Tagi:

Bierzmowanie w szydłowieckiej farze

Po blisko roku przygotowań 114 młodych katolików z parafii św. Zygmunta w Szydłowcu i Matki Bożej Bolesnej w Sadku, przyjęło dziś 7 czerwca Sakrament Bierzmowania. Posługę szafarza tego sakramentu chrześcijańskiej inicjacji pełnił biskup Adama Odzimek. W uroczystej Eucharystii uczestniczyli kapłani z dekanatu szydłowieckiego, w tym proboszczowie parafii Sadek i Szydłowiec: ks. Zenon Ociesa i ks. kan. dziekan Adam Radzimirski.

Słowo nauczania i umocnienia skierował do młodych szafarz sakramentu ks. biskup Odzimek. Zachęcał do wierności Bogu i podjęcia wysiłku dążenia do chrześcijańskiej dojrzałości, której to zadatek w postaci łaski Ducha Świętego młodzi otrzymują przez dar sakramentalny. W uroczystości uczestniczyli rodzice i bliscy bierzmowanej młodzieży, uczniów klas trzecich szydłowieckiego Gimnazjum „Kopernika”. Udzielanie Ducha Świętego odbywa się przez umacniające nałożenie ręki Szafarza i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego. Bierzmowany (dorosły "dojrzałością Chrystusową") zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa , głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

Przygotowanie tych młodych ludzi do tego pięknego Sakramentu, - to ogromny wysiłek katechetów i kapłanów, który oby niech przynosi trwałe owoce wierności Chrystusowi - Bierzmowanych.


Tagi:

Bierzmowani w farze

Sto młodych osób z parafii: św. Zygmunta w Szydłowcu i Matki Bolesnej w Sadku, zostało bierzmowanych w szydłowieckiej farze przez ordynariusza radomskiego ks. bp. Henryka Tomasika. Msza święta z udzieleniem sakramentu konfirmacji, rozpoczęła się 30 maja o godz. 18.

W asyście ordynariusza radomskiego, który był szafarzem Sakramentu, można było zobaczyć wicedziekana ks. Zenona Ociesę, ks. kan. Krzysztofa Śliwaka oraz miejscowych księży z ks. dziekanem Adamem Radzimirskim na czele. W świątyni licznie zebrali się bliscy bierzmowanych. Bierzmowanie to wielkie święto młodości, tej zanurzonej w Duchu Świętym.

Dzisiejszą uroczystość poprzedziły trwające od września 2012 roku, przygotowania. Są one szansą poznania oczekiwań młodych, ale także szukania z nimi ścieżek wiary, próbą rozpalenia charyzmatów Ducha Świętego, które mogą dać im osobistą radość i jednocześnie odnawiać Kościół. To wielka radość obu wspólnot parafialnych, że ci młodzi ludzie reprezentujący różne rodziny i środowiska, różne talenty i aspiracje, przyjęli za pośrednictwem posługi bp. Henryka, dary Ducha Świętego.


Spotkanie młodych w farze

Przygotowanie młodych ludzi do Sakramentu Bierzmowania, rozpoczęło się 20 września w szydłowieckiej farze. Ks. Krzysztof Nowosielski zapoznał młodzież klas trzecich z Gimnazjum Mikołaja Kopernika i przybyłych rodziców z wymaganiami stawianymi osobom, które chcą przystąpić do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Spotkanie poprzedziła Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Eugeniusza Rycerskiego CSMA. Ks. Krzysztof Nowosielski w czasie konferencji mówił także o na znaczeniu relacji wiary i pomocnej w rozwijaniu jej wspólnoty. Mówił także o wymaganiach stawianych kandydatom do bierzmowania. Są to między innymi prowadzenie indeksu, celem zmobilizowania do systematycznego realizowania praktyk religijnych, takich jak obecność na niedzielnej mszy świętej, comiesięczna spowiedź, udział w nabożeństwach okresowych oraz opanowanie odpowiedniego poziomu wiedzy dotyczącej prawd wiary i Kościoła. Zachęcał młodych parafian do zaangażowania w kościelne wspólnoty młodych, takie jak Schola, ministranci, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży czy Ruch Światło-Życie.

Na zakończenie rodzice otrzymali pisemne deklaracje, które zawierają wymagania stawiane kandydatom i ich rodzicom, a których złożenie jest warunkiem niezbędnym do podjęcia przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystość zaplanowano w Boże Ciało 2014 roku.


Tagi:

Bierzmowanie w farze św. Zygmunta

ksiądz biskup Adam Odzimek 13 kwietnia, w szydłowieckiej farze, udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii św. Zygmunta w Szydłowcu i Matki Bolesnej w Sadku. Uroczystą sumę rozpoczęło poświęcenia palm przed świątynią i procesja do kościoła z palmami. W świątyni Księdza Biskupa powitali przedstawiciele rodziców.

Beata i Marek Sokołowscy poprosili w imieniu rodziców o dar namaszczenia krzyżmem świętym i nałożenia ręki, aby przez te sakramentalne znaki, przystępujący do bierzmowania otrzymali pieczęć daru Ducha Świętego, Jego szczególną moc i wielorakie duchowe dary. Mówili: "Pragniemy wyrazić radość nas rodziców, że w tak uroczystym dniu, w murach tej wiekowej świątyni, przy obecności tak wielu sióstr i braci, nasze dzieci otrzymają dar sakrament bierzmowania, który przyniesie im pogłębienie łaski chrztu świętego i głębsze zakorzenienie w synostwie Bożym."

Po zakończeniu liturgii Słowa. dziekan szydłowiecki ks. kan. Adam Radzimirski zgodnie z przepisami prawa kanonicznego potwierdził przygotowanie kandydatów do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i jako proboszcz parafii poprosił o udzielenie przez księdza Biskupa Sakramentu Bierzmowania.