po drugiej turze, czyli 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów po głosowaniu ponownym, które to głosowanie odbędzie się 5 grudnia.


Dla przyszłości i zgody..

W gorącej atmosferze, w wypełnionej po brzegi mieszkańcami gminy sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Andrzej Jarzyński dopełnił dziś procedury objęcia urzędu burmistrza, składając stosowne ślubowanie. A. Jarzyński wygrał po raz kolejny wybory samorządowe, funkcję burmistrza pełnić będzie już trzecią kadencję.

W czasie ślubowania towarzyszyła mu jego małżonka Zofia, co miało piękny wydźwięk potwierdzający jedność małżeńską i pełnię zaangażowania w sprawy miasta i gminy. Owocna służba publiczna, nie byłaby możliwa bez wsparcia i ofiarności najbliższych. Ceremonie ślubowania poprowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk.

W przemówieniu burmistrz Jarzyński, podziękował przede wszystkim swej żonie Zofii i swoim synom za otrzymane wsparcie w swej działalności publicznej i w czasie ostatnich wyborów.


Cięcia w gminnym budżecie

W piątek 11 lutego radni miejscy przyjęli budżet gminy Szydłowiec. Planowany na 2011 budżet zamknął się ujemnym wynikiem operacyjnym wynoszącym 1.730.202 zł. Naruszona została zasada zrównoważonego budżetu, polegająca na tym, że planowane wydatki bieżące nie mogły być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz wolne środki. W związku z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w takim kształcie budżet nie mógł zostać podjęty przez Radę Miejską w Szydłowcu – tak opiniował projekt budżetu podczas piątkowej Sesji RM przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Wojciech Winiarski.

Jak dowiadujemy się z dalszej części opinii w trakcie posiedzeń 11, 20, 25 stycznia oraz 2 lutego 2011 roku, Komisja Budżetu dokonała analizy projektu uchwały budżetowej wraz z zaplanowanymi poprawkami wniesionymi przez burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego. W trakcie pierwszego posiedzenia Komisja omówiła dochody i wydatki na Oświatę i Wychowanie, na które zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.527.053 zł a także zweryfikowano i zmniejszono o poszczególne kwoty, wydatki na:

-zakup usług remontowych – 3.000 zł -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł -zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł -podróże służbowe i krajowe – 3.500 zł -opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4.000 zł -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.500 zł -zakup usług pozostałych – 24.000 zł. -zadanie „Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej – 339.509 zł.