Tagi:                                    

Nowy Rok bieży...

Wiele dobra wydarzyło się w mijającym Roku 2007, zaznaczyły się też rózne nadzieje i także zagrożenia dla naszego życia społecznego i chrześcijańskiego.

Nowy Rok tym mocniej więc powierzajmy Bogu i Maryi, która jest prawdziwą Arką między starymi i nowymi czasy. Oby ten Nowy 2008 rok z Bożej łaski przyniósł nam wiele dobra, radości i pokoju. Niech docenione zostaną życie, osoba, rodzina, Ojczyzna. W zmieniającym się świecie są to drogowskazy najtrwalsze! msk


Tagi:                                    

Samorządowe wyróżnienie dla bp. Siczka

Medalem ''Zasłużony dla Powiatu Radomskiego'' został uhonorowany biskup pomocniczy diecezji radomskiej Stefan Siczek. Wyróżnienie zostało wręczone podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się 28 grudnia, w sali obrad Starostwa w Radomiu. Przewodniczący Rady Edward Skrok powiedział, że medal został wręczony przede wszystkim za działalność na polu kulturalnym i społecznym. - Powstało w ostatnich latach wiele dzieł i inicjatyw na tym polu. Ponadto bp Stefan wykłada w seminarium duchownym. Każdego roku mury tej uczelni opuszcza wielu księży, który następnie angażują się w lokalnych społecznościach - podkreślił przewodniczący Edward Skrok.

Bp Stefan Siczek odbierając medal zachęcił radnych do podjęcia większego wysiłku na rzecz rodziny. - Miejcie świadomość, że pracujecie na rzecz rodziny. Na pierwszym miejscu w waszych działaniach i aktach prawnych powinna być rodzina. Bóg rodzi się w rodzinie. Europa podziwa nas, że tak bardzo przywiązujemy wagę do więzi rodzinnych - powiedział bp Siczek.


Tagi:                                    

BĄDŹMY UCZNIAMI CHRYSTUSA W RODZINIE”

Czcigodni Bracia Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, Kochani Małżonkowie i Rodzice, Dzieci i Młodzieży, Umiłowany Ludu Boży!

Zwracamy się do Was wszystkich, przeżywając razem z całym Kościołem atmosferę radości Bożego Narodzenia oraz szczególnej bliskości między ludźmi, której znakiem jest wigilijny opłatek. Wielokrotnie podkreśla się, że te Święta są najbardziej rodzinne. Radujemy się darem człowieczego życia Syna Bożego, który – poczęty z Ducha Świętego – narodził się z Maryi Dziewicy, a pod opieką Świętego Józefa, Przeczystego Oblubieńca Bogurodzicy, przeżywał normalne życie rodzinne. W dzisiejszą niedzielę, zwaną Świętem Świętej Rodziny, Kościół zwraca naszą uwagę, że narodzenie Jezusa Chrystusa dokonało się właśnie w rodzinie, w Rodzinie Świętej. Stwarza to okazję do podjęcia przez nas refleksji na tematy ważne dla każdej rodziny chrześcijańskiej, a także – z racji na naturę życia rodzinnego – ważne dla każdej rodziny.


Tagi:                                    

ENCYKLIKA SPE SALVI Ojca Świętego Benedykta XVI

«SPE SALVI facti sumus» – w nadziei już jesteśmy zbawieni (Rz 8, 24), mówi św. Paweł Rzymianom, a także nam. «Odkupienie», zbawienie, zgodnie z wiarą chrześcijańską, nie jest jedynie zwyczajnym wydarzeniem. Odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości: teraźniejszość, nawet uciążliwą, można przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu możemy być pewni, jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi. W tym kontekście rodzi się od razu pytanie: jakiego rodzaju jest ta nadzieja, skoro może uzasadniać stwierdzenie, według którego, poczynając od niej, i tylko dlatego, że ona istnieje, jesteśmy odkupieni? I o jaką chodzi tu pewność?

Wiara jest nadzieją

  1. Zanim podejmiemy te nurtujące nas dzisiaj pytania, musimy uważniej wsłuchać się w świadectwo Biblii o nadziei. [HTML_REMOVED]Nadzieja[HTML_REMOVED] rzeczywiście stanowi centralne słowo wiary biblijnej – do tego stopnia, że w niektórych tekstach słowa [HTML_REMOVED]wiara[HTML_REMOVED] i [HTML_REMOVED]nadzieja[HTML_REMOVED] wydają się być używane zamiennie i tak List do Hebrajczyków z [HTML_REMOVED]wiarą pełną[HTML_REMOVED] ściśle łączy [HTML_REMOVED]niewzruszone wyznanie nadziei[HTML_REMOVED] (por. 10, 22. 23). Również gdy Pierwszy List św. Piotra wzywa chrześcijan, by byli zawsze gotowi do dawania odpowiedzi na temat logosu – sensu i racji ich nadziei (por. 3, 15), [HTML_REMOVED]nadzieja[HTML_REMOVED] odpowiada [HTML_REMOVED]wierze[HTML_REMOVED]. To, na ile świadomość pierwszych chrześcijan, że otrzymali w darze niezawodną nadzieję, była decydująca, jest widoczne również tam, gdzie chrześcijańska egzystencja jest zestawiona z ich życiem zanim przyjęli wiarę, lub z sytuacją wyznawców innych religii. Paweł przypomina Efezjanom, że zanim spotkali Chrystusa, byli jakby [HTML_REMOVED]nie mający nadziei ani Boga na tym świecie[HTML_REMOVED] (Ef 2, 12). Oczywiście wie, że mieli oni bogów, że mieli religię, ale ich bogowie okazali się wątpliwi, a z ich pełnych sprzeczności mitów nie płynęła żadna nadzieja. Pomimo, że mieli bogów, [HTML_REMOVED]nie mieli Boga[HTML_REMOVED] i w konsekwencji żyli w mrocznym świecie, bez jasnej przyszłości. Ex nihil ab nihilo quam citorecidimus (jakże szybko z niczego pogrążamy się w nicość)[1] mówi epitafium z tamtego okresu – z tych słów jednoznacznie wynika to, o czym wspomina Paweł. W tym samym sensie mówi on do Tesaloniczan: Nie powinniście smucić się, [HTML_REMOVED]jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei[HTML_REMOVED] (1 Tes 4, 13). Także tu jawi się jako element wyróżniający chrześcijan, fakt, że oni mają przyszłość: nie wiedzą dokładnie, co ich czeka, ale ogólnie wiedzą, że ich życie nie kończy się pustką. Tylko wtedy, gdy przyszłość jest pewna jako rzeczywistość pozytywna, można żyć w teraźniejszości. Tak więc możemy stwierdzić: chrześcijaństwo nie było jedynie [HTML_REMOVED]dobrą nowiną[HTML_REMOVED] – przekazem treści do tej pory nieznanych. Używając naszego języka, trzeba powiedzieć, że chrześcijańskie orędzie nie tylko [HTML_REMOVED]informuje[HTML_REMOVED], ale również [HTML_REMOVED]sprawia[HTML_REMOVED]. Oznacza to: Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane, ale jest przesłaniem, które tworzy fakty i zmienia życie. Mroczne wrota czasu, przyszłości, zostały otwarte na oścież. Kto ma nadzieję, żyje inaczej; zostało mu dane nowe życie.

  2. Teraz jednak pojawia się pytanie: na czym polega owa nadzieja, która – jako nadzieja – jest [HTML_REMOVED]zbawieniem[HTML_REMOVED]? Istotę odpowiedzi zawiera wspomniany przed chwilą fragment Listu do Efezjan: zanim Efezjanie spotkali Chrystusa, nie mieli nadziei, ponieważ nie mieli [HTML_REMOVED]Boga na tym świecie[HTML_REMOVED]. Poznać Boga – prawdziwego Boga – oznacza otrzymać nadzieję. Dla nas, którzy od zawsze żyjemy z chrześcijańską koncepcją Boga i przywykliśmy do niej, posiadanie nadziei, która pochodzi z rzeczywistego spotkania z Bogiem, jest już czymś z czego niemal nie zdajemy sobie sprawy. Przykład świętej naszych czasów może nam w jakiejś mierze dopomóc w zrozumieniu tego, co oznacza po raz pierwszy i rzeczywiście spotkać Boga. Myślę o Afrykance Józefinie Bakhicie, kanonizowanej przez papieża Jana Pawła II. Urodziła się około 1869 roku – sama nie znała precyzyjnej daty – w Darfurze w Sudanie. W wieku dziewięciu lat została porwana przez handlarzy niewolników, była bita do krwi i pięć razy sprzedawana na targach niewolników w Sudanie. Ostatecznie, jako niewolnica, znalazła się na służbie u matki i żony pewnego generała, gdzie każdego dnia była chłostana do krwi. Pozostały jej po tym do końca życia 144 blizny. W 1882 roku została kupiona przez pewnego włoskiego kupca dla włoskiego konsula Callista Legnaniego, który wobec ofensywy mahdystów powrócił do Włoch. Znając tak okrutnych [HTML_REMOVED]panów[HTML_REMOVED], których do tej pory była własnością, tu Bakhita poznała [HTML_REMOVED]Pana[HTML_REMOVED] całkowicie innego, żyjącego Boga, Boga Jezusa Chrystusa – w dialekcie weneckim, którego się nauczyła, nazywała Go [HTML_REMOVED]Paron[HTML_REMOVED] (Pan). Do tej pory znała tylko panów, którzy ją poniżali i maltretowali albo – w najlepszym przypadku – uważali ją za użyteczną niewolnicę. Teraz natomiast usłyszała o istnieniu [HTML_REMOVED]Parona[HTML_REMOVED], który jest ponad wszystkimi panami, jest Panem panów, oraz że ten Pan jest dobry, jest uosobieniem dobroci. Dowiedziała się, że ten Pan zna także ją, że ją stworzył – co więcej, że ją kocha. Również ona była kochana właśnie przez najwyższego [HTML_REMOVED]Parona[HTML_REMOVED], w porównaniu z którym wszyscy inni panowie są jedynie marnymi sługami. Ona sama była znana, kochana i oczekiwana. Co więcej, ten Pan osobiście poznał los bitego, a teraz oczekiwał jej [HTML_REMOVED]po prawicy Boga Ojca[HTML_REMOVED]. Teraz miała [HTML_REMOVED]nadzieję[HTML_REMOVED] – już nie nikłą nadzieję na znalezienie panów mniej okrutnych, ale wielką nadzieję: jestem do końca kochana i cokolwiek się zdarzy, jestem oczekiwana przez tę Miłość. A zatem moje życie jest dobre. Przez poznanie tej nadziei została [HTML_REMOVED]odkupiona[HTML_REMOVED], nie czuła się już niewolnicą, ale wolną córką Boga. Rozumiała to, co św. Paweł miał na myśli, gdy przypominał Efezjanom, że przedtem byli pozbawieni nadziei i Boga na ziemi – nie mieli nadziei, bo nie mieli Boga. Toteż, gdy chciano ją odesłać do Sudanu, Bakhita wzbraniała się. Nie chciała znowu odłączyć się od swego [HTML_REMOVED] Parona [HTML_REMOVED]. 9 stycznia 1896 roku przyjęła Chrzest, Bierzmowanie i pierwszą Komunię św. z rąk Patriarchy Wenecji. 8 grudnia 1896 roku, w Weronie złożyła śluby w Zgromadzeniu Sióstr Kanosjanek i odtąd – poza swoimi zajęciami w zakrystii i na portierni klasztoru – podczas wielu podróży po Włoszech starała się zachęcać do misji: odczuwała konieczność propagowania wolności, którą zyskała w spotkaniu z Bogiem Jezusa Chrystusa. Wolność powinna być dawana innym, możliwie jak największej liczbie osób. Nadziei, która się w niej zrodziła i ją [HTML_REMOVED]odkupiła[HTML_REMOVED], nie mogła zachować dla siebie samej. Musiała dotrzeć do wielu, dotrzeć do wszystkich.


Tagi:                                    

Ż y c z e n i a Ś w i ą t e c z n e

„Gdy dwoje ludzi przebacza sobie nawzajem – jest Boże Narodzenie Gdy ktoś postanawia żyć uczciwie – jest Boże Narodzenie Gdy patrzymy na siebie życzliwie – jest Boże Narodzenie Gdy pomagamy sobie w potrzebie – jest Boże Narodzenie Gdy uśmiechamy się do siebie – jest Boże Narodzenie: Bo narodziła się Miłość, Bo narodził się Pokój, Bo narodziła się Sprawiedliwość, Bo narodziła się Nadzieja, Bo narodziła się Radość, Bo narodził się Chrystus, nasz Zbawiciel.” !

Bądźcie zawsze blisko Jezusa w betlejemskim żłóbku, bądźcie blisko Jezusa gdy rodzi się na ołtarzu podczas Mszy św. Niech On napełnia Was swoją miłością, pokojem i radością serca. Niech ubogaca łaskami i dodaje sił na każdy dzień, w kroczeniu Jego ścieżkami w Nowym 2008 Roku. Jego Niepokalana Matka i Święty Józef niech czuwają nad waszymi rodzinami i naszą parafią. Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą i świat w którym przyszło nam żyć.


Tagi:                                    

Życzenia dla księdza proboszcza Adama

W niedzielne południe liczni parafianie modlili się w czasie mszy świętej imieninowej za swego proboszcza, księdza Adama Radzimirskiego. Mszę świętą z Solenizantem celebrował ks. Dariusz Maciejczyk. Na zakończenie mszy świętej przedstawiciele grup i wspólnot działających w parafii św. Zygmunta skierowałi do Solenizanta słowa życzeń i wręczyli kwiaty i upominki. Drogi Księże Proboszczu żyj nam długo i szczęśliwie w blaskach Bożego błogosławieństwa i Opieki Maryi! Dziękujemy za wszystkie dobra, które są naszym udziałem dzięki Twej pracy duszpasterskiej! msk


Tagi:                                    

Nie zgubmy drogi do Betlejem

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jak co roku podążymy do stajenki, by powitać nowonarodzonego Zbawiciela. Pojawia się pytanie, czy każdy z nas znajdzie drogę do Betlejem? Obserwując to, co dzieje się w okresie przedświątecznym mam wrażenie, że już dawno wielu ludziom przestało zależeć na tym, aby „dotrzeć do Betlejem”. Wszystko kręci się jedynie wokół samej drogi, drogi udekorowanej często świeckimi symbolami, kolorowymi świecidełkami, prezentami i zielonymi gałązkami choinek. Ten kolorowy labirynt ma jedno zadanie, zatrzymać klienta, skupić jego uwagę i zagubić pośród wielkiej ilości świątecznych promocji. Wielu z nas błądzi w niezmierzonym tłumie wirującym w amoku zakupów. Analizując to zjawisko trudno oprzeć się refleksji, że już dawno straciliśmy z oczu Betlejemską Gwiazdę. Oślepiającym blaskiem lśnią reklamy w marketach, kolorowo błyszczą ekrany telewizorów. Dokąd te światła nas zaprowadzą? Czy aby pokażą właściwą drogę? Czyż w pogoni za dobrami tego świata nie zostaniemy wyprowadzeni na manowce? Idąc aleją ziemskich gwiazd kierujemy wzrok w dół ku ziemi, Niebo oddala się coraz bardziej. Nawet nie zorientujemy się, kiedy stracimy z oczu gwiazdę prowadzącą nas do Boga. Chrystus czekał wtedy w żłóbku i dziś nadal czeka. Przykra jest świadomość, że dla wielu z nas Święta Bożego Narodzenia kojarzą się głównie z zakupami, prezentami, choinką i biesiadą. Dla tych spraw jesteśmy gotowi na wiele wyrzeczeń. W tej pogoni nie jesteśmy w stanie nawet dotknąć znaczenia wielkiego dzieła Boga, Boga który swego syna jednorodzonego zesłał na ziemię, aby nas zbawił. Nie posłał Go pod postacią mocarza, herosa, który rzucił świat na kolana, ale jako niemowlę niewinne i słabe, zdane na łaskę ludzi. Wiemy jak Mu odpłacono za miłość, dobroć i mądrość, którą nam ofiarował. Tak jak Gwiazda Betlejemska prowadziła mędrców i pasterzy do Chrystusa, tak On rozciągając ręce na krzyżu prosi nas abyśmy kierowali wzrok ku Niebu, a nasze myśli do Boga. Przyjmijmy dziś Chrystusa z wielka radością, z jaką matka przyjmuje długo oczekiwane, wymodlone dziecko. Niech Chrystus będzie dla nas źródłem nadziei i wiary dającej siłę w drodze ku świętości. Nigdy nie traćmy z oczu Betlejemskiej Gwiazdy. Jarosław


Tagi:                                    

Nadzyczajni szafarze Eucharystii

W kaplicy radomskiego Wyższego Seminarium Radomskiego, biskup radomski Zygmunt Zimowski wraz z licznymi księżmi koncelebrował mszę świętą, w czasie której odbyła się ceremonia posłania nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Pośród 27 nowych szafarzy nadzyczajnych, którzy wspomagać bedą kapłanów w rozdzielaniu Komunii świętej, jest także przedstawiciel parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Misję szafarza nadzyczajnego w naszej parafii rozpoczyna Janusz Guza, bedzie on pierwszym świeckim katolikiem, w parafii św. Zygmunta, który bedzie mógł pomagać kapłanom w rozdawaniu Komunii świętej. W diecezji radomskiej jest już ustanowinych 100 nadzwyczajnych szafarzy. msk


Tagi:                                    

Stan wojenny – zacieranie pamięci?

13 grudnia 1981 roku był pierwszym dniem stanu wojennego. Ale już wcześniej, przed północą, w mroźną sobotę 12 grudnia rozpoczęły się aresztowania i internowania. Ich ofiarą padły dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi. Milicja, ormowcy i w zasadzie cały aparat służby bezpieczeństwa z komunistycznymi aktywistami włącznie, wspomagani przez wojsko, ze wściekłością i nienawiścią likwidowali Solidarność i jej członków. Represje dotknęły miliony Polaków. Ludziom zabroniono opuszczania miejsca zamieszkania, zmilitaryzowano wiele instytucji i zakładów pracy, wyłączono telefony, zawieszono działalność nawet Klubów Inteligencji Katolickiej. Ocenzurowano korespondencję, wstrzymano wydawanie prasy, zamknięto granice państwa. Były setki ofiar, także śmiertelnych. Od tamtych pamiętnych dni mija już 26 lat. Wyrosły nowe pokolenia Polaków. Nie tylko historycy zauważają, że znaczna część społeczeństwa, a szczególnie młodzież nie interesuje się wydarzeniami sprzed ponad ćwierć wieku. Bagatelizuje się też ogrom zniszczeń i zbrodni, których dopuszczono się wówczas w naszej Ojczyźnie. Główni autorzy i zarazem zbrodniarze stanu wojennego do dziś zachowali oficerskie stopnie i generalskie szlify. Korzystają z licznych kombatanckich przywilejów i wysokich emerytur. Jakże inaczej wygląda sytuacja ofiar stanu wojennego i ich rodzin. Na Ziemi Radomskiej, wielu byłych internowanych żyje i to nie z własnej winy, w wielkim ubóstwie. Są schorowani i często rozgoryczeni. Czy na przykład zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu osobom, wyrzucanym wówczas za działalność związkową w stanie wojennym z pracy, przez lata nie pozwalano podjąć żadnego zatrudnienia? Wielu z nich zmuszono też do opuszczenia Polski, wyjechali na emigrację. Niektórzy z tych którzy pozostali nie powrócili już do własnych zawodów, musieli nauczyć się innych zawodów, gorzej płatnych. Dziś najczęściej są już w wieku podeszłym, ubiegają się o emerytury. I tu zaczynają się ich kolejne, upokarzające wręcz problemy. Otóż muszą oni w kilku urzędach prosić się o to, aby okres represji i przymusowego bezrobocia zaliczyć im do stażu pracy. Funkcjonariusze komunistycznego aparatu takich kłopotów nie znają. To jest naprawdę chichot historii, swoisty triumf kata nad ofiarą. Takie bolesne, nawet cyniczne zacieranie narodowej pamięci trzeba koniecznie zatrzymać! W tym kontekście bardzo zaniepokoiła i zasmuciła mnie wypowiedź łódzkiego opozycjonisty, znanego posła, że „to stalinizm był największym złem, a nie stan wojenny”. Jako jedna z ofiar stanu wojennego, także internowany, mam prawo uważać, że każda zbrodnia jest potwornym złem, i zarówno ta z okresu stalinizmu i ta z okresu stanu wojennego. Zresztą, nie wolno tego nie zauważać, że często zbrodniarzami w tych obu okresach komunistycznej dyktatury były te same osoby, tylko w tym drugim były one bardziej doświadczone i wyrafinowane w zbrodniczym fachu. Jan Rejczak


Tagi:                                    

Program rekolekcji adwentowych w parafii św. Zygmunta

Szydłowiec. 16 grudnia III NIEDZIELA ADWENTU

7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną (młodzież) 10.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną (dzieci) 12.00 – Suma z nauka rekolekcyjna 16.00 – Msza św. z nauka rekolekcyjna 18.00 – Msza św.z nauka rekolekcyjną


Tagi:                                    

Niezła Sztuka! - czyli Dolina Kreatywna w Szydłowcu”

„Dolina Kreatywna” to projekt stypendialny Telewizji Polskiej S.A. dla młodych twórców w wieku 14-25 lat. Na laureatów każdego konkursu organizowanego w ramach projektu czeka 15 tys. zł! 14 grudnia/piątek/ w Szydłowieckim Centrum Kultury Zamek, w Galeria ART Biblioteka zostanie zaprezentowana wystawa Doliny Kreatywnej „Skocz po stypendium”.

Każdy, kto przyjdzie tego dnia do Zamku, będzie mógł sobie zrobić zdjęcie oraz zobaczyć niezwykłą mapę Szydłowca, która powstała w czasie warsztatów plastycznych zorganizowanych dla szydłowieckiej młodzieży.


; Autor:
Tagi:                                    

Ksiądz biskup Wacław Depo w Szydłowcu

Ordynariusz zamojsko-lubaczowski, ks bp Wacław Depo przewodniczył 9 grudnia o godz. 12 liturgii eucharystycznej w szydłowieckiej farze św. Zygmunta. Ksiądz Biskup modlił się w intencji swej mamy Leokadii, która obchodziła w tych dniach jubileusz swoich urodzin. W Eucharystii uczestniczyli także członkowie Klubu Miłośników Broni Dawnej i Fechtunku z Szydłowca, którzy przekazali proboszczowi ks. kanonikowi Adamowi Radzimirskiemu dar dla świątyni: szablę polską, która wywalczyli w turnieju rycerskim zoorganizowanym pod auspicjami Marszałka Województwa Mazowieckiego przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. To już trzecia szabla ofiarowana szydłowieckiej parafii św. Zygmunta Króla. Dwie poprzednie wyeksponowane zostały w prezbiterium, przy nagrobku Mikołaja Szydłowieckiego. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie

Już po raz ósmy w II niedzielę Adwentu obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. We wszystkich parafiach w Polsce 9 grudnia odbywa się zbiórka na rzecz Kościoła na terenach b. ZSRR. W ubiegłym roku zebrano na ten cel 2 mln i 8 tys. zł. Dzień pomocy katolikom na Wschodzie to znak duchowej łączności a równocześnie pomocy materialnej katolikom z krajów b. Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej - powiedział bp Stanisław Budzik. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył, że ten dzień ma zachęcić Polaków w kraju i zagranicą do gestów solidarności z katolikami na Wschodzie oraz do modlitwy w intencjach Kościoła, który na tej ziemi się odradza. KAI


; Autor:
Tagi:                                    

Milionerzy w parlamencie i w rządzie!

Już ponad miesiąc polską scenę polityczną zapełniają nowi „aktorzy”. Coraz więcej też wiemy o naszych parlamentarzystach. Instytut Pamięci Narodowej udostępnił niedawno katalog współpracowników z totalitarnym reżimem i jego służbami specjalnymi. Choć nie brak tam nazwisk znanych polityków, te sprawy nie budzą już tak dużego zainteresowania, jak kiedyś. Inaczej ma się rzecz z majątkiem obecnych posłów, senatorów i członków rządu. Prawo stanowi, ze każdy parlamentarzysta na początku kadencji składa oświadczenie o posiadanym majątku, kosztownościach i zasobach pieniężnych. To z pewnością dobry zwyczaj, ponieważ po zakończeniu kadencji społeczeństwo samo oceni, czy bycie posłem lub senatorem jest rzeczywiście intratnym zajęciem. Z opublikowanych oświadczeń majątkowych wynika, że już teraz w parlamencie zasiada kilkudziesięciu milionerów. Niektórzy komentatorzy życia publicznego twierdzą, że to bardzo dobry objaw, kiedy bogaci ludzie trafiają do polityki. Przecież skoro mają wielkie majątki, to z pewnością są ludźmi sukcesu - a tylko tacy powinni być „wybrańcami” narodu. Dodają ponadto, że skoro są bogaci, to nie muszą już zabiegać o pomnażanie własnego majątku, a cały swój czas i talent poświęcą dla publicznej sprawy. Ale, czy jest to uprawniony pogląd? Kiedy sięgniemy pamięcią do lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, w których powstawała III RP, ludzi majętnych można było policzyć na przysłowiowych palcach. Prawie wszyscy wówczas wiedzieli, że w naszym dawnym województwie mieszkał na przykład „król żelatyny”. Było też kilku innych potentatów, którzy obracali milionami, handlowali na wielką skalę alkoholem, walutami , a nawet nowymi samochodami importowanymi z nieistniejącego już państwa i za „wirtualną” walutę, tak zwane ruble transferowe. Tajemnicą poliszynela były informacje o tym, jak powstawały wówczas ogromne majątki. Nie trudno było też zauważyć, że większość milionerów postępowała tak, jakby ich żadne prawa nie obowiązywały. Także liczni i funkcjonujący do dziś politycy, zachłyśnięci liberalizmem, przekonywali, że do budowaniu ustroju kapitalistycznego potrzebny jest przede wszystkim kapitał, a nie jakieś normy moralne czy etyczne. Z cynicznym przymrużeniem oka „nauczali” zwykłych ludzi, że nie ma w tym nic nienormalnego, jeżeli ktoś dorabia się „na skróty” i kradnie ten „pierwszy” milion, byle tylko uruchomił nowe miejsca pracy! Czy można teraz dociec jakie były początki finansowych potentatów? Poprzedni rząd powołał do tych spraw specjalny urząd antykorupcyjny, ale to już chyba historia? Obecnie, nawet najbardziej znani milionerzy, którym w ostatnich miesiącach „podejrzliwie” przeglądano rachunki i zaglądano do kieszeni, mogą spać spokojnie. A jeżeli ukrywali się zagranicą mogą już bez stresu powracać do swoich posiadłości i interesów. Kilka dni temu media doniosły, że jeden z najbogatszych rodaków za kilka tygodni znów będzie w Polsce. Samo ujawnienie informacji o cofnięciu przez prokuraturę nakazu aresztowania spowodowało, że akcje jego firm bardzo zyskały na wartości, a on stał się jeszcze bogatszy! Specjaliści obliczyli, że ta decyzja organów ścigania powiększyła giełdową wartość jego majątku o ponad 360 mln. złotych. Chociaż ta „cenna” wiadomość ukazała się 6 grudnia, z pewnością nie jest to dla nas prezent od Świętego Mikołaja! A może jest to pierwszy znak zapowiadanego przed wyborami „cudu”? Jan Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Z wizytą w podwileńskich Szaternikach

Na Wileńszczyżnie w dniach od 29 listopada do 2-go grudnia przebywała grupa samorzadowców z gmin; Orońsko, Chlewiska, Mirów i powiatu szydłowieckiego. Delegacji przewodniczył starosta Włodzimierz Górlicki. Celem spotkania z rodakami z gminy Szaterniki, było podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy samorządami z terenu powiatu szydłowieckiego a tą podwileńską gminą. Spotkanie ze społecznością gminy Szaterniki, w której około 60 procent mieszkańców to Polacy było bardzo ważne dla rozpoznania możliwości przyszłej współpracy. Wizyta była możliwa dzięki zaproszeniu skierowanemu przez starostę szaternickiego Wiesława Starikowicza oraz życzliwości i gościnności ks. Wojciecha Górlickiego, proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Wilnie- Nowej Wilejce. Rodacy na Wileńszczyźnie znajdują się w specyficznej sytuacji: kiludziesięcioletnia izolacja, dominacja modelu państwa radzieckiego, od kilkunastu lat wraz z uzyskaniem przez Litwę niepodległości, bardzo silne oddziaływanie państowości młodej, dynamicznej społeczności litewskiej. Cieszy w tych okolicznościach wysoki poziom organizacji społeczności polskiej i stopień zachowania polskości. Bardzo ważną rolę w tym procesie spełniają kapłani katoliccy z Polski i działające na Litwie polskie szkoły. W ich utrzymaniu Wspólnotya Polska i Macierz Szkolna oraz rodacy z kraju. Dużą pomocą w pielęgnowaniu polskości ma także współpraca pomiędzy samorządami. Obecność w parafii w Nowej Wilejce ks. Wojciecha Górlickiego, tę współpracę pomiędzy samorządowcami z terenu powiatu szydłowieckiego a podwileńską gminą Szaterniki znacznie ułatwia i nadaje jej większy dynamizm. Pomoc szkołom na Litwie prowadzącym nauczanie w języku polskim, wychowującym w duchu polskiej kultury i tradycji jest niezmiernie ważna.

Starosta Włodzimierz Górlicki i samorządowcy z powiatu Szydłowieckiego oraz przedstawiciele gmin Orońsko, Chlewiska i Mirów przekazali 3 szkołom z młodzieżą polską liczne prezenty. Szkole w Kiwiszkach przekazali bardzo oczekiwany prezent: 8 par strojów ludowych z Mazowsza. Dar ten sprawił wielką radość dzieciom i nauczycielom tej szkoły, której dyrektorem jest Janina Sołtanowicz. Słowa podziękowań skierowane zostały do obecnych na uroczystości pań z zespołu Gąsawianki, które przy wsparciu Starostwa Powiatowego stroje te z wielkim pietyzmem wykonały. Pewnie takich gestów solidarności bw przyszłości będzie więcej.


; Autor:
Tagi:                                    

Dworzec ponownie otwarty dla podróżnych

Poniżej publikujemy pismo skierowane z Urzędu Miasta Szydłowca dotyczace ponownego udostępnienia dworaca PKS podróżnym.

Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców Szydłowca Urząd Miejski w Szydłowcu informuje, że zostało zawarte porozumienie pomiędzy właścicielem dworca a przewoźnikami. W jego wyniku od 1 grudnia 2007 r otwarty jest dworzec autobusowy. Wyznaczono sześć stanowisk: pierwsze dla autobusów dalekobieżnych, drugie i trzecie dla autobusów PKS, pozostałe dla busów. Dla podróżnych została udostępniona poczekalnia i WC. Dodatkowo na placu umieszczono kosze na śmieci i toaletę. Ponadto Urząd Miejski przyjął na siebie obowiązek sprzątania i odśnieżania placu dworcowego.


