Tagi:                                    

Kolejny sukces Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

7 maja 2009 r. zakończyła się ocena merytoryczno - techniczna projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.3.2 Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia. Panel Ekspertów z dziedziny Ochrona Zdrowia pozytywnie ocenił 57 z przekazanych do weryfikacji wniosków. Wniosek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu pod nazwą „ Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych realizowanych przez SPZZOZ w Szydłowcu” uplasował się na 13 miejscu uzyskując 86,26% maksymalnej liczby punktów.

Celem projektu jest między innymi, ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej poprzez m.in. poprawę jakości i dostępności do świadczeń medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i lecznictwa specjalistycznego oraz wysokospecjalistycznego, a także umocnienie zdrowia i wyrównywanie różnic terytorialnych i społecznych poprzez wpływ na styl życia oraz wyrównywanie szans ludzi starszych i niepełnosprawnych. Niewątpliwie sukces jest tym większy, że po raz kolejny samodzielnie przygotowany wniosek, uzyskał dobrą ocenę. Daje nam to motywację do dalszego aplikowania o środki unijne i zwiększa samozadowolenie i motywacje pracowników. Na marginesie – przy tworzeniu wniosku nie współpracowały służby medyczne, lecz zgodnie ze swoimi kompetencjami i kwalifikacjami , osoby zajmujące się na co dzień pracą biurową, która dla sukcesu jednostki jest równie potrzebna jak praca „białego personelu” – podkreśla Dyrektor SPZZOZ, Andrzej Piotrowski


Dodaj Komentarz