Nadzwyczajna sesja w Powiecie

„Dom na Skale” 23 czerwca informował opinię publiczną o proteście nauczycieli ZS im. KOP w Szydłowcu przeciwko przepisom uchwalonym 9 maja przez Radę Powiatu, regulującym zasady wynagradzania nauczycieli. Przypomnijmy, że w nowym regulaminie zmniejszono o połowę dodatki za tzw. wychowawstwo i za szkodliwe warunki pracy oraz dodatek motywacyjny z 6 do 5% pensji zasadniczej.

Rada Pedagogiczna w ZS w połowie czerwca skierowała pismo protestacyjne do Rady Powiatu Szydłowieckiego w sprawie obniżki nauczycielskich wynagrodzeń, które w Powiecie Szydłowieckim i tak już nie były podnoszone od 2012 roku. 13 lipca, a więc prawie miesiąc od wpłynięcia pisma, odbyła się sesja Rady Powiatu, w czasie której przewodnicząca Anita Gołosz poinformowała o nim radnych. Niestety, ku wielkiemu zdumieniu zgromadzonej na sali grupy nauczycieli, odmówiła jego odczytania. Skomentowała tylko, że w tej sprawie „procedura została wyczerpana”. Przewodnicząca nie przychyliła się również do wielokrotnej prośby radnych trzech Roberta Górlickiego, Sławomira Nojka i Piotra Kornatowskiego odsyłając zainteresowanych radnych do biura rady, gdzie mogą poprosić o kserokopię wspomnianego pisma. Takie stanowisko Pani przewodniczącej i milczącą zgodę 9 radnych (obecnych było 12 radnych) należy uznać za swoiste kuriozum! Jak można nawet się nie zainteresować tekstem, który nie do starosty, nie indywidualnie do przewodniczącej, ale do radnych został skierowany!?

Mimo to wywiązała się krótka dyskusja miedzy starostą starającym się uzasadnić obniżenie nauczycielskich dodatków troską o budżet powiatu i zachowanie płynności finansowej oświaty, a w/w trójką radnych, którzy, oprotestowaną uchwałę uznali za pomyłkę. Pytali komu jeszcze w powiecie zostały obniżone wynagrodzenia, komentowali przytaczane liczby w sprawie dopłat do szkół i wynagrodzeń nauczycieli itp. Nikt poza nimi nie miał nic do powiedzenia, bo i o czym? Trudno nie odnieść wrażenia, że radni, z wyjątkiem wspomnianej wcześniej trójki i starosty Włodzimierz Górlickiego, nie wiedzieli o czym właściwie jest mowa bo przecież nie zostali zapoznani z argumentacją nauczycieli. Zostali jakby ubezwłasnowolnieni. Pozostaje mieć nadzieję, że obecność na sesji grupy nauczycieli sprowokuje radnych przynajmniej do zapoznania się z pismem, którego „nie było” (gdyby nie Internet, radni może nie wiedzieliby, że taki protest wpłynął).

Po wakacjach powróci temat szkół, ale czy można liczyć, że radni powiatowi z powagą pochylą się nad problemem oświaty? Pozostaje nadzieja („matką głupich Cię nazwano), jak i na spełnienie obietnicy starosty, że wynagrodzenia wzrosną ponownie najpóźniej w okresie dwóch lat, gdy sytuacja w oświacie się poprawi i ustabilizuje. Nadzwyczajną sesję w powicie zwołano w celu wprowadzenia autopoprawki Zarządu Powiatu do budżetu i sprawa nurtująca środowisko nauczycielskie została potraktowana jak widać z ironią i nonszalancko.

Pełna treść pisma Rady Pedagogicznej Zespołu Szkól im. KOP do Rady Powiatu:

Rada Pedagogiczna w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu pragnie wyrazić swój protest przeciwko zmianie regulaminu wynagradzania nauczycieli, który ma zostać wprowadzony w szkołach podlegających Starostwu Powiatowemu od nowego roku szkolnego, czyli od 1 września 2016 r.

Zmiany wprowadzone w wyniku przyjęcia UCHWAŁY NR XVI/105/2016 z dnia 9 maja 2016r. zmieniającej regulamin, stanowiący załącznik do uchwały Nr XX/138/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki, sprowadzają się w istocie do obniżenia nauczycielskich wynagrodzeń. Przeciwko takim zmianom musimy zdecydowanie zaprotestować.

Jak wiadomo na wynagrodzenie nauczyciela składa się wynagrodzenie zasadnicze, za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, dodatki oraz nagrody. Zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego określa minister, a określenie wysokości dodatkowych składników należy do jednostek samorządu terytorialnego. Stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego ustalone przez MEN obowiązują od 1 września 2012 r. i nie zostały zmienione również w tym roku. Podobnie powiatowy regulamin wynagradzania nauczycieli nie zmieniał się od 2012r. Nauczyciele w Powiecie Szydłowieckim pozostawali więc bez wzrostu wynagrodzeń od 2012r.

