Tagi: ,

Popularnonaukowa, jubileuszowa Sesja w szydowieckim "Sienkiewiczu"

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza 13. marca, odbyła się XV Jubileuszowa Szkolna Sesja Popularnonaukowa pod hasłem „ Człowiek i Jego Środowisko ”, której celem było rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki. Sesje otworzy Karol Kopycki - Dyrektor Szkoły, powitał także gości oraz wszystkich uczestników sesji – a wśród nich szczególnie gorąco absolwentów laureatów szkolnych sesji w latach 2003-2018, uczniów szkół gimnazjalnych powiatu szydłowieckiego wraz z dyrektorami Szkół i nauczycielami.

Jubileuszową Sesję swoją obecnością zaszczycili: Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, Joanna Strzelecka - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Aneta Furmańska –Dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu, Maria Michajłow – Dyrektor Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, Tadeusz Gogacz – Dyrektor Ogniska Muzycznego w Szydłowcu, Joanna Kozioł – emerytowana nauczycielka chemii w ,,Sienkiewiczu” i Laurencja Piasecka, reprezentująca Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Szydłowcu.

Dyrektor Szkoły skierował serdeczne słowa podziękowania do przybyłych prelegentów szkolnych sesji w latach 2003-20018 : dr Tomasza Witesa – pracownika naukowego WSRiG Uniwersytetu Warszawskiego, dr Małgorzaty Mohoń – pracownika naukowego UJK w Kielcach, dr Anety Oborny – dyrektora Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Elżbiety Pawlak – dyrektora Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Szydłowcu, Ireny Przybyłowskiej – Hanusz oraz Stanisława Kozioła – emerytowanych nauczycieli szydłowieckiego Liceum.

XV Sesję poprowadziła Marzena Janowska –Wicedyrektor Szkoły, która w krótkim zarysie przedstawiła ideę sesji oraz program uroczystości. Następnie mgr Jan Piwowarczyk przybliżył historię Szkolnych Sesji w latach 2003-2018. Wykład inauguracyjny Jubileuszowej Szkolnej Sesji Popularnonaukowej „Człowiek i Jego Środowisko” wygłosił dr Tomasz Wites - pracownik naukowo-dydaktyczny WSRiG Uniwersytetu Warszawskiego. Swoim wykładem ,,Na dwóch krańcach świata” zabrał uczestników sesji w wirtualną podróż do Peru oraz Nowej Zelandii. Niezwykle ciekawa prelekcja pozwoliła uczestnikom sesji być na dwóch różnych krańcach świata prawie w tym samym czasie.

Jubileusz to również czas podziękowań. Starosta Włodzimierz Górlicki podziękował za włożony trud w organizowanie przedsięwzięcia na przestrzeni 15-stu lat, wszystkim organizatorom szkolnych Sesji: Karolowi Kopyckiemu, Marzenie Janowskiej, Janowi Piwowarczykowi, Małgorzacie Dygas, Zofii Giszko, Markowi Marcinkowskiemu i Jerzemu Wiernickiemu.

W drugiej części XV Jubileuszowej Sesji uczennice klas II szydłowieckiego liceum wygłosiły referaty: 1. Sienkiewicz nowoczesny. Milena Marlica klasa IIA 2. Co się komu śni? – fenomen marzeń sennych. Dominika Czajkowska klasa IIC 3. Matematyka – od glinianych tabliczek do Excela. Milena Mączyńska klasa IIC 4. Moda i kreatywne etno – działania. Julia Wiatr klasa IIA

Wszystkie wystąpienia prezentowały wysoki poziom merytoryczny oraz miały atrakcyjną oprawę wizualną. Referaty oceniało jury w składzie: K. Kopycki, M. Janowska, J. Piwowarczyk, I. Przybyłowska – Hanusz oraz M. Dygas.