; Autor:
Tagi:                                    

Rozpoczyna się Adwent

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Okres Adwentu ma podwójny charakter: jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi; równocześnie jest okresem, w którym kierujemy nasze dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. Adwent dzieli się na dwie części: do 16 grudnia liturgia akcentuje aspekt eschatologiczny, od 17 grudnia zwraca się ku Bożemu Narodzeniu. W okresie Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, odprawiana jest codziennie jedna Msza wotywna Rorate. Tradycyjne roraty są Mszą odprawianą o brzasku dnia. Dla słusznej przyczyny można je jednak odprawiać w godzinach wieczornych. W czasie rorat pali się dodatkowa świeca ustawiona w odpowiednim, widocznym miejscu - tzw. roratka.

W dziale polecamy list pasterski bp. Z. Zimowskiego na Adwent 2007


; Autor:
Tagi:                                    

Patriotyzm istotnym elementem wychowania

Nad rolą rodziny u podstaw edukacji patriotycznej i obywatelskiej zastanawiali się na Jasnej Górze uczestnicy 18. Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich. O tym, że patriotyzm jest istotnym elementem wychowania w każdych czasach przypomniał ks. dr Marek Dziewiecki z Instytutu Teologicznego w Radomiu. W sytuacji, gdy promowany jest ideał "obywatela świata", który pozbawiony jest własnej ojczyzny oraz tradycji narodowych koniecznym jest wychowanie patriotyczne, bo dotyka ono natury człowieka i jego podstawowych potrzeb i więzi m.in. potrzeby życia i rozwoju we wspólnocie, którą tworzą rodzina i naród. Wyjaśniając co to oznacza być patriotą dzisiaj ks. Dziewiecki podkreślił, że chodzi o: solidne wypełnianie obowiązków obywatelskich na co dzień, np. pełnienie służby wojskowej, płacenie podatków, ochrona środowiska, własności i zasobów naturalnych własnego kraju, aktywna troska o honor ojczyzny i dobre imię rodaków. Pedagog zauważył, że w żadnej dziedzinie życia ignorancji nie można pogodzić z miłością i troską, dlatego ważnym przejawem patriotyzmu jest dobra znajomość historii i kultury ojczyzny, tradycji i wartości, a także obecnych uwarunkowań i potrzeb. Mówiąc o miejscu Polski w Europie jako wyzwaniu dla wychowania prof. Katarzyna Olbrycht z Uniwersytetu Śląskiego zauważyła, że jednym z najpilniejszych zadań jest dziś przygotowanie Europejczyków do życia w sytuacji wzrastającej wielokulturowości Europy. Chodzi o uświadomienie, że funkcjonowanie podmiotowe każdego Polaka, ale także społeczeństwa polskiego w Unii Europejskiej, wymaga określonych kompetencji - językowych, cywilizacyjnych, społecznych, kulturowych, że jest to warunek partnerskich kontaktów z mieszkańcami Europy, normalnego podróżowania, efektywnego kształcenia się w innych krajach, poszukiwania w nich pracy dającej satysfakcję, poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Prelegentka podkreśliła, że w duchu nauczania Jana Pawła II podstawowym wyzwaniem dla współczesnego wychowania jest budowanie tożsamości poszczególnych ludzi i wspólnot na podstawie tego kim są i kim chcą być, a nie, mimo presji dzisiejszej kultury, jedynie, bądź głównie na podstawie tego co mają i co pragnęliby mieć. O. prof. Leon Dyczewski z KULu przedstawiając temat: "Rodzina u podstaw kształtowania postawy patriotycznej" zauważył, że rodzina ma nadal właściwości kulturotwórcze, nadal przekazuje wartość patriotyzmu i kształtuje postawę patriotyczną, tylko czyni to w nieco mniejszym zakresie i w inny sposób niż dawniej. Powiedział, że powiązanie patriotyzmu ojczyźnianego z rodzinnym jest szczególnie widoczne w sytuacji utraty państwowości lub emigracji, kiedy przychodzi żyć w obcym państwie. O. profesor zauważył też, że biorąc pod uwagę fakt, że media coraz bardziej stają się ponadnarodowe i globalne, ciężar kształtowania postawy patriotycznej i ukazywanie patriotyzmu jako szczególnie cennej wartości w dzisiejszych procesach globalizacji spoczywa przede wszystkim na rodzinie. W XVIII Forum Szkół Katolickich wzięli udział przedstawiciele prawie 500 katolickich placówek oświatowych działających w naszym kraju. Gościem specjalnym spotkania był kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego. www.radioplus.radom.pl


Tagi:                                    

"Spe salvi"

Chrześcijańska nadzieja - to temat najnowszej, opublikowanej dziś w Watykanie encykliki "Spe salvi" Ojca Świętego Benedykta XVI. Kluczem chrześcijańskiej nadziei jest miłość, szczególnie ta "miłość bezwarunkowa", której jedynym źródłem jest Bóg. Współcześnie przeżywany kryzys wiary - zdaniem papieża - jest przede wszystkim kryzysem chrześcijańskiej nadziei. Najnowsza papieska encyklika jest częścią tryptyku, poświęconego trzem cnotom teologicznym: miłości, nadziei i wierze. Rozpoczęła go pierwsza encyklika Benedykta XVI "Deus caritas est", ogłoszona w styczniu 2006 r.


Tagi:                                    

List Pasterski bpa Zygmunta Zimowskiego na I. Niedzielę Adwentu, inaugurujący działalność Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji

Drodzy Kapłani, Umiłowani Diecezjanie, Wczoraj uroczystymi nieszporami rozpoczęliśmy czas Adwentu. „Adwent to nasze życie. Czas wzrostu i rozwoju, czas oczekiwania i tęsknoty, czas przychodzenia Tego, który jest zawsze, znajomy i nieznajomy, …czas ufności i radości, czas naszego powrotu, czas proroctwa i czas świadectwa”. (J. Pasierb, Czas otwarty, Pelplin 1992, 54). To również czas naznaczony niezwykłym pięknem liturgii i zasłuchania się w Słowo Boże. Każdy dzień tego okresu prowadzi nas do tej tajemnicy, której pełnię będziemy wyrażać wpisując radość nas wierzących w radość pasterzy na polach betlejemskich. W ten czas Adwentu podążamy ze świecami i z lampionami do naszych świątyń, aby wołać: „Rorate caeli desuper”, tzn. „Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry”. .

  1. Słowo Boże światłem, które się nie wyczerpuje Człowiek potrzebuje światła z góry, aby ono rozświetlało jego życie. Sam bowiem nie potrafi sobie wyjaśnić ostatecznego sensu swojego życia. Ojciec św. Benedykt XVI wsłuchany w ludzkie niepokoje dzisiejszego czasu, wskazuje na Jezusa Chrystusa, Światłość świata: „On wiedział, skąd pochodzi i skąd pochodzimy my wszyscy: z miłości Jego Ojca i Ojca naszego”. (Benedykt XVI, Przemówienie na V światowym spotkaniu rodzin w Walencji, 9 lipca 2006 r.). Te papieskie słowa wyrażają prawdę, że Bóg pragnie obdarować człowieka życiem wiecznym. O tej tajemnicy mówi właśnie Adwent i do niej nas przygotowuje, w wymiarze liturgicznego oczekiwania na uroczystość Bożego Narodzenia i w wymiarze paruzji, czyli powtórnego przyjścia Pana Jezusa na końcu czasów. Niezawodnym przewodnikiem na drogach adwentowego oczekiwania na spotkanie z Panem jest Słowo Boże, które On sam pozostawił na kartach Pisma Świętego dla człowieka każdego czasu. To Ono przemawia do nas dzisiaj u początku sprawowanej Eucharystii. Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu mszalnym spoglądając na zniszczenie Judy, uznaje je za nieuniknione, lecz widzi nadzieję na ratunek w Bogu, który rządzi światem. Oczy proroka kierują się ku „końcu czasów” (por. Iz 2, 2); do „dnia Pańskiego”, kiedy to Bóg będzie rządził z Jerozolimy całym światem. Wtedy nastąpi czas zbawienia dla „wszystkich narodów” (Iz 2,2), każdego człowieka. Nadzieję na jego nadejście warunkuje jednak przyjęcie wezwania: „Chodźcie, …postępujmy w światłości Pana” (Iz 2,5). Obraz prorocki o świętym mieście nie odnosi się jedynie do historycznej Jerozolimy, ale zapowiada tę niebieską, tj. niebo, gdzie za natchnionym autorem Apokalipsy: „śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie”(Ap 21,4 ). Święty Paweł przypomniał nam: „Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła” (Rz 13, 12). Światło Słowa Bożego w służbie duchowego rozwoju człowieka nie wyczerpuje się. Zdolne jest oświecać każdego człowieka, zawsze, bez końca, coraz więcej. Radujmy się, że w Słowie Bożym odnajdujemy coraz to nowe światło. Radujmy się, że nie możemy skończyć czytania Pisma św. - zwłaszcza Ewangelii - bo ciągle na Jego firmamencie odkrywamy nowe bogactwa. „Słowo Boże jest źródłem, którego pijący z niego spragniony człowiek nie może wyczerpać” (św. Efrem).

  2. Adwentowe czuwanie w mocy Słowa Ewangelia święta mówi o przyjściu Chrystusa na końcu czasów. Wtedy dopełnią się dzieje ludzkości i dzieje każdego z nas. Staniemy przed Panem, aby została dokonana ocena naszego życia. Ten czas powtórnego przyjścia nie jest nikomu znany. Chrystus zatem stawia przed nami wymagania, aby dobrze przygotować się na Jego przyjście. Oznacza to przede wszystkim odpowiedzialność za nasze życie, za budowanie go na wartościach, które nie ograniczają się jedynie do ziemskich potrzeb. Człowiek bowiem żyje beztrosko zapominając o Bogu i Jego prawach. Pokazując taki model życia, Pan Jezus przywołuje obraz postępowania ludzi z czasów Noego: „jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali” (Mt 24,38). Nie zwracali uwagi na Boże przestrogi. Postępowanie bogobojnego Noego nie było dla nich wezwaniem do przemiany życia i prawego postępowania. Jakże ten ewangeliczny obraz oddaje trafnie postawę dzisiejszego człowieka. Czuwanie to drugie wymaganie, jakie Pan Jezus stawia nam wszystkim w dzisiejszej Ewangelii. Oznacza ono stałą gotowość na przyjście Pana i odnajdywanie Go w realiach naszego życia. Jest wyrazem troski o naszą wiarę i o wiarę innych. To również czuwanie nad innymi, w wymiarze potrzeb materialnych i duchowych ludzi. „Nawet w wielkim bólu, jaki niesie nędza, samotność, przemoc i głód, które gnębią bez wyjątku starych dorosłych i dzieci, Bóg nie pozwala, by zapanowały ciemność i strach” (Orędzie papieża Benedykta XVI na Wieki Post 2006 r.). Z tym wezwaniem Pana Jezusa do czuwania i odpowiedzialności za życie łączy się dziś napomnienie św. Pawła: „Rozumiejcie chwilę obecną, teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu” (Rz 13,11). Adwent jest zatem czasem refleksji. Refleksji nad Słowem Bożym, naszym powołaniem, naszą więzią z Bogiem i ludźmi - jesteśmy bowiem ucznia-mi Chrystusa. Takie też jest hasło rozpoczynającego się roku liturgicznego: „Bądźmy uczniami Chrystusa”, bądźmy nimi żyjąc na co dzień Słowem Bożym.


Tagi:                                    

Abp Nycz: metoda zapłodnienia in vitro nie do przyjęcia

Zapłodnienie metodą in vitro, jest "nie do przyjęcia" i sprzeczne z nauką Kościoła - oświadczył metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Odniósł się on w ten sposób do wypowiedzi premiera Donalda Tuska i minister zdrowia Ewy Kopacz o możliwości finansowania z budżetu państwa zapłodnień tą metodą. Metropolita przypomniał, że małżeństwom, które mają problemy z posiadaniem potomstwa, Kościół proponuje m.in. "adopcję dzieci przez diecezje i parafie, które dysponują informacjami na ten temat". Zaznaczył, że nie ocenia politycznego wymiaru deklaracji przedstawicieli rządu o finansowaniu przez państwo metody in vitro. Jednocześnie zauważył, że poprzedni minister zdrowia Zbigniew Religa uważał, iż państwa na to nie stać.

Obecna minister zdrowia Ewa Kopacz opowiada się za finansowaniem zapłodnienia " w próbówce" z budżetu państwa. "Obiecuję, że się tym zajmę" - zapowiada Ewa Kopacz. Rocznie tylko 3,5 tysiąca z nich stać na poddanie się temu płatnemu zabiegowi - informuje Dziennik. Według E. Kopacz "Na początek można refundować "in vitro" dla najbiedniejszych. Na wszystko nie będzie nas stać. To mógłby być pierwszy krok" - mówi. W Polsce niepłodność dotyczy od miliona do półtora miliona par. Szacuje się, że gdyby znieść bariery finansowe, rocznie wykonywano by ok. 25-28 tys. zabiegów. Teraz skala jest zdecydowanie mniejsza: między 3,5 a 4 tys. Cena za sztuczne zapłodnienie waha się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. opr. msk, żródło KAI, BP KEP


Tagi:                                    

Ksiądz, minister i polityk o in vitro

Człowiek nie może dobrowolnie manipulować tą rzeczywistością, korzystając z możliwości techniki i nauki - powiedział moralista ks. dr Jarosław Wojtkun. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu odniósł się w ten sposób do zapowiedzi minister zdrowia Ewy Kopacz, która opowiedziała się za finansowaniem zapłodnienia in vitro z budżetu państwa. Z kolei członek Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Krzysztof Sońta (PiS) całą sytuację określa jako ''przekroczenie granic moralnych''. Minister Ewa Kopacz we wczorajszym wydaniu Dziennika stwierdziła, że na początek można refundować in vitro dla najbiedniejszych. - Na wszystko nie będzie nas stać. To mógłby być pierwszy krok - powiedziała Kopacz. Moralista ks. Jarosław Wojtkun mówi, że aby jeden zarodek stworzony metodą in vitro otrzymał szansę na rozwój w łonie matki trzeba wytworzyć ich większą ilość. - Tzw. nadliczbowe embriony są skazane na zniszczenie lub przy odrobienie szczęścia, na zamrożenie i ewentualne późniejsze implantowanie do łona matki. Także konsekwencji zamrażania i późniejszego rozmrażania też nie da się przewidzieć. Można natomiast mówić o bardzo poważnym ryzyku dla ich zdrowia i życia - powiedział ks. Wojtkun. Dodaje, że ''zrozumiałe pragnienie małżonków bycia rodzicami musi brać pod uwagę dobro osoby trzeciej, jakim jest wyprodukowane drogą in vitro dziecko. Ponadto - jak dodaje moralista - pragnienie bycia rodzicami nie może oznaczać skazania na zniszczenie embrionów, które nie otrzymują szansy na rozwój. Członek Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Krzysztof Sońta (PiS) całą sytuację określa jako ''przekroczenie granic moralnych''. - Krytycznie podchodzę do próby finansowania z pieniędzy publicznych eksperymentu, jakim jest metoda in vitro. Przekroczenie tej granicy, może się odwrócić przeciwko człowiekowi. W kwestii moralnej te działania można określić jako działania przeciw naszemu Stwórcy - powiedział poseł Sońta.Dziennik informuje, że w Polsce niepłodność dotyczy od miliona do półtora miliona par. Szacuje się, że gdyby znieść bariery finansowe, rocznie wykonywano by ok. 25-28 tysiąca zabiegów. Teraz skala jest zdecydowanie mniejsza: między 3,5 a 4 tysiąca. Cena waha się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. www.radioplus.radom.pl


Tagi:                                    

Radni zadecydują...

W czwartek 29 listopada w Szydłowieckim Centrum kultury Zamek, odbędzie się sesja Rady Miasta Szydłowca. W programie obrad zaplanowano min: - Określenie wyskości stawek podatku od środków transportowych. - Ustalenie stawek opłat właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. - Ustalenie opłat pobieranych przez Miejskie Wysypisko Śmieci w Szydłowcu za składowanie odpadów komunalnych. - Zmian w Budżecie gminy Szydłowiec w 2007 roku. - Ustalenie wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla przewodniczącego, wiceprzewodniczących i radnych Rady Miejskiej. - Ustalenie wyskości wynagrodzenia dla burmistrza Szydłowca. - Ustalenie wysokości diet zryczałtowanych dla sołtysów. Przedstawiona także zostanie informacja o realizacji zadań z zakresu opieki społecznej w gminie Szydłowiec. Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godzinie 10 w sali kinowej Zamku.


Tagi:                                    

Zakończenie obchodów 15-lecia istnienia diecezji radomskiej

Uroczystości z okazji zakończenia 15-lecia obchodów istnienia diecezji radomskiej odbyły się dzisiaj w katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Mszy świętej przewodniczył biskup Zygmunt Zimowski. W uroczystość Chrystusa Króla do kościoła przybyli m.in. członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W trakcie liturgii biskup Zygmunt Zimowski oficjalnie zapowiedział zwołanie II Synodu Diecezji Radomskiej, który rozpocznie się w przyszłym roku w uroczystość Opieki Najświętszej Maryi Panny. W homilii ordynariusz radomski mówił, że w laicyzowanym świecie istnieje potrzeba głoszenia Ewangelii. Mówił też, że Bóg w społeczeństwie został zepchnięty na margines. - W życiu politycznym czymś niepoprawnym jest mówić o Bogu, podobnie jak w innych dziedzinach życia. Dlatego istnieje potrzeba, aby katolicy świeccy głosili światu swoim życiem i słowem, że Bóg jest jego nadzieją, aby prawdę przekazywali odważnie, aby budowali porządek w duchu miłości i jedności - mówił biskup Zygmunt Zimowski. Zwrócił się także z apelem do członków i sympatyków Akcji Katolickiej. - W perspektywie nowego roku duszpasterskiego oraz w kontekście nowych wyzwań trzeba podjąć szczególną troskę o rodzinę, jest ona bowiem szkołą życia chrześcijańskiego, ogniskiem powołań. W tym celu Akcja Katolicka niech stara się włączyć w swoje szeregi całe rodziny, aby znalazły dobre warunki do pogłębiania wiary, niech towarzyszy wam opieka Matki Bożej, Gwiazdy Nowej Ewngelizacji - powiedział ordynariusz radomski. W czasie Mszy świętej bp Zimowski oficjalnie zapowiadział zwołanie na przyszły rok II Synodu Diecezjalnego. Będzie on służył refleksji nad współpracą duchownych ze świeckimi i stanem diecezjalnych duszpasterstw. - W czasie tego spotkania zastanowimy się, co to znaczy być razem, czy znamy dobrze tę drogę i czy wiernie nią podążamy - podkreślił bp Zimowski. - Można powiedzieć, że synod określa zebranych albo też wezwanych na to samo miejsce i w tym samym celu, aby wspólnie studiować wybrane lokalne problemy, oraz podjąć określony kierunek działania. W Kościele diecezjalnym wędrujemy razem do Królestwa niebieskiego, do niebieskiego Jeruzalem. W czasie tej wędrówki trzeba nam przystanąć, aby razem, z pomocą drugich, wespół zastanowić się, czy nasza wspólna diecezjalna droga była i jest zawsze tą drogą, jaką Jezus Chrystus Król Wszechświata, ukazał nam w Kościele. Kościół nie jest „martwym” Ciałem Chrystusa. Kościół nie jest tylko czcigodną „relikwią” Chrystusa. Kościół jest żywym Chrystusem. W Kościele żyje Chrystus i przez usta papieża oraz biskupów zebranych kolegialnie na soborze powszechnym ukazuje każdej diecezji drogę, jaką winna podążać i która jedyna pomaga znaleźć rozwiązania wielu trudności, piętrzących się przed nami - mówił biskup Zimowski. Biskup Zimowski wyjaśnił też, że każda pierwsza niedziela miesiąca będzie tzw. niedzielą synodalną. - Podczas każdej Mszy św. będziemy się modlić o gorliwe przygotowanie do Synodu. Niedziele synodalne będą poświęcone przede wszystkim modlitwie w intencji Synodu oraz informacjom o pracach nad jego przygotowaniem - powiedział ordynariusz radomski. Pierwszą niedzielą synodalną będzie niedziela 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, obchodzona w Radomiu przy pomniku Matki Bożej Niepokalanej. Pierwszy Synod Diecezji Radomskiej zakończył się w 1997 r. Jego efektem była Ustawa Synodalna, którą zatwierdził 5 kwietnia tego samego roku bp Edward Materski, ówczesny ordynariusz radomski. Dokument ten był pierwszym zbiorem prawa diecezji radomskiej uwzględniającym wymogi Kodeksu Prawa Kanonicznego i inne obowiązujące przepisy kościelne prawa powszechnego oraz prawa partykularnego ustanowionego przez Konferencję Episkopatu Polski.

radosław mizera/radio plus,


Tagi:                                    

Abp Muszyński chwali stanowisko premiera w sprawie Traktatu Reformującego UE

"To jest rozwiązanie potrzebne na tę chwilę" - tak skomentował abp Muszyński zapowiedź premiera Donalda Tuska w sejmowym expose, że podpisze Traktat Reformujący UE, ale z uwzględnieniem brytyjskiego protokołu o ograniczeniu stosowania Karty Praw Podstawowych. Abp Muszyński jest przekonany, że dobro Polski wymaga takiego właśnie rozwiązania. "Podejmując taką decyzję nie wyłamujemy się ze wspólnoty europejskiej ale zarazem zabezpieczamy wartości, które są wartościami ogólnoeuropejskimi, które należą do tożsamości europejskiej i które są potrzebne aby Europa była nadal Europą" - podkreślił abp Muszyński. Hierarcha wyjaśnił, że w Karcie Praw Podstawowych najbardziej kontrowersyjne jest ujęcie rodziny. Rodzinie poświęcona jest niewielka wzmianka, brak jej definicji, wyszczególnienia jej praw. Karta wyraźnie rozróżnia też między prawami rodziny i prawami małżeństwa. "Rodzi to sugestię, że może istnieć inne małżeństwo niż mężczyzny i kobiety, które jest początkiem rodziny opartej na prawie naturalnym, które ma źródło w akcie stwórczym Boga" - zaznacza metropolita gnieźnieński. KAI


Tagi:                                    

Bp Płoski modlił się za aresztowanych żołnierzy i ofiary wojen

Kościół towarzyszy żołnierzom modlitwą w ich "dylematach sumienia i serca" - powiedział biskup polowy Tadeusz Płoski podczas ceremonii powitania komandosów wracających z misji w Afganistanie. - W tych dylematach, zmaganiu się dobra ze złem zawsze wam towarzyszymy naszą modlitwa. Ostatnio te sumienia w trudnej sytuacji waszych wyborów, decyzji i rozkazów pogmatwały się - mówił biskup do żołnierzy 18. Batalionu Desantowo Szturmowego, nawiązując do głośnej sprawy zarzutów o zbrodnie przeciwko afgańskiej ludności, jakie postawiono siedmiu komandosom z bielskiej jednostki. Hierarcha zapewnił, że te sprawy biskupi powierzali Matce Bożej podczas niedawnych rekolekcji na Jasnej Górze. - Hetmance Żołnierza Polskiego zawierzaliśmy te trudne, problematyczne, pełne dylematu sprawy. Zawierzyliśmy i wasze rodziny i nadal zawierzamy. Bogu, który jest pełen miłosierdzia i które jest wszechwiedzący i najlepiej zna tę sprawę, zawierzamy ofiary konfliktów zbrojnych i wojen - mówił Biskup Polowy Wojska Polskiego. KAI


Tagi:                                    

Odkrywanie śladów przeszłości

„Z Szydłowca do Szydłowa” – taki tytuł nosi otwarta wczoraj w Bibliotece Publicznej – Zamek wystawa prac grupy fotograficznej „Młodzi, piękni i bez przyszłości?”. Szydłów, podobnie jak nasze miasto, ma bogatą przeszłość polsko-żydowską. Podczas pleneru fotograficznego, który odbył się pod koniec tegorocznych wakacji, młodzi fotograficy próbowali dowiedzieć się więcej na temat tych wielokulturowych korzeni miasteczka i uwiecznić na zdjęciach m. in. XIV-wieczne mury obronne, synagogę, Bramę Krakowską oraz inne zabytki opowiadające ciekawe historie z przeszłości. Bo właśnie „Chodź opowiem Ci pewną historię” nosi tytuł projekt, w ramach którego, oprócz wernisażu zdjęć z Szydłowa i Szydłowca, wyświetlono też reportaż z Szydłowa, zaprezentowano stronę internetową o wielokulturowej historii naszego miasta (www.pewnahistoria.com) i pokazano spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Poezji „U Radziwiłła”. Spektakl wyreżyserowała Sława Lorens-Hanusz, która, wraz z Ingą Pytką-Sobutką z grupy fotograficznej „Młodzi, piękni i bez przyszłości?”, była koordynatorem projektu. Projekt udało się zrealizować dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szydłowca, Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek, Domem Kultury w Szydłowie i wsparciu Urzędu Miasta Szydłowiec oraz Biblioteki Pedagogicznej w Szydłowcu. AM


Tagi:                                    

Andrzejki na Lodowni

W sobotnią noc z 24 na 25 listopada po raz kolejny odbyła się chrześcijańska zabawa bezalkoholowa. W "Andrzejkach" w DW "Lodownia", wzięło udział ponad 160 osób - młodzież oraz małżeństwa z Ruchu "Światło-Życie "Domowy Kościół". Animatorem i organizatorem zabawy jak co roku był ks. Wincenty Chodowicz. msk


Tagi:                                    

Pewna historia na Zamku

Grupa fotograficzna "Młodzi, piękni i bez przyszłości" zaprasza 23 listopada 2007r na zakończenie projektu „Chodź opowiem Ci pewną historię” "Młodzi, piękni i bez przyszłości?", tworzą ludzie, dla których fotografia jest narzędziem w poszukiwaniu historii. Wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Szydłowca chcą zająć się także filmem, teatrem i zrobić stronę internetową. Mówią o sobie że "Poprzez działania tak bliskie młodym ludziom chcemy zarazić ich swoją pasją. Czujemy wewnętrzną potrzebę uświadomienia ludzi o losach Żydów, nie tylko ze względów historycznych, ale też z uwagi na stereotypy". W piątek 23 listopada o godz.17.30 w szydłowieckich salach zamkowych nastąpi zakończenie projektu. Program: • Godz.17.30, Biblioteka Miejska Wystawa poplenerowa „Z Szydłowca do Szydłowa”, pokaz reportażu „Z Szydłowca do Szydłowa”, pokaz strony internetowej dotyczącej wielokulturowej historii naszego miasta • Godz.18.30, Sala Kinowa Spektakl teatralny oparty na relacjach świadków historii Szydłowca, p.t. ”Chodź opowiem Ci pewną historię” w wykonaniu aktorów Teatru Poezji „U Radziwiłła” w reżyserii Sławy Lorenc Hanusz Dodatkowe informacje uzyskać można u Pani Ingi Pytka-Sobutka. pyt.ka@interia.pl


Tagi:                                    

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zaniepokojona zapisami w Karcie Praw Podstawowych UE

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) w otwartym liście do premiera Donalda Tuska skrytykowała niektóre zapisy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w tym brak definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Federacja zwróciła się do premiera Tuska o nie kwestionowanie polskiego stanowiska w tej sprawie, jakim była wypracowana przez poprzedni rząd możliwość niepodpisywania Karty.

"Uważamy, że Karta Praw Podstawowych, zakorzeniona w ideologii laickiej, liberalnej i odrzucająca chrześcijańskie dziedzictwo Europy, stanowi zagrożenie naszego dziedzictwa narodowego. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Alicji Tysiąc przeciwko Polsce, wspierający prawo do zabijania dzieci poczętych i rezolucje Parlamentu Europejskiego promujące zachowania niszczące rodzinę stanowią wyraz tych niepokojących tendencji" - wyjaśniają członkowie PFROŻ. KAI


Tagi:                                    

PROTEST i SŁOWO SOLIDARNOŚCI

Stanowczo protestujemy przeciwko zniesławianiu Księdza Biskupa Stanisława Stefanka, jakie ma miejsce w ostatnich dniach w niektórych polskojęzycznych mediach. Kłamstwem krzywdzi się człowieka i kapłana. Jest to kolejny atak na Kościół w Polsce za głoszenie Prawdy, za troskę o człowieka, za bronienie go przed „fałszywymi prorokami” naszego czasu. Zabieramy więc głos – przekonani, że milczeć nam nie wolno, że milczenie oznaczałoby współdziałanie w złu.

Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek to człowiek pełen szacunku dla drugiego człowieka, zauważający każdego po imieniu, bliski serdeczną troską; to gorliwy Kapłan, dający wiernie świadectwo Prawdzie Ewangelii, to Pasterz zatroskany o sprawy rodziny, tak dziś atakowanej i niszczonej. Znamy go dobrze jako wieloletniego pracownika naukowego Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach, uczestniczącego w jego pracach od początku, a od kilkunastu lat – dyrektora tegoż Instytutu, cieszącego się w ciągu wielu lat współpracy szacunkiem i wielkim zaufaniem Założyciela Instytutu - śp. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego.


Tagi:                                    

Minister z Szydłowca

Ewa Kopacz z Szydłowca od 16 listopada 2007 roku jest ministrem zdrowia w rządzie Donalda Tuska. Mamy powód do satysfakcji. Po biskupie z Szydłowca, przyszła kolei na ministra z Szydłowca w Rządzie Rzeczpospolitej Polskiej. Polityka to wzburzone morze, trzeba mieć nadzieję że pani Ewa Kopacz na tym odpowiedzialnym stanowisku dobrze przysłuży się Polsce i Polakom, przy tym nie zapominając o swoim rodzinnym mieście.

Ewa Kopacz zapowiada że w pierwszych dniach urzędowania zajmie się poszukiwaniem pieniędzy na bieżącą działalność medyczną. - Tuż po zaprzysiężeniu usłyszałam od ministrów, że będzie brakować 28 mln złotych na szczepienia dla dzieci, 57 mln na krew, zabraknąc może funduszy na leki refundowane. Nie wykluczam, że będę musiała poszukać nie 100, lecz 300 mln złotych - powiedziała Ewa Kopacz.


Tagi:                                    

24 godziny bez ogrzewania

Awaria sieci grzewczej z szydłowieckiej Ciepłowni Miejskiej spowodowała brak zasilania sieci w ciepłą wodę i 24 godzinną przerwę w ogrzewaniu budynków w znacznej części miasta. Powodem kłopotów była niewłaściwie wykonana w czasie budowy sieci, studzienka rewizyjna, w rejonie ul. Sadowej, stalowa rura o średnicy 30 cm została tam zasypana ziemią. Korozja rury doprowadziła do przecieku, w wyniku którego z sytemu grzewczego wypłyneło do ziemi około 200 m 3 wody. Zlokalizowanie przecieku było utrudnione. Po usunięciu awarii i napełnieniu sieci grzewczej wodą, ogrzewanie budynków Spółdzielni Mieszkaniowej i innych obiektów zasilanych w ciepłą wodę z Ciepłowni Miejskiej zostało przywrócone w nocy z 16 na 17 listopada. msk


Tagi:                                    

Protest Związku Strzeleckiego!