Obecna Rada Powiatu wprowadziła zmiany w w/w regulaminie, ale ku ogólnemu zaskoczeniu, nie tylko nie podniosła wynagrodzeń nauczycieli w powiatowych szkołach, ale wręcz je obniżyła. Po pierwsze zmniejszono dodatek motywacyjny naliczany średnio na jednego nauczyciela z 6% do 5% uposażenia zasadniczego nauczyciela, w tym dyrektorów. Po drugie zmniejszono o połowę dodatek za wychowawstwo klasy z 200 zł brutto do średnio 100 zł różnicując tę kwotę w zależności od liczby uczniów w klasie ( 80,00 zł – w klasie liczącej do 15 uczniów, 100,00 zł – od 16 do 25 uczniów i 120,00 zł – 26 i więcej uczniów). Po trzecie obniżono dodatki za pracę w trudnych warunkach z 10 do 5% i za pracę w uciążliwych warunkach – 20 do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Można zapytać, czy to jest element tzw. „dobrej zmiany”? Jaka grupa zawodowa może zgodzić się bez protestu na obniżenie wynagrodzenia? Gdy kilka miesięcy temu Rada Powiatu głosowała propozycję obniżenia diety radnego powiatowego, proporcja głosów „za” była dokładnie odwrotna niż w sprawie obniżenia wynagrodzeń nauczycieli. Dlaczego ratowanie budżetu powiatowego ma odbywać się tylko kosztem nauczycieli zatrudnionych w powiatowych szkołach? Jest to tym bardziej niezrozumiałe i niesprawiedliwe ponieważ w wyniku ogólnego niedofinansowania oświaty, nauczyciele w swojej pracy niejednokrotnie muszą z własnych środków finansować pomoce i materiały niezbędne w procesie dydaktycznym (np. książki, papier i inne artykuły piśmienne) oraz w organizacji wszelkich szkolnych, a czasem i lokalnych imprez. A sprzęt elektroniczny? Ilu nauczycieli posiada służbowy laptop, bez którego nie można wyobrazić sobie dziś pracy w szkole. A telefon? Koszty połączeń służbowych (rodzice, różne instytucje itd.) w większości nauczyciele pokrywają z własnej kieszeni. Przykłady tego typu można by mnożyć. Idea uzależnienia dodatku dla wychowawcy klasy od ilości uczniów wydaje się słuszna (powinna być proporcjonalna do ilości uczniów), ale tak znaczne obniżenie tego dodatku wskazuje, że radni nie zdają sobie sprawy, jak trudna jest praca wychowawcy klasowego i ile wymaga dodatkowej pracy z uczniem, grupą oraz rodzicami, a także jak wiele czasu wymaga prowadzenia ciągle rozbudowywanej dokumentacji. Trudno oprzeć się stwierdzeniu, że przydział wychowawstwa można uważać w tej sytuacji za karę, a nie przywilej. Należy również uwzględnić, że Karta Nauczyciele określa tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli (art. 30 ust. 3) uwzględniające ustalaną corocznie w ustawie budżetowej kwotę bazową. Średnie wynagrodzenie dla nauczyciela stażysty powinno, więc osiągnąć 100% kwoty bazowej, kontraktowego – 111%, mianowanego – 144%, dyplomowanego – 184%. Kwota bazowa nie uległa zmianie od września 2012 r. Przy tworzeniu odpowiednich regulaminów jednostki samorządowe powinny brać pod uwagę fakt, że są zobowiązane dopilnować, by średnie wynagrodzenie na obszarze ich działania było na poziomie, co najmniej średnim gwarantowanym przez ustawę. W wypadku nieosiągnięcia w/w kwot na koniec roku należy wyrównać nauczycielskie pensje do właściwego średniego poziomu. Przed podniesieniem dodatków w 2012 roku dopłaty takie były powszechne i budziły mnóstwo kontrowersji, ponieważ były jednakowe dla wszystkich nauczycieli z tym samym stopniem awansu, bez względu na ilość przepracowanych godzin, zaangażowanie w pracę, itp. Zmniejszanie dodatków może doprowadzić do powrotu tej niesprawiedliwej formy dochodzenia do średnich wynagrodzeń. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym każdy decydent powinien pamiętać. Obniżanie statusu zawodowego nauczycieli odbija się niekorzystnie na budowie autorytetów i szacunku dla grupy zawodowej, a w konsekwencji na stanie oświaty. Dlatego, wyrażając nasz sprzeciw wobec zmian zatwierdzonych w Uchwale NR XVI/105/2016 prosimy o ich ponowną analizę i zrozumienie przytoczonych przez nas argumentów.


Dodaj Komentarz