Dyrektor Szkoły, wręczając dyplomy okolicznościowe, podziękował uczennicom za przygotowanie wystąpień oraz nauczycielom opiekunom tegorocznych referatów: Marcie Łabęckiej, Leszkowi Furmańskiemu i Pawłowi Pękali . Obchodzony Jubileusz był też czasem podziękowań opiekunom referatów na przestrzeni tych 15-stu lat. Słowa uznania za przygotowywanie uczniów, motywowanie, wspieranie, wskazywanie rozwiązań, rozwijanie zainteresowań i pasji Dyrektor szkoły skierował do opiekunów wszystkich szkolnych sesji popularnonaukowych.

Uroczystość zwieńczyło wystąpienie absolwentów - laureatów dotychczasowych sesji. Wicedyrektor Marzena Janowska- odczytała list Anny Lis – laureatki III i IV Szkolnej Sesji Popularnonaukowej skierowany do uczestników sesji, dyrekcji, nauczycieli, w którym były podziękowania, refleksje, wspomnienia z czasów szkolnych. Następnie zaprosiła przybyłych na Jubileusz absolwentów laureatów do podzielenia się swoimi sukcesami naukowymi oraz zawodowymi. Na szkolnej scenie po wielu latach wystąpili jeszcze raz: Dariusz Zdziech, Kamil Bąk, Mateusz Szymkiewicz, Adam Frąk, Armand Starczewski oraz Paweł Łęcki. Ich słowom towarzyszyły wspomnienia, refleksje, padło również wiele ciepłych słów o czasie spędzonym w murach szydłowieckiego „Sienkiewicza”. Na przestrzeni ostatnich 14 lat było ponad 75 laureatów absolwentów, ponad 120 uczestników oraz 24 nauczycieli opiekunów referatów.
Niestety wielu absolwentów – laureatów ze względu na obowiązki zawodowe, zajęcia na uczelniach, sprawy rodzinne nie mogło uczestniczyć w Jubileuszowej Sesji, ale w inny sposób zaznaczyli swą obecność, bowiem w korespondencji elektronicznej podzieliło się wspomnieniami z czasów nauki w naszej szkole, udziału w sesjach, przekazało wiele podziękowań i pozdrowień dla uczestników dzisiejszej sesji, dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów, całej społeczności szkolnej.

Uroczyście zamykając XV Jubileuszową Szkolną Sesję Popularnonaukową „Człowiek i Jego Środowisko” Dyrektor Karol Kopycki serdecznie podziękował za udział w uroczystości przybyłym gościom, przedstawicielom organu prowadzącego, prelegentom, przedstawicielom szkół podstawowych i gimnazjów, opiekunom referatów, uczniom, nauczycielom oraz wszystkim uczestnikom obchodów Jubileuszu. Słowa podziękowania skierował także do absolwentów laureatów, którzy tak ciepło i budująco wypowiadali się o szkole, nauczycielach i latach spędzonych w naszym liceum. Dyrektor Szkoły pogratulował Im sukcesów oraz życzył dalszego rozwoju, zaprosił również do odwiedzania szkoły w każdej nadarzającej się chwili.

Jubileuszową Sesję uświetnili występami artystycznymi uczniowie szydłowieckiego „Sienkiewicza”: Aniela Kurek z klasy IA -skrzypce, Eliza Kosno z klasy Ib – pianino, Paweł Krupa z klasy Ib – gitara.

W przygotowaniu jest publikacja podsumowująca Szkolne Sesje Popularnonaukowe „Człowiek i Jego Środowisko”. Zawarte będą w niej informacje ze wszystkich sesji, które odbyły się w szkole, ale również z udziału laureatów w Studenckich Sesjach Kół Naukowych UJK w Kielcach. Publikacja uzupełniona zostanie o relację z XV Jubileuszowej Szkolnej Sesji oraz wspomnienia laureatów absolwentów przybyłych na uroczystość oraz przesłane drogą elektroniczną. Publikację otrzymają wszyscy laureaci absolwenci, opiekunowie referatów, uczestnicy Jubileuszu. Będzie także dostępna w szkole. – poinformowała Marzena Janowska wicedyrektor szkoły, jedna z głównych organizatorów szkolnych sesji.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły www.liceum.webd.pl


Dodaj Komentarz