Członkowie Związku Strzeleckiego skierowali do Burmistrza Szydłowca i radnych Rady Miasta otwarty protest w związku z planami zmian zagospodarowania centrum Szydłowca, proponowanych w opracowywanym planie zagospodarowania obszaru historycznego Szydłowca tzw. strefy S1.

W proteście czytamy min. "My członkowie Związku Strzeleckiego oddział Szydłowiec wnosimy stanowczy protest do tego planu a konkretnie do zmiany koncepcji i zabudowy Skweru Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki i ul Widok. Wprowadzenie zmian koncepcji i późniejszej zabudowy skweru tak jak przewiduje plan akceptowany przez burmistrza spowoduje; zmniejszenie terenów zielonych w centrum, ograniczenie przestrzeni na skwerze, huk, hałas itp. Pragniemy przypomnieć Radzie Miejskiej i Burmistrzowi, że Rada Miejska IV kadencji samorządu gminnego podjęła Uchwałę o nazwie tego miejsca skwerem Marszałka Piłsudskiego. Pragniemy przypomnieć Radzie Miejskiej i Burmistrzowi, że Rada Miejska IV kadencji samorządu gminnego podjęła Uchwałę o nazwie tego miejsca skwerem z inicjatywy Romana Burka. Teren został administracyjnie określony i zadbany pod względem zagospodarowania terenu. Zmiana koncepcji zagospodarowania tego Skweru ta potwarz wymierzona w imię Pierwszego Marszałka Polski. APELUJEMY do Radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu, o prawidłowe zaplanowanie tego terenu oraz o nie wyprzedawanie majątku i mienia gminnego!"


Tagi:                                    

Patron w historię regiony wpisany...

15 listopada w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „Nasz patron w historię regionu wpisany”. Była to pierwsza tego typu konferencja poświęcona historii i tradycji KOP oraz jego spadkobierców, czyli Straży Granicznej zorganizowana w szkole przy wsparciu merytorycznym funkcjonariuszy SG. Do udziału w tym spotkaniu gospodarze zaprosili inne szkoły z regionu, a przede wszystkim inne szkoły z całej Polski noszące imię KOP lub związane ze SG. Do Szydłowca przyjechali, więc uczniowie z nauczycielami i dyrektorami ze szkół z odległych miejscowości takich jak w Wiżajny, Łazy i Wytyczno. Przybyli Komendy Głównej SG z ppłk. Maciejem Szpunarem, dr Anną Gocławską - Hrychorczuk, przedstawiciel plcówki SG w Kielcach kpt. Jarosław Uszński oraz funkcjonarusze z Centralnego Ośrodka Szkolenia SG z Koszalina. Sesja składał się z trzech części. W pierwszej z dwoma prelekcjami poświęconymi Korpusowi Ochrony Pogranicza wystąpili: historyk major dr Henryk Grobelski ze Ośrodka Szkoleniowego SG w Koszalinie oraz Marek Sokołowski - przewodniczący Rady Powiatu Szydłowiec, entuzjasta tradycji KOP, członek Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. W drugiej części uczestnicy sesji wysłuchali dwóch wystąpień w wykonaniu gospodarzy, czyli uczniów pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego „ochrona granicy państwowej” i jednego referatu przygotowanego przez uczennice z Gimnazjum w Wiżajnach. Dodatkową atrakcją były okolicznościowe programy artystyczne w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wytycznem i ZS w Szydłowcu. W części trzeciej odbyła się prezentacja wystawy o historii szydłowieckiej szkoły i fotografii ze uroczystości nadania jej imienia KOP. Były też występy taneczne z ośrodków kultury w Szydłowcu i Chlewisk oraz degustacje potraw regionalnych przygotowanych przez uczniów Technikum Żywienia i klasy o zawodzie kucharz małej gastronomii. Coś dla ducha, coś dla ciała. Przedsięwzięcie, w którym wzięło udział wielu lokalnych i przyjezdnych gości, w tym także starosta Włodzimierz Górlicki i naczelnik Joaana Strzelecka ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, należy uznać za duży sukces szydłowieckiej szkoły im. KOP. JP-D


Tagi:                                    

Tusk dla "Gościa Niedzielnego": aborcja jest zabijaniem życia

  • Aborcja, jak byśmy na to nie patrzyli, jest zabijaniem życia, a to nigdy nie będzie jakimkolwiek dobrem - uważa Donald Tusk. W wywiadzie dla tygodnika "Gość Niedzielny" przewodniczący Platformy Obywatelskiej podkreślił również, że jest przeciwny zmianom w Konstytucji dotyczących lepszej ochrony życia poczętego, ponieważ próba radykalizacji obowiązującej ustawy może przynieść odwrotne skutki do zamierzonych. Wywiad ukaże się w najnowszym numerze "Gościa Niedzielnego" z datą wydania 18 listopada 2007.

Ks. Marek Gancarczyk i Andrzej Grajewski rozmawiali z Donaldem Tuskiem m.in. o radykalizacji ustawy aborcyjnej, o pryncypiach w polityce oraz o jego stosunku do Karty Praw Podstawowych. KAI


Tagi:                                    

Przywracanie pamięci o przeszłości formacji granicznych II RP – sesja popularno-naukowa w KG Straży Granicznej

Straż Graniczna podejmuje obecnie próby odbudowania tej wiedzy w świadomości swoich funkcjonariuszy. W Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się 13 listopada 2007 r. już druga sesja popularno – naukowa „Amor Patriae Nostra lex”(Miłość Ojczyzny naszym prawem), poświęcona wojennym i powojennym losom funkcjonariuszy formacji granicznych II RP (KOP i SG).W konferencji uczestniczył m.in. Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski , Minister MSWiA Władysław Stasiak i Komendant SG gen. bryg. Mirosław Kuśmierczyk. Minister MSWiA Władysław Stasiak powiedział na wstępie konferencji, że dbałość o rzetelną wiedzę o własnej przeszłości, o prawdę ,o korzenie jest warunkiem budowania sprawnego nowoczesnego państwa. – Bez takiej refleksji trudno budować własną tożsamość, trudno być sprawnym funkcjonariuszem SG, podkreślił minister. Obecny na konferencji Biskup Polowy Tadeusz Płoski podkreślił, że komplementarnym hasłem do dewizy konferencji „Amor Patriae suprema lex” jest hasło z legendarnego sztandaru Lotników ”Miłość żąda ofiary”. Wyraz takiej ofiarnej miłości dali funkcjonariusze SG. Miłość jako dar, mówił biskup ,można bowiem rozmienić na miedziaki Miłości odpowiedzialnej, skutecznej uczył Jezus swoich uczniów. Ważne jest bowiem uczniami jakiej szkoły jesteśmy. Jezusowa pedagogia miłości uczy bowiem najpierw słuchania, potem przyjęcia słowa z wiarą, jak Maryja, by było ono żywe i skuteczne, a potem świadectwa. Jezus na koniec swojego nauczania wymagał od uczniów, by stali się jego świadkami.- Od świadka wymaga się wiarygodności i wierności, ,podkreślił ordynariusz wojskowy. Na koniec swojego wystąpienia pobłogosławił uczestników konferencji –„słuchających uczniów”. Na swoją konferencje organizatorzy, m.in. Pani dr Anna Gosławska – Hrychorczuk, zaprosili młodzież z warszawskiego liceum Kołłątaja oraz z Szydłowca ( gdzie znajdują się m.in. mogiły funkcjonariuszy KOP).

Konferencje rozpoczęła projekcja multimedialna. Na archiwalnych zdjęciach można było obejrzeć m.in. przedwojenne strażnice KOP, funkcjonariuszy z rodzinami, podczas patroli na rowerach, z nieodłącznymi towarzyszami służby końmi i psami. Podczas ćwiczeń walki wręcz i na bagnety. Ale i te dramatyczne w swojej wymowie z dni września 1939 r, - funkcjonariusze KOP jako jeńcy . Historyk Jerzy Eisler zwrócił na wstępie uwagę, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, :z kim myśmy tę wojnę w 1939 r. przegrali. I choć, jak podkreślił, daleki jest od narodowej megalomanii, to trzeba uczciwie przyznać, że żadne z państw samotnie nie wygrało z Niemcami, a Polacy walczyli samotnie dwa tygodnie. Dopiero trzeba było zbudować największą w dziejach świata koalicję, by tę wojnę wygrać, powiedział . Płk dr Edward Jaroszuk mówił o działaniach Żandarmerii Wojskowej w Korpusie Ochrony Pogranicza. Działania tej wyspecjalizowanej służby o charakterze wojskowo- policyjnym i sądowo - policyjnym przyniosły, jak podkreślił, bardzo pozytywne wyniki. W ogólnej statystyce dominujących przestępstw (przemyt), KOP zajął pod koniec l.30. ostatnie chlubne miejsce. Bartłomiej Bedoń z Wojskowego Biura Badań Historycznych ,badając formacje górskie natrafił na wspomnienia funkcjonariusza KOP kpt. Władysława Moykowskiego. To los typowy dla funkcjonariusza KOP, podkreślił Bedoń. Ten los –to droga walki o Niepodległość Polski: legiony, AK, WiN, wreszcie „skazany za miłość do Ojczyzny” przez UB. Służył m.in. w batalionie KOP Wołożyn , w 2 Pułku Strzelców KOP. Charakteryzując w swoich wspomnieniach kolegów, kadrę oficerską z Batalionu Wołożyn podkreśla ich wysoki poziom moralny. Opisuje determinację w walce o wolną Polskę: im gorsza sytuacja, tym większa zaciętość w walce - ”zaciętość Polaka w walce o swój walący się Dom. Kopowcy nie załamywali się; przy czym ważniejsze od samej walki było poczucie obowiązku wobec Niepodległości. -Dla tej kadry oficerskiej Niepodległość to nie był pusty slogan, podkreślił wojskowy historyk. „Przegraliśmy nie tracąc honoru żołnierskiego”, kończy swoje wspomnienie, funkcjonariusz KOP, Władysław Moykowski. O drugim komendancie Straży Granicznej II RP, gen. Janie Jurze – Gorzechowskim mówił dr Andrzej Kunert. Los jego i jego najbliższych to gotowy scenariusz filmowy, powiedział Kunert. Zwrócił tez uwagę historyków, że nawet w najnowszych publikacjach słownikowych i encyklopedycznych (Ossolineum) są braki jeśli chodzi o sylwetki trzech Komendantów SG: gen. Pasławskiego, gen. Gorzechowskiego i gen. Czumy. Te trzy postacie łączy wspólnota polskich dróg do Niepodległości, to pierwsze polskie pokolenie „kamieni na szaniec”, podkreślił Kunert. Wszyscy trzej zmarli na wychodźstwie w Anglii. Tragiczne były losy najbliższych z rodziny generała Gorzechowskiego. Por. Stanisław Gorzechowski, syn, zginął podczas obrony Warszawy we wrzeniu 1939 r. Rodzony brat generała, Henryk Gorzechowski zginął w Katyniu. To on wyrzeźbił w Kozielsku w prezencie na 19. urodziny swego syna Matkę Bożą Ostrobramską z sosnowej deseczki z obozowej pryczy. Ta relikwia znajduje się dziś w kaplicy katyńskiej w Katedrze Polowej WP. Zona generała Gorzechowskiego, Julia, więżniarka Pawiaka, była żołnierzem AK , a drugi syna zginął w obozie w Mauthausen… Reasumując Kunert powiedział, że dowódcami polskich formacji granicznych II RP byli ludzie o pięknych życiorysach. Niezwykłe były też ich rodziny. Wychowali dzieci, które podjęły dziedzictwo i postawy ojców, zapewniając w ten sposób ciągłość polskich losów. Kolejny prelegent, dr Janusz Bieniecki mówił o kmdr. ppor. Romanie Somnickim (1896-1976), żołnierzu marynarki Wojennej i organizatorze Morskiej Służby WOP. Ten życiorys to .min przykład wykorzystania zaraz po wojnie przedwojennych kadr, ich wiedzy i fachowości przez władzę komunistyczną. Same za siebie mówią zestawione przez prelegenta dwie opinie służbowe . Pierwsza z 1946r., wystawiona przez płk Tadeusza Króla z Wojsk Ochrony Pogranicza określa kmdr. Somnickiego jako „ustalony, prawy charakter”. Druga, skierowana do UB z 1952 r., płk. Michała Pszońskiego:”stary sanacyjny oficer MW, którego rząd darzył zaufaniem, wychowany w środowisku obcoklasowym, hołduje starym burżuazyjnym tradycjom apolityczności wojska. Nie nadaje się do służby w WOP”. W 1952 Somnicki został zwolniony z WOP, nadal jednak, jak podkreślił Bieniecki, twórczo włączył się, już w środowisku cywilnym, w rozwój gospodarki morskiej w Polsce. Zmarł w 1976 r. w Sopocie. Wicedziekan Straży Granicznej ks. płk Zbigniew Kępa przybliżył postać ostatniego kapelana Kozielska ,jak go określił ś.p. ks Zdzisław Peszkowski – Ks. mjr. Jana Leona Ziółkowskiego. Ks. Kępa nawiązał do uroczystości katyńskich (9-10 listopada), na których na wyższe stopnie zostali awansowani pośmiertnie kapelani KOP. Na stopień generała ks. Czesław Wojtyniak, na stopień ppłk. – ks. kapelan Andrzej Niwa. Większość kapelanów wywieziono i stracono w wigilię 1939 r, powiedział ks.Kępa. Ks. Jan Ziółkowski nie został wywieziony, dlatego ze w tym czasie przebywał w karcerze za odprawianie Mszy św.w obozie. Ksiądz Kępa oddał następnie głos bratanicy księdza Ziółkowskiego, Barbarze Ziółkowskiej – Tarkowskiej, autorce książki o stryju „Katyńczyk”.Pani Ziółkowska zwróciła m.in. uwagę, że z bibliotek wojskowych zniknęła historia 48 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, który kwaterował w Stanisławowie. 29 lipca 2007 r. w czasie uroczystości. burmistrz Stanisławowa odznaczył pośmiertnie jej stryja Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ks. Kępa przypomniał, że postać księdza Ziółkowskiego trzeba zobaczyć na tle dziejów kopowskiej Brygady Podole, z którą był związany jako kapelan przez 7 lat. O akcjach przerzucania przez granicę, obsadzoną przez NKWD, grup niepodległościowych konspiracji poakowskiej na Grodzieńszczyżnie mówił dr Tomasz Łabuszewski z IPN. Przedstawił m.in. niechlubną rolę mjr. Władysława Szymborskiego z KOP, który trzy tygodnie po wkroczeniu sowietów opuścił swoich ludzi, narażając obwody nowogródzkie Inspektoratu Grodzieńskiego AK na niebezpieczeństwo dekonspiracji przez NKWD. Meldunki wywiadu akowskiego pokazywały dynamiczny wzrost w l. 44-46 obsadzania granicy przez pograniczników NKWD , którzy działali swobodnie po obu stronach wschodniej granicy („zachowywali się jak u siebie”). Pozyskiwali m.in. agenturę w przygranicznych wsiach. Łabuszewski scharakteryzował poszczególne akcje przerzutu oddziałów konspiracji poakowskiej przez granicę do Polski. Wielu w ten sposób uratowanych członków podziemia niepodległościowego żyło później w Polsce pod przybranymi nazwiskami, powiedział historyk z IPN. O metodach komunistycznych represji wobec funkcjonariuszy KOP można było usłyszeć w wystąpieniu Pawła Skubisza z IPN ze Szczecina. Na przykładzie rozpracowania obiektowego pod kryptonimem „Targowica”(współdziałanie Informacji Wojskowej i UB)prelegent pokazał , jak komuniści rozwinęli system inwigilacji wśród dowództwa KOP i wywiadu KOP. Jak zauważył prelegent, to funkcjonariuszom UB i Informacji Wojskowej bliżej było do Targowicy niż pracownikom przedwojennej „dwójki” , którzy dbali o suwerenność Polski. Wobec b. kopowców stosowano m.in. represje polegające na wyrzucaniu z pracy, odbieraniu emerytur. Jak zauważył historyk z IPN, literatura na ten temat praktycznie nie istnieje. Szczególną „gorliwością” w zwalczaniu b. żołnierzy KOP odznaczył się Ireneusz Krakus z Informacji Wojskowej Marynarki Wojennej. Paweł Skubisz przybliżył m.in. historię mjr. Kazimierza Garlicza z Kętrzyna ,oficera KOP. Stan badań nad mogiłami wojennymi żołnierzy KOP przedstawił Jacek Dąbrowski z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Wskazał m.in. na wiele pomyłek ,wynikających m.in z braku przy nazwiskach przynależności do KOP. Omówił też podejmowane przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa metody weryfikowania tych danych Prelekcji towarzyszył pokaz multimedialny - odnowione( i przed odnowieniem) mogiły z imiennymi tablicami. Bardzo ciekawe pamiątki po Straży Granicznej i KOP, znajdujące się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Pile przedstawił Marek Fijałkowski. W tych pamiątkach przeglądają się i powszednie dni służby ,i tragiczne losy funkcjonariuszy SG. Dokumentację zdjęciową tych zbiorów Marek Fijałkowski przekazał Komendzie Głównej Straży Granicznej. Bardzio wzruszająca gawędę na tema 7. Motocyklowego Rajdu katyńskiego snuł jego komandor Wiktor Węgrzyn. Rajd od siedmiu lat wspiera Straż Graniczna. Motocykliści mają zapewnioną w drodze opiekę duszpasterską ,uczestniczą we mszach św. W tym roku byli m.in w Charkowie, Miednoje, w Bykowni. Po drodze odwiedzają cmentarze, gdzie leżą nasi wielcy rodacy. Na grobie Marii Konopnickiej na Cmentarzu Łyczakowskim zostawili wieniec z napisem : „Nie rzucim ziemi, skad nasz ród – przyrzekają motocykliści.” Pokłonili się „Naszej Pani Jałowieckiej” i spotkali z siostrami Niepokalankami. W zburzonym kościele wzięli udział w pierwszej od 1939 r. Mszy św.: – Przyszli miejscowi , przyjęli Komunię św., płakali – opowiadał Wiktor Węgrzyn… W konferencji uczestniczyły rodziny b. funkcjonariuszy KOP; m.in. Państwo Korzeniowscy - córka zamęczonego prawdopodobnie w Archangielsku, oficera KOP. Materiały z konferencji zostaną wydane. Elżbieta Szmigielska - Jezierska żródło: www.ordynariat.wp.mil.pl


Tagi:                                    

Uroczystości w skarżyskiej Ostrej Bramie

12 listopada to szczególny dzień dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, przed 12 laty Matka Miłosierdzia została ogłoszona Patronką miasta. Dekretem Ojca Świętego Jana Pawła II Skarżysko-Kamienna stało się miastem Maryjnym. Dla upamiętnienia tego wielkiego wyróżnienia co roku mieszkańcy idą w procesji różańcowej z kościoła NSJ do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, które jest wierną kopią wileńskiej Ostrej Bramy. W tym roku procesję poprowadził ks. bp Ignacy Dec z diecezji świdnickiej, który również przewodniczył Mszy świętej i wygłosił homilię. Oparł ja na trzech punktach: 1. Mądrość i jej źródło. 2. Miłosierdzie, główny owoc miłości 3. Maryja Matką Miłosierdzia W Starym Testamencie mądrość Boża objawiła się przy stworzeniu świata, a w Nowym, mądrość Boża to Chrystus - mówił kaznodzieja. Natomiast Maryję nazwał kościół Stolicą Mądrości i trzeba abyśmy na wzór Maryi byli zasłuchani w Słowo Boże, które jest pokarmem naszego ducha i zapewnia nas o miłości Boga do ludzi. Mądrość więc sprowadza się do życia według prawa Bożego, a istotą mądrości jest miłość miłosierna. Na koniec przekazał wnioski jakie powinniśmy zapamiętać z homilii. Mamy się modlić o dar mądrości, czyli wierności Bogu dla wszystkich ludzi. Odnawiać wiarę w Boże miłosierdzie dla świata. Rozdawać miłosierdzie w słowach i czynach, oraz spoglądać na Maryję jako na Matkę Miłosierdzia i z Nią wędrować przez życie. Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele parafii św. Brata Alberta zawierzyli Matce Miłosierdzia, mieszkańców miasta wszystkie stany i zawody. Transmisje uroczystości w Ostrej Bramie przeprowadziło Radio Maryja. Teresa Metzger


Tagi:                                    

Konferencja popularno-naukowa „Amor Patriae Nostra Lex”

13 listopada w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej odbyła się konferencja popularno-naukowa „Amor Patriae Nostra Lex”, poświęcona losom funkcjonariuszy i żołnierzy polskich formacji granicznych w latach II wojny światowej i okresie powojennym. W konferencji oprócz prelegentów udział wziął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysław Stasiak, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Mirosław Kuśmierczak, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Lucjan Bełza, Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. Tadeusz Płoski oraz zaproszeni goście. Konferencję poprowadzili: prof. dr hab. Jerzy Eisler, dr Andrzej Kunert oraz Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia płk SG Dariusz Góralski. O trudnych losach funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w powitaniu mówił Komendant Główny Straży Granicznej. – Dla tysięcy żołnierzy KOP i strażników granicznych drogi okupacyjnej i powojennej rzeczywistości były szczególnie trudne. Uznawani byli przez obydwu okupantów, jak i przez polskie komunistyczne służby bezpieczeństwa, za niebezpiecznych i podejrzanych ideowo. Efektem były lata milczenia, upośledzenie finansowe rodzin poległych KOP-istów i Strażników, i zapomnienie, które przecież tak okrutnie odbiera sens poświęconego dla obrony Ojczyzny życia. Pragniemy, zatem choć odrobinę spłacić swój dług, przywrócić pamięć i być może ożywić badania nad tą bez wątpienia piękną kartą polskiej historii – podkreślił gen. bryg. SG Mirosław Kuśmierczak. W konferencji uczestniczyły rodziny funkcjonariuszy SG i żołnierzy KOP, a także uczniowie klas dziennikarsko-retorycznych z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Warszawie oraz uczniowie z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu. Konferencja nawiązywała do uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”, które przed kilkoma dniami odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Delegacja Zespołu Szkół im. KOP z dyr. Marią Michajłow i Dorotą Sokołowską z młodzieżą z klasy I LO ochrona granicy państwowej została także zaproszona do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie odbyła się ceremonia ślubowania funkcjonariuszy Straży Granicznej i uroczystość nadania wyższych stopni awansowanym funkcjonariuszom Nadwiślańskiego Oddziału SG im. Powstania Warszawskiego. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Muzeum. W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele władz powiatu szydłowieckiego: Włodzimierz Górlickim i Marek Sokołowski. SG, msk


Tagi:                                    

Szydłowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa znów zwołuje swoich członków.

Spółdzielnie Mieszkaniowe w całym kraju stanęły przed ogromnym wyzwaniem sprzedaży tzw. mieszkań lokatorskich ich użytkownikom za tzw. przysłowiową złotówkę i wydzielania odrębnego prawa własności do lokali w przypadku tzw. mieszkań własnościowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Intensywne prace trwają, więc także w Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zainteresowanie wykupem mieszkań lokatorskich po tak korzystnych cenach jest oczywiście bardzo duże. Jednakże warunkiem wykupu jest spłacenie wszystkich zaległych należności, stąd wpływy do Spółdzielni, które od dawna są ogromną bolączką Zarządu i Rady Nadzorczej, znacznie się poprawiły. Finalizowany jest również proces „przejęcia” od gminy gruntów, na których gospodaruje Spółdzielnia, aby można było uruchomić proces wydzielania odrębnego prawa własności lokali mieszkaniowych. Poza tym nowe prawo spółdzielcze wymusza wprowadzanie zmian w statutach spółdzielni mieszkaniowych. W Szydłowcu odbyły się już zebrania mieszkańców poszczególnych osiedli, na których informowano szczegółowo o nowych statutowych zapisach wymuszonych przez nowelizację ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007r. Zainteresowanie lokatorów okazało się bardzo niewielkie. Aktywność członków spółdzielni pozostawia wiele do życzenia, tym bardziej, że nowelizacje prawne zakładają powrót do tzw. Walnego Zgromadzenia jako najwyższego organu Spółdzielni. Zwoływanie obrad Walnego Zgromadzenia będzie należało do Zarządu przynajmniej raz w roku albo na żądanie Rady Nadzorczej lub 1/10 członków. SzSM liczy ponad tysiąc członków i trudno sobie wyobrazić zgromadzenie ich wszystkich, ale przecież są jeszcze dużo większe spółdzielnie. Na dodatek Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Tylko do zmiany statutu, odwołanie członka RN oraz w sprawie połączenia bądź likwidacji spółdzielni wymagana jest większość kwalifikowana (tj 2/3 lub [HTML_REMOVED] głosów). Obecnie najwyższym organem spółdzielni jest Zebranie Przedstawicieli Członków i możliwe, że już ostatnie takie zebranie odbędzie się 26 listopada 2007 roku. Na ten dzień na godz. 17.00 Zarząd SzSM zwołał Zebranie Przedstawicieli głównie po to by podjąć uchwałę w sprawie nowelizacji Statutu. JP-D


Tagi:                                    

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada jest najważniejszym świętem państwowym w Polsce. W całym kraju organizuje się uroczystości związane w tym roku z 89. rocznicą odzyskania niepodległości. Różne one przyjmują formy, a u nas w mieście tradycyjnie odbyła się uroczysta msza św. z udziałem mieszkańców Szydłowca, lokalnych władz i pocztów sztandarowych, których było tak dużo, że nie mieściły się w prezbiterium. Przy ołtarzu stanął gospodarz parafii ksiądz proboszcz Adam Radzimirski, a w oprawę uroczystości włączyła się oaza rodzin i obok organisty, miejska orkiestra dęta. Celebrans przystępując do refleksji na temat miłości Ojczyzny zwrócił się najpierw do dzieci zgromadzonych przed ołtarzem. Wspólnie przypomnieli wszystkie święta państwowe obchodzone w naszej ojczyźnie podkreślając wagę Święta Niepodległości, bo bez wolnego, niezależnego kraju żadnego polskiego święta nie moglibyśmy obchodzić. Ksiądz proboszcz podjął się trudnej refleksji, bo mówienie dziś o miłości ojczyzny wydaje się być patetyczne, albo „ wyświechtane” przez wielu polityków, którzy powołując się na miłość do Polski mówią i robią rzeczy dalekie od miłości kogokolwiek i czegokolwiek. Może jednak można prosto wyrazić, że „Miłość do Ojczyzny to dziś: uczciwa praca, poszanowanie kultury ojczystego języka” . Po mszy w kościele św. Zygmunta orkiestra poprowadziła przemarsz pod pomnik marszałka Piłsudskiego. Odmówiono modlitwę za obrońców Ojczyzny, wysłuchano wystąpienia burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, liczne delegacje złożyły kwiaty. Orkiestra odegrała hymn narodowy i Rotę. Było uroczyście, ale i sztampowo, jak pewno wielu miejscach w naszym kraju. Dlatego chyba nie bez racji w niektórych programach telewizyjnych zastanawiano się też dzisiaj nad formą świętowania Dnia Niepodległości. W Warszawie oprócz uroczystości pod Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się wielka historyczna parada wojskowa. W Muzeum Wojska Polskiego dopuszczona do głosu także raperów, którzy we właściwy dla siebie sposób śpiewali: „…to jest naprawdę ważne święto, a ważne święta trzeba pamiętać … ”. „… nie powinniśmy się bić, powinniśmy świętować …”, lub „…pokolenia walczyły o to byśmy mogli śpiewać, byśmy mogli świętować” …”. Świętowanie wydaje się być niełatwe, więc może przy następnej okazji pamiętajmy o wywieszeniu flagi biało – czerwonej i chociaż w ten drobny sposób wyraźny jedność narodową. Bo z wolnością może jest tak jak ze zdrowiem, niedoceniana gdy jest, ale gdy jej nie ma … . JP-D

Od redakcji: Dotarły do nas uwagi naszych czytelników, których zasmucił widok grobów żołnierskich z I wojny światowej, na których jeszcze nie posprzątano po uroczystości Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym. Może dobrym zwyczajem byłoby uporządkowanie i udekorowanie flagami narodowymi kwater żołnierskich w tych dniu, w którym świętujemy odrodzenie polskiej Niepodległości.


; Autor:
Tagi:                                    

Katyń - pamiętamy :płonie wielki krzyż ze zniczy na Placu Piłsudskiego

Nie uwierzy pan , że tak mógł wyglądać polski oficer – opowiadała jedna z krewnych ofiary Katynia, która przyszła do punktu rejestracyjnego, by dowiedzieć się, o której będzie czytane nazwisko jej bliskiego na placu Piłsudskiego. Chociaż Katyń brzmi tu raczej jak symbol; tych miejsc męczeństwa, znanych i nieznanych jest wiele. – Zginął w Charkowie , to zdjęcie przyszło z Londynu, przyślę je , kontynuowała wstrząsającą historię. - Nasza rodzina przeszła wiele; gdy tylko usłyszeli o Katyniu, człowiek zostawał bez pracy.

Ta pamięć była przez dziesiątki lat zakazana, mówił na Placu Piłsudskiego Prezydent Lech Kaczyński. Gdy Prezydent przechodził koło sektora, gdzie siedziały Rodziny Katyńskie , wstali i z wdzięcznością go oklaskiwali. I jak choć sam przyznał w swoim przemówieniu, że ten gest – awans na wyższy stopień nie jest Pomordowanym potrzebny, jest jednak wyrazem naszej pamięci i naszej wdzięczności. - Polsce potrzebna jest pamięć o tych, którzy o nią walczyli, mówił Prezydent Kaczyński. Bo Polska odrodziła się z walki w roku 1918, obroniła swoją niepodległość w roku 1920, walczyła w latach 1939-45 w II wojnie światowej, a naród polski stawiał opór komunizmowi przez prawie 45 lat - mówił Lech Kaczyński podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Obowiązek pamięci nie ma nic wspólnego z chęcią odwetu, podkreślił Prezydent. Podczas dwudniowych uroczystości :”Katyń- Pamiętamy. Uczcijmy Pamięć Bohaterów” odczytane zostaną publicznie nazwiska ok. 14 tys. awansowanych oficerów. Wśród nich jest około 8 tys. żołnierzy, ponad 5 tys. funkcjonariuszy Policji Państwowej, 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ok. 400 funkcjonariuszy Służby Więziennej. Prezydent Kaczyński odczytał 32 nazwiska najstarszych stopniem oficerów . Padły pierwsze nazwiska : gen. dyw. Stanisław Haller - zamordowany w Charkowie, gen. dyw. Henryk Minkiewicz- Odrowąż - zamordowany w Katyniu i gen. dyw. Leonard Skierski - zamordowany w Charkowie… Przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojskowych , ambasad , Policji, Straży Granicznej , duchowieństwa ułożyli krzyż ze świateł, podawanych przez żołnierzy przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W imieniu Ordynariatu Polowego znicze postawili Biskup Polowy Tadeusz Płoski i wicedziekan Straży Granicznej ks. płk Zbigniew Kępa. Drugi krzyż ze zniczy, w miejscu, gdzie Jan Paweł II odprawił Mszę św. w 1979 r., zapalają wszyscy, którzy pragną oddać hołd ofiarom zbrodni ludobójstwa na „nieludzkiej ziemi”. Sługa Boży Jan Paweł II zostawił nam przecież w depozycie pamięci te słowa: „Prawda o Katyniu jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy”. Kolejne nazwiska będą do północy odczytywali artyści i oficerowie Wojska Polskiego, policji, straży granicznej i służby więziennej. Następnie odczytywanie nazwisk awansowanych zostanie przerwane i wznowione o godz. 6 rano w sobotę… Z fotogramów rozmieszczonych wokół placu Piłsudskiego patrzą na nas twarze z tamtych lat. Galowe mundury, różne szarże. Na telebimach kadry z widokiem lasu, prześwietlonego słońcem. A zaraz obok wstrząsające zdjęcia z ekshumacji. Harcerze rozdają repliki żołnierskich guzików z orzełkiem z katyńskich dołów śmierci. Czy w naszej zbiorowej pamięci pozostaną „tylko guziki”, jak w wierszu Zbigniewa Herberta ?.


