Tagi:

Finał konkursu „Z polszczyzną za pan brat”

Finał tego konkursu odbył się w piątek 22 lutego, w sali kominkowej szydłowieckiego zamku. Konkurs skierowany był do uczniów klas drugich szkół gimnazjalnych z Powiatu Szydłowieckiego. Miał na celu poznanie piękna języka ojczystego, rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy z zakresu języka ojczystego oraz wspieranie uzdolnień humanistycznych uczniów gimnazjum.

Wśród zaproszonych gości mogliśmy zobaczyć prof. dr hab. Marka Ruszkowskiego językoznawcę z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach który wspaniałą polszczyzną wygłaszał prelekcje na temat „Postawy wobec języka”. Podczas finału nie zabrakło także wystąpienia Pana Karola Kopyckiego Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Gimnazjalistów uczestniczących w konkursie, przygotowały i poprowadziły panie nauczycielki języka polskiego.

Organizatorami byli: Powiatowa Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna oraz Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.


Diec. radomska: projekt ratowania zabytków sakralnych

Diecezja radomska ma już gotowy projekt dotyczący ratowania najcenniejszych zabytków sakralnych. Dotyczy on tzw. kościołów nadwiślańskich m.in. w Tarłowie, Wysokim Kole czy Sieciechowie. Projekt opiewa na ponad 30 mln złotych. Środki mają pochodzić z funduszy unijnych.

Ks. Roman Adamczyk z Diecezjalnego Zespołu Wdrażania Programów Pomocowych, którego celem jest wspieranie poszczególnych parafii i instytucji kościelnych w pozyskiwaniu funduszy unijnych, powiedział, że prace nad projektem trwały od ubiegłego roku. Uczestniczyli w nim m.in. konserwatorzy i specjaliści od budownictwa. - Dotarliśmy do 26 miejscowości, w których znajdują się zabytkowe kościoły, wymagające przeprowadzenia koniecznych prac remontowo-konserwatorskich. Dotyczy to głównie pasa nadwiślańskiego, gdzie znajdują się zabytki sakralne w Tarłowie, Wysokim Kole i Sieciechowie. W pierwszym etapie została wyceniona skala potrzeb, wykonano również wstępne kosztorysy - powiedział ks. Adamczyk. W niektórych miejscowościach zostaną podjęte kompleksowe prace. Wszystko zależy od zgromadzonych środków na tzw. wkład własny, który jest potrzebny do pozyskania dotacji unijnej. Głównym partnerem projektu będzie Kuria Diecezjalna w Radomiu, bowiem same parafie nie byłyby w stanie przygotować odpowiednich dokumentów. Realizacja projektu potrwa co najmniej kilka lat.

Diecezja radomska w skali kraju należy do najsłabiej korzystających ze wsparcia finansowego z różnych programów. Dlatego też podjęto decyzję o powołaniu w 2010 roku Diecezjalnego Zespołu Wdrażania Programów Pomocowych, którego celem jest wspieranie poszczególnych parafii i instytucji kościelnych w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W tym samym czasie przeprowadzono pierwsze szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych przez duchownych i świeckich. Dotyczyły one takich zagadnień jak prawo i finanse. W latach 2010-11 parafie diecezji radomskiej uzyskały z UE ponad 21 mln zł na rzecz remontów obiektów sakralnych. Diecezjalny Zespół Wdrażania Programów Pomocowych pracuje obecnie nad strategią pozyskiwania funduszy w następnym rozdaniu unijnym na lata 2014-2020.