Podsumowali graniczną współpracę..

W 2007 roku podpisano umowę pomiędzy obecnym Zespołem Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza, Powiatem Szydłowieckimi Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej im Powstania Warszawskiego, na mocy której to utworzona została w II Liceum w Zespole Szkół im KOP klasa licealna o profilu „ochrona granicy państwowej”. Obecnie w ZS im KOP w klasie 1,2 i 3 o tym profilu, kształci się blisko 90 uczniów. W dniu 21 czerwca w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie mające na celu ocenę zawartego porozumienia.

W zgodnej opinii stron: reprezentowanych przez Starostę Włodzimierza Górlickiego, dyrektor Marię Michajłow i naczelnik Joannę Strzelecką oraz majora Piotra Barańskiego i ppłk. Romana Rejczaka, realizacja porozumienia przebiega bardzo dobrze i nadal będzie kontynuowana.

Szczególnie istotnym potwierdzeniem tej współpracy jest wspólna organizacja świąt patriotycznych, niemal codzienna obecność funkcjonariuszy SG w życiu szkoły, udostępnianie ośrodków szkoleniowych dla potrzeb kształcenia szydłowieckiej młodzieży.

W czasie spotkania padła propozycja zorganizowania dodatkowego wyjazdu klas trzecich do Ośrodka Szkoleniowego w Lubaniu. Wyrażono także nadzieję na pomyślna rekrutacje do Straży granicznej pierwszych absolwentów klasy granicznej, których procedura naboru wciąż trwa.

Klasy pierwsze i drugie mogą w trakcie nauki, zapoznać się z specyfiką szkolenia funkcjonariuszy SG w Ośrodkach w Koszalinie i Kętrzynie.

W związku z sukcesami uczniów, w strzelaniu z broni pneumatycznej. Postulowano także przeprowadzenie remontu szkolnej strzelnicy, aby była bardziej dostępna dla uczniów, szczególnie klas granicznych i policyjnych.

Starosta Włodzimierz Górlicki zapoznał uczestników spotkania z planami rozwoju bazy sportowej szkoły, którego pierwszym etapem będzie, zaplanowane w tym roku, wybudowanie boiska wielofunkcyjnego, .

W spotkaniu podsumuwującym współpracę wzięli wzięli także udział: inicjator powołania klas mundurowych w ZS im KOP Marek Sokołowski, rzecznik prasowy Placówki SG w Kielcach chor. Renata Kośka i nauczyciel przedmiotu ochrona granicy chor. Grzegorz Bielakowski. Zwieńczeniem spotkania była krótka wizyta w Zespole Szkół im. KOP.


Dodaj Komentarz