Radni obradowali na sesji Rady Miejskiej

Radni miejscy w czasie obrad 26 marca, podjęli uchwały dotyczące: regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie na rzecz Województwa Mazowieckiego, nieruchomości zajętej pod budowaną sieć światłowodową oraz w sprawie powołania Szydłowieckiej Rady Seniorów. W czasie sesji sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami i z realizacji uchwał Rady Miejskiej z poprzedniej sesji przedstawił burmistrz Artur Ludew.

W przyjętym 13 glosami regulaminie określającym zasady przyznawania nagród nauczycielom, wprowadzono zapis iż przyznawana nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ma wynosić nie mniej niż wprowadzona kwota minimalna. I tak dyrektor przyznając nagrodę nauczycielowi, musi uwzględnić, że jej minimalna wysokość musi wynosić 500 złotych brutto (około 340 złotych netto). Nagroda zaś przyznawana przez burmistrza nauczycielowi, czy dyrektorowi nie może być niższa jak 600 złotych brutto, czyli około 400 złotych netto. Za pewne powyższe zapisy zostały wprowadzone aby zachować wyróżniający i motywujący charakter corocznej nagrody. Fundusz nagrodowy zgodnie z kartą nauczyciela, w Gminie, tak jak i w innych samorządach, tworzony jest z odpisu 1% nauczycielskiego Funduszu Płac. Z tej kwoty 80% jest w dyspozycji dyrektorów Szkół, a 20% w dyspozycji Burmistrza.

Projekt uchwały w imieniu Burmistrza przedstawiła naczelnik Ewa Walczak. W czasie sesji przewodniczący udzielił głosu przedstawicielom dwóch działających w Szydłowcu, szkół ponadgimnazjalnych.


Pierwsze absolutorium dla burmistrza Artura Ludwa

Rada Miejska udzieliła absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłowiec, z wykonania budżetu Gminy za okres 2015 roku. Z takim wnioskiem wystąpiła Komisja Rewizyjna. Z udzieleniem absolutorium głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Zastany stan budżetu cechował się wysokim liczącym ponad 22 milionowym zadłużeniem, co generuje roczne obciążenie budżetu spłatami rat, na poziomie blisko 1 miliona złotych rocznie. Sytuację komplikowało także prowadzone w 2015 roku rozliczenie projektu kluczowego. Ostatecznie , pewne kwoty, które w wyniku popełnionych przy jego realizacji błędów, nie zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków unijnych. Ostatecznie Gmina musiała tę część dodatkowych kosztów ponieść z własnego budżetu. Pomimo to jak podkreślali radni były powody do satysfakcji, bowiem dzięki dobrym decyzjom planistycznym Burmistrza, udało się zwiększyć budżet na inwestycje i remonty. Wykonano za kwotę ponad 700 tys. złotych modernizację dróg gminnych i za blisko 300 tys. złotych kwotę remonty bazy szkolnej. Zakupiono za ponad 400 tys. pomocy szkolnych i dydaktycznych. Na remonty i modernizacje czeka jeszcze sporo dróg: szczególnie jak podkreślała przewodnicząca Komisji Dorota Jakubczyk w północnej części Gminy i od lat nieremontowanych ulic osiedlowych. Przewodnicząca Jakubczyk dość obszernie i ze znawstwem omówiła działy budżetu, nie skąpiła przy tym miłych słów i pochwał osobom odpowiedzialnym za ich realizację. Przede wszystkim oczywiście słowa uznania skierowała do Burmistrza, który nad wyraz dobrze poradził sobie w tej skomplikowanej i trudnej sytuacji budżetowej, ale także gratulowała dobrej pracy pani skarbnik Iwonie Czarnota i odpowiedzialnej za stronę dochodową budżetu Naczelnik Barbarze Majewskiej. Dziękowała przy tym także za miejski Żłobek, który wspaniale pracuje i zaspakaja potrzeby opiekuńcze znacznej grupy rodziców i dzieci. Tę inwestycje prowadziła naczelnik Urszula Grzmil. Wskazała na istotny dla mieszkańców wsi Fundusz Sołecki, na który w ubiegłym roku przeznaczono 265 tys. złotych. Wyróżniła dziękując za kompetencje, empatię i operatywność: dyrektor Ewę Walczak, Jolantę Kucharską, Małgorzatę Bernatek, Milenę Gliszczyńską oraz Edwarda Pawlika. Po głosowaniu radni gratulowali Burmistrzowi, do tych gestów życzliwości dołączyli się także pracownicy Urzędu i Samorządu Miejskiego. Pierwsze podsumowanie działania Zarządu Gminy, który jednoosobowo sprawuje burmistrz Artur Ludew i działania de facto także samej Rady Miejskiej i wszystkich wydziałów, jednostek i osób odpowiedzialnych za realizacje budżet wypadło pomyślnie. Odczucia mieszkańców chyba dobrze wyczuł wiceprzewodniczący RM Marek Plewa, który podziękował burmistrzowi, jak to określił za inne, sensowniejsze niż w poprzednich kadencjach przesterowanie miejskich pieniędzy, które lepiej według niego uwzględnia potrzeby społeczne i jest mu bliższe.