; Autor:
Tagi:                                    

Miłość Ojczyzny jest naszym obowiązkiem. Koncert Orkiestry Straży Granicznej w hołdzie Pomordowanym na Wschodzie

Orkiestra Straży Granicznej wystąpiła 9 listopada z koncertem w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Ojczyzny swej nie zdradzili za nic ( z Hymnu KOP) - jedyną ich winą było to, że byli obywatelami polskimi - powiedział na wstępie koncertu dedykowanego Pomordowanym na Wschodzie Biskup Polowy Tadeusz Płoski. - Przebaczamy, ale nie zapominamy, choć to trudne, dodał ordynariusz wojskowy .- Nadal bowiem prawda o Katyniu jest relatywizowana i nie nazwana zbrodnią ludobójstwa, podkreślił. W Katedrze Polowej 9 listopada 2007 r. zabrzmiały m.in. szopenowskie polonezy, góralskie nuty Moniuszki, ułańskie piosenki. W kaplicy Katyńskiej zapłonął znicz, przed ołtarzem wybrzmiały słowa modlitwy „Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie”. A wszystko to dla Nich – naszych Rodaków, męczenników Golgoty Wschodu.


; Autor:
Tagi:                                    

Mecz Polska-Estonia

6 listopada 2007r. na stadionie MKS „Szydłowianka” odbył się towarzyski międzypaństwowy mecz piłki nożnej. W meczu wystąpiły drużyny młodzieżowe do lat 16 z Polski i Estonii. Obecni na spotkaniu byli miedzy innymi burmistrz Miasta Szydłowca - Andrzej Jarzyński, zastępca burmistrza – Krzysztof Ziółkowski, sekretarz gminy Bolesław Boruszewski, przedstawiciele Rady Miejskiej, przedstawiciele powiatu szydłowieckiego z Panem Starostą Włodzimierzem Górlickim. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele Miasta Radomia z sekretarzem – Rafałem Czajkowskim, Prezes Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej - Władysław Kramczyk, trenerzy i opiekunowie drużyn, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadpodstawowych, a także rzesza kibiców i mieszkańców Szydłowca i okolic. Mecz cieszył się ogromnym zainteresowaniem szczególnie ze strony młodzieży. Burmistrz Miasta Szydłowca otwierając spotkanie podkreślił ten fakt, skierował ciepłe słowa do zawodników oraz kibiców życząc sportowej rywalizacji. Spotkanie odbyło się w przyjemnej atmosferze z kulturalnym dopingiem kibiców za co należą im się podziękowania. Mecz zakończył się wynikiem 9:1 dla reprezentacji Polski. Mecz z Estonią był kolejnym etapem przygotowań do mistrzostw Europy. Spotkanie uświetnił występ Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Henryka Kapturskiego, która umilała chwile oczekiwania na mecz oraz w jego przerwie.

Następnego dnia na zaproszenie burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego prezesi, trenerzy, opiekunowie oraz zawodnicy przybyli do szydłowieckiego zamku, gdzie odebrali z rąk burmistrza puchary, podziękowania oraz okolicznościowe medale pamiątkowe Szydłowca. Burmistrz podziękował prezesowi Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz prezesowi Klubu Sportowego „Szydłowianka” za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju sportu, za osobiste zaangażowanie w promocję sportu i wkład włożony w organizację meczu. Reprezentacjom podziękował za ich poświecenie dla idei sportu i kultury fizycznej co ma ogromne znaczenie dla wychowania i rozwoju młodzieży. Życzył wszystkim dalszych sukcesów w karierze sportowej i w życiu osobistym. Ogromnym zainteresowaniem gości cieszyło się zwiedzanie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, któremu poświęcili dużo uwagi. Spotkanie zakończyło się programem artystycznym wokalistek Szydłowieckiego Centrum Kultury Zamek, wokalisty Dariusza Bernatka oraz występem par tanecznych z Klubu Tańca Towarzyskiego Zamek w Szydłowcu. UMPro


; Autor:
Tagi:                                    

„Dzień Patrona Szkoły w Wysokiej”

6 listopada 2007 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego ,,Grota" obchodzony był Dzień Patrona Szkoły. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: burmistrz miasta Szydłowca - Andrzej Jarzyński, naczelnik WERiP UM w Szydłowcu - Ewa Walczak oraz proboszcz tamtejszej parafii św. Mikołaja - ksiądz Andrzej Madej. Uroczystość podzielona była na dwa etapy. Pierwszy etap to eliminacje szkolne konkursu recytatorskiego wierszy o tematyce patriotycznej. W ten sposób dzieci chciały przybliżyć postać patrona swojej szkoły. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: kl.0-III i kl. IV-VI.. W pierwszej kategorii I miejsce zdobył uczeń kl. 0 - Hubert Osobiński, zaś wyróżnienia uczennice: kl.II Magdalena Korba i kl. III Agata Nowak. W drugiej kategorii I miejsce zdobyła uczennica kl. VI Sylwia Szymańczyk, wyróżnienia dostali uczniowie: Sebastian Osobiński kl. IV i Monika Nowak kl.V. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody zaś wszyscy uczestnicy konkursu - słodycze. Drugi etap obchodów uroczystości to montaż słowno-muzyczny pt. ,,Niech pamięć o Armii Krajowej nie zaginie" wykonany przez uczniów klas IV-VI. Uczniowie przygotowując mieli nadzieję, że ta żywa lekcja historii na długo pozostanie w pamięci całej społeczności uczniowskiej. UMPro


; Autor:
Tagi:                                    

Młodzież czyta książki H. Sienkiewicza.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu nosi imię Henryka Sienkiewicza. Jednym ze sposobów na przybliżenie uczniom postaci patrona ich szkoły, na zapoznanie z jego życiem i twórczością są organizowane rokrocznie przez grono pedagogiczne i samorząd uczniowski konkursy literackie, recytatorskie, plastyczne itp. Dnia 8 listopada 2007 roku w świetlicy szkolnej odbyły się popisy w pięknym czytaniu prozy H. Sienkiewicza. Udział wzięli uczniowie klas pierwszych. Praedstawiciele klasy I a: Jacek Grzęda, Joanna Limanin, Dominika Orman, ubrani w stroje szlacheckie z epoki, zaprezentowali fragment powieści „Ogniem i mieczem”- pojedynek Kmicica z Wołodyjowskim. Piotr Jasiński, Joanna Majewska, Aleksandra Sobieraj z klasy I b przedstawili fragment „Quo vadis” Uczniowie klas I c: Jan Kurpiński, Olga Niewadzisz, Jolanta Zbroszczyk i I d : Artur Bernat, Przemysław Duda, Piotr Janka odczytali fragmenty „Potopu”, a Julita Grudzień, Justyna Jaworska i Hubert Kowalik z I e ze „Szkiców węglem”. W przerwach między występami poszczególnych klas słuchano muzyki z filmów, będących ekranizacją dzieł H. Sienkiewicza „Quo vadis”, „W pustyni i w puszczy” „Dumkę na dwa serca” zaśpiewały Aleksandra Piwońska i Martyna Bujak. Jury w składzie: mgr Marek Marcinkowski, mgr Irena Przybyłowska- Hanusz, mgr Katarzyna Szeloch przyznało pierwsze miejsce przedstawicielom klasy I a: Jackowi Grzędzie, Joannie Limanin, Dominice Orman. Ten sam zespół otrzymał również nagrodę pubiczności. Irena Przybyłowska- Hanusz.


; Autor:
Tagi:                                    

Dużo to czy mało???

Na wszystkich mszach świętych w niedzielę 28.10 w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu uczestniczyło 3147 osób, a u Komunii św. było 994 osoby. Przeglądając statystykę na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, największą frekwencja w naszym kościele odnotowano w roku 2000 roku. Uczestniczyło wtedy we wszystkich mszach św. 3.960 osób, a do Komunii przystąpiło 1102 osoby. Był to jednak Rok Jubileuszowy. W czasie ostatnich 10 lat tylko w roku 1998 było mniej niż 3.000 wiernych w kościele. (2974 osoby). Z przykrością trzeba stwierdzić, że nasza szydłowiecka religijność kształtuje się poniżej średniej krajowej. AR, msk


; Autor:
Tagi:                                    

Ogłoszenia parafialne

11 Listopada przeżywać będziemy po raz kolejny Święto Niepodległości Polski – 89 rocznicę jej odzyskania. Uroczysta celebra Mszy św. w intencji Ojczyzny w Szydłowieckiej Farze z udziałem pocztów sztandarowych i orkiestry o godz 10.30. Po mszy św. przemarsz ulicami Szydłowca na skwer im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego i dalszy ciąg uroczystości.

Więcej zapowiedzi wydarzeń parafialnych w dziale: Ważne informacje.


; Autor:
Tagi:                                    

Zaproszenie na Galę

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek zaprasza na III SZYDŁOWIECKĄ GALĘ TANECZNĄ

W programie prezentacje : FABRYKI TAŃCA “IDOL” z Radomia, SZKOŁY TAŃCA “STYL” z Radomia, FORMACJI DISCO “CZWÓRKI” Z GOK W Chlewiskach, KLUBU TAŃCA TOWARZYSKIEGO “ZAMEK” - SCK - Zamek, ZESPOŁU TAŃCA “SZYDŁOWIEC” - SCK-Zamek.


; Autor:
Tagi:                                    

Ratujmy zabytki..

W dniu Wszystkich Świętych Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca przeprowadziło po raz szósty kwestę na szydłowieckim cmentarzu parafialnym. Zebrano 5371 zł 6 gr., 1 euro i jedną okolicznościową monetę 2 złotową. Zebrane pieniądze Stowarzyszenie przeznaczy na konserwację bardzo zniszczonej barokowej figury św. Jana Nepomucena. W dalszej działalności Stowarzyszenie zamierza również odrestaurować stare płyty nagrobne, pochodzące z początków XIX wieku. Zarząd i członkowie Stowarzyszenia serdecznie dziękują wszystkim ofiarodawcom oraz osobom uczestniczącym w kweście. Oprócz członków Stowarzyszenia kwestowali przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, Szydłowieckiego Centrum Kultury, Akcji Katolickiej, Chóru Miasta Szydłowca „Gandium canti” i Chóru Parafialnego oraz prywatne osoby: Maria Jost-Prześlakowska, Maria Nowakowska, Urszula Klimas, Ewa Czyżewska, Antoni Kubik, Bolesław Boruszewski, Andrzej Jarzyński, Janusz Piwowarczyk, Cezary Słoń, Wiesław Wismont, Krystyna Grzesiuk, Wiktor Świerczyński, Sława Hanusz, Henryk Baniak, Ryszard Dudek, Inga Pytka-Sobutka, Barbara Gadowska, Stella Janczyk, Krzysztof Janiszewski, Renata Indyka, Monika Sadura, Paweł Bloch, Irena Przybyłowska-Hanusz, Małgorzata Grochal, Urszula Wanat, Mela Cender, Włodzimierz Kurzępa, Włodzimierz Górlicki, Joanna Sokołowska, Tadeusz Pobideł, Marek Janczyk, Kinga Szymkiewicz, Ewa Kopacz, Rafał Arak i Anna Michajłow. Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowanie panu Mirosławowi Bąkowi za bezinteresowną pomoc przy kweście.

Maria Nowakowska


; Autor:
Tagi:                                    

Bp Wiesław Mering: w Haloween chodzi o szatańskiego bożka

Ubolewanie, iż w ostatnich latach przeżywanie uroczystości Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny jest zakłócane przez świętowanie Halloween wyraził biskup włocławski Wiesław Mering. – W Halloween chodzi tylko o szatańskiego bożka, któremu na imię pieniądz - powiedział hierarcha podczas Mszy św. sprawowanej w katedrze we Włocławku w dniu Wszystkich Świętych. Bp Mering sprawował Mszę św. w intencji wszystkich diecezjan, którzy od chwili chrztu świętego zmierzają i są powołani do świętości. W liturgii uczestniczyli członkowie Kapituły Bazyliki Katedralnej, duszpasterze z Włocławka, wiele sióstr zakonnych i liczna grupa wiernych. W homilii bp Mering podkreślał, że w uroczystość Wszystkich Świętych Jezus wzywa chrześcijan do radości, a czytana tego dnia Apokalipsa jest wołaniem do całego Kościoła o wierność Bogu i Chrystusowi.

Odwołując się do słów Apokalipsy hierarcha przypomniał, że "nie da się służyć Bogu i bestii. Trzeba paść na twarz i oddać pokłon tylko samemu Bogu i zasiadającemu na Tronie Jezusowi".


Tagi:                                    

Warszawa: rocznica ingresu biskupa polowego WP Tadeusza Płoskiego

Mija trzecia rocznica ingresu biskupa polowego WP Tadeusza Płoskiego do katedry polowej w Warszawie. Z tej okazji Mszy św. przewodniczył bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny KEP. Na uroczystość przybyli kapelani Ordynariatu Polowego WP.

W homilii bp Budzik życzył biskupowi, by był odważnym żołnierzem Chrystusa a jego słowo zawsze docierało do żołnierskich serc. "Niech w Twoich podróżach zawsze towarzyszy niepokój św. Judy Tadeusza z Wieczernika, że Chrystus jeszcze nie objawił się całemu światu" - powiedział kaznodzieja.


Tagi:                                    

Powyborcze porządki w administracji

Dopiero za kilka miesięcy będzie wiadomo jak zmienia się Polska po przyspieszonych wyborach parlamentarnych, i ile nas właściwie te wybory kosztowały. Wcześniej, dokładnie za tydzień, w poselskich ławach zasiądą nowi posłowie. Znamy już ich nazwiska i klubową przynależność. Powstanie też z pewnością nowa koalicja i rząd, będzie też nowy premier. Można przypuszczać, że tak jak przed dwoma laty, zwycięska partia ogłosi wkrótce, że będzie to premier na całą czteroletnią kadencję. Obecnie, jak donoszą media, trwają intensywne prace, nawet po nocach, nad sformowaniem rządu. Rozmowy prowadzą w zasadzie sami partyjni liderzy, posłowie nie są im jeszcze do niczego potrzebni. Do każdej ministerialnej teki jest z pewnością wielu chętnych, jest więc o czym i „twardo” rozmawiać, i po kupiecku się targować. Są też do obsadzenia setki, a może nawet i tysiące innych eksponowanych stanowisk w rządzie, różnych komitetach, agencjach i urzędach centralnych, w ambasadach, służbach, inspekcjach i w strażach. Na wymianę kadr przygotowani są także wojewodowie i liczni dyrektorzy. Polska demokracja trwa dopiero kilkanaście lat, ale doświadczeń z powyborczymi czystkami mamy już za kilka pokoleń. A czy teraz będzie inaczej? Z pewnością nie, skoro nawet najwyżsi funkcjonariusze państwowi, obecni i byli, nawołują do „wyczyszczenia” administracji z ludzi, powołanych przez przegraną partię. Do tego dojdą, tak zwane „niezbędne i oczywiste” dla rządzących zmiany w zarządach i radach nadzorczych banków, giełd i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Z pewnością nie wymieniłem jeszcze wszystkich instytucji, które zwycięska partia „ułoży” po swojemu. W tych powyborczych roszadach nie byłoby nic zdrożnego, gdyby przeprowadzano je za pieniądze zwycięskiej partii i bez zbędnych wydatków z publicznej kasy. Tak jednak się nie stanie. Za te zmiany zapłacą podatnicy i będą to pieniądze wyjęte z naszych kieszeni! A teraz trochę ironii. Dobrze przynajmniej, ze budżet państwa zaoszczędzi na odprawach, dla tych parlamentarzystów, którym udało się wywalczyć mandaty i pozostaną na Wiejskiej na następną kadencję. Uwaga ta jednak nie dotyczy odchodzących ministrów i sekretarzy stanu, którzy byli i zostali ponownie wybrani do Sejmu lub Senatu. Zgodnie z obowiązującym prawem odprawy im się należą! Polska jest wprawdzie bogatym państwem, ale czy stać nas na takie wydatki? Jan Rejczak


Tagi:                                    

Dyspensa od postu w Dzień Zaduszny

Biskup Stefan Siczek, wikariusz generalny, korzystając z uprawnień z kanonu 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udziela diecezjanom oraz osobom przebywającym na terenie diecezji radomskiej dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego piątku, tj. 2 listopada 2007 r., w tym od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Korzystając z dyspensy, wierni winni uczynić w stosownym czasie inne dzieła pokutne, zwłaszcza o charakterze religijnym lub charytatywnym.

/Radio Plus Radom/


Tagi:                                    

Wybory. Szydłowieckie podsumowanie

Wybory parlamentarne w powiecie szydłowieckim, miały stosunkowo niską frekwencję. Do urn poszło 42,44% uprawnionych. W okręgu radomskim niższą frekwencję odnotowano tylko w powiecie lipskim. Zwycięzcą wyborów w naszym powiecie był KW Prawa i Sprawiedliwości, na który zagłosowało 48,47% wyborców. Kolejne miejsca zajęły listy Platformy Obywatelskiej 25,54 %, Polskiego Stronnictwa Ludowego 14,25% i Lewicy i Demokratów 7,28 % ważnie oddanych głosów. Najwięcej głosów wyborców powiatu szydłowieckiego zdobyła poseł Ewa Kopacza PO, na którą zagłosowało 2725 wyborców, cała lista PO zdobyła 3374 głosy. Lider listy PiS Marek Suski otrzymał poparcie 1070 wyborców, cała lista PiS zdobyła 6403 głosy. W Wyborach do Senatu w powiecie szydłowieckim najczęściej głosowano na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości: Stanisława Karczewskiego 5604 głosy i Wojciecha Skurkiewicza, który uzyskał 4657 głosów. Najwięcej wyborców (1022) zagłosowało w lokalu wyborczym zlokalizowanym w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy Zamkowej, najmniej w Szkole w Zdziechowie, tam na 715 uprawnionych, do urn poszło tylko 280 osób. msk


Tagi:                                    

81. Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny w Polsce.

Rozpoczynający się w Niedzielę Misyjną 21 października Tydzień Misyjny w przebiegać będzie pod hasłem „Miłość źródłem misyjnego powołania”. Nawiązuje ono do roku formacyjnego Kościoła w Polsce – „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Misyjne Materiały Liturgiczne przygotowane przez Papieskie Dzieła Misyjne zawierają homilie, komentarze i rozważania różańcowe poświęcone misjom. PDM wyznaczyły również patronów modlitw misyjnych na kolejne tygodnie października. I tak, w pierwszych dwóch tygodniach bł. Paweł Manna był patronem modlitwy o gorliwość misyjną biskupów i duszpasterzy, a św. Daniel Comboni – o nowe powołania do pracy misyjnej. Patronką modlitw na obecny tydzień jest św. Róża z Limy, a intencją – modlitwa o misyjne zaangażowanie Ameryki. Ostatniemu tygodniowi października, poświęconemu wzbudzeniu w każdym ochrzczonym coraz głębszej świadomości misyjnej, patronować będzie bł. Maria Teresa Ledóchowska.

W trakcie tegorocznych obchodów Tygodnia Misyjnego duży nacisk położony zostanie na zaangażowanie w dzieło misyjne młodzieży w ramach programu „Młodzi dla Misji”. Przygotowaniem młodzieży był V Kongres Misyjny Młodych, który odbył się niespełna dwa tygodnie temu w Poznaniu.


Tagi:                                    

Nowe nawierzchnie na gminnych drogach

Dobiegają końca prace przy inwestycjach drogowych w mieście i gminie Szydłowiec. Powstaje nowa nawierzchnia drogi przez miejscowość Chustki. Długość drogi wynosi 502 metrów bieżących, szerokość 4,5 m. Koszt drogi wyniósł ogółem prawie 74 tys.zł. Nowa nawierzchnia o długości 376 metrów bieżących i szerokości 6 m powstała w Szydłowcu na ulicy Partyzantów. Przy ulicy Folwarcznej długość nowej nawierzchni wynosi 150 mb, szerokość 6,5 m. Przy Folwarcznej wybudowano także zatokę postojową i chodnik o szerokości 2 m. Koszt nowych nawierzchni przy ulicy Partyzantów i Folwarcznej wynosi 379 tys. 200 zł. Odbiór drogi w Chustkach zaplanowano na 29 października, nowe nawierzchnie przy ulicy Partyzantów i Folwarcznej zostaną odebrane 25 października. UMPro


Tagi:                                    

Mieszkańcy Wysokiej i Wysocka mają wodę z wodociągu

Zakończony został kolejny etap wodociągowania gminy Szydłowiec. 17 września oddano do użytku wodociąg o długości 11.140 metrów bieżących w miejscowościach Wysocko i Wysoka, wraz z przyłączami do posesji. Odbiór tego odcinka zakończył kolejny etap prowadzonego od 15 listopada ub. roku wodociągowania północnej strony gminy, nie posiadającej do tej pory własnej sieci wodociągowej. Koszt realizacji całego projektu wynosi 850.238 zł, z czego 436.211 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 67.117 zł z budżetu państwa. Prace nad wodociągowaniem północy gminy będą prowadzone sukcesywnie. W kolejce czekają już następne sołectwa. W kolejnym etapie się sieć wodociągowa powstanie w Omięcinie i Zastroniu, a następnie w Wilczej Woli, Krzcięcinie, Korzycach i Świniowie. UMpro


Tagi:                                    

Platforma moralnego relatywizmu

W dość powszechnym odczuciu Platforma Obywatelska jest odbierana jako partia bez wyrazu. Gdy inne ugrupowania, począwszy od LPR a na LiD skończywszy, można skojarzyć dość łatwo z jakąś linią ideową czy nadać im jakiś profil psychologiczny, to w przypadku PO uderza ideowa nijakość i letniość. Platforma Obywatelska nie jest ani zimna, ani gorąca, ani prawicowa, ani lewicowa. I chyba ta letniość najlepiej oddaje czym jest Platforma Obywatelska ze swoim przewodnim hasłem wyborczym: „By żyło się lepiej”. Na czym bowiem to lepsze życie miałoby polegać? Jak widać ze spotów wyborczych Platformy, lepsze życie ma mieć tylko charakter materialny. Model życia społecznego lansowany przez PO, to ten, który panuje w społeczeństwach Europy Zachodniej: żyjcie wygodnie i w spokoju, budując swoje maleńkie raje ziemskiego dobrobytu zapominając o Bogu i Jego przykazaniach. Co ciekawe tę sytuację społeczeństw zachodnich negatywnie oceniał już Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy mówił, że ludzie starają się tak żyć, jakby Bóg nie istniał. Patrząc jednak bliżej na kraje Europy Zachodniej coraz bardziej można dostrzec przejawy kryzysu wynikającego z przejadania cywilizacyjnego dorobku poprzednich pokoleń Europejczyków przez obecne, ogarnięte hedonistycznym konsumpcjonizmem i moralnym relatywizmem, społeczeństwa. Demograficzna katastrofa i wynikająca z niej cywilizacyjna zapaść, które wiszą nad Europą będą miały również swoje skutki ekonomiczne, o czym coraz głośniej się mówi. Czyżby zatem politycy PO byli tak krótkowzroczni, że to co proponują może się okazać krótkotrwałym osiągnięciem, o ile nie całkowitą ułudą? Jeżeli są krótkowzroczni, to lepiej na nich nie głosować, bo krótkowzroczny polityk nie zasługuje na zaufanie wyborców. Można jednak słusznie przypuszczać, że wcale nie są krótkowzroczni i doskonale zdają sobie sprawę z tego, co zagraża Europie i Polsce w najbliższych dziesięcioleciach. Wtedy jednak trzeba przyjąć, że rola PO w Polsce jest o wiele ważniejsza, niż stworzenie obywatelom „słodkiego miłego życia” w błogiej atmosferze samozadowolenia. Ta atmosfera samozadowolenia spowodowanego ekonomicznym dobrobytem, ma sprzyjać rozwojowi liberalnej (czytaj: relatywistycznej) demokracji na wzór społeczeństw zachodnich. Taka relatywistyczna demokracja idzie w parze z moralnym permisywizmem lansowanym przez laickie media, które tak gorliwie wspierają partię Donalda Tuska. Coraz częściej jednak docierają do Polski sygnały, że tzw. liberalna demokracja zaczyna się przeradzać w dyktaturę relatywizmu, w której uśmiercanie nienarodzonych dzieci czy pozwalanie na adopcję dzieci parom homoseksualnym zaczyna być zaliczane do praw człowieka. Skoro bowiem nie ma żadnych zasad, takich jak Dekalog i prawo naturalne, które określałyby działania prawodawców, to wszystko im wolno w imię coraz to inaczej pojmowanych – w zależności od epoki i okoliczności – praw człowieka. Przyjmując powyższe założenia można dojść do wniosku, że ewentualna wygrana PO w wyborach lub jej sojusz z LiD stanie się przyczółkiem w Polsce dla lewicowej rewolucji kulturalnej pustoszącej dotychczas Europę Zachodnią. Służalcza postawa wobec instytucji unijnych i zgoda na przyjęcie przez Polskę Karty Praw Podstawowych stanowią zapowiedź tego, co może stać się po wyborach w przypadku wygranej Platformy, a mianowicie stopniowego przyjmowania wszelkich moralnych aberracji w rodzaju aborcji i związków homoseksualnych. Kolejny krok ku dechrystianizacji Polski zostanie w ten sposób zrobiony. Sama PO dowiodła już swojego braku poszanowania dla chrześcijańskich zasad w życiu społecznym, gdy większość (nie wszyscy, gdyż znalazło się tam kilku sprawiedliwych) jej posłów zagłosowała przeciwko konstytucyjnej ochronie prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Podobnie Donald Tusk deklaruje się jako przeciwnik pełnej ochrony prawa do życia i zwolennik przyjęcia przez Polskę Karty Praw Podstawowych, która stanie się podstawą dla dyskryminacji katolików w Europie. Donald Tusk i jego partia mają szansę odegrać rolę współczesnego Kiereńskiego, który przygotuje grunt pod zmiany prawne mające umożliwić postępy nowej lewicy i rewolucji kulturalnej w Polsce. Uważajmy, aby nie ulec pokusie konsumpcyjnego materializmu lansowanego przez PO, gdyż oferowana przez nich letniość w przestrzeganiu zasad i permisywne pławienie się w dobrobycie może skończyć się w pewnym momencie dyktaturą relatywizmu.

Sławomir Olejniczak www.piotrskarga.pl


Tagi:                                    

Szkolna wycieczka na szlaku

Młodzież z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza z Szydłowca od 10 do 12 października była na wycieczce „Bądź Odkrywcą Pamięci”. Wycieczkę zorganizowano przy udziale środków z programu MEN „Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni”. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Zamojskich w Kozłówce , Zamek Lubelski z kaplicą św. Trójcy, Stare Miasto i Katedrę w Lublinie, Muzem Przyrodnicze w Zauczu, ścieżkę dydaktyczną w Poleskim Parku Narodowym. Młodziez odwiedziła także cmentarz żołnierzy KOP i kopiec chwały w Wytycznie, gdzie zmówiono modlitwę i zapalno znicze na grobach żołnierzy KOP-u, poległych w walkach z Armią Czerwoną w 1939 roku. Znicze zapalono także pod pomnikiem upamiętniającym ofiary niemieckiego nazizmu na terenie obozu koncentracyjnego w Sobiborze. We Włodawie zwiedzono synagogę i miszczące sie w niej Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Młodzież z Szydłowca skorzystała z gościnności Straży Granicznej z placówki we Włodawie, mogła zapoznać się z pracą funkcjonariuszy obejrzeć granicę i znaki graniczne. W programie wycieczki było także zwiedzanie podziemi kredowych i bazyliki w Chełmie oraz starówki, katedry i Rotundy w Zamościu. Dobra pogoda i humory dopisywały czterdziestoosobowej grupie młodzieży, która ubogacona przeżyciami powróciła do Szydłowca pod czujnym okiem nauczycieli Beaty Sokołowskiej, Jooanny Plewy-Dziubek i Agnieszki Nowakowskiej. msk


Tagi:                                    

Nagroda "Mój Radom" dla bp. Zimowskiego

Biskup radomski Zygmunt Zimowski został tegorocznym laureatem nagrody "Mój Radom", przyznawanej osobom fizycznym, organizacjom społecznym i instytucjom, które swoim działaniem przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców Radomia i ziemi radomskiej.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w poniedziałek 15 października podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu, która była w 2002 roku pomysłodawcą ustanowienia nagrody. Jak wyjaśniła rektor uczelni Barbara Bronisławska, "kapituła postanowiła nagrodzić biskupa Zygmunta Zimowskiego za działania i troskę o ład duchowy i społeczny w czasie pięcioletniej posługi w Radomiu". KAI


Tagi:                                    

Rajd do Koszorowa

W dniu 6 października 2007 roku harcerze ze Związku Drużyn ZHP w Szydłowcu przy współpracy ze strażakami z OSP w Chlewiskach zorganizowali jednodniowy rajd do Koszorowa połączony z całodniowymi zajęciami i grą terenową. W imprezie wzięło udział ponad 80 osób w tym dzieci i młodzież z PSP w Wysokiej pod opieką Pani dyrektor Małgorzaty Kwietniewskiej Jakubowskiej, z Młodzieżowej Druzyny Pożarniczej w Chlewiskach pod opieką druha Sławka Krupy, harcerze z XVI i XVIII Szydłowieckiej Drużyny Harcerzy pod opieką druhny phm Katarzyny Antonkieiwcz oraz Strzelcy ze Związku Strzeleckiego w Szydłowcu pod dowództwem Łukasza Piątka. Wspólnymi wysiłkami rozstawiano namioty, budowano kuchnie polową (strzelcy) a wszyscy brali udział w zajęciach z podstaw pierwszej pomocy, pokazach i zawodach strażackich,pionierki obozowej oraz grze terenowej z użyciem znaków patrolowych i szyfrów harcerskich. Imprezę uświetniło przybycie Pana Bogumiła Ferensztajna, który przywiózł dla wszystkich uczestników nagrody, słodycze oraz kiełbaskę na ognisko. Pamiętał o nas również fundując gorący posiłek w postaci żurku z jajkiem Burmistrz Miasta Szydłowiec Pan Andrzej Jarzyński i Pan Starosta Powiatu Szydłowiec Włodzimierz Górlicki dzięki, któremu wszystkie grupy biorace udział w imprezie dostały nagrody. Specjalne podziękowania należą się dh. Marcie Kaczor i dh. Grzegorzowi Odorowskiemu którzy poprowadzili młodzież z Szydłowca do Koszorowa i brali udział w całym dniu zajęć oraz dla Roberta Michalskiego, który zapewnił transport sprzętu i pomoc w trakcie imprezy. Pomocą służyli również Robert Kijak i Jacek Pazera. A dzięki Panu Zbyszkowi Pąskowi Drużyna Pożarnicza miała kierowcę wozu strażackiego. Raz jeszcze wszystkim dziękujemy a wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania w Domu Harcerza w Szydłowcu przy ul.Kolejowej 11 w piątki o godzinie 16.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ! dh. phm Katarzyna Antonkiewicz


Tagi:                                    

Biskup Zygmunt Zimowski gościem szkół w Szydłowcu i Majdowie

Biskup Zygmunt Zimowski na uroczystościach w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu i Biskupa Jana Chrapka w Majdowie.

