Tagi: , ,

Graniczna konferencja w KOP-ie

W Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, 10 stycznia na konferencji poświęconej przygotowaniu uczniów klas licealnych „ochrona granicy państwowej” do pracy w Straży Granicznej wzięło udział ponad 50 osób. W tym przedstawiciele pięciu Szkół współpracujących z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w zakresie prowadzenia klas o takim profilu kształcenia: ZSO im. Ireny Sendlerowej nr 4 w Łodzi, ZSZ im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii, LO im. Janusza Korczaka w Więcborku koło Bydgoszczy, Zespołu Szkół im Michała Konarskiego w Warszawie i ZS im KOP w Szydłowcu.

Licznie reprezentowani byli przedstawiciele Szkół wyższych prowadzących kierunki studiów związanych z bezpieczeństwem: Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Akademii Humanistycznej w Pułtusku, a także ogólnopolskiej sieci Szkół Certus. Licznie reprezentowani byli przedstawiciele Staży Granicznej i samorządowcy z powiatu szydłowieckiego oraz z województwa świętokrzyskiego. W czasie konferencji zaprezentowano między innymi dorobek szkół w zakresie kształcenia w klasach ochrona granicy, rolę i zadania Straży Granicznej, zasady naboru do służby oraz system szkolenia w SG, a także możliwości wprowadzenia wspólnego regulaminu klas. Niestety z powodu nieprzybycia przedstawiciela Komendy Głównej SG nie został poruszony temat możliwości wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach dotyczących naboru do służby w SG w zakresie uproszczenia procedur naboru dla absolwentów klas ochrona granicy państwowej. Przedstawiciele wyższych uczelni przedstawili swoje propozycje kierunków studiów dostosowanych do potrzeb bezpieczeństwa państwa, ochrony portów lotniczych i granic.

Konferencja zdaniem uczestników była bardzo udana, dała możliwość wymiany doświadczeń i zainspirowała do kolejnych działań w zakresie doskonalenia procesu edukacji i wychowania w klasach granicznych. Głównymi celami konferencji było, bowiem wypracowanie zasad: Kształtowania wśród młodzieży cech osobowości niezbędnych do wykonywania zawodu funkcjonariusza SG Wypracowania odpowiednich metod kształcenia i wychowania uczniów oraz ich przygotowania do nauki w szkołach wyższych i sprostaniu wymaganiom współczesnego świata. Przygotowanie uczniów do zadań o charakterze ochronnym, obronnym, a także działania w sytuacjach kryzysowych. Przygotowania uczniów do zadań ratowniczych, w nagłych stanach zagrożenia życia oraz innych losowych wypadkach. Rozwijanie umiejętności dowódczo-organizacycjnych, w zakresie komunikowania się i kierowania zespołem. Kształcenia i wychowania w duchu tolerancji i humanizmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie i problemach społecznych, ekonomicznych kraju i świata, a także o kulturze i środowisku naturalnym. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu, miłości do Ojczyzny i poszanowania dziedzictwa kulturowego.

W konferencji, którą poprowadziła Ewa Waligóra zastępca naczelnika Wydziału Prezydialnego NwOSG w Warszawie, głos zabierali między innymi starosta Włodzimierz Gólrlicki, dyrektor ZS im. KOP Małgorzata Michajłow, Urszula Krajewska z-ca dyr. ZS w Warszawie, Jarosław Adwent dyrektor ZSZ w Górze Kalwarii, Janina Szeszko Dyrektor ZSO nr 4 w Łodzi, płk dr hab. Inż. Maciej Marszałek dziekan Wydziału BN AON w Warszawie, dr. Marek Nadolski z AH w Pułtusku, Grzegorz jandziak dyrektor OSS Certus, ppłk Piotr Czarnecki, ppłk Jacek Podsiadły, chor Piotr Podgajny, wójt Masłowa Ryszard Pazera, przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu Marek Sokołowski.

W konferencji udział wzięli : zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Janusz Stępniak, dyrektor radomskiej delegatury Mazwieckiego Kuratorium Oświaty dyr. Dorota Sokołowska, pełnomocnik komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie płk Andrzeja Rytwińskiego, do spraw realizacji porozumienia z powiatem szydłowieckim: kpt Aneta Wojtanowska-Zmioń, przedstawiciele NZZSG z przewodniczącym oddziałowej organizacji St. chor. Robertem Lisem, kapelan NwOSG ks ppłk Ryszard Preuus oraz wielu innych znakomitych gości. Konferencji patronował komendant NwOSG ppłk SG Mariusz Piętka. Konferencji towarzyszył pokaz sprzętu i działania Wydziału Zabezpieczenia Działań SG, który budził duże zaintereswania uczniów Szkoły.


Dodaj Komentarz