Triduum Paschalne. Wielki Czwartek

Święte Triduum Paschalne to trzy dni uroczystości paschalnych, które w liturgii Kościoła są obchodzone, jako jeden dzień. W tych trzech dniach celebrowane jest misterium: wywyższenia Jezusa i Jego przejścia z tego świata do Ojca. Dziś w Wielki Czwartek katolicy wspominamy ostatnią wieczerzę, kiedy to Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, i kiedy to na znak pokory i służby umył swoim uczniom nogi.

W pierwszym czytaniu mszalnym Liturgii Wieczerzy Pańskiej, zaczerpnietym z Księgi Wyjścia czytany jest opis Paschy żydowskiej, kiedy to w w Egipcie, w rodzinach narodu wybranego spożywano baranka paschalnego. Spożywano w pośpiechu jego mięso pieczone w ogniu, chleb niekwaszony i gorzkie zioła. Krwią baranka kropiono dla ocalenia od śmierci odrzwia domów.

W drugim czytania z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian opis ustanowienia Eucharystii, kiedy to „Pan Jezus tej nocy, kiedy był wydany wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to moja pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańska głosicie, aż przyjdzie.”

Ewangelia nawiązuje do gestu miłości Pańskiej, kiedy to Jezus podczas ostatniej wieczerzy nalał wody do miednicy i zaczął uczniom umywać nogi”. Dając tym przykład służby i poświęcenia dla ludzi.i

W kazaniu nawiązując do Liturgii Słowa ks. Adam Radzimirski mówił do licznie zgromadzonych parafian: Jest jedna droga do wielkości – pochylić się nad bliźnimi i służyć im. Szczególnie tym słabym i bezbronnym, których życie jest często zagrożone: nienarodzonym, starszym, chorym i cierpiącym. Zachęcał też, aby nie tylko słuchać o Jezusie, ale spotykać się z Nim, szczególnie w sakramencie pokuty i Eucharystii. Apelował też o wzmożenie modlitwy o nowe powołania z naszej parafii do służby kapłańskiej i zakonnej, na miarę tych, których Bóg już wybrał spośród nas w wiekowej historii parafii św. Zygmunta.

Na zakończenie Liturgii Wielkoczwartkowej przeniesiono Najświętszy Sakrament do kaplicy Adoracji tzw Ciemnicy, gdzie będzie adorowany do Liturgii Wielkopiątkowej. Dzieci i przedstawiciele rodzin podziękowali dziś kapłanom: księdzu proboszczowi Adamowi Radzimirskiemu, ks. Andrzejowi Kani, ks. Witoldowi Witaskowi i ks. Krzysztofowi Nowosielskiemu za dar gorliwej posługi i miłości pasterskiej, za zaangażowanie na rzecz uświęcenia i zbawienia dusz. Życząc umocnienia, paschalnej radości i wszelkich Bożych darów na drodze kapłańskiej służby Bogu i ludziom.


Dodaj Komentarz