Z wizytą u Kardynała!

Tradycyjnie na przełomie roku opoczyńscy samorządowcy, (zaprzyjaźnieni z powiatem szydłowieckim, w ramach Porozumienia Ziemia Odrowążów); udają się do Krakowa z wizytą do Honorowego Obywatela Gminy Opoczno, Jego Eminencji ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.

Tak było i w miniony czwartek 12 stycznia, na ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie, gościła delegacja gminy Opoczno z Burmistrzem Opoczna Janem Wieruszewskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem Wojciechowskim. Delegację zaszczycili swoją obecnością: Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Starosta Opoczyński Jan Wieruszewski i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Ksyta.

Całe spotkanie z ks. Kardynałem przygotował i poprowadził Zbigniew Gretka Prezes Stowarzyszenie Autorów Polskich. Delegacji towarzyszył Zespół Pieśni i Tańca „Tramblanka". Podczas uroczystego spotkania w pałacu biskupów krakowskich, Burmistrz Opoczna złożył w imieniu społeczeństwa Ziemi Opoczyńskiej serdeczne życzenia noworoczne dla ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Do życzeń dołączył tradycyjny opoczyński bochen chleba. Jego Eminencja Ks. Kardynał również przekazał dla wszystkich mieszkańców Gminy Opoczno noworoczne życzenia wraz z błogosławieństwem. Na zakończenie oficjalnej części spotkania „Tramblanka" zaprezentowała program złożony z kolęd bożonarodzeniowych i tańców opoczyńskich, który spotkał się z serdecznym przyjęciem przez Honorowego Obywatela Gminy Opoczno. Zwieńczeniem występu było odśpiewanie „Barki", ulubionej pieśni błogosławionego Jana Pawła II.


Kolęda, kolęda i ... po kolędzie..!

Wizyta duszpasterska rozpoczęta w parafii św. Zygmunta po Świętach Bożego Narodzenia, w środę 18 stycznia dobiegnie już końca. Dziś w sobotnie przedpołudnie kapłani odwiedzili domy na Osiedlu „Północ”, na szydłowieckiej Pradze. Parafianie chętnie i życzliwie gościli tutaj przybyłych z kolędą kapłanów. Odnotować należy z kronikarskiej dokładności pojedyńcze przypadki zamkniętej furtki do domostwa.

Czas kolędy to okazja do poznania parafii, szczególnie dla kapłanów od niedawna w niej pracujących. W trakcie wizyty duszpasterskiej kapłani modlą się z domownikami i błogosławią rodziny i ich dobytek. Uzupełniają o zaistniałe zmiany kartoteki parafian i w rozmowie poznają radości i często troski odwiedzanych rodzin. W czasie kolędy przyjmują także ofiary na potrzeby Kościoła.

Na katolikach świeckich stosownie do 5 przykazania kościelnego spoczywa obowiązek troski o potrzeby Kościoła. Posiadanie dóbr doczesnych przez Kościół ma na celu „organizowanie kultu Bożego, zapewnienie godziwego utrzymania duchowieństwa oraz innych pracowników kościelnych, prowadzenie dzieł apostolatu i miłości, zwłaszcza wobec biednych”.


Nowe sformułowanie przykazań kościelnych

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

WYKŁADNIA DLA IV PRZYKAZANIA Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne, służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.

Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, we wszystkie piątki i Środę Popielcową. Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu. Nowe sformułowania przykazań kościelnych w języku polskim oraz szczegółowa wykładnia dla IV przykazania zostały zaaprobowane przez Stolicę Apostolską, co potwierdza list Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, Biskupa Piotra Libery, skierowany 18 czerwca 2002 roku do wszystkich biskupów w Polsce. Od tego zatem czasu obowiązują one wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w Polsce, jednak ich świadome zachowywanie uzależnione jest w dużej mierze od zrozumienia ich sensu. Już pobieżna analiza nowych sformułowań zwraca naszą uwagę na pewne różnice w stosunku do sformułowań, które znamy od wielu lat, jak i do tych, które podaje w punktach 2041-2043 opublikowany w roku 1992 Katechizm Kościoła Katolickiego (skrót: KKK). Te ostatnie wypływają z realizacji ogólnych zadań, jakie Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1983 (skrót: KPK) nakłada w kanonie 447 na Konferencję Episkopatu konkretnego kraju lub określonego terytorium. Konferencje te podejmują pewne działania „w celu pomnożenia dobra udzielanego ludziom przez Kościół, głównie przez odpowiednio przystosowane do bieżących okoliczności czasu i miejsca formy i sposoby apostolatu, z zachowaniem przepisów prawa”. Przykazania kościelne, dotyczące wybranych aspektów życia chrześcijańskiego, przybierają więc różne sformułowania w różnych krajach, jednak zawsze wypływają z tego samego prawa kościelnego, i uwzględniają podstawowe zasady duchowości chrześcijańskiej. Bardzo często ich wykładnię można odnaleźć w prawie diecezjalnym, w naszym przypadku będą to Statuty I Synodu Archidiecezji Białostockiej z roku 2000 (skrót: I SAB).