W Baraku i w Szydłowcu ekspresowe zmiany..

Miejsce corocznych uroczystości patriotycznych upamiętniających Bitwę pod Barakiem z 1939 roku, wkrótce zniknie pod naporem ciężkiego sprzętu budowniczych drogi ekspresowej S-7. Mowa o Pomniku Żołnierzy Września 1939, który został postawiony w rejonie bitwy, na leśnym parkingu, w latach osiemdziesiątych XX wieku, staraniem Zygmunta Jańczyka i Stanisława Dworaka. Pomnik stoi na skraju województwa mazowieckiego przy drodze krajowej nr 7. Przy pomniku od lat odbywają się w rocznicę Bitwy uroczystości patriotyczne. Od 2007 roku mają one bardzo uroczystą oprawę.

Postępująca budowa drogi ekspresowej S-7. na odcinku Szydłowiec – Barak- Granica Województwa, wkrótce jednak nieuchronnie spowoduje, że będzie musiał być zdemontowany i przeniesiony w inne miejsce. Na planowanej trasie „ekspresówki” stoi jeszcze kilka nie rozebranych obiektów: domów, zabudowań gospodarczych, słupów, przydrożnych krzyży i ten Pomnik będący miejscem pamięci narodowej – Pomnik Żołnierzy Września 1939, upamiętniający historię zmagań Narodu Polskiego z najeźdźcą i okupantem niemieckim.

Formalnie miejsca pamięci narodowej ustanawia Rada Ochrony Pamięci Narodowej, a czyni to na drodze uchwały po zasięgnięciu opinii wojewody i rady gminy. Miejsca pamięci narodowej, a także ograniczenia związane z jego ochroną ustala się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki jest, co niestety w polskiej rzeczywistości jest raczej postulatem niż stanem faktycznym. Gmina zobowiązana jest także do prowadzenia ewidencji miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na jej terenie.

Wracając do naszego pomnika na leśnym parkingu w miejscowości Barak, to rodzi się pytanie czy kiedykolwiek Rada Miejska podejmowała uchwałę o tym miejscu pamięci narodowej, które upamiętnia wrześniową bitwę formacji Wojska Polskiego z niemieckim najeźdźcą i walkę Armii Krajowej w czasie okupacji? Obecnie w związku z budową, czy podejmowała działania w celu wskazania lokalizacji miejsca pamięci narodowej i wskazania podmiotu zobowiązanego do jego utrzymania. Tym podmiotem mógłby być powiat szydłowiecki, jednak inicjatywa uchwałodawcza w tym zakresie przypisana jest gminie. Czasu na rozstrzygnięcie tych dylematów jest niewiele. Budowa nieuchronnie doprowadzi do sytuacji, w której pomnik Żołnierzy Września 1939 zlokalizowany w miejscu bitwy z 8 września 1939 roku, będzie musiał być przeniesiony w inne godne miejsce. Najwyższy czas aby temu zaradzić. Przenosiny Pomnika, trzeba wykorzystać także do jego renowacji. O tym powinna decydować chociażby (społeczna) gminna rada ochrony miejsc pamięci narodowej, która niestety w Gminie Szydłowiec nigdy nie została powołana, czy społeczni opiekunowie takich miejsc.

Będziemy Państwa informować o zdarzeniach w tym zakresie, mając nadzieję że wspólnie dopilnujemy, aby to heroiczne wydarzenie z polskiej historii, jakim była Bitwa pod Barakiem, w której zginęło blisko 130 polskich żołnierzy, było upamiętnione i mogło służyć zachowaniu tożsamości narodowej dla kolejnych pokoleń Polaków.


Dodaj Komentarz