Tagi: , ,

Żegnaj Szkoło! Sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu

14 lutego br. w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu-Zamek odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu. Głównymi tematami obrad były dwie szkoły podstawowe w gminie. Sesję poprowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk oraz wiceprzewodniczący Leszek Jakubowski. W pierwszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku.

W pierwszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku. Likwidacja przewidziana jest na dzień 31 sierpnia 2012roku. Uczniom zapewniono możliwość kontynuacji szkoły w Publicznej Szkole im. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej. Majątek szkoły zostaje własnością gminy Szydłowiec. Niezależnie jaką placówkę do kontynuacji nauki wybiorą rodzice dla swoich dzieci organ prowadzący zobowiązał się do dowozu dzieci do wybranej szkoły.

Zaniepokojeni rodzice oraz mieszkańcy zwoływali zebrania i zapowiadali, że będą protestować przeciwko likwidacji szkoły. Pojawili się również na sesji, na której przedstawili radnym swoje obawy. Przedstawiciel rodziców odczytał oświadczenie, w którym czytał o tradycji placówki, jak również o wyposażeniu szkoły oraz o aktywności mieszkańców w życiu szkoły. Zwrócił uwagę również na to, że likwidacja nie wpłynie pozytywie na dobro dzieci. Głos zabrał również sołtys Stanisław Nowak, który przybliżył pomysły rodziców jak również mieszkańców miejscowości Wysocko, Jankowic, Krzęcin, które według nich wpłynęły by na decyzje o nie likwidowaniu placówki, m.in. odstąpienie od diet radnych, pozostawienie co najmniej 3 klas lub możliwość pozostawienia szkoły podstawowej w Wysocku a utworzeniu gimnazjum w Wysokiej.


Starości na Konwencie w Sejmie

W poniedziałek 6 lutego br. w sejmowej sali im. Bronisława Geremka, obradował Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego. Na wstępie gospodarz spotkania - przewodniczący Komisji ds. Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP - poseł Piotr Zgorzelski przywitał zebranych, jednocześnie informując o zaangażowaniu Komisji w pracach w zakresie spraw dotyczących samorządu terytorialnego.

Tematem przewodnim obrad, w których uczestniczył Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki - Wiceprzewodniczący Konwentu, były zagadnienia związane z aktywnymi formami zwalczania bezrobocia oraz wysokość Funduszu Pracy przekazywanej na realizację zadań powiatów. Wystąpienie w tej sprawie wygłosił Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie poruszył kwestię nakładów z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Informacja o ograniczaniu w kolejnych latach środków z Funduszu Pracy kierowanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wywołała niezadowolenie i ożywioną dyskusję Starostów. W kolejnej części spotkania Grzegorz Nocoń, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedstawił aktualne możliwości pozyskiwania środków dla powiatów z WFOŚiGW. Eliza Hanisz, Prezes EuropArt Promotion zabrała głos na temat „Programu Mazovia Expo 2012” w zakresie promocji województwa mazowieckiego z uwzględnieniem różnorodności walorów poszczególnych jednostek administracyjnych i udziału powiatów Mazowsza w tym przedsięwzięciu. Ponadto w obradach konwentu czynny udział wzięli przedstawiciele resorów - Tadeusz Nalewajk podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Czesława Ostrowska podsekretarz stanu w ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Podczas obrad Konwentu Starostowie Województwa Mazowieckiego przyjęli stanowiska : - w sprawie planowanej reorganizacji sieci sądów rejonowych - w sprawie nowego typu ubezpieczenia odpowiedzialności szpitali z tytułu zdarzeń medycznych

Wizyta w gmachu Sejmu RP była okazją do spotkania Starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego z Marszałek Sejmu RP Ewą Kopacz, w czasie którego poruszono szereg kwestii m.in. dotyczących zagrożeń wynikających z przeprowadzanych reform: reorganizacji sieci sądów rejonowych, reformy państwowego ratownictwa medycznego oraz zmniejszenia środków finansowych z Funduszu Pracy skierowanych na promocję zatrudnienia. Pani Marszałek wykazała zainteresowanie i zrozumienie dla przedstawionych przez Starostę stanowisk, deklarując wolę wsparcia działań samorządowych.