Radni obradowali na sesji Rady Miejskiej

Radni miejscy w czasie obrad 26 marca, podjęli uchwały dotyczące: regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie na rzecz Województwa Mazowieckiego, nieruchomości zajętej pod budowaną sieć światłowodową oraz w sprawie powołania Szydłowieckiej Rady Seniorów. W czasie sesji sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami i z realizacji uchwał Rady Miejskiej z poprzedniej sesji przedstawił burmistrz Artur Ludew.

W przyjętym 13 glosami regulaminie określającym zasady przyznawania nagród nauczycielom, wprowadzono zapis iż przyznawana nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ma wynosić nie mniej niż wprowadzona kwota minimalna. I tak dyrektor przyznając nagrodę nauczycielowi, musi uwzględnić, że jej minimalna wysokość musi wynosić 500 złotych brutto (około 340 złotych netto). Nagroda zaś przyznawana przez burmistrza nauczycielowi, czy dyrektorowi nie może być niższa jak 600 złotych brutto, czyli około 400 złotych netto. Za pewne powyższe zapisy zostały wprowadzone aby zachować wyróżniający i motywujący charakter corocznej nagrody. Fundusz nagrodowy zgodnie z kartą nauczyciela, w Gminie, tak jak i w innych samorządach, tworzony jest z odpisu 1% nauczycielskiego Funduszu Płac. Z tej kwoty 80% jest w dyspozycji dyrektorów Szkół, a 20% w dyspozycji Burmistrza.

Projekt uchwały w imieniu Burmistrza przedstawiła naczelnik Ewa Walczak. W czasie sesji przewodniczący udzielił głosu przedstawicielom dwóch działających w Szydłowcu, szkół ponadgimnazjalnych.