Szydłowiec. Zespół Szkół im. Jana Pawła II 10 października otrzymał poświęcony przez ordynariusza radomskiego bp. Z. Zimowskiego sztandar szkoły. Nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście uczestniczyli we mszy św. Koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa Zygmunta Zimowskiego, w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłówku. W czasie mszy świętej został poświęcony sztandar. Po zakończeniu Eucharystii, ze sztandarami przemaszerowano do budynku szkoły, gdzie kontynuowano święto związane z nadaniem szkole sztandaru. Specjalnym gwoździem uhonorowano ofiarodawców sztandaru. Przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Część artystyczna, wykonaniu uczniów szkoły, oparta na tekstach papieskich wywołała żywe reakcje i wzruszenie publiczności. Dyrektor szkoły Ewa Świercz podziękowała wszystkim, którzy przybyli na tę niezwykle ważną dla społeczności szkolnej uroczystość. Zespół Szkół im Jana Pawła II działa od 1 września 2000 roku, imię Jana Pawła II nosi od 17 października 2005. Sztandar z wizerunkiem Godła państwowego i Jana Pawła II ma przywilej używać od dnia 10 października 2007. Mottem wychowawczym szkoły są słowa Jana Pawła II, skierowane do młodych: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”.


Tagi:                                    

Nadanie imienia biskupa Jana Chrapka Zespołowi Szkół w Majdowie

Mszą świętą o godz. 14 rozpoczną się dziś, w Majdowie uroczystości nadania Zespołowi Szkół im. bp. Jana Chrapka. W programie przewidziano także odsłonięcie tablicy pamiatkowej w budynku szkoły i program wspomnieniowy o patronie szkoły bp. Janie Chrapku.

Dzięki środkom z rezerwy Ministra Edukacji, udało się przed uroczystościami szkolnymi zakończyć prace remontowe, rozpoczęte w czasie wakacji. Nowe pokrycie papą termozgrzewalną otrzymał dach szkolny, dokonano częściowej wymiany obróbek blacharskich, została pomalowana sala gimnastyczna. Wniosek o dofinansowanie remontu budynku majdowskiego Zespołu Szkół złożono do MEN już w kwietniu, lecz środki trafiły do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu dopiero w sierpniu. Natychmiast po ich otrzymaniu przystąpiono do remontu, który zakończyły się 8 października komisyjnym odbiorem wykonanych prac. UMpro


Tagi:                                    

Ksiądz Prałat Zdzisław Peszkowski zakończył ziemską służbę

8 października w klinice kardiochirurgicznej w Aninie zmarł, przeżywszy 89 lat, ks. prałat Zdzisław Peszkowski, wielki kapłan i orędownik zamordowanych polskich żołnierzy w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Był zawsze wierny Bogu i Ojczyźnie. Wzięty do niewoli sowieckiej, cudem uniknął śmierci w Katyniu. Walczył w Armii Andersa, jako rotmistrz I Pułku Ułanów Krechowieckich. Po zakończeniu wojny nie mógł wrócić do Polski, pozostał na obczyźnie. W 1954 roku po studiach w polskim seminarium duchownym w Ameryce przyjmuje kapłańskie święcenia. Pracuje jako kapłan, profesor. Jest autorem wielu książek z zakresu teologii, historii Polski i literatury. Po 1956 roku wielokrotnie przyjeżdżał do Ojczyzny, przyjaźnił się z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. W 1994 roku na stałe powrócił do Kraju. Do ostatnich dni życia Ksiądz Prałat był kapelanem Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie i prowadził Fundację „Golgota Wschodu”. Był także kapelanem Chorych Polonii i naczelnym kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju. Jest Honorowym Obywatelem wielu miast, miedzy innymi Warszawy, Białegostoku, Łomży i Grudziądza, w którym w 1939 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii. Ksiądz Prałat niestrudzenie starał się, aby świat poznał prawdę o pomordowanych na Wschodzie, a w szczególności o zbrodni katyńskiej, którą zawsze uważał za ludobójstwo i okrutny akt barbarzyństwa. Ksiądz Prałat Peszkowski działając w duchu przebaczenia i pojednania z Rosjanami doprowadził do wybudowania polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, Miednoje i w Charkowie. Prymas Polski Józef Glemp wyraził życzenie, aby ksiądz Prałat Peszkowski spoczął w budowanej przez Naród Świątyni Opatrzności Bożej, obok poety ks. Jana Twardowskiego. Pani Teresa Wrodycka, znana poetka, tworząca w Radomiu, kilka lat temu napisała poruszający wiersz, poświęcony służbie Księdza Prałata Zdzisława Peszkowskiego. Wczytajmy się w zadumie w jego strofy i podziękujmy Bogu za dar życia tego wielkiego Polaka! Jan Rejczak

"Czaszki" jest taki Ksiądz – ułan którego anioł przeniósł z katyńskich popiołów w życie i nakazał mu dźwigać czaszki a w każdej z nich – Ukrzyżowany I wysłał go za ocean gdzie Żydzi kładli na wadze swój własny niepodzielny diament holocaustu wtedy Ksiądz rzucił na szalę katyńską czaszkę Czy można zmierzyć ciszę z ciszą nieograniczoną?


Tagi:                                    

Senator Stanisław Karczewski w Szydłowcu

Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski odwiedził Szydłowiec i w czasie spotkania ze starostą Włodzimierzem Górlickim i przewodniczącym Markiem Sokołowskim zapoznał się z zamierzeniami inwestycyjnymi powiatu. Przedmiotem rozmowy była także kwestia modernizacji dworca PKP w Szydłowcu, w której senator S. Karczewski podejmował działania, w wyniku których budynek dworca został przewidziany do przebudowy w latach 2009 - 2011, w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa-Kielce. Senator Stanisław Karczewski jest członkiem partii "Prawo i Sprawiedliwość", w nadchodzących wyborach ponownie ubiega się o mandat senatorski. Po rozstrzygnięciach wyborczych zapowiedział swój ponowny przyjazd celem bliższego poznania zakresu spraw w których mógłby służyć swoją pomocą. St. S


Tagi:                                    

Tytuł "Gmina Fair Play 2007” dla Szydłowca.

Gmina Szydłowiec znalazła się w gronie tegorocznych laureatów konkursu „GMINA FAIR PLAY 2007”. 5 października burmistrz Andrzej Jarzyński z delegacją szydłowieckich samorządowców odebrał w Warszawie certyfikat z tytułem „Gminy Fair Play”, przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Certyfikaty wręczono zwycięskim gminom podczas gali, która odbyła się w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki. Razem z burmistrzem certyfikat odbierał zastępca burmistrza Krzysztof Ziółkowski, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, sekretarz gminy Bolesław Boruszewski, skarbnik – Iwona Czarnota i przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, radny Wojciech Winiarski. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” i Krajowa Izba Gospodarcza. Celem konkursu było wyłonienie gmin z całego kraju, które spełniają kryteria gminy przyjaznej dla inwestorów. Wszystkie gminy, które przystąpiły do konkursu, musiały podczas długiej i żmudnej, a przede wszystkim wymagającej procedury weryfikacyjnej wykazać, że podejmują aktywne działania promocyjne w celu pozyskiwania inwestycji, stwarzają dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, dążą do rozwiązywania problemów w drodze wzajemnego porozumienia, są otwarte na zewnątrz, polepszają stale swoją infrastrukturę i poziom obsługi petentów, a także promują inwestycje proekologiczne. Gmina Szydłowiec przystąpiła do konkursu „Gmina Fair Play” w marcu tego roku. Po spełnieniu warunków I etapu, w którym Urząd Miejski zaprezentował gminne tereny inwestycyjne, przedstawił szczegółowo swoją ofertę skierowaną do inwestorów i strategię pozyskiwania inwestycji, gmina została w lipcu zakwalifikowana do II etapu konkursu. Najważniejszym wymaganiem II etapu było poddanie się zewnętrznemu audytowi certyfikacyjnemu, prowadzonemu przez wykwalifikowanego audytora wydelegowanego przez komisję konkursową oraz badaniu opinii inwestorów. Również przez II etap gmina Szydłowiec przeszła zwycięsko. Uzyskanie certyfikatu „Gminy Fair Play” oznacza konkretne, wymierne korzyści – gmina Szydłowiec została wpisana do bazy gmin przyjaznych inwestorom; zostaną o tym powiadomione krajowe i zagraniczne media, ambasady i organizacje gospodarcze. Uzyskanie certyfikatu „Gminy Fair Play” to przede wszystkim kolejny krok do powiększenia i ożywienia szydłowieckiego rynku pracy. Od 5 października Urząd Miejski w Szydłowcu ma prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych godła i tytułu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”. UM Promocja


Tagi:                                    

VII Dni Papieskie w Szydłowcu

W środę, 10 października 2007 rozpoczynają się w Szydłowcu VII Dni Papieskie pod hasłem: Jan Paweł II - Obrońca Godności Człowieka. Organizatorami obchodów są: Urząd Miejski w Szydłowcu, parafie Św. Zygmunta w Szydłowcu i NMP w Szydłówku oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.

W programie tegorocznych VI Dni Papieskich zaplanowano: 10 października 2007 r. - Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Szydłowiec; 10.00 - Msza Święta koncelebrowana z udziałem bp. Zygmunta Zimowskiego w kościele Narodzenia NMP w Szydłówku. 11.30 - Przemarsz do szkoły 12.00 - Część oficjalna w szkole: - Powitanie gości przez dyrektora szkoły, - Przybicie gwoździ na tablicy pamiątkowej przez fundatorów sztandaru - Wystąpienia zaproszonych gości - Program artystyczny.


Tagi:                                    

Zaścianek czy stolica

Przedsięwzięcia kulturalne, obchody rocznic i działania promocyjne podejmowane z wielkim powodzeniem przez władze samorządowe, rozbudzają zainteresowanie Szydłowcem. Tłumów turystów na miarę Krakowa, czy Kazimierza nad Wisłą u nas nie ma, przybywa jednak tych, którzy odwiedzają pełen uroku Szydłowiec. Dużym echem przed dwoma laty odbiła się w mediach, kulturalna stołeczność Szydłowca. Powiat szydłowiecki w został wtedy laureatem konkursu organizowanego przez Samorząd Mazowiecki zdobywając tytuł stolicy kulturalnej Mazowsza. Wraz z licznymi sukcesami na polu promocji miasta, a także poprawą jakości życia rosną także aspiracje mieszkańców. Trudnych nierozwiązanych spraw tymczasem przybywa. Głośnne były spory o obwodnicę miasta lokowaną pod oknami mieszkańców Osiedla Wschód albo jakby na złość przez Szydłówek. W tej sprawie interweniował wojewoda mazowiecki jacek Sasin. Kwestia ta pewnie niebawem wróci. Na razie jednak są inne problemy. Mieszkańców Szydłowca i przyjeżdżających razi brak dworca PKS, obskurny budynek dworca stacji PKP Szydłowiec, brak chodników na ulicach osiedlowych i zły stan wielu dróg miejskich i powiatowych. Do najpoważniejszych jednak problemów miasta urasta sprawa cmentarza. Zdarzają się już pochówki w sąsiednich miejscowościach i dalsze zaniedbywanie tej sprawy może wywołać duży społeczny niepokój. Dzieję się tak za sprawą zablokowania procedury rozszerzenia cmentarza parafialnego przez władze administracyjne, na skutek skargi sąsiadującej z cmentarzem rodziny, która pozbawiona wodociągu - wodę pitną czerpie (przynajmniej według wersji oficjalnej) ze studni, mieszka na terenie chronionym prawem właśnie ze względu na ujęcie wody pitnej ( studnię). Mieszkańcy oczekują rozwiązania tego problemu, prze władze miasta, które są zobligowane do utworzenia cmentarza komunalnego, uchwałą Rady Miejskiej. Działania w tej materii, póki co nie widać. Ostatnio doszło do kuriozalnej sytuacji pozbawienie miasta dworca autobusowego. Działka i budynki na niej stojace została sprzedana przez likwidatora spólki PKS-Iwopol. Za dworzec w mieście powiatowym tymczasowo więc służy słupek z rozkładem jazdy i ubikacja typu "Toi Toi", ustawiona - co oburza mieszkańców - nieopodal figurki Matki Bożej Niepokalanej przy ulicy Kościuszki. Ta żenująca sprawa wymaga pilnego, choćby częściowego uporządkowania. W najbliższych dniach ma zająć się nią komisja Infrastruktury Rady Miejskiej. msk


Tagi:                                    

Dziś rozpoczął się 63. Tydzień Miłosierdzia

W Polsce w niedzielę 7 października rozpoczął się 63. Tydzień Miłosierdzia. W tym roku przebiega on pod hasłem "Wszyscy jesteśmy powołani do miłości". Podczas Tygodnia Miłosierdzia w parafiach i diecezjach odbywać się będą spotkania mające na celu propagowanie idei wolontariatu chrześcijańskiego wśród dzieci i młodzieży. W Polsce działa ponad 1,5 tys. parafialnych zespołów Caritas, w których działa ponad 60 tys. wolontariuszy oraz 1419 szkolnych kół Caritas angażujących w dzieła miłosierdzia 39 tys. młodzieży oraz 2 tys. opiekunów.

Rozpoczynający się Tydzień Miłosierdzia, to również początek Kampanii społecznej "Kromka Chleba". Już po raz piąty Caritas Polska rozpoczyna akcję, której celem jest zbiórka pieniędzy oraz żywności i odzieży dla osób bezdomnych. Ze środków pozyskanych podczas akcji, Caritas w Polsce dożywia codziennie 100 tys. dzieci, wspiera domy samotnej matki, ośrodki interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie oraz noclegowni i jadłodajni dla bezdomnych. KAI


Tagi:                                    

Zwycięstwo PIS?

Zwycięstwo PiS jest jedyną szansą na rząd spokojnej i konsekwentnej kontynuacji - powiedział premier Jarosław Kaczyński podczas konwencji wyborczej PiS w Kielcach. Nawiązując do swojego sobotniego wystąpienia w Łodzi powiedział, że aby realizować program gospodarczy, konieczne jest najpierw "złamanie korupcyjno-korporacyjnego systemu", przerwanie związków między biznesem, a światem przestępczym. msk


Tagi:                                    

Imieniny Księdza Wincentego

W niedzielę 7 października w czasie mszy św. dla młodzieży, o godzinie 9 modlono się w intencji ks. Wincentego, który 9 października obchodzi swoje imieniny. Przedstawiciele młodzieży oazowej, scholii, KSM, ministranci, oraz Akcji Katolickiej, złożyli Księdzu Solenizantowi życzenia.

Redakcja "Domu na Skale" również składa życzenia: Księże Wincenty! Chcemy podziękować Księdzu za obecność wśród nas, za miłość z jaką Ksiądz podchodzi do każdego z parafian, za nadzieję i zapał, które Ksiądz roznieca zwłaszcza w sercach szydłowieckiej młodzieży, oraz za wiarę, której Ksiądz może być przykładem. Życzymy Księdzu wytrwałości w czynieniu dobra, dla Bożej Chwały, opieki Matki Bożej, oraz wielu łask Ducha Świętego!


Tagi:                                    

Spotkania chóralne

I Szydłowieckich Spotkań Chóralnych, odbędą się w Szydłowcu, w najbliższą niedzielę 7 pażdziernika. Zaśpiewają: Chór Parafialny „CONCENTUS z Węgrowa, Chór Nauczycielski „CANTO” z Przysuchy, Chór Miejski „GAUDIUM CANTI” z Szydłowca. Dodatkowo wszystkie chóryzaśpiewaja razem dwa utwory - "Sławne potomstwo Lechowe" oraz "Piękna nasza Polska cała". Miłośników pieśni chóralnej organizatorzy zapraszają o godzinie 17, na Zamek Szydłowiecki. A. K.


Tagi:                                    

W powiecie rozmawiano o probemach zatrudnienia

W czwartek 4 września b.r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Na spotkaniu Tadeusz Piętowski dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu przedstawił zebranym członkom rady informację o poziomie i strukturze bezrobocia na dzień 15. 09. 2007 r. Z informacji wynika, że liczba bezrobotnych w powiecie szydłowieckim ogółem wynosi 5060 osób, w tym: kobiety (2796), z prawem do zasiłku (1006), do 25 roku życia (897), długotrwale bezrobotni (2849), powyżej 50 roku życia (892), bez kwalifikacji zawodowych (1578), niepełnosprawni (133). Dyrektor dodał również, że systematycznie organizowane są giełdy pracy i różnego typu szkolenia, na które zapraszani są bezrobotni. Mimo częstych spotkań z potencjalnymi pracodawcami i związanymi z przekwalifikowaniem bezrobotnych nie cieszą się one wysokim zainteresowaniem, na około 500 osób, chęć podjęcia pracy wyraziło 20 – poinformował Tadeusz Piętowski. Zdj. Rada zatrudnienia 1 Teresa Cieślak – zastępca dyrektora PUP zapoznała radę z planem finansowym funduszu pracy na 2007 rok. Dodała również, że dużo osób zgłasza się do urzędu z wnioskami o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rada zatrudnienia jednogłośnie zaopiniowała zmiany w planie. Starosta Włodzimierz Górlicki zwrócił uwagę na możliwości i szanse pozyskania funduszy unijnych, wspólne inicjatywy gmin powiatu szydłowieckiego mogą pomóc w zmniejszeniu bezrobocia. W spotkaniu Rady Zatrudnienia uczestniczyli: burmistrz Andrzej Jarzyński i wójt Jastrzębia Zofia Kosno oraz przedstawiciele Związków Zawodowych, organizacji pracodawców i firm z terenu powiatu. ProSta


Tagi:                                    

Rodziny wielodzietne zadowolone z większej ulgi podatkowej na dzieci

Prezydent Lech Kaczyński podpisał znowelizowaną we wrześniu ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która wprowadza 1145 zł ulgi na dzieci rocznie - poinformowała 5 października Kancelaria Prezydenta. -To realny krok do przodu w polityce rodzinnej - ocenia Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus". Zdaniem Joanny Krupskiej, prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus", zwiększenie ulgi podatkowej na dzieci to zapowiedź, że państwo zaczyna poważnie traktować tę sferę życia, a polityka rodzinna ma szansę dalej się rozwijać. - Cieszymy się, że ta ustawa wchodzi w życie. To jest w interesie wszystkich rodzin a szczególnie rodzin dużych - podkreśla. KAI


Tagi:                                    

Dni Papieskie w Szydłowcu.

W środę, 10 października 2007 rozpoczynają się w Szydłowcu VII Dni Papieskie pod hasłem: Jan Paweł II - Obrońca Godności Człowieka.

Organizatorami obchodów są: Urząd Miejski w Szydłowcu, parafie Św. Zygmunta w Szydłowcu i NMP w Szydłówku i Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. W programie zaplanowano:


Tagi:                                    

Nie kandyduję w wyborach parlamentarnych. Oświadczenie!

W związku z kierowanym pytaniami wielu osób, dotyczącymi startu mojej osoby w wyborach parlamentarnych, spowodowanymi umieszczeniem na listach Platformy Obywatelskiej w okręgu radomskim, kandydata o nazwisku Marek Sokołowski ( z Wyśmierzyc).

Oświadczam że nie jestem, w wyborach parlamentarnych 21 pażdziernika 2007 kandydatem do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej!


Tagi:                                    

Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

Przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów, w tym również Aniołów Stróżów, jest jednym z ważnych elementów wiary katolickiej. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla jego chwały i pomagania ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta zaczyna się w chwili narodzenia, a kończy - wraz ze śmiercią konkretnego człowieka. Każdy z nas ma swojego, [HTML_REMOVED]osobnego[HTML_REMOVED] Anioła Stróża”.

Wiara w istnienie aniołów –odsłania prawdę o Bogu obecnym w życiu człowieka. Zadaniem Aniołów jest wspieranie człowieka w jego wędrówce ku pełni zbawienia. Tajemnicza opieka anielska nad człowiekiem, to temat licznych utworów poetyckich.


Tagi:                                    

Wytyczno. Pamieć tamtych dni

W Wytycznie w powiecie włodawskim 30 września b.r., odbyły się z udziałem delegacji z szydłowieckiego Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza obchody 68. Rocznicy bitwy pod Wytycznem. Na uroczystość przybyło 14 pocztów sztandarowych, w tym delegacje szkół noszących imię KOP z Wytyczna, Hanny, Wiżajn i Szydłowca, reprezentanci Wojska Polskiego, Straży Granicznej, środowisk kombatanckich, w tym weterani Korpusu Ochrony Pogranicza i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. W kościele parafialnym p,w. św. Andrzeja Boboli mszę św. celebrował ks. kan. płk Kazimierz Tuszyński – dziekan Straży Granicznej oraz ks. mjr Mirosław Kurianiuk – kapelan Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

Kaznodzieja w kazaniu podjął temat niesprawiedliwości, na które nie wolno się zgadzać. Nie są one zgodne z wolą Boga - i widział Bóg, bo jak czytamy w Księdze Rodzaju „wszystko co Bóg uczynił było bardzo dobre” (Rodz 1,25).


Tagi:                                    

Rocznicowe obchody Polskiego Państwa Podziemnego

W szydłowcu zakończyły się obchody 68 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i 68 rocznicy powołania Sił Zbrojnych ZZWZ i AK w okręgu radomsko-kieleckim. W czasie mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Materskiego zebrani modlili się za poległych żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego. przypomniał martylorogię narodu polskiego poddanego agresywnej okupacji ze strony Niemiec i Związku Sowieckiego. Heroizm Polaków i zdolność organizacji została wykazana poprzez fakt powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które miało siły zbrojne, organizację sądownictwa i szkolnictwa, pomoc chartytatywną i wiele innych form organizacji zycia społecznegopozwoliła nego i pomyślność niepodległej Ojczyzny - powiedział w kazaniu Ks. Biskup Senior . Na Rynku Wielkim gdzie kontynuowano obchody odczytany został list prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. W słowie skierowanym do zgromadzonych uczestników obchodów i mieszkańców Szydłowca burmistrz Andrzej Jarzyński powiedział że trzeba wciąż na nowo przypominać trudne ale chlubne karty polskiej historii. Po apelu poległych przemaszerowano pod miejsce straceń żołnierzy AK z 72 pp AK. Tam został poświęcony pamiątkowy obelisk i zebrane delegacje złozyły wiązanki kwiatów. Na Zamku odznaczone osoby otrzymały medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i odbył się kocert chóru z Makowca i występ grupy teatralnej "U Radziwiła". Uroczystość zgromadziła wielu weteranów Armii Krajowej i delegacjie parlamentarzystów, władz samorządowych, szkół. W obchodach wzięła udział Orkiestra Wojskowa z Lotniska i pododdział reprezentacyjny z Jednostki Wojskowej w Radomiu. msk


Tagi:                                    

PiS zaprezentował listę do Sejmu

Radomski PiS wystawiło 18 kandydatów do Sejmu. 10 z nich nie należy jednak do partii. Dzisiaj oficjalnie zaprezentowani nazwiska osób, które będę ubiegały sie mandat poselski z regionu radomskiego. Liderem listy jest poseł Marek Suski, tuż za nim znajduje sie posłanka Marzena Wróbel. Wśród znanych nazwisk na liście znaleźli się m.in. wiceprezydenci miasta Anna Kwiecień i Igor Marszałkiewicz, dyrektor lasów państwowych w Radomiu Dariusz Bąk oraz radni: Krzysztof Sońta, Kazimierz Staszewski, Karol Sońta i radny sejmiku Jan Rejczak. Poseł Suski liczy na zdobycie 5 mandatów. - Wierzymy w zwycięstwo, będziemy o to walczyć i przekonywać wyborców o oddane głosu na Prawo i Sprawiedliwość - powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej poseł Suski. Lista PiS do Sejmu: 1 - Marek Suski (poseł), 2 - Marzena Wróbel (poseł), 3 - Igor Marszałkiewicz (wiceprezydent Radomia), 4 - Grzegorz Jan z Wolanowa (prawnik), 5 - Dariusz Bąk z Białobrzegów (leśnik), 6 - Jan Mazurkiewicz ze Zwolenia (ekonomista), 7 - Krzysztf Sońta (radny), 8 - Agnieszka Górska ze Szydłówka(ekonomista), 9 - Jan Rejczak (radny), 10 - Anna Kwiecień (wiceprezydent Radomia), 11 - Leon Etwert (działacz kombatancki z AK), 12 - Beata Tomanek z Rzeczniowa (lekarz weterynarii), 13 - Adam Pałgan z Przysuchy(nauczyciel), 14 - Marek Janeczek z Pionek (socjolog), 15 - Krzysztof Osuchowski z Kozienic (nauczyciel), 16 - Krzysztof Murawski z Kowalanki (urzędnik), 17 - Karol Sońta (radny), 18 - Kazimierz Staszewski (radny). Radio Plus


Tagi:                                    

„Wybory” przed wyborami

Zgodnie z kalendarzem wyborczym tylko do końca dnia, w środę 26 września, można w poszczególnych okręgach zarejestrować listy z kandydatami na posłów oraz na senatorów. W czwartek Państwowa Komisja wyborcza ogłosi, które komitety dopełniły wszystkich formalności rejestracyjnych i kto imiennie będzie walczył o 460 mandatów do Sejmu i 100 mandatów do Senatu. Opublikowanie list wyborczych to bardzo ważny moment kampanii wyborczej, Będzie z pewnością wiele niespodzianek. Do ostatnich minut przed upływem terminu rejestracji, pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą dokonywać różnych korekt na swoich listach. A już wkrótce po północy może się okazać, że niektórzy „pewni” kandydaci na kandydatów nie znaleźli się na listach, a w ich miejsce pojawiały się inne osoby, tak zwane „zrzutki”, czyli kandydaci przywiezieni w teczkach decydentów. Tak działo się często w poprzednich wyborach. Zdarza się też, że niemal w ostatniej chwili znane osoby zmieniają partyjne szyldy i decydują się na kandydowanie. Mogą więc i teraz na listach pojawić się nazwiska, których wcześniej nikt się nie spodziewał. Oczywiście takie „korekty", szczególnie wówczas, kiedy są szokujące, stają się powodem konfliktów rujnujących komitety wyborcze i obniżają wyborczą frekwencję. Smutna to refleksja, ale w wielu politycznych środowiskach do dziś funkcjonuje przekonanie, że wybory rozstrzygają się nie w samym dniu wyborów, ale podczas układania list wyborczych i ich rejestracji. Takie poglądy świadczą niestety o arogancji polityków, psują demokrację i obniżają autorytet wybieranych organów państwa. Może dlatego, zawsze przed wyborami ożywają dyskusje na temat zmiany ordynacji wyborczej i konieczności wprowadzenia wyborów większościowych w okręgach jednomandatowych. W tym roku, chyba z racji skróconej kadencji, ordynacji jednak nie zmieniono a nowych posłów wybierzemy według ordynacji proporcjonalno – większościowej. Mimo oczywistych ograniczeń dotychczasowych zasad wyborczych, mamy jednak jako wyborcy wpływ, i to znaczny, na to kto będzie naszym przedstawicielem w parlamencie. Otóż pamiętajmy, że posłem nie zostaje się tylko dlatego, że ktoś znalazł się na pierwszym czy drugim miejscu listy wyborczej. O tym kto otrzyma mandat posła, decydujemy sami oddając głos na konkretną osobę, którą znamy i darzymy zaufaniem, bez względu na zajmowaną przez nią pozycję na liście. Trzeba o tej zasadzie koniecznie w dniu wyborów pamiętać! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Szydłowiec bez dworca PKS

Na ostatniej sesji Rady Miasta, omawiano problem związany z pozbawieniem Szydłowca dworca PKS. Działka z dworcem została bowiem w ramach upadłości spółki PKS-Iwopol sprzedana prywatnej firmie. Podróżni korzystają obecnie z prowizorycznego przystanku usytuowanego w pobliżu dworca. msk


Tagi:                                    

Leśnicy z pielgrzymką na Jasnej Górze

Ponad 15 tysięcy osób zgromadziła na Jasnej Górze 11. Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników. Radomscy leśnicy przybyli do Częstochowy na czele ze swoim dyrektorem, Dariuszem Bąkiem. Dzisiejsze spotkanie było kolejną okazją do modlitwy o zachowanie narodowego charakteru polskich lasów i przypomnieniem o konieczności nieustannej troski o przyrodę. Podczas uroczystej Mszy św. celebrowanej na Szczycie bp Edward Janiak, krajowy duszpasterz pracowników leśnictwa podkreślił, że wyjątkową cechą polskich lasów jest ich powszechna dostępność i możliwość korzystania z ich dóbr. - To najpiękniejszy przejaw demokracji - zauważył kaznodzieja i dodał, że dzięki temu, że nie zostały one sprywatyzowane mogą pełnić różne funkcje: społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Sprawą najwyższej wagi państwowej bp Janiak nazwał utrzymanie narodowego charakteru Lasów Państwowych. Kaznodzieja zauważył, że dla człowieka wierzącego lasy są świątynią ciszy i miejscem spotkania Boga. Eucharystię celebrował abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, który podziękował leśnikom, za szlachetny pomysł upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II. - Taki dąb rośnie także w nuncjaturze apostolskiej w Warszawie, by wraz z innymi jemu podobnymi przypominać obecnym i przyszłym pokoleniom o wielkości Stwórcy, który daje im wzrost i o wiernym Słudze Bożym Janie Pawle II - powiedział abp Kowalczyk. Przed Mszą św. głos zabrał minister środowiska Janusz Szyszko. On także wyraził radość z tego, że Lasy Państwowe niepoddane zostały liberalizacji. - To, dlatego są w tak dobrym stanie - powiedział minister i podziękował wszystkim architektom krajobrazu, którzy potrafią użytkować zasoby przyrodnicze. Wymieniając polskie lasy, parki narodowe, rzeki i kanały, dziedzictwem kulturowym Europy, minister Szyszko zapewnił, że wobec lasów polityka oparta na priorytecie prawa Bożego nadal będzie prowadzona. Spotkanie przebiegało pod hasłem: "Uczymy się dostrzegać Stwórcę, wpatrując się w piękno Jego stworzeń". Leśnicy podkreślali, że modlą się nie tylko o pomyślność Lasów Państwowych i swoją przyszłość, ale także o Bożą opiekę nad "bezcennymi skarbami" i ochronę przed żywiołowymi klęskami, jak choćby przed pożarem, który "zabił" greckie lasy. Pielgrzymkę poprzedziło spotkanie pod częstochowską archikatedrą św. Rodziny, skąd Alejami NMP wyruszyła uroczysta procesja na Jasną Górę. Obecny był wicepremier Przemysław Gosiewski oraz przedstawiciele samorządów. W imieniu rządu wicepremier podziękował leśnikom za ich patriotyczną postawę i życzył, by nadal pozostali chlubą Polski. KAI


Tagi:                                    

Granat w Sadku

Granat z zapalnikiem, pochodzący prawdopodobnie z czasów II Wojny Światowej, znaleziono w Sadku pod Szydłowcem. Godzinę temu policję o znalezisku poinformowali pracownicy, którzy sadzili drzewa w tych okolicach. Wykopali granat z ziemi. Teren został zabezpieczony. Policja z Szydłowca już poinformowała jednostkę saperską. Saperzy sprawdzą, czy na tym terenie nie ma więcej podobnych pozostałości po wojnie.

Echo Dnia/ mod


Tagi:                                    

Uchwałą Senatu RP - św. Rafał Kalinowski wzorem patrioty, oficera i kapłana

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podczas 39. posiedzenia przyjął uchwałę w sprawie uznania św. o. Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana - zakonnika. W stulecie śmierci św. ojca Rafała „Senat RP pragnie uhonorować Go uznając za godny naśladowania wzór Polaka bez reszty oddanego sprawom Ojczyzny, budującego fundamenty narodu, w oparciu o jego moralną przemianę, poszukującego jedności społecznej” – czytamy w tekście uchwały podpisanej 14 września br. przez Marszałka Bogdana Borusewicza.

Senat RP zwraca się również z apelem do wszystkich środowisk, zwłaszcza związanych z zachowywaniem kultury narodowej, do kręgów wojskowych oraz wychowawczo-oświatowych o życzliwe upowszechnianie i popularyzowanie postaci św. ojca Rafała Józefa Kalinowskiego – patrona Sybiraków i wojskowych, szkół i stowarzyszeń – którego tak wysoko cenił nasz wspaniały rodak, Ojciec Święty Jan Paweł II. Projekt uchwały został wniesiony na obrady przez grupę 8 senatorów reprezentowanych przez senatora Adama Bielę z Lublina. Zatwierdzoną i podpisaną uchwałę wręczono podczas ostatniego posiedzenia Senatu VI. kadencji obecnym na sali obrad prowincjałom karmelitów bosych krakowskiej i warszawskiej prowincji, o. Albertowi Wachowi oraz o. Marianowi Stankiewiczowi wraz z grupą towarzyszących im zakonników. (BP KEP)e


Tagi:                                    

Święto św. Stanisława Kostki.

Św. Stanisław urodził się w 1550 na Mazowszu. Był synem Jana kasztelana zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich. Miał 3 braci i 2 siostry. Stanisław umiał łączyć naukę z życiem religijnym. Pragnął on wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie uzyskał zezwolenia rodziców. W sierpniu 1567 roku, pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. Dotarł do Dillingen w Bawarii (około 650 km) i zgłosił się do świętego Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie święty Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567 roku do nowicjatu. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. Marzył o misjach w Indiach. 10 sierpnia 1568 roku nagle zachorował na malarię i zmarł w Rzymie. Św. Stanisław jest patronem ministrantów oraz polskich dzieci i młodzieży. (źródło: www.wikipedia.pl)

W naszym Kościele, po mszy o godzinie 18.00, która zgromadziła wiele młodzieży, odbyło się nabożeństwo do św. Stanisława. Przed najświętszym sakramentem modliliśmy się, żebyśmy umieli postępować w życiu tak jak święty Patron. Po jego zakończeniu odbyło się pierwsze informacyjne spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania. A.S.


Tagi:                                    

Komunikat Burmistrza Szydłowca, dotyczący wymiany dowódów osobistych.

W celu stworzenia obywatelom Miasta i Gminy Szydłowiec jak najlepszych warunków umożliwiających wymianę dowodu osobistego, przedłużono w miesiącach październik – grudzień br. pracę Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać w pok. nr 01 –parter, Ratusz w godzinach : poniedziałek od 8:00 do 18:00 pozostałe dni od 7:30 do 18:00 oraz w niektóre soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 14:00 Październik soboty: 06.10.2007 i 20.10.2007 niedziele: 07.10.2007 i 28.10.2007 Listopad soboty: 10.11.2007 i 24.11.2007 niedziele: 04.11.2007 i 18.11.2007 Dyżury w miesiącu grudniu zostaną ustalone w zależności od potrzeb.


Tagi:                                    

Katyń: Msza św. polowa w intencji polskich oficerów

"Mamy dziś także wielką szansę tworzenia wspólnej historii bez nienawiści i bez kłamstwa" - powiedział 17 września biskup polowy Tadeusz Płoski podczas Mszy św. polowej sprawowanej w intencji polskich oficerów na cmentarzu wojennym w Katyniu.

W uroczystościach w 68. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę wzięli udział prezydent RP z małżonką. Żyjmy przyszłością, ale pamiętajmy o przeszłości i patrzmy na nią spokojnie, z rozwagą i z szacunkiem dla prawdy - mówił w na Polskim Cmentarzu Wojskowym prezydent Lech Kaczyński, oddając hołd pomordowanym polskim oficerom. Do Katynia przybyli także przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, członkowie Rodzin Katyńskich i stowarzyszeń kombatanckich, a także odtwórcy głównych ról w filmie Andrzeja Wajdy "Katyń", który wieczorem 17 września miała swoją uroczystą premierę. Na Polskim Cmentarzu Wojskowym modły odprawili biskup polowy WP Tadeusz Płoski, prawosławny ordynariusz WP bp Miron, dziekan ewangelicki sił powietrznych ks. płk Wiesław Żydel, naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz islamski mufti Tomasz Miśkiewicz. kai


Tagi:                                    

Ślubowanie klas pierwszych w Liceum „Sienkiewicza”

149 uczniów z klas pierwszych szydłowieckiego Liceum, złożyło 17 września ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystość ślubowania połączona była z apelem, w czasie którego przypomniano chlubną historię szkoły, która była i jest od ponad sześćdziesięciu lat miejscem kształtowania intelektualnego młodzieży, która poprzez dalsze studia i karierę zawodową osiągnęła ważną pozycje i jest elitą Szydłowca i wielu miast Polski i Europy. W okolicznościowym odczycie historycznym dotyczącym zaś wydarzeń z historii Polski prof. Robert Górlicki przybliżył młodzieży w szczególności dramat napaści na Polskę ze strony Niemiec i ZSRR. Ofiarność Polaków, którzy dla wolnej Polski ginęli, cierpieli i ponosili ofiary ze swego zdrowia, wolności, majętności jest wezwaniem do rzetelności w nauce i wierności wolnej Ojczyźnie. W ślubowaniu uczniów klas pierwszych wzięli udział nauczyciele z dyrektorem Karolem Kopyckim, władze powiatowe z przewodniczącym Rady Markiem Sokołowskim, starostą Włodzimierzem Górlickim i naczelnikiem wydziału edukacji Joanną Strzelecką. W słowie skierowanym do młodzieży przewodniczący M. Sokołowski życzył młodzieży aby nauka w tak zacnej szkole przyniosła im radość i spełnienie oczekiwań. Wyraził nadzieję że wspólnym wysiłkiem dyrekcji, grona pedagogicznego i władz powiatu, Liceum będzie się nadal rozwijać i przynosić satysfakcję uczącej się w jego murach młodzieży. Będzie chlubną wizytówką miasta i powiatu. St. S.


Tagi:                                    

Prymas Polski koronował obraz w Kałkowie-Godowie

Z udziałem około 30 tysięcy pielgrzymów odbyły się uroczystości koronacyjne obrazu Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie. Mszy świętej przewodniczył Prymas Polski kard. Józef Glemp. Korony są darem pielgrzymów i przyjaciół sanktuarium maryjnego. Poświęcił je na początku września Ojciec Święty Benedykt XVI. W koronacji uczestniczył m.in. wicepremier Przemysław Gosiewski.

Ordynariusz radomski bp Zygmunt Zimowski witając wiernych powiedział, że ukoronowana papieskimi koronami Matka Boża będzie jeszcze owocniej wypraszać dary i łaski tym wszystkim, którzy tutaj przychodzą. - To miejsce uczy miłości i patriotyzmu. Można powiedzieć, że to sanktuarium zaspokaja wszystkie potrzeby religijne i kulturalne, jakich oczekuje Polska i świat - powiedział bp Zimowski.


Tagi:                                    

Korki przy skrzyżowaniu na ulicy Kolejowej i Folwarcznej

Szydłowiec to nie metropolia, ale już i u nas są trudności z płynnością ruchu pojazdów. Szczególnie dotyczy to dni targowych oraz godzin o natężonym ruchu samochodów. Jednym z najbardziej zatłoczonych skrzyżowań jest skrzyżowanie ul. Kościuszki, Folwarcznej i Kolejowej. Wyjazd z tej ostatniej jest bardzo utrudniony. W tym miejscu dochodzi też do licznych kolizji i wypadków. Satus dróg jest różny: ul. Tadeusza Kościuszki to droga miejska, Kolejowa to droga powiatowa. Rozwiązaniem byłoby zainstalowanie sygnalizacji świetlnej, z ewentualną lekką przebudowa skrzyżowania. Wymaga to jednak porozumienia władz powiatu i miasta, koszty bowiem instalacji sygnalizacji są wysokie. Warto jednak poprawić w tym miejscu poziom bezpieczeństwa. msk


Tagi:                                    

A jednak wybory

Od lat staram się interesować sprawami publicznymi, także tymi, które związane są z pracami parlamentu oraz rządu. Przez wiele ostatnich miesięcy widać było, że na politycznej scenie dzieje się coś niedobrego. Coraz częściej pojawiali się w mediach ludzie, także z immunitetami, którzy zapominali o tym, że powinnością polityka jest służba narodowi i ojczyźnie. Każdy ich publiczny występ generował nowe konflikty, zwiększał poziom agresji i pogłębiał nienawiść. W takiej atmosferze trudno pracować, cokolwiek budować a tym bardziej trudno rządzić. Byłem jednak przekonany, że wakacje i wypoczynek ostudzą niektórych aktorów tej sceny i nie dojdzie do samorozwiązania sejmu. Tak myślałem jeszcze tydzień temu. Stało się jednak inaczej. 21 października to data kolejnych wyborów parlamentarnych! Trwa już wyborcza kampania. Jej jakość nie jest wysoka, pełno w niej niewybrednej krytyki, pogardy dla politycznych przeciwników, a nawet podłości. Kończący swą kadencję Parlament nie zmienił Konstytucji, nie zmienił też wyborczej ordynacji; wybory przeprowadzi się według dotychczasowych zasad. Do Senatu będą to więc wybory większościowe a do Sejmu proporcjonalne z wyborczymi progami. Aby zostać posłem nie wystarczy jednak mieć duże poparcie i zdobyć bardzo dużo głosów. Trzeba jeszcze znaleźć się na wyborczej liście, która przekroczy pięcioprocentowe poparcie dla partii lub 8% poparcie dla koalicji i to w skali całego państwa. Ostatnie dni pokazują ile w związku z tą ordynacją jest manipulacji i zaskakujących konwersji. Są partie, które z otwartymi ramionami przyjmują i umieszczają na swoich listach osoby, wielokrotnie zmieniające partyjne sztandary i szeregi. Oczywiście „wybacza” się im się nie tylko fakt zdrady dotychczasowych kolegów politycznych, ale także wcześniejszą nieudolność czy inne kompromitujące ich fakty. Niektórzy liderzy szczycą się nawet tak pozyskanymi wyborczymi „asami”. A co na to wyborcy? Na ich zdanie trzeba poczekać do chwili zamknięcia lokali wyborczych i policzenia głosów. Należy przy tym pamiętać, że na wyniki wyborów ogromny wpływ ma wyborcza frekwencja. Nie ma też co ukrywać, że Polacy są zmęczeni tą polityczną szarpaniną, arogancją i tupetem wielu polityków. Nie byłoby jednak dobrze, gdyby wyborcza frekwencja była bardzo niska, bo wtedy wybory mogą wygrać najbogatsi i najbardziej cyniczni polityczni gracze! Zróbmy więc wszystko co możliwe, by nasz udział w wyborach był odpowiedzialny, frekwencja wysoka i by żaden czarny scenariusz pisany dla Polski nie został zrealizowany. Jan Rejczak


Tagi:                                    

Order Wielki dla Księdza Infułata

Wysokim odznaczeniem państwowym udekorował 10 września 73-letniego infułata - w jego parafii - wicepremier Przemysław Gosiewski. Ks. Józef Wójcik z Suchedniowa (woj. świętokrzyskie) w latach PRL, w czasie swojej kapłańskiej posługi w Ożarowie i Wierzbicy, dał świadectwo wiary, wierności Kościołowi i nieugiętości wobec władz komunistycznych. W 1972 roku uwolnił "aresztowaną" przez komunistów na Jasnej Górze kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, by mogła nawiedzić wiernych w Radomiu. Za swą niezłomną działalność duszpasterską otrzymał 18 wyroków i dziewięć razy przebywał w więzieniu - przypomniał wicepremier. Uroczystość poprzedziła Msza Święta, podczas której dziękowano za 35-letnią posługę ks. Wójcika w probostwie w Suchedniowie. Mszy, z udziałem biskupa radomskiego Zygmunta Zimowskiego, ordynariusza sandomierskiego Andrzeja Dzięgi i kolegów jubilata ze studiów w Akademii Teologii Katolickiej przewodniczył bp Ryszard Karpiński. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski metropolita przemyski abp Józef Michalik podkreślił w homilii, że koledzy ks. Wójcika "budowali się świadectwem jego kapłaństwa", gdy widywali go "pobitego lub podrapanego" - po tym, jak stawał w obronie Kościoła w czasach swego posługiwania w Wierzbicy. "Posługa kapłańska to jest trud. Kapłan ma się czuć odpowiedzialny za zasiew Ewangelii i być świadkiem Chrystusa" - powiedział arcybiskup. Dodał, że "kapłan ma uzupełniać udręki Chrystusa dla dobra Kościoła". Metropolita wezwał uczestników uroczystości, by w trosce o ojczyznę modlili się o jej dobro i żeby "wielkość Polski każdy z osobna budował w sobie". Ks. Wójcik przyrzekł biskupom "dochować wierności: krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi". Zapewnił też wszystkich, że "będzie się modlił, by Polska była wielka i piękna, żeby zapanowało w niej prawo i sprawiedliwość". Papież Benedykt XVI nazwał suchedniowskiego infułata 30 sierpnia zeszłego roku "vero confessore" - prawdziwy wyznawca. Na uroczystości przybyli: o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i ks. infułat Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny Niedzieli. Wielu innych kapłanów i blisko 200 zaproszonych gości. pap


Tagi:                                    

Obchody 580 lecia Szydłowca

Mszą świętą, w czasie której poświęcono insygnia miasta, celebrowaną w szydłowieckiej farze przez księdza prałata Ryszarda Olszewskiego rozpoczęły się obchody 580 lecia Szydłowca. Następnie na uroczystym spotkaniu w salach zamkowych nastąpiło powitanie gości. Marszałek Adam Struzik odznaczył medalami "Pro Mazovia" Ewę Kopacz, Andrzeja Jarzyńskiego i Stefana Rosińskiego. Wyróznił także dyplomami uznania za wkład w rozwój województwa mazowieckiego zasłużonych mieszkańców miasta. Dla zgromadzonej publiczności zaśpiewał Chór Miasta Szydłowca i wystąpiła grupa teatralna "U Radziwiła" Na uroczystej sesji rady miasta radni przyjęli uchwały w sprawie obchodów rocznicowych i rozwoju Szydłowca. na zakończenie Burmistrz Andrzej Jarzyński wręczył licznej grupie zasłużonych obywateli miasta medal 580-lecia w dowód wdzięczności i uznania za wkład w życie i rozwój naszej małej Ojczyzny. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Rocznica wrześniowych walk pod Barakiem

Szydłowieckie obchody 68 rocznicy Bitwy pod Barakiem, były w tym roku bardzo uroczyste. Na rozpoczęcie, przed Starostwem zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. W uroczystościach wziął udział także 48 osobowy pododział reprezentacyjny Straży Granicznej z Karpackiego Oddziału SG z Nowego Sącza.

Do Szydłowca przybyły i w obchodach wzięły udział rodziny żołnierzy, delegacje Straży Granicznej, parlamentarzystów, samorządowców, partii politycznych, szkół, urzędów, zakładów pracy i instytucji. W kościele farnym mszę świętą za poległych żołnierzy celebrował ks. Dariusz Szambor, który także wygłosił okolicznościowe kazanie. Przypomniał w nim o podstawach wychowania, które nabywa się w rodzinie, o wychowaniu do podjęcia odpowiedzialności za Ojczyznę. Po mszy świętej, uczestnicy uroczystości udali się na leśny parking w okolicy miejscowości Barak, gdzie na miejscu wrześniowych walk stoi pomnik poświęcony pamięci wrześniowych obrońców Ojczyzny. Tam po powitaniu gości i odegraniu hymnu państwowego, przemówienie wygłosił prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych por. rez. Mirosław Rubas. Przypomniał udział w walkach zapasowej 36 DP, złożonej z żołnierzy z 163 pp rez. sformowanego z Brygady KOP Podole, żołnierzy z 165 pp rez sformowanego z 17 pp z Rzeszowa, kawalerii z KOP Czortków i innych oddziałów Wojska Polskiego, w tym żołnierzy z 25 i 27 pp z DP. Mówiąc o żołnierzach KOP-u podkreślił ich męstwo i upór w walce. Żołnierze KOP-u byli wśród najdłużej walczących polskich oddziałów. Prezes Mirosław Rubas odczytał postanowienie Kapituły Honorowej Odznaki Korpusu Ochrony Pogranicza, w 80 rocznicę powołania KOP, o nadaniu tej odznaki w uznaniu zasług dla szerzenia tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza: Włodzimierzowi Górlickiemu, Edwardowi Kałużnemu, Marii Michajłow, Marii Rubas, Dorocie Sokołowskiej, Markowi Sokołowskiemu i kapitanowi SG Jarosławowi Uszyńskiemu. Po złożeniu wieńców pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939, przez liczne delegacje, podziękowania zebranym za okazaną pamięć i patriotyzm, złożył burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Pierwszy raz w uroczystościach, w tak szerokim wymiarze wzięła udział Straż Graniczna, w swym etosie nawiązująca do przedwojennych formacji granicznych Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II RP.

Do walki z 2 DL Werhmachtu żołnierzy 36 DP rez, 8 września 1939 roku poprowadził ppłk Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski, zastępca dowódcy Brygady KOP Podole. Ten bohaterski oficer zasłużył na pamięć potomnych swą niezłomna postawą i walką za Ojczyznę,w 1920 roku, w 1939 roku, w Siłach Zbrojnych na Zachodzie, jako cichociemny - żołnierz AK. Aresztowany w 1945 roku przez NKWD, jako ostatni komendant AK okręgu Kraków był więziony na Łubiance. Do kraju powrócił w 1955 roku. Zmarł w Krakowie w 1957 roku. W Szydłowcu warto pielęgnować pamięć o tym niezłomnym obrońcy Ojczyzny. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Biskup Polowy Wojska polskiego poświęcił sztandar Zespołu Szkół im. KOP

7 września b.r. w Szydłowcu odbyła się uroczystość poświecenia i nadania sztandaru Zespołowi Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Uchwała przyznająca szkole to imię została podjęta przez Radę Powiatu, w styczniu tego roku (25 I 2007), na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy uroczystości wzięli udział w odsłonięciu i poświeceniu pamiątkowej tablicy umieszczonej przy wejściu do szkoły. Korpus Ochrony Pogranicza był formacją powołaną do działania we wrześniu 1924 roku. Powierzono mu ochronę wschodnich rubieży II Rzeczpospolitej. Żołnierze tej formacji walczyli w okolicach Końskich i Szydłowca, w dniach od 6 do 8 września 1939 roku. Mieszkańcy Ziemi Szydłowieckiej pamiętali o bohaterskich żołnierzach fundując pamiątkową tablicę w szydłowieckiej farze. Upamiętniono na niej 36 Dywizję Piechoty rez. składającą się z żołnierzy brygady KOP „Podole”. Troszczono się o się o wojenny cmentarz, na którym spoczywają polegli polscy żołnierze. Najbardziej wymownym obrazem – powiedział Biskup Polowy w kazaniu - jest rząd białych krzyży na wojennym cmentarzu w Szydłowcu. Nie możemy zapomnieć o tamtej daninie krwi. – zaznaczył ks. bp Płoski. - Ich krew przelana tak hojnie woła do nieba.

W kazaniu Biskup Wojska Polskiego zacytował słowa kapelana KOP-u ks. mjr Jan Ziółkowski – kapelan Brygady KOP „Podole” w Czortkowie, pochowanego w zbiorowej mogile w Katyniu: Wolność i niepodległość to wielki, cenny skarb, dany Polsce przez Boga. Dużo lat zaborów minęło, naród musi bronić tego skarbu, bo zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych jest wiele. Ksiądz Biskup Płoski powiedział Radzie Pedagogicznej szkoły, że: nadanie Imienia Korpusu Ochrony Pogranicza zobowiązuje najpierw do wypracowania takiego programu wychowania, który będzie pomagał dorosnąć młodzieży do pełni człowieczeństwa; do podjęcia obowiązków wobec Ojczyzny, Kościoła, rodziny i swojej małej ojczyzny, jaką jest miejsce urodzenia, czy zamieszkania. Przywołał również słowa Biskupów Polskich z listu pasterskiego na rozpoczęcie roku szkolnego (2 IX 2007): młode pokolenie ma prawo oczekiwać od starszych, że otrzyma wzory życia pięknego i prawego, że ojcowie, matki i wychowawcy przekażą im niezafałszowaną mądrość życia. Wyraził ufność, iż Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza będzie formował serca, umysły i charaktery młodzieży w duchu ewangelicznej mądrości życia. Apelował do uczniów o mężność i umiejętność przeciwstawiania się bezmyślnemu powielaniu opinii wyśmiewających Kościół i wartości głoszone przez chrześcijaństwo. Na zakończenie Ksiądz Biskup Polowy WP przywołał myśli Adama Asnyka zawarte w wierszu „Do Młodych”. (Szydłowiec: Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone podczas Mszy św. polowej w uroczystość nadania Zespołowi Szkół imienia Korusu Ochrony Pogranicza oraz nadania i poświęcenia sztandaru szkoły)


; Autor:
Tagi:                                    

Błogosławiony patronem powiatu

Powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego w Końskich. Od czerwca jest on również patronem powiatu koneckiego. - Aktywny samorządowiec, z którego powinniśmy brać przykład - mówi o błogosławionym starosta Andrzej Lenart. Ks. Sykulski jako kapelan wojskowy brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz był posłem Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej. W siedzibie starostwa odbyło się posiedzenie Komitetu Honorowego w sprawie budowy pomnika. Andrzej Lenart podkreślił, że partnerem strategicznym budowy monumentu będzie starostwo. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele duchowieństwa powiatu koneckiego na czele z ks. prałatem Andrzejem Zapartem oraz burmistrz Końskich Krzysztof Obratański. Zastanawiano się wspólnie nad miejscem lokalizacji pomnika. Jest kilka propozycji m. in. teren w pobliżu starostwa powiatowego i okolice Kolegiaty św. Mikołaja. Planowany termin realizacji projektu to czerwiec 2008 roku . Ks. Kazmierz Sykulski urodził się 29 grudnia 1882 r. w Końskich. W roku 1899 wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, święcenia kapłańskie otrzymał 2 lipca 1905 r. z rąk Biskupa Stefana Zwierowicza. W latach 1908-1911 studiował w Cesarskiej Rzymsko-Katolickiej Akademii w Sankt Petersburgu, którą ukończył dyplomem Kandydata Teologii. Pracował na kilku wikariatach, a następnie został proboszczem w Skarżysku-Bzinie i Policznej. Jako kapelan wojskowy brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Był Posłem Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej. Od czerwca 1921 r. był pierwszym proboszczem parafii Opieki N.M.P. w Radomiu. W styczniu 1920 r. został przeniesiony do par. pw. Św. Mikołaja w Końskich. Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. niestrudzenie pomagał swoim wiernym, uciekinierom i przywiezionym transportami kolejowymi wysiedleńcom. Aresztowany 1 października 1941 najpierw przebywał w więzieniu w Radomiu, a następnie wywieziony do obozu w Oświęcimiu otrzymuje nr 21962. Dnia 11 grudnia 1941 został rozstrzelany w Oświęcimiu. Papież Jan Paweł II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie beatyfikował 108 męczenników wśród nich ks. Kazimierza Sykulskiego. radio.plus


Tagi:                                    

Organizatorzy zapraszają na obchody 68 rocznicy Bitwy pod Barakiem

Bogaty i ciekawy jest tegoroczny program obchodów 68 rocznicy Bitwy pod Barakiem. Ma to związek z nadaniem szkole ponadgimnazjalnej z ul Kościuszki imienia Korpusu Ochrony Pogranicza. Oprócz uroczystości o charakterze religijnym i patriotycznym, będzie po raz pierwszy w związku z obchodami przygotowany piknik, na który można przyjść, aby zobaczyć wiele ciekawych imprez. Funkcjonariusze SG zademonstrują sprawność w działania w różnorodnych sytuacjach, będzie można posłuchać muzyki i zobaczyć wiele innych bardzo ciekawych rzeczy. Dla wszystkich chętnych żołnierze z Jednostki Wojskowej w Radomiu przygotują smaczne porcje grochówki. Wieczorem 7 września przy świetle pochodni, odbędzie się Apel poległych na Cmentarzu Wojskowym w Szydłowcu. W Apelu prowadzonym z ceremoniałem wojskowym weźmie udział kompania reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Oprawę muzyczną zapewnią werbliści z Orkiestry SG. Udział w wieczornym Apelu zapowiedział pasterz diecezji radomskiej ks. bp Zygmunt Zimowski.

Program uroczystości przedstawia się następująco:


Tagi:                                    

Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja

W służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu. Zespół Wspierania Radia Maryja podczas spotkania z udziałem o. Zdzisława Klafki – prowincjała Redemptorystów oraz o. Tadeusza Rydzyka- dyrektora Radia Maryja omawiał warunki działalności ewangelizacyjnej rozgłośni i jej program. Spotkanie zainaugurowało działalność Zespołu Wspierania Radia Maryja w trzeciej kadencji. Członkowie Zespołu przekazują poniżej swoje opinie i stanowisko opracowane w wyniku dyskusji.

  1. Radio Maryja swą działalnością ewangelizacyjną bardzo dobrze wpisuje się w program duszpasterski nakreślony przez Episkopat Polski, który w bieżącym roku zachęca do rozważania słów Apostoła: „Przypatrzcie się powołaniu waszemu.” Podczas katechez oraz innych audycji przypominane są kryteria ułatwiające ocenę powołania każdego z nas. Są one uzupełniane świadectwami osób, które te kryteria stosowały przy rozpoznawaniu własnego powołania. Pod tym hasłem w lipcu br. kilkusettysięczna rzesza pielgrzymów Rodziny Radia Maryja przybyła do Pani Jasnogórskiej. Już wkrótce, bo 15 września br. przed Szczyt sanktuarium na Jasnej Górze przybędą młodzi słuchacze Radia Maryja, aby włączyć również swoje dziękczynienie Maryi za opiekę nad naszą rozgłośnią.


Tagi:                                    

Uroczystość w cieniu szydłowieckich lasów!

Na uroczystości upamiętniającej poległych w 1944 roku, w walce pod Huciskiem i Ciechostowicami 7 żołnierzy AK, 26 sierpnia 2007 w Budkach koło Szydłowca zebrali się weterani, rodziny żołnierzy, społeczeństwo i przedstawiciele samorządu powiatowego oraz gminnego.

Przybyły poczty sztandarowe III batalionu 72 pp AK z Szydłowca, Armii Krajowej z Kozienic, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatantów z Szydłowca i NSZZ Solidarność Ziemia Szydłowiecka. W Budkach w kościele filialnym parafii Huta, p.w. Miłosierdzia Bożego, mszę świętą w intencji poległych i zmarłych żołnierzy celebrował i kazanie wygłosił ks. proboszcz Wiktor Bąk. Kaznodzieja przypomniał trudne momenty z historii Polski, z niepokojem odniósł się do obecnej sytuacji w naszej Ojczyźnie. Po mszy świętej pod pomnikiem poległych w bitwie żołnierzy z kompani ppor. „Marii” Ignacego Pisarskiego w lesie koło Huciska zebrani złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów. Wśród delegacji obecnych na uroczystości był żołnierz z oddziału Zygmunt Płachta oraz Izabela Edelicka, córka ppor. Kazimierza Pisańskiego, którego polegli żołnierze spoczywają w mogile pod Huciskiem. W uroczystościach zorganizowanych ŚZŻAK z Szydłowca wzięli udział wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Na zakończenie uroczystości przybył burmistrz Andrzej Jarzyński, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Ostatnim akcentem uroczystości był posiłek przygotowany w szkole w Budkach. Tam przy talerzu grochówki kontynuowano rozmowy i wspomnienia. St. S.


Tagi:                                    

Długa i wyboista droga do … szybkiej drogi S7

Stan dyskusji o drodze ekspresowej przypomina stan wrzenia. Potwierdziło tę opinię sobotnie spotkanie z wojewodą mazowieckim, które było bardzo emocjonujące. Ze strony zainteresowanych mieszkańców, stowarzyszeń padało szereg uwag i petycji. Najspokojniejszy w tym wszystkim był wojewoda Jacek Sasin. Konkluzja rozmów z mieszkańcami i władzami samorządowymi była taka, że należy przedstawić rzeczywisty wariant przebiegu drogi nowym śladem obok już opracowanego wariantu przebiegu tzw. starym śladem, czyli po linii obecnej obwodnicy Szydłowca. Odrzucony został wariant połowiczny, w którym droga S7 wchodziłaby na obecną obwodnicę w pobliżu Ciepłowni Miejskiej. Najchętniej akceptowany przez mieszkańców przebieg drogi, to wschodni skraj gminy Szydłowiec. Czy jednak takie jej poprowadzenie jest możliwe, to się okaże. Stan emocji u osób z Szydłówka i ul. Kolejowej, które poczuły się zagrożone ewentualnym przesunięciem drogi S7 w pobliżu ich domów, był bardzo nasilony. Wariant przebiegu drogi tzw. starym śladem, jest od dłuższego czasu powodem protestów mieszkańców Osiedla Wschód i części mieszkańców Szydłówka. Powstał więc swoisty węzeł gordyjski. Pytanie, czy Wojewoda potrafi go rozsupłać albo trafną decyzją przeciąć, bez szkody dla mieszkańców, miasta i rozwoju sieci drogowej, a tym samym naszego regionu? Budowy szybkiej drogi, zatrzymać się bowiem chyba nie da, jej przebieg w pobliżu Szydłowca, jest ogólnie rzecz biorąc korzystny rozwoju miasta i powiatu szydłowieckiego. Decyzje w tej sprawie mają prawdopodobnie zapadną w listopadzie! msk


Tagi:                                    

O drodze z Wojewodą

Wojewoda Jacek Sasin wysłuchał wniosków i petycji zgłaszanych przez mieszkańców powiatu szydłowieckiego, dotyczących planowanego przebiegu drogi szybkiego ruchu S7. Najczęściej zgłaszanym postulatem mieszkańców było odsunięcie projektowanej drogi od miasta, tak aby nie przecinała miejscowości Szydłówek i zadubodowanej części ulicy Kolejowej. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w szydłowieckim Zamku. Wojewoda póżniej, po cześci ogólnej spotkania rozmawiał z przedstawicielami władz miasta i powiatu oraz przedstawicielami protestujących stron. Jacek Sasin uznał za zasadne przedstawienie nowego projektu przebiegu drogi z ominięciem Szydłowca. Szydłowiecka wizyta Jacka Sasina związana była z zaproszeniem wystosowanym przez środowisko związane z Prawem i Sprawiedliwością. Organizatorem wizyty byli: pełnomocnik PiS-u Krzysztof Łękawski, radna wojewódzka Agnieszka Górska i radna powiatowa Monika Stanik. msk


Tagi:                                    

Wyścig szlakiem mjr. Hubala w Szydłowcu

W dniach 23-26 sierpnia odbywa się VIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Szlakiem walk mjr Hubala”. Wczoraj na ulicach Radomia rozegrany został Prolog. Dziś kolarze byli w Szydłowcu, skąd rozpoczął się kolejny etap wyścigu. Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” z Końskich. msk


Tagi:                                    

Nocne zniszczenia

Nocna burza, która przeszła nad Szydłowce, spowodowała znaczne uszkodzenia dachu na Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Szydłowcu. Wiatr spowodował oderwanie i przemieszczenie pasa nadrynnowego, a następnie ocieplającego stropodach steropianu i pokrywającej go papy. Uszkodzeniu uległo około 30 procent powierzchni dachu. Termomodrenizacja dachu przeprowadzana była w 2001 roku. msk


Tagi:                                    

Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek zaprasza..

Szydłowieckie Centrum Kultury "Zamek" organizuje w najbliższą niedzielę 26 sierpnia imprezę nad Zalewem, pod nazwą "Jajeczny Festyn Rodzinny". Początek imprezy o 16.30, w programie min rzut jajem oraz zawody wędkarskie dla zrzeszonych i niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim. Zapisy od godziny 14.30 Nad Zalewem ma wystąpić zespół "Gama Dance". Wędkarze mogą być zdekoncentrowani i ryby także!

27 sierpnia rozpocznie się zaś w naszym mieście III Plener Malarski Artystów Mazowsza im. Władysława Aleksandra Maleckiego. Udział w plenerze zapowiedziało 20 artystów plastyków m.in. z Warszawy, Krakowa, Radomia, Iłży, Szydłowca. Do tegorocznej edycji pleneru Organizatorzy zaprosili również artystów z Włoch oraz Chorwacji. Uczestnicy pleneru spędzą w Szydłowcu 10 dni, w trakcie których malować będą urokliwe zakątki miasta i okolic. Plener zostanie zrealizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wszystkie prace, które powstaną w czasie pleneru będzie można obejrzeć na wystawie poplenerowej planowanej w listopadzie br. msk


Tagi:                                    

Wielki dzień Zespołu Szkół z ulicy Kościuszki w Szydłowcu.

Znana szydłowiecka szkoła ponadgimnazjalna, zlokalizowana przy ul. Kościuszki 7 września będzie gospodarzem obchodów 68 rocznicy Bitwy pod Barakiem, w czasie których Szkoła oficjalnie otrzyma imię Korpusu Ochrony Pogranicza i nowy sztandar wyhaftowany przez Siostry Klaryski ze Skaryszewa. Patronat nad tą uroczystością objął Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Mirosław Kuśmierczak. Udział obchodach zapowiedział wojewoda mazowiecki Jacek Sasin. Sztandar poświęcony zostanie w czasie mszy świętej koncelebrowanej przez JE księdza biskupa Tadeusza Płoskiego, ordynariusza diecezji polowej Wojska Polskiego i Straży Granicznej.

Po południu po ceremoniach religijnycch, na szkolnym boisku odbędzie się atrakcyjna impreza plenerowa przygotowana przez Straż Graniczną. Podlaski Oddział SG zademonstruje sprawność działania plutonu specjalnego i użycia psa patrolowo-obronnego. Nadwiślański Oddział SG zaś pokaże pracę psów wykrywających ładunki wybuchowe, które na co dzień wspomagają pracę funkcjonariuszy odpowiadających za bezpieczeństwo podróżnych na lotnisku Okęcie. Na strzelnicy sportowej będzie można spróbować swoich umiejętności strzeleckich. Będzie można także zasiąść za kierownicą pojazdów służbowych, zobaczyć nowoczesny sprzęt wykorzystywany w pracy pograniczników, a także obejrzeć filmy pokazujące prace Straży Granicznej. Dwie uczelnie kształcące oficerów i podoficerów SG, zademonstrują swój dorobek naukowy. Miłośnikom Orkiestr Wojskowych, na pewno spodobają się występy Reprezentacyjnej Orkiestry SG z Nowego Sącza oraz występy zespołu deksyndowego, zaś sympatykom militariów pokazy kompani SG, która przyjedzie do Szydłowca z bronią paradną oraz bronią palną, która będzie potrzebna do oddania salwy honorowej. Organizatorzy przewidując udział w imprezie około 1000 osób, zadbali także o żołądki gości i uczestników imprezy. Żołnierskie kuchnie polowe z Jednostki Wojskowej z Radomia, pełne będą pożywnej grochówki, której miejmy nadzieję starczy dla wszystkich.


Tagi:                                    

Pielgrzymka z … energią!

W sobotę, 18 sierpnia, do Częstochowy wraz ze swoimi kapelanami przybyli pracownicy elektrowni, elektrociepłowni, zakładów energetycznych, grup elektroenergetycznych oraz instytucji odpowiedzialnych za krajowy system energetyczny, dyspozycję mocy i rynek energii. Była to już dwudziesta druga ogólnopolska pielgrzymka energetyków, elektryków i elektroników na Jasną Górę. Po czuwaniu nocnym w kaplicy Matki Bożej, uczestnicy pielgrzymki, jako szczególna wspólnota zawodowa, zgromadzili się wokół sztandarów i transparentów poszczególnych firm i zakładów na obszernym placu przed częstochowską archikatedrą. Stąd, odmawiając różaniec, śpiewając religijne pieśni i poprzedzani zakładową orkiestrą, pielgrzymi przeszli Alejami Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę. Uroczystą Mszę Świętą przed Szczytem celebrował Arcybiskup Metropolita Łódzki Władysław Ziółek, a homilię wygłosił ksiądz biskup Adam Lepa. Patronem energetyków, elektryków i elektroników jest Święty Maksymilian Maria Kolbe. Biskup Lepa przypomniał więc zgromadzonym, że Święty Maksymilian uruchomił w Niepokalanowie nie tylko własną elektrownię, ale utworzył też prężny ośrodek mediów z wydawnictwem, radiem, a w zamyśle planował także telewizję. Ponadto Święty Maksymilian, jeszcze w latach trzydziestych XX wieku, zachęcił paulinów do elektronicznego nagłośnienia placu pod jasnogórskim klasztorem i sam uczestniczył w realizacji tego dzieła. Praca energetyków jest trudna i odpowiedzialna, budzi jednak podziw i wdzięczność całego narodu. Z jej owoców korzystają wszyscy. Niestety, zauważył dostojny kaznodzieja, owoców tej pracy używa się także w złym celu. Są media, środki publicznego przekazu, które obrażają Pana Boga, ośmieszają wartości chrześcijańskie i patriotyczne, zniekształcają obraz rzeczywistości. Dlatego życzył pielgrzymom, aby ich praca była wykorzystywana dla chwały Bożej i prawdziwego dobra człowieka. Każda zaś dobrze przeżyta, owocna pielgrzymka pomaga uświadomić sobie co jest w życiu najważniejsze, a co nic nie znaczy. Ta refleksja dotyczy oczywiście wszystkich pielgrzymów, nie tylko energetyków, elektryków i elektroników! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Apel w obronie polskiej ziemi

O obronę polskiej ziemi przed cudzoziemcami, którzy będą chcieli ją kupować, kiedy tylko pozwoli im na to prawo, zaapelował do rolników, uczestniczących w niedzielę w dożynkach diecezjalnych w Wielkopolsce, ordynariusz diecezji kaliskiej biskup Stanisław Napierała.

"Rolnicy - w was nadzieja!" - Rolnicy, ludzie pracy na roli - w was nadzieja. Ciągle w was największa nadzieja. Chyba jak nigdy w przeszłości. Przed wami ogromnie ważne i trudne zadanie - obrony polskiej ziemi, obrony naszej ojczyzny - mówił biskup w homilii, wygłoszonej podczas dożynkowej mszy świętej.


Tagi:                                    

Rocznica męczeńskiej śmierci księdza Romana Kotlarza

W niedzielę 19 sierpnia w Koniemłotach koło Staszowa, odbyła się uroczystość XXXI rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Romana Kotlarza. Uroczystość rozpoczęła modlitwa różnańcowa w intencji poszanowania ludzi pracy, za których ks. Roman Kotlarz oddał życie. Następnie odprawiona został uroczysta suma. Po mszy świętej złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Księdza R. Kotlarza. Na zakończenie wierni wraz z kapłanami procesyjnie przeszli na grób Kapłana, modląc się w intencji jego beatyfikacji. W uroczystościach uczestniczyła delegacja z parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Ksiądz Roman Kotlarz męczennik robotniczego protestu w Radomiu, pochodził z parafii Koniemłoty. Po wyświęceniu na kapłana w 1954 roku, pierwszą posługę duszpasterską jako wikariusz sprawował w Szydłowcu. msk


Tagi:                                    

Sierpniowe pielgrzymki

Wśród sierpniowych pielgrzymek do Częstochowy na Jasną Górę największym uznaniem cieszą się pielgrzymki piesze. W zależności od odległości wyruszają one odpowiednio wcześniej, nawet w lipcu. 12 sierpnia, w niedzielę po południu, do Częstochowy, po pokonaniu w ciągu 19 dni trasy o długości 640 km, dotarła 26. Piesza Pielgrzymka Kaszubska wyruszająca z Helu. Jest to nasza najdłuższa piesza pielgrzymka. Wprawdzie pielgrzymi, aby nie blokować ruchu pojazdów, starają się poruszać bocznymi i polnymi szosami, ale niekiedy pielgrzymkowe kolumny muszą skorzystać z dróg powiatowych a nawet krajowych. Oczywiście są wtedy sporym utrudnieniem dla samochodów. Większość jednak kierowców, oczekujących w takich „korkach”, z sympatią i wzruszeniem, a być może także z modlitwą w sercu, cierpliwie czeka na przejście pielgrzymów. To są takie wyjątkowe „utrudnienia” w ruchu, które pomagają rozpędzonym i wiecznie spieszącym się ludziom zatrzymać się na chwilę i zatopić w refleksji. 14 sierpnia, częstochowskimi Alejami Najświętszej Maryi Panny wchodzi najstarsza, bo już 296 Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. 13 sierpnia, zakończyła pielgrzymi trud 29. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej, jedna z największych pielgrzymek w Polsce, z udziałem ponad 7 tysięcy pątników! Wieczorem radomscy pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej na Wałach Jasnogórskich, którą odprawił biskup Radomski Zygmunt Zimowski. Tegorocznym hasłem radomskich pielgrzymów były słowa: „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”. Każda pielgrzymka to szczególny dar dla człowieka. Czas wyciszenia i oderwania od codziennego szumu i zgiełku. W pielgrzymkowej wspólnocie przeżywamy radość, bo łączy nas wspólny cel, który świadomie wybraliśmy. Naprawdę można żyć bez natłoku informacji i tak często związanych z nimi manipulacji! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Otwórz oczy, nie lękaj się!

„Jarmark cudów” to nowy program Roberta Tekielego i Mateusza Dzieduszyckiego, który mamy nadzieję, na stałe zagości w ramówce Telewizji Polskiej. Emisja 8 odcinków będzie miała miejsce w sierpniu (soboty i niedziele) w paśmie ogólnopolskim TVP3, o godz. 21.05. Tematem JC będą niesamowitości. I choć wydawać by się mogło, że powstało już sporo programów tego typu, to „Jarmark cudów” jest jedyny w swoim rodzaju. Różnica leży w podejściu do tego tematu. Wróżby, Tarot, bioenergoterapia ukazywana jest od innej strony. Ludzie, którzy zgodzili się wystąpić w JC mówią, że nie jest to nieszkodliwa zabawa, czy hobby, ale wchodzenie w dialog ze złem, które bardzo konkretnie objawia się później w życiu człowieka. Na „Jarmarku cudów” można kupić tylko „kota w worku”, a kiedy otwiera się przed nami jego zawartość, często jest już za późno, by się wycofać.

Pomysłodawca „Jarmarku cudów” ROBERT TEKIELI odpowiada na wątpliwości URSZULI JAGIEŁŁO


Tagi:                                    

Starosta z gminy Szaterniki z wizytą w Szydłowcu

Starosta gminy Szaterniki Wiesław Starikowicz gościł 10 sierpnia z wizytą w Szydłowcu. W czasie spotkania z Zarządem Powiatu z udziałem radnych powiatowych i władz samorządowych z terenu powiatu oraz Burmistrza Szydłowca, podpisane został list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy powiatem szydłowieckim,a gminą Szaterniki w Republice Litewskiej. Pełna współpraca może zostać podjęta po przyjęciu uchwały Rady Powiatu w tej sprawie i zawarciu stosownego porozumienia. Starosta Wiesław Starikowicz kieruje gminą zamieszkałą w około 60% przez Polaków. Podobnie duża liczba Polaków zamieszkuje cały rejon wileński i trocki. Sytuacja szkół z polskim językiem nauczania, jest tam dużo trudniejsza niż szkół z językiem litewskim. Szkoły litewskie otrzymują znaczną pomoc władz Litwy. Pomocy szkołom z polskim językiem nauczania udziela Wspólnota Polska oraz szereg organizacji, które działają na rzecz społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. Dzięki dużej solidarności i aktywności wyborczej społeczności polskiej, na Litwie, w okręgu wileńskim -władze sprawuje Związek Polaków na Litwie. Starosta, Starikowicz podziękował za pomoc w sprzęcie sportowym, jaki z powiatu, został przekazany dzieciom ze szkół polskich w gminie Szaterniki. W serdecznych słowach podziękował także społeczności szydłowieckiej za wspaniałego kapłana ks. Wojciecha Górlickiego, który od czterech lat pracuje w Nowej Wilejce. Parafia, której proboszczem jest ks. W. Górlicki swym zasięgiem obejmuje gminę Szaterniki. Starosta W. Starikowicz gościł w Szydłowcu wraz ze swą małżonką Haliną Starikowicz, która na codzień kieruje Ośrodkiem Kultury w Szaternikach. Goście z Litwy odwiedzili w czasie swego pobytu na Ziemi Szydłowieckiej, Zespół Szkół imieniem KOP w Szydłowcu oraz gminę Chlewiska i Orońsko. msk


; Autor:
Tagi:                                    

My się nie wałęsamy, my pielgrzymujemy

Wyruszyła kolejna piesza pielgrzymka z Szydłowca na Jasną Górę. Skrupulatni pewno policzą która, dodając jeszcze ilu jest uczestników, ile kilometrów trzeba codziennie przejść itd. I chociaż te liczby są pewno bardzo ważne, to ważniejsze wydaje mi się, że są ludzie, którzy pragną przejść tą drogę. Niektórzy zrobili to już wiele razy, inni próbują pierwszy raz. Motywacja ? …może towarzystwo, chęć bycia z przyjaciółmi, w grupie lub poznania nowych ludzi, może potrzeba oderwania się od codzienności, może brak innego pomysłu na spędzenie czasu poza domem, może szukanie natchnienie dotyczące dalszego życia, , może wiara w ….. , nadzieja na ….., miłość do …. . Mnóstwo bodźców, przyczyn, intencji. Cokolwiek nie powiedziałby sceptyk, ludzie decydują się wyruszyć pod przewodnictwem księdza na trasę długą, często niewygodną, podporządkowując się określonym regulaminom. Pielgrzymują, jak to powiedział w kazaniu w czasie mszy świętej na rozpoczęcia pielgrzymki ks. Wincenty, wieloletni przewodnik grupy, a więc nie wałęsają się bez sensu, celu i byle jak. Odbywają rekolekcje w drodze, których elementem są nauki, codzienna msza i komunia św., modlitwa, refleksja, zaduma, ale także radość, uśmiech, śpiew, wzajemna życzliwość. A na kartach Ewangelii zapisano słowa Chrystusa „Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje tam ja jestem pośród nich”.

7 sierpnia o godzinie 9.00 w kościele parafialnym ks. Wincenty Chodowicz z ks. Pawłem Bańkowskim celebrowali mszę świętą rozpoczynająca pielgrzymkę szydłowieckiej grupy. Mszę ofiarowano w intencji wszystkich życzliwych ludzi, którzy wspierają organizację pielgrzymki. Uczestniczyli w niej nie tylko pielgrzymi i ich bliscy, ale i ci, którym serce się rwie w drogę, ale zdrowie, czy wiek nie pozwalają na taki wysiłek. W trasę wyruszyło ponad 200 osób. Pobłogosławił pielgrzymów w sposób szczególny ksiądz proboszcz. On również w towarzystwie ks. Maciejczyka i burmistrza A. Jarzyńskiego wyprowadzili pielgrzyymkę na skraj miasta. Szczęśliwej drogi! JP-D


; Autor:
Tagi:                                    

O Księdzu Kotlarzu raz jeszcze.

Ksiądz Roman Kotlarz zwany jest dzisiaj męczennikiem czerwca 1976. Swoją gorliwą postawą duszpasterską, obroną pokrzywdzonych i kazaniami narażał się komunistycznym władzom, więc w ciągu siedmiu lat posługi był wielokrotnie przenoszony z parafii do parafii. Zaczynał w Szydłowcu, następnie pracował w Żarnowie, Koprzywnicy, Mircu, Kunowie, Nowej Słupii i wreszcie 26 sierpnia 1961 roku osiadł na dłużej w Pelagowie koło Radomia. W pamięci ludzi pozostał jako wspaniały kaznodzieja broniący godności człowieka, upominający się o sprawiedliwość i wolność. 25 czerwca 1976 roku ks. Kotlarz ze schodów kościoła Ojców Jezuitów w Radomiu błogosławił protestujących robotników, a w kościele w Pelagowie wzywał do modłów w intencji pobitych, aresztowanych i zwalnianych z pracy robotników z Radomia i Ursusa. Tymi aktami poparcia „przegiął szalę” i został wielokrotnie okrutnie pobity przez “nieznanych sprawców”. 16 sierpnia tego samego roku ks. Roman stracił przytomność stojąc przy ołtarzu, trafił do szpitala i dwa dni później zmarł. Miał wówczas 48 lat. Jako przyczynę zgonu podano „obustronne, krwotoczne zapaleni płuc”. Nie stwierdzono żadnych śladów pobicia na ciele zmarłego. Dwukrotnie tj. w 1982 i 1991 prokuratura zajmowała się śmiercią ks. Kotlarza, ale nie odnaleziono właściwych dokumentów. Za pierwszym i za drugim razem dochodzenie umorzono. W zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej ocalały jednak pewne dokumenty, „których miało nie być”. Wyraźnie z nich wynika, że Roman Kotlarz był stale nachodzony przez SB, więc tym dręczącym kontaktom nikt już nie może zaprzeczyć. Po 31 latach od śmierci księdza Komitet Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie przygotował wystawę pt. „Ksiądz musi zaprzestać”, której część poświęcona jest poszukiwaniu prawdy o śmierci kaznodziei. Wystawa prezentowana w Radomskiej Resursie Obywatelskiej została przywieziona do kościoła w Szydłowcu 28 lipca 2007. Okolicznościowe kazanie na mszy świętej o godz. 16.00 wygłosił ks. dr Albert Warso z Radomia. Uroczystej celebrze przewodniczył ks. dr Waldemar Gałązka z Sandomierza, a wzięli w niej jeszcze udział ks. Paweł Cygan – proboszcz parafii Koniemłot ( rodzima parafia ks. Kotlarza), ks. Zenon Ociesa – proboszcz z Sadku i gospodarz naszej parafii ks. Adam Radzimirski. Do Szydłowca przyjechał również bezpośredni twórca ekspozycji Arkadiusz Rutkowski, który omówił krótko układ wystawy. Zwrócił on między innymi uwagę na dokument powstały w obronie ks. Kotlarza w Szydłowcu: „..oświadczamy, że zarzuty wobec księdza są całkowicie niesłuszne i pozbawione wszelkich podstaw, są one wynikiem ludzi złej woli i małego ducha …”. Pod tekstem widnieją 1203 podpisy, czyli ogromna większość dorosłych parafian podpisała ten list do biskupa. Na zakończenie wystąpienia A. Rutkowski powiedział, że po wielu latach ks. Kotlarz wrócił do swojego kościoła. Ekspozycja wzbudziła duże zainteresowanie wśród parafian. Oglądali ją młodzi i starsi, ale najbardziej wzruszeni wydawali się ci, którzy pamiętają tamte czasy i może podpisali petycję w której pisano, że księdz Roman Kotlarz „ gorliwą pracą wydźwignął z upadku moralnego nasz teren, głosząc piękne i budujące ducha kazania, na które ściągały się wielkie rzesze wiernych, a nawet i ludzi małowierzących”. Z Szydłowca wystawa 15 sierpnia zostanie przetransportowana do Sejmu. JP-D


; Autor:
Tagi:                                    

580. rocznica lokacji miasta

W bieżącym roku 8 lutego minęła 580 rocznica uzyskania przez Szydłowiec praw miejskich. Uroczystości z tej okazji zostaą zoorganizowane w dniu 9 września i będą przebiegały szczególnie uroczyście. W tym cely został powołany zespół organizacyjny, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 1 sierpnia 2007 roku. W trakcie uroczystości zaplanowano poświęcenie insygni władz miasta. O sprawowanie patronatu honorowego władze miasta zwrócą się do osób sprawujących najwyższe urzędy w RP, uroczystości będą transmitowane przez regionalne media. Uroczystości będzie prowadził znany aktor i Przyjaciel Szydłowca, prof. Wojciech Siemion. Program uroczystości zostanie zamieszczony wkrótce na stronie www.szydlowiec.pl oraz w lokalnych mediach. Tymczasem przypominamy okoliczności powstania naszego miasta. Pierwsze wzmianki o Szydłowcu jako o grodzie należącym do bogatego i rozgałęzionego w całej Rzeczypospolitej rodu Odrowążów pochodzą z XII wieku. Pod koniec XIV w. bracia Jakub i Sławko Odrowążowie Chlewscy osiedli w Szydłowcu - jednej z osad służebnych należących do rodziny, przyjęli nazwisko Szydłowieckich i w 1401 r. erygowali parafię pod wezwaniem Św. Zygmunta Burgundzkiego. Dali oni początek jednemu z najbardziej wpływowych ówczesnych rodów polskich - Szydłowieccy mieli w ciągu następnych dwu stuleci sprawować najwyższe godności i urzędy w ówczesnej Polsce, a nazwisko Szydłowieckich należało do najbardziej znamienitych w całej Europie. Niedługo potem Jakub i Sławko (Sławosz) nadali osadzie prawa miejskie potwierdzone przez króla Władysława Jagiełłę w 1427 r. dokumentem, lokującym miasto na tzw. prawie średzkim – polskiej odmianie prawa magdeburskiego, na którym lokowano największe i najstarsze miasta Europy. Dlatego rok 1427 przyjęto za datę uzyskania przez Szydłowiec praw miejskich.. Dzięki swoim właścicielom – rodowi Szydłowieckich a potem Radziwiłłów - Szydłowiec stał się znaczącym ośrodkiem miejskim w Rzeczpospolitej, zyskując liczne przywileje handlowe. W Szydłowcu osiedlali się Niemcy, Włosi, Szkoci i Żydzi. Miasto było jednym z bardziej znanych ośrodków handlu i rzemiosła. Powstały okazałe budowle, będące dziś cennymi zabytkami – XVI - wieczny kościół parafialny, renesansowy zamek – siedziba rodu Szydłowieckich i ratusz miejski. Szydłowiec jest jednym z najstarszych miast Mazowsza. opr. msk żródło UM Promocja


; Autor:
Tagi:                                    

25 – lecie święceń kapłańskich ks. Ignacego Kozińskiego.

25 lipca odbyła się w parafii św. Jadwigi w Świątnikach k/Sandomierza uroczystość 25–lecia święceń kapłańskich proboszcza tej parafii, ks. Ignacego Kozińskiego. Ks. Ignacy Koziński pochodzi z Szydłowca. Służył jako ministrant w kościele św. Zygmunta, ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, gdzie jego wychowawczynią była długoletnia nauczycielka tej szkoły, p. Zofia Kochanek. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Ks. Ignacy Koziński został wyświęcony 22 maja 1982 roku. Pracę kapłańską rozpoczął w parafii pw. św. Andrzeja Boboli i św. Antoniego Pustelnika w Dwikozach, następnie został wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Skarżysku – Kamiennej, by ponownie powrócić do parafii św. Andrzeja Boboli w Dwikozach jako jej proboszcz. Od 1997 roku ks. Ignacy Koziński jest proboszczem parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Świątnikach, w diecezji sandomierskiej. www.szydlowiec.pl


; Autor:
Tagi:                                    

Złoty Krzyż dla Komendanta

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został komendant Powiatowej Komendy Policji w Szydłowcu Grzegorz Krukowski. W tym roku z okazji Święta Policji nagrody i wyróżnienia otrzymało w mazowieckiej komendzie kilkudziesięciu policjantów. Srebrne Krzyże Zasługi przyznano dwóm osobom, zaś brązowe kilkudziesięciu. Grzegorz Krukowski, zanim został komendantem w Szydłowcu, dowodził jednostkami powiatowymi policji w Zwoleniu i Lipsku. msk


Tagi:                                    

Rocznica Powstania!

1 sierpnia to dzień narodowej refleksji i zadumy. W tym roku mijają już 63 lata od pamiętnej Godziny, „W”, czyli momentu wybuchu Powstania Warszawskiego. Trwało ono zaledwie 63 dni, ale na zawsze wpisało się w historię Ojczyzny i stanowi fundament naszej narodowej tożsamości. W niedzielę 29 lipca w Parku Wolności, który jest częścią Muzeum Powstania Warszawskiego na Woli, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną 32 bohaterów, uczestników Powstania. Z wielkim wzruszeniem wierni diecezji radomskiej i mieszkańcy ziemi radomskiej przyjęli wiadomość, iż „nasz” Biskup Edward Materski, jest wśród odznaczonych bohaterów i otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W kwietniu 1981 roku ksiądz Biskup Edward Materski został Ordynariuszem Diecezji Sandomierskiej, następnie Sandomiersko - Radomskiej a wreszcie Radomskiej, i zamieszkał w Radomiu. Od tamtego roku, a był to czas „Solidarności”, radomianie w sposób szczególny, właśnie za sprawą Biskupa Edwarda, pamiętają o kolejnych rocznicach Powstania Warszawskiego. Także i w tym roku, 1 sierpnia w radomskiej Katedrze o godzinie 18-tej, Biskup Edward Materski odprawi Mszę Świętą w intencji powstańców i mieszkańców Stolicy, dzięki którym posiadamy dziś wolność. Każda rocznicowa Msza Święta w radomskiej katedrze to wielki dar dla jej uczestników. Jest to spotkanie przy ołtarzu Chrystusa, a zarazem katecheza i świadectwo prawdy o Powstaniu Warszawskim i o miłości Ojczyzny. Znajdźmy czas, aby w tym roku daru tego nie przeoczyć! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Order dla Biskupa Seniora diecezji radomskiej

Biskup Edward Materski, biskup senior diecezji radomskiej, w czasie uroczystości upamiętniających 63 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 29 lipca 2007 w Warszwie został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył grono zasłużonych kombatantów, uczestników Powstania, wśród nich księdza Biskupa, "za wybitne zasługi dla Rzeczpospolitej"

Ks biskup Edward Materski, syn Ignacego i Marii z domu Filutowskiej, urodził się w Wilnie 6 stycznia 1923 r. Po śmierci ojca w 1932 r. wraz z matką i dwoma siostrami przeniósł się do Warszawy. Tu uczęszczał do gimnazjum Wojciecha Górskiego i w 1940 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie zgłosił się do Seminarium Duchownego w Kielcach. Brał udział w powstaniu warszawskim, jako pomoc w dziale duszpasterskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze kieleckiej 20 kwietnia 1947 r. z rąk bpa Czesława Kaczmarka. Pracował jako wikariusz w Chmielniku, Kielcach, Kurzelowie. W tym czasie uzyskał magisterium na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1955 r. obronił pracę doktorską na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W diecezji został wizytatorem katechizacji i profesorem katechetyki w seminarium, a także podjął wykłady z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1968 r. papież Paweł VI mianował go bpem pomocniczym diecezji kieleckiej. 28 marca 1981 r. Sakrę biskupią przyjął 22 grudnia 1968 roku, w kieleckiej katedrze z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Współkonsekratorami byli: bp Jan Jaroszewicz, ordynariusz kielecki i bp Wacław Skomorucha, sufragan siedlecki. Jako zawołanie biskupie obrał sobie słowa: „Veni, Domine Jesu” – „Przyjdź, Panie Jezu”. Jan Paweł II prekonizował go w 1981 roku, na ordynariusza diecezji sandomierskiej. Ingres do katedry sandomierskiej odbył się 11 kwietnia 1981 r. Od 3 października 1981 do 25 marca 1992 roku, był biskupem sandomiersko-radomskim W ramach reorganizacji diecezji w Polsce dnia 25 marca 1992 r. został pierwszym ordynariuszem do nowo utworzonej diecezji radomskiej. Obowiązki ordynariusza pełnił do 28 czerwca 1999 roku, kiedy to papież Jan Paweł II przyjął jego rezygnację z kierowania diecezją w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Obecnie jest biskupem seniorem diecezji radomskiej i opiekunem Wydziału Katechetycznego Kurii Radomskiej


Tagi:                                    

Wystawa upamiętniajaca księdza Romana Kotlarza w Szydłowcu

Komitet Organizacyjny powstały dla upamiętnienia postaci księdza Romana Kotlarza i jego pierwszej posługi kapłańskiej w parafii Św. Zygmunta w Szydłowcu w latach 1954-1956, zaprasza do udziału we Mszy Świętej w intencji Księdza, która odbędzie się w kościele farnym Św. Zygmunta w Szydłowcu w niedzielę, 29 lipca br. o godz. 16.00. Po Mszy Świętej nastąpi otwarcie w kościele wystawy "...ksiądz musi zaprzestać" obrazującej życie i działalność księdza Romana Kotlarza. Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej w 31 rocznicę śmierci Księdza - męczennika robotniczego protestu w Radomiu w 1976 r.

Komitet Organizacyjny Reprezentujący Wspólnotę Lasu Poszczególnych Obywateli Miasta Szydłowca oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Szydłowiec


Tagi:                                    

Zachód Europy zagrożony islamizacją

Papieski sekretarz ks. prałat Georg Gänswein przestrzegł Zachód przed zagrożeniem islamizacją. W wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Süddeutsche Zeitung" określił mianem profetycznego wykład Benedykta XVI na uniwersytecie w Ratyzbonie we wrześniu 2006 r., który wywołał falę oburzenia w świecie muzułmańskim.

"Nie można minimalizować prób islamizacji Zachodu" - stwierdził ks. Gänswein. Wyjaśnił, że zagrożenie, które z niej wypływa dla tożsamości Europy "nie powinno być pomijane pod pretekstem fałszywie rozumianej grzeczności". Dodał, że katolicyzm ten problem "dostrzega i o nim wyraźnie mówi". e-kai


Tagi:                                    

Obłudna IV Rzeczpospolita

Z przedwyborczych deklaracji PiS pod hasłem "Katolicka Polska w chrześcijańskiej Europie" w praktyce nie zostało zrealizowane nic. Przed wyborami w roku 2005 prawicowy obóz braci Kaczyńskich rozbudził nadzieje na powrót chrześcijańskich zasad do życia publicznego. Trudno bowiem nazwać, skądinąd słuszne, zwalczanie postkomunistycznego układu polityczno-medialno-biznesowego przywracaniem chrześcijańskich zasad w społeczeństwie. Zresztą już w tym przypadku widać, że motywacje PiS nie są chrześcijańskie. Zwalczanie patologii odbywa się bowiem w imię etatyzmu, a nie zasady pomocniczości, która stanowi jeden z fundamentów chrześcijańskiego porządku społecznego. Zamiast likwidować przerośniętą i zbiurokratyzowaną administrację państwową oraz upraszczać przepisy prawa, rządząca koalicja powołuje coraz to nowe agendy kontroli i nadzoru i uchwala kolejne restrykcyjne przepisy. Jednak zwiększanie państwowych form represji wobec patologii życia społecznego nie wystarczy do powstrzymania zepsucia obyczajów, czyli tych norm, które są niepisanymi regulatorami społecznych zachowań. Często efekt może być odwrotny, ponieważ nadmiar biurokratycznych procedur i prawnych regulacji sprzyja powstawaniu korupcji, którą wymusza samo życie. Na przykład oczekiwanie przez kilka lub kilkanaście miesięcy na pozwolenie na budowę lub operację w szpitalu w wielu wypadkach zmusza ludzi do podejmowania nielegalnych działań, aby ten okres skrócić. Na dłuższą metę takie zachowania stają się zwyczajową normą, której żadne przepisy prawne, ani urzędowe kontrole nie wytępią. Moralna odnowa życia publicznego, o której tyle mówiono przed wyborami, mogłaby nastąpić jedynie dzięki wprowadzeniu zasady pomocniczości do rządzenia państwem oraz zasad płynących z Dekalogu do przepisów prawnych. Jednak, ani jedno, ani drugie nie nastąpiło. Zasada pomocniczości zakłada, że struktura społeczna wyższego rzędu nie powinna pozbawiać kompetencji struktur niższego rzędu, ale jedynie je wspierać tam, gdzie sobie nie dają rady. Wprowadzenie tej zasady w życie wymagałoby jednak "odchudzenia" państwowych struktur i uproszczenia zbyt szczegółowych regulacji prawnych. Oczywiście wiązałoby się to z przerzuceniem odpowiedzialności za wiele dziedzin, które są w gestii państwa (a przed epoką komunizmu były w gestii organizacji prywatnych), bezpośrednio na obywateli, ale takie działanie zaczęłoby wymuszać moralną odnowę życia społecznego. Już sama odpowiedzialność za jakąś dziedzinę domaga się od człowieka odpowiednich zachowań. W przypadku, gdy te zachowania są niewłaściwe, ich negatywne konsekwencje dotykają każdego osobiście. Na przykład, nieuczciwy lekarz na skutek swej działalności traciłby pacjentów i dochody, gdyby za swoje postępowanie ponosił odpowiedzialność nie tylko prawną, ale również ekonomiczną. Zła opinia byłaby wystarczającą sankcją, aby uczciwie wykonywać swój zawód. Patologiczne zachowania w życiu społecznym często wynikają z poczucia bezkarności związanego z nikłą wykrywalnością nadużyć i brakiem bezpośredniego ponoszenia skutków własnej nieuczciwości. Takie poczucie bezkarności jest typowe dla państwowych molochów, w których ostateczną odpowiedzialność za złe działania konkretnych osób ponosi anonimowe państwo. Stąd państwo powinno dążyć do przenoszenia w sferę prywatną tych świadczeń, które zamiast służyć dobru osób z nich korzystających sprzyjają powstawaniu zjawisk patologicznych. Również dzięki zasadzie pomocniczości państwo rzeczywiście stałoby się tanie, gdyż rezygnując z pewnych zobowiązań obniżyłoby koszty swego funkcjonowania, a za tym powinno pójść obniżenie podatków (w szczególności możliwość odliczeń podatkowych na dzieci) i pozostawienie większej ilości pieniędzy w rękach obywateli, którzy teraz bezpośrednio ponosiliby odpowiedzialność za ich właściwe wydatkowanie dla dobra swojego i swoich rodzin. Niestety zamiast wdrażać zasadę pomocniczości, PiS wspiera hipertrofię państwa, jakby w przekonaniu, że coraz bardziej restrykcyjne prawo wyręczy cnotę sprawiedliwości wśród obywateli. Również gdy chodzi o przywracanie zasad Dekalogu w prawie stanowionym, to obecny rząd nie ma się czym pochwalić. Wystarczy wspomnieć postawę liderów PiS wobec konstytucyjnej ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gdzie właśnie na skutek ich politycznych matactw taki zapis nie znalazł się w konstytucji. Sprawą mniej znaną, ale równie bulwersującą było wycofanie przez posłów PiS poparcia dla projektu ustawy mającej wprowadzić całkowity zakaz produkcji i dystrybucji pornografii. Ostatnie deklaracje w sprawie nie przyjmowania przez Polskę Karty Praw Podstawowych należy uznać za słuszne, ale pojawia się pytanie czy nie pozostaną one tylko pustymi frazesami, gdy przyjdzie już do konkretnych ustaleń w kwestii nowej konstytucji europejskiej. Dwa lata, które mijają od ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu pokazują coraz bardziej obłudę wielu polityków PiS, którzy instrumentalnie potraktowali katolickich wyborców wyłącznie dla zdobycia władzy, nie spełniając nic ze swoich przedwyborczych obietnic. Zamiast moralnej odnowy mamy do czynienia ze stagnacją, za którą postępuje hedonistyczna rewolucja obyczajowa i relatywistyczny ferment intelektualny. Prędzej czy później ogarnięta hipertrofią struktur państwowych IV RP runie na skutek swej moralnej obłudy, gdyż nie będzie w stanie powstrzymać prądów podkopujących jej kruche etatystyczne fundamenty. Można więc słusznie przypuszczać, że po obłudnej IV Rzeczpospolitej nadejdzie V Rzeczpospolita, ale opanowana już przez nową lewicę spod znaku tęczy, a nie sierpa i młota.

Sławomir Olejniczak www.piotrskarga.pl


Tagi:                                    

Pożegnanie śp. Ewy Śliwy

W parafii św. Zygmunta 23 lipca odbyły się uroczystości pogrzebowe śp Ewy Śliwy, która zmarła 19 lipca w wieku 60 lat. Mszę świętą w intencji zmarłej sprawowało sześciu kapłanów. W kazaniu ks. Adam Radzimirski podziękował zmarłej za jej wielkie zaangażowanie w sprawy parafii, ofiarność. Wspominał gorliwość religijną śp. Ewy i jej i głęboką pobożność. Zmarła była członkinią stowarzyszenia czczcicieli Św. Michała Archanioła. Od kilku lat zmagała się z ciężką chorobą, znosząc z pokorą związane z tym dolegliwości. Kaznodzieja cytując Księgę Modrości mówił, iż Bóg śmierci nie uczynił, śmierć przyszła na świat jako konsekwencja grzechu pierworodnego i zła które człowiek uczynił. W osobie Jezusa Chrystusa, który dobrowolnie wydał się na śmierć i Zmartychwstał - została przełamana jej potęga. Pomimo nieuchronności śmierci każdego z nas już dziś przyświeca nam nadzieja przyszłego zmartychwstania, kiedy to Bóg ostatecznie położy kres śmierci i przemijaniu. Powinniśmy więc starać się dobrze przeżyć ziemski czas dany nam od Boga. W czasie mszy świętej pogrzebowej modlitwą objęto także ofiary wypadku samochodowego we Francji. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym! Amen. msk


Tagi:                                    

Nowa Wilejka - wileńska parafia w której proboszczem jest ksiądz Wojciech Górlicki z Szydłówka

Pochodzący z Szydłówka z parafii Narodzenia NMP, ksiądz Wojciech Górlicki od szesnastu jest duszpasterzem na Litwie. Od ponad czterech lat jest zaś proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Wilnie, w dzielnicy Pavilnys (Nowa Wilejka). Parafia liczy około 20 tysięcy katolików. Msze święte w świątyni odprawiane są po polsku i po litewsku. W czasie tegorocznych wakacji na terenie parafii zorganizowane są półkolonie, w których bierze udział blisko 50 dzieci. Półkolonie angażują też liczną grupę starszej młodzieży, która poprzez wolontariat służy swoim młodszym kolegom w organizacji czasu wolnego. Ksiądz Wojciech i parafianie w ciągu kilku lat osiągnęli bardzo wiele, świątynia i budynki parafialne są wyremontowane i zadbane, a jeszcze kilka lat temu budynek kościoła był w ruinie. Dobrze też układa się współpraca z sąsiadami, dzięki temu młodzi parafianie mogą korzystać z boiska sportowego położonego tuż przy kościele. Obok parafii zlokalizowany jest największy na Litwie szpital psychiatryczny, sama okolica jest bardzo piękna, płynąca żywo obok rzeka Wilejka pełna jest meandrów, zaś z wysokich jej brzegów rozpościerają się piękne widoki na zakola i śliczną okolicę. Historia Nowej Wilejki nie jest odległa sięga początków budowy linii kolejowej Lipawa-Rommny, kiedy to powstało pod Wilnem osiedle oddzielone od miasta pasmem lasów. Nazwane Wilejką prawdopodobnie od nazwy rzeki Wilejki płynącej obok, ze względu że na obecnej Białorusi była miejscowość o tej samej nazwie, utarła się nazwa Nowa Wilejka. W okresie dwudziestolecia międzywojennego stacjonowały tutaj 13. Pułk Ułanów Wileńskich, 19. Pułk Artylerii Lekkiej i 85. Pułk Strzelców Wileńskich. W tamtym okresie budynki obecnego szpitala służyły jako koszary, zaś stadion sportowy jako maneż dla koni. W budynku parafialnym była siedziba żandarmerii wojskowej. Rozpoczęta budowa kościoła garnizonowego nie została ukończona przed 1939 rokiem. Dopiero od kilku lat min dzięki wysiłkowi księdza Wojciecha Górlickiego, pomocy kurii diecezjalnej wileńskiej, biskupa Zygmunta Zimowskiego i katolików z różnych krajów, kościół został odbudowany i dziś służy licznej parafii, na terenie której mieszkają Polacy, Litwini i Rosjanie. Warto dodać że w Nowej Wilejce urodził się pisarz Tadeusz Konwicki, syn Michała i Jadwigi z Kieżunów. Tutaj spędził dzieciństwo i zdał konspiracyjnie maturę w 1944 roku. Dynamicznie rozwijająca się parafia Matki Bożej Królowej Pokoju, jest nam szczególnie bliska ze względu na pracę duszpasterską naszego rodaka księdza Wojciecha, który także słynie z gościnności. W progach domu parafialnego znaleźć można odpoczynek w czasie podróży na Litwę. msk


Tagi:                                    

Z kart historii Polski. Dubienka

Dubienka niewielka miejscowość nad Bugiem, w województwie lubelskim, ponad 200 lat temu w czasie wojny polsko-rosyjskiej toczonej w obronie Konstytucji 3-go Maja była miejscem bitwy stoczonej pomiędzy armią koronną dowodzoną przez księcia Józefa Poniatowskiego a wojskami rosyjskimi. Dowodzona przez Tadeusza Kościuszko 8 tysięczna dywizja osłaniająca siły główne strała się z nacierającym nieprzyjacielem w sile 19 tysięcy żołnierzy. Bitwa rozpoczęła się po południu18 lipca 1792. Kościuszko umiejętnie wykorzystując posiadane siły i artylerię, aż do zmroku odpierał atakującego wroga. Najbardziej zacięty bój toczył się pod Uhańką, wtedy to w obawie rozbicia sił polskich zakopana została kasa dywizjna, zawierająca kilkadziesiąt złotych monet, poszukiwania tego skarbu trwają do dziś. W nocy wojska polskie wycofały się w pełnym porządku. W bitwie poległo 500 Rosjan i 650 Polaków, pochowanych we współnej mogile, której nadano formę kurhanu. W okresie II Rzeczpospolitej miejsce to było otoczone opieką, odbywały się uroczystości patriotyczne, przyjeżdżały wycieczki szkolne. W okrsie PRL-u, w imię swoiście pojętej przyjażni z ZSRR zakazano upamiętniania walki Polaków. Dyrektor pobliskiego Państwowego Gospodarstwa Rolnego znalazł inne, barbarzyńskie zastosowanie dla kurhanu, przez wiele lat wlewano tam gnojowicę z chlewni, bezczeszcząc to miejsce pamięci narodowej. msk


Tagi:                                    

Uwolnić się od korupcji

Korupcja pochodzi od łacińskiego słowa corruptio. Oznacza ono zepsucie, demoralizację, przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność. Korumpować to, to samo co demoralizować, czy przekupywać. Od czerwca ubiegłego roku działa w Rzeczpospolitej Polskiej CBA, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne. Otóż, prawdopodobnie niekontrolowane przecieki z pola walki CBA z korupcją w administracji państwowej, doprowadziły kilka dni temu do kryzysu w rządzącej koalicji. Chociaż sprawa nie została jeszcze zakończona, nieoczekiwanie powstała kolejna partia, złożona z dwóch dotychczasowych koalicjantów. Koalicja poczuła się pewniej. Wydaje się, że po tej letniej burzy nasza polityczna scena wypogodziła się i przynajmniej do końca parlamentarnych wakacji będzie spokojnie. Mam jednak prawo przypuszczać, że spokoju nie zaznają osoby zamieszane w korupcyjne afery. Zbyt wiele przecież wydarzeń, mających wpływ na nasze poczucie bezpieczeństwa w ostatnich miesiącach wskazuje, że w Polsce nadal są liczne osoby i całe środowiska nie tylko podatne, ale nawet skażone korupcją w jej licznych odmianach. Dlatego też krytyka społeczna nie omija aparatu ścigania, sądów i prokuratury. Działają one po prostu zbyt wolno i mało skutecznie. Przestępcy drwią z prawa i umacniają w sobie poczucie bezkarności. Walka z korupcją nie jest priorytetem jedynie obecnego rządu, realizującego ambitny program „Solidarne Państwo”. Walkę z korupcja zapowiadały w zasadzie wszystkie poprzednie demokratyczne rządy, także jeszcze w II Rzeczpospolitej. Ograniczając i eliminując dziś z naszego życia publicznego korupcję, warto spojrzeć, jakimi metodami posługiwano się w poprzednich latach, a nawet pokoleniach. Ale o tym i o złu korupcji, w kolejnych wakacyjnych felietonach. Jan Rejczak


Tagi:                                    

Sportowy obóz młodzieży z Gimnazjum Jana Pawła II w Szydłowcu.

Uczniowie z klasy pierwszej - sportowej przebywali na obozie sportowym w Lubawie w dniach 17.06-24.06 2007r Wyjazd został zorganizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Szydłowcu - Grzegorza Nowaka i Grzegorza Kłosowskiego. Warunki w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie były znakomite - do dyspozycji mieliśmy halę sportowo-widowiskową , salę sportową , obiekt lekkoatletyczny ,boisko do siatkówki plażowej, korty tenisowe, siłownię , saunę. Dzięki pomocy Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego i Dyrekcji ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu pozyskaliśmy pieniądze i autobus na przejazd uczestników i przewóz rowerów z których korzystaliśmy w Lubawie podczas wycieczek. Dni na obozie wypełnione były po brzegi zajęciami sportowo - rekreacyjnymi od porannej zaprawy poczynając a na wieczornych rozgrywkach halowych kończąc. Jak skuteczną jest taka forma szkolenia można było zauważyć obserwując codzienny postęp w umiejętnościach i kształtowaniu kondycji fizycznej młodzieży. Oczywiście nie zabrakło też dyskoteki, ogniska, pobytu nad jeziorem czy wspólnego śpiewania obozowych piosenek, do których na gitarze akompaniował nam p. doktor Andrzej Czapnik. Tydzień minął szybko. Pozostaną na pewno wspaniałe wspomnienia, umiejętności sportowe i ... obozowe plany na przyszły rok. ZS.JPII


Tagi:                                    

Praktyki religijne w diecezji radomskiej

Jak wynika z ogłoszonych przez pallotyński Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, w diecezji radomskiej na niedzielną Mszę świętę chodziło w ubiegłym roku 45,5 procent wiernych, natomiast do Komunii świętej przystąpiło 16,2 procent. - Nie sprawdziły się czarne scenariusze mówiące, że po śmierci Jana Pawła II nastąpi załamanie życia religijnego Polaków. Parafie żyją, są miejscem różnych spotkań na płaszczyźnie kulturalnej, czy też sportowej - komentuje wykładowca liturgii w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu ks. dr Dariusz Zbigniew Skrok. Zauważa, że od wielu lat w parafiach istnieją świetlice środowiskowe. Stwierdza również, że parafie stają się zwornikiem życia społecznego, zwłaszcza rodzinnego. Te pozytywne prognozy dotyczące osób chodzących na niedzielną Mszę świętą są wyzwaniem dla duszpasterzy, aby spotęgowali swój wysiłek, aby wyszli naprzeciw rodzinom, aby dzisiaj parafia była ośrodkiem naszego życia, inicjatywą do podejmowania różnych zadań m.in. na rzecz ludzi ubogich. To jest znak czasu - podkreślił ks. Skrok. W 2006 roku w diecezji radomskiej było 99,2 procent katolików, 289 parafii diecezjalnych i 10 zakonnych, 729 księży diecezjalnych, 86 zakonnych, 20 braci zakonnych, 429 sióstr zakonnych. Ponadto ochrzczonych zostało 10142, bierzmowanych 14335, do pierwszej Komunii św. przystąpiło 11399 i udzielono 5312 ślubów.

Radosław Mizera/Radio Plus,


Tagi:                                    

Oceny z religii od nowego roku szkolnego będą wliczane do średniej

Stopnie z religii, etyki lub innych dodatkowych zajęć edukacyjnych będą wliczane do średniej ocen. Dziś minister edukacji narodowej Roman Giertych podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z 30 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. KAI


Tagi:                                    

Świąteczny handel...z kompromisem

10 lipca odbyło się ostatnie, przed wakacjami, posiedzenie Sejmu. Posłowie wyjechali już z Warszawy, a senatorowie zrobią to wkrótce. Przez kilka tygodni będzie z pewnością spokojniej, mimo iż ponownie, za „służb” sprawą, zatrzęsła się koalicja. Jedną z ostatnich regulacji prawnych uchwalonych przez Sejm jest ustawa o pracy w handlu w dni ustawowo wolne od pracy. Ustawa jednoznacznie zabrania handlu w dni świąteczne. Jest jednak pewne, bardzo poważne „ale”, które ogranicza radość zwolenników całkowitego zakazu świątecznego handlu. Otóż w rozumieniu tej ustawy świątecznych dni w ciągu roku mamy tylko dwanaście, a należą do nich, m.in. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, Święto Niepodległości, 1 i 3 maja, 15 sierpnia. Nowe prawo wymienia także kilkanaście oczywistych przypadków, w których praca w niedziele i święta jest dozwolona. Jest to na przykład praca w razie konieczności akcji ratowniczych, w transporcie, komunikacji, w rolnictwie i hodowli, jak również przy wykonywaniu różnorodnych prac w zakładach świadczących usługi dla ludności, a więc w opiece zdrowotnej, gastronomii czy w hotelach. Ponieważ brakuje w tym wykazie działalności handlowej posłowie dodali zapis, który rozwiewa wszelkie wątpliwości. Otóż stanowi on, i to bez niedomówień, że w placówkach handlowych, a więc w domyśle we wszystkich sklepach, także w wielko powierzchniowych hipermarketach, praca w niedziele jest dozwolona. Zabroniona jest jedynie wtedy, gdy jedno z dwunastu wyżej wspomnianych świąt przypada w niedzielę. Sprawa ograniczenia, a nawet zakazu świątecznego handlu wielokrotnie już była przedmiotem publicznych dyskusji i sporów. Przyjęta ustawa z pewnością tej debaty nie zamyka. Być może parlament powróci do niej po wakacjach, a być może po kolejnych wyborach. Myślę jednak, że ustanowione w tej materii prawo jest wyraźnym krokiem na drodze do przywrócenia w Polsce świątecznego charakteru wszystkim dniom ustawowo wolnym od pracy a szczególnie niedzielom. Jan Rejczak


Tagi:                                    

Poświęcenie kamienia węgielnego

Sobota, 16 czerwca 2007 r., godz. 15.00 - to ważna i historyczna chwila dla wiernych z parafii w Borysławiu na Ukrainie i wspólnoty zakonnej redemptorystów z Truskawca, którzy sprawują duszpasterską pieczę nad tą parafią. J.E. ks. kardynał Marian Jaworski, arcybiskup i metropolita lwowski Obrządku Łacińskiego, przewodniczył uroczystej Mszy św., wygłosił słowo Boże oraz poświęcił kamień węgielny w budującym się kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kamień węgielny - cząstkę kamienia pochodzącego z kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa w Rzymie, kościoła w którym znajduje się oryginał ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ofiarował przełożony generalny Zgromadzenia Redemptorystów z Rzymu, o. Joseph W. Tobin. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciel Zarządu Warszawskiej Prowincji Redemptorystów - o. Kazimierz Piotrowski z Warszawy, ks. dziekan Jan Nikiel wraz z księżmi oraz siostrami i braćmi zakonnymi z Dekanatu Stryj, o. Piotr Pidłubnyj - wikariusz greckokatolickiej Parafii św. Anny w Borysławiu, przedstawiciele firmy wykonującej prace budowlane, architekt ze Lwowa pan Iwan Kowalenko - projektant nowego kościoła, goście z Polski, wierni okolicznych parafii, a zwłaszcza z Drohobycza, Wołoszczy, Słońska i Truskawca oraz wierni z Borysławia. Msza św. w murach budującego się kościoła to dla nas podniosłe wydarzenie, zwłaszcza dla starszych wiernych borysławskiej parafii, którzy nie kryli swego wzruszenia, a w ich oczach można było zauważyć łzy.

Z Bożą pomocą i dzięki wsparciu wielu dobroczyńców i ofiarodawców z wielu krajów - instytucji i osób prywatnych - udało się rozpocząć budowę nowego kościoła z zapleczem duszpastersko-katechetycznym. Było to rzeczą konieczną, ponieważ skromną kaplicę parafialną przed dwoma laty (14.05.2005 r.) zniszczył pożar. Bardzo chcielibyśmy w tym roku to, co udało się nam ogromnym wysiłkiem zbudować, zabezpieczyć dachem, ale jest to bardzo duże wyzwanie, zarówno dla wspólnoty zakonnej w Truskawcu, jak i nielicznej grupy wiernych borysławskiej parafii. Tym, którzy chcieliby wesprzeć dzieło budowy, podajemy numer konta w Polsce: Klasztor Redemptorystów w Tuchowie, ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów, Bank Ochrony Środowiska S.A., o/Tarnów, ul. Piłsudskiego 5, Rachunek nr: 10 1540 1203 2001 4280 4187 0004 z dopiskiem: „Ofiara na budowę kościoła w Borysławiu.” Dziękujemy, za każdą ofiarę - BÓG ZAPŁAĆ! O naszych ofiarodawcach i dobroczyńcach - nieustannie pamiętamy w modlitwie!


; Autor:
Tagi:                                    

XII Sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu

29 czerwca odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji radni wysłuchali informacji burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego o jego pracy w okresie od ostatniej sesji i stanie realizacji podjętych przez Radę uchwał. Radni podjęli między innymi uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu szydłowieckiego w Szydłowcu, na mocy której budżet gminy wyasygnuje kwotę 20 tys. zł z przeznaczeniem na zakup karetki dla Stacji Pogotowia Ratunkowego. Kwota będzie przekazana po podpisaniu odpowiedniej umowy. Radni podjęli także uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży; zasad ich usytuowania i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Szydłowiec. Uchwała precyzuje, że na tere[HTML_REMOVED]nie miasta i gminy Szydłowiec może być zarejestrowanych 65 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 25 punktów sprzedaży takich napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Uchwała określa także zasady usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zasady funkcjonowania ogródków piwnych.

Radni podjęli również uchwałę zawierającą stanowisko w sprawie Sądu Rejonowego w Szydłowcu. W przyjętym stanowisku radni odnieśli się do licznych sygnałów mówiących o możliwości reorganizacji lub likwidacji niektórych jednostek sądownictwa, szczególnie likwidacji Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Radni wyrazili stanowczy sprzeciw dla zmian, których skutkiem miałaby być likwidacja szydłowieckiego sądu. Przypomnieli, że do jego powstania potrzebne były nie tylko wieloletnie starania władz samorządowych – w tym władz gminy i powiatu, ale również konkretne kroki materialno-finansowe. W roku 2003 gmina Szydłowiec podarowała Skarbowi Państwa swoje udziały w nieruchomości przy pl. Marii Konopnickiej 7, gdzie ma siedzibę szydłowiecki sąd. Była to darowizna z konkretnym przeznaczeniem – na powstanie Sądu Rejonowego, obejmującego swoją właściwością gminy powiatu szydłowieckiego i gminę Wierzbica. Rada Miejska w swoim stanowisku zwraca uwagę na to, że powstanie sądu w Szydłowcu pozwoliło mieszkańcom okolicznych gmin na szybszy i łatwiejszy dostęp do organów wymiaru sprawiedliwości. Ewentualna likwidacja Sądu Rejonowego w Szydłowcu, zaledwie po 3 latach istnienia, przy wzrastającej liczbie rozpatrywanych spraw i zadowoleniu mieszkańców całego powiatu z jego funkcjonowania czyniłoby podjęte wcześniej przez władze starania bezcelowymi. Rada Miejska w Szydłowcu stwierdza w przyjętym stanowisku, że istnienie Sądu Rejono[HTML_REMOVED]wego w Szydłowcu jest nie tylko w pełni uzasadnione, ale przede wszystkim spełnia oczeki[HTML_REMOVED]wania społeczności lokalnej i stanowczo sprzeciwia się zamiarowi jego likwidacji. UMPro


; Autor:
Tagi:                                    

Mazovia Tour 2007, 25 lipca w Szydłowcu

II etap Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Mazovia Tour’2007 rozpocznie się 25 lipca w Szydłowcu.

Po raz pierwszy w Szydłowcu wystartują kolarze do II etapu 50 Jubileuszowego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Dookoła Mazowsza” Mazovia Tour’2007. W wyścigu weźmie udział 10 ekip zagranicznych, między innymi z Niemiec, Estonii, Ukrainy, Czech, Słowacji i Iranu a także 20 najlepszych zespołów zawodowych i amatorskich z Polski – łącznie 20 drużyn i 160 zawodników. Organizatorem wyścigu jest stowarzyszenie „Mazovia Team”, a honorowym patro[HTML_REMOVED]nem Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Impreza została umieszczona w międzynarodowym kalendarzu UCI. Gmina Szydłowiec włącza się do organizacji II etapu wyścigu Szydłowiec – Piaseczno, którego długość wynosi 126 km. Planowany program: 9.30 - zbiórka zawodników na Rynku Wielkim 10.00 - prezentacja ekip 10.45 - start honorowy ulicami: Rynek Wielki – Kielecka – Zamkowa – Rondo „Solidarności” – Sowińskiego 11.00 - start ostry – ul. Gen. Sowińskiego. Jak powiedział goszczący w Szydłowcu dyrektor wyścigu Marcin Wasiołek, prezes Mazowieckiego Związku Kolarskiego - w dotychczasowej historii wyścigu jego zwycięzcami byli zawsze zawodnicy polscy, mimo silnej konkurencji ze strony zawodników zagranicznych wśród których byli m.in. Olaf Ludwig i Klaus Ampler. Dyrektor Wasiołek określił „Mazovia Tour” jako „wyścig na sekundy” bo niewielka strata czasu jest zwykle nie do odrobienia. Zawodnicy jadą ze średnią prędkością 45- 48 km/ godz. Z Szydłowca kolarze pojadą trasą: Przysucha- Klwów- Nowe Miasto n Pilicą- Mogielnica- Grójec- Piaseczno. Według Marcina Wasiołka faworytami są kolarze z CCC Polsat, oraz DHL Author. Na tegoroczny jubileuszowy wyścig organizatorzy zaprosili wszystkich dotychczasowych zwycięzców wyścigu. Uroczyste rozpoczęcie wyścigu, połączone z prezentacją miast - gospodarzy etapów odbędzie się 23 lipca w Kozienicach, gdzie zaprezentuje się również Szydłowiec. Po prezentacji ekip na stadionie w Kozienicach odbędzie się prolog, który wyłonieni liderów. Dalej pojadą oni w koszulkach sponsorskich, z których najcenniejsza jest żółta koszulka z herbem Mazowsza. Łączna pula nagród wyścigu stanowi kwotę 78 tys. złotych. Nagroda I miejsce w etapie to 3,5 tys. złotych. Dyrektor wyścigu podkreślił, że jego organizacja jest możliwa dzięki zaangażowaniu samorządu województwa mazowieckiego i samorządów gminnych – w tym Szydłowca. Patronat medialny nad imprezą sprawują między innymi: TV Polsat i TV Polsat Sport, TVP 3, Radio dla Ciebie i „Życie Warszawy”. Wiadomości dotyczące wyścigu można będzie śledzić na stronie www.mazoviatour.pl lub www.mazoviatour.eu przygotowanej przez organizