Cięcia w gminnym budżecie

W piątek 11 lutego radni miejscy przyjęli budżet gminy Szydłowiec. Planowany na 2011 budżet zamknął się ujemnym wynikiem operacyjnym wynoszącym 1.730.202 zł. Naruszona została zasada zrównoważonego budżetu, polegająca na tym, że planowane wydatki bieżące nie mogły być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz wolne środki. W związku z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w takim kształcie budżet nie mógł zostać podjęty przez Radę Miejską w Szydłowcu – tak opiniował projekt budżetu podczas piątkowej Sesji RM przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Wojciech Winiarski.

Jak dowiadujemy się z dalszej części opinii w trakcie posiedzeń 11, 20, 25 stycznia oraz 2 lutego 2011 roku, Komisja Budżetu dokonała analizy projektu uchwały budżetowej wraz z zaplanowanymi poprawkami wniesionymi przez burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego. W trakcie pierwszego posiedzenia Komisja omówiła dochody i wydatki na Oświatę i Wychowanie, na które zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.527.053 zł a także zweryfikowano i zmniejszono o poszczególne kwoty, wydatki na:

-zakup usług remontowych – 3.000 zł -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł -zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł -podróże służbowe i krajowe – 3.500 zł -opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4.000 zł -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.500 zł -zakup usług pozostałych – 24.000 zł. -zadanie „Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej – 339.509 zł.

Ponadto zweryfikowano wydatki na inwestycje drogowe tj. ulicę Piękną i Iłżecką których budowa wyniesie 5.309.700 zł. Zmniejszono i wydłużono termin realizacji do 2014 roku zadania „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu”. Zanalizowano zaplanowany budżet MOPS.

Jak dowiadujemy się z opinii, cięcia w poszczególnych inwestycjach powodują zmniejszenie przychodów o łączną kwotę 6.382.213 zł oraz zmniejszenie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.061.971 zł. W rezultacie tak podjętych prac zmniejszono plan dochodu o kwotę 2.750.950 zł o raz plan wydatków o kwotę 8.071.197 zł. Ostatecznie przedłużony projekt (przyp. red. – w wyniku braku jego akceptacji przez Regionalną Izbę Obrachunkową) został doprowadzony do zgodności z ustawą o finansach publicznych oraz zaakceptowany przez Komisję Budżetu 2 lutego 2011.

Ostatecznie podczas III sesji Rady Miasta, tak wypracowany projekt uchwały budżetu na 2011 rok, został jednogłośnie uchwalony przez miejskich radnych.


Dodaj Komentarz