Tagi: ,

Kieruj się miłością na drodze

W szydłowieckiej parafii św. Zygmunta, 25 lipca w czasie mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem dziekana ks. kan. Adama Radzimirskiego, modlono się za kierowców i uczestników ruchu drogowego. Kazanie poświęcone problematyce odpowiedzialności na drodze i wdzięczności Bogu za Jego dary, wygłosił ks. Artur Fura, proboszcz z parafii Pawłów. Po mszy świętej ks. A. Fura i ks. Krzysztof Nowosielski poświęcili pojazdy zaparkowane wokół fary: na Rynku Wielkim, ul. Kieleckiej, Kamiennej i Zakościelnej. W czasie mszy świętej i podczas święcenia pojazdów rozdawane były obrazki z modlitwą i dekalogiem kierowcy. Zbierane były także ofiary na rzecz MIVA Polska, która kupuje środki transportu dla misjonarzy.

Dzień bezpiecznego kierowcy zorganizowany został w Polsce po raz dziewiąty. W Dniu Św. Krzysztofa, patrona kierowców, Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura i Krzysztof Hołowczyc wraz z Fundacją Kierowca Bezpieczny, apelują o ostrożną i rozważną jazdę i proszą, aby tak zostało potem na co dzień. Dzięki temu wszystkim po polskich drogach będzie podróżowało się bezpiecznie. Akcja ma na celu szeroko zakrojoną prewencję i poprawę BRD w Polsce. Akcja Dzień Bezpiecznego kierowcy jest jednym z elementów XV Tygodnia św. Krzysztofa, który dzięki MIVA Polska obchodzony jest w całym kraju pod hasłem poprawy bezpieczeństwa na drogach i pomocy polskim misjonarzom w zakupie środków transportu.

W Polsce w akcje włączyła Policja, Służba Celna, Służba Więzienna, Straż Pożarna, ORD, władze samorządowe. W ramach akcji organizowane były między innymi pokazy, koncerty, szkolenia kierowców, nabożeństwa i zbiórki funduszy na pomoc misjonarzom.


Tagi:

Negocjacje z trójstronnym porozumieniem

Z inicjatywy burmistrza Szydłowca Artura Ludwa, w ratuszu odbyło się spotkanie w sprawie podpisania trójstronnego porozumienia, które pozwoli rozliczyć płatność kontraktu na zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej – jednego z zadań „projektu kluczowego”.

W związku z powstałymi trudnościami w rozliczeniu umowy nr 63/13 na roboty budowlane zawartej w dniu 06 maja 2013r w Szydłowcu, wiążącej strony: Gminę Szydłowiec oraz Konsorcjum Firm RENOVA Sp. z o.o i ART-KON Budownictwo Konserwacja Projektowanie w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu” w dniu 05.02.2015 roku dokonano podpisania TRÓJSTRONNEGO POROZUMIENIA (Gmina Szydłowiec - Konsorcjum Firm RENOVA Sp. z o.o i ART-KON – PH ROMIN Sp. z o.o) rozliczającego płatność przedmiotowej umowy. Podpisanie Porozumienia poprzedzały przeprowadzone rozmowy i ustalenia, których inicjatorem był Burmistrz Szydłowca Artur Ludew. Gmina Szydłowiec zobowiązana zapisami umowy z wykonawcą oraz umową o dofinansowanie projektu z województwem mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, nie mogła dokonać rozliczenia płatności końcowej w kwocie 623 534,18 zł na rzecz wykonawcy RENOVA Sp. z o.o zgodnie z wiążącymi wszystkie strony zapisami umowy. Nie wywiązanie się z zapisów umowy groziło uznaniem całej kwoty 623 534,18 zł za wydatek niekwalifikowany ( leżący w 100% po stronie Gminy Szydłowiec). W wyniku przeprowadzonych negocjacji strony doszły do konsensusu, którego efektem jest podpisane porozumienie. Po jego podpisaniu z dniem 05.02.2015r. Gmina dokonała płatności kwoty 623 534,18 zł. rozliczając swoje zobowiązania. Tak przyjęte rozwiązanie pozwala rozliczyć projekt w części dotyczącej zadania „Zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu”. Do całkowitego rozliczenia finansowego „projektu kluczowego” pozostało jeszcze zadanie dotyczącego płyty główniej Rynku Wielkiego, ul. Radomskiej i Skweru Staromiejskiego, gdzie również trwają uzgodnienia z wykonawcami w celu podpisania porozumienia trójstronnego. Analizując stan faktyczny, aby gmina mogła ostatecznie zakończyć realizację „projektu kluczowego” należy jeszcze przeprowadzić: - postępowanie koncesyjne na wyłonienie operatora administrującego wyznaczonymi pomieszczeniami zamku - zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, - postępowanie przetargowe dotyczące wyposażenia zamku. Należy tutaj podkreślić, że do zakończenia projektu pozostało jeszcze wiele zadań, zarówno jeżeli chodzi o zakres rzeczowy (procedury postępowań przetargowych), jak i rozliczenia finansowe. W związku z powyższym Gmina Szydłowiec będzie wnioskowała o kolejne aneksowanie umowy przedłużając termin zakończenia projektu do dnia 30.06.2015 roku. O pierwsze aneksowanie umowy gmina wystąpiła w październiku 2014 roku, odpowiedź Mazowieckiej Jednostki w tej sprawie nastąpiła w styczniu br. ustalając termin na 30.03.2015 rok.

Przesłane: Ilona Mamla UM Szydłowiec


Cmentarz żołnierzy I wojny światowej będzie odnowiony

Na usytuowanym w starej części cmentarza parafialnego, cmentarzu nieznanego żołnierza polskiego z pierwszej wojny światowej (1914-1918) oraz wojny polsko-bolszewickiej (1920), będą wykonane prace remontowe. Gmina Szydłowiec pozyskała w tym roku, na ten cel wsparcie finansowe od Wojewody Mazowieckiego, w wysokości 10 000 złotych.

W ramach remontu jak informuje Edward Pawlik z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska planuje się poprawić ogrodzenie kwater wojennych, wykonać nowe utwardzenie nawierzchni z płyt piaskowca, zabezpieczyć położone na poziomie trawnika płyty nagrobne, wykonać nową tablicę informacyjną oraz ustawić maszt flagowy.

W ubiegłym roku staraniem Gminy Szydłowiec wykonano prace budowlane na cmentarzu żołnierzy poległych w bitwie pod Barakiem we wrześniu 1939 roku. Za przyznaną dotację w wysokości 18 tys. złotych i środki z budżetu Gminy, wykonano chodniki między mogiłami żołnierzy. Łącznie ułożono 260 m² kostki brukowej. Zamontowano także nowe obrzeża – oporniki granitowe, a na części czołowej pomnika płyty granitowe, do składania wiązanek i ustawienia zniczy. Wymienione było także kilka uszkodzonych słupów ogrodzenia oraz zamontowane 5 nowych przęseł. Uporządkowano także zieleń.


Wołanie o zgodę i pokój w Ojczyźnie

W szydłowieckiej farze w uroczystość kościelną Matki Bożej Królowej Polski i państwową związaną z 225 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ksiądz kanonik Adam Radzimirski, proboszcz parafii św. Zygmunta i dziekan szydłowiecki celebrował Mszę świętą za Ojczyznę. W Eucharystii uczestniczyli licznie mieszkańcy szydłowieckiej parafii oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Norbert Skawiński. Kaznodzieja podkreślił znaczenie pokoju i zgody w Ojczyźnie dla jej niepodległości pomyślności. Na zakończenie ofiary mszalnej, wierni pod przewodnictwem celebransa odnowili Jasnogórskie Śluby Narodu. Uroczystą celebrę poprzedziła patriotyczna zbiórka pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, na Rynku Wielkim, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Rzeczpospolitej: do obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 50 lat temu na Jasnej Górze prymas Wyszyński zawierzył Polskę Matce Bożej.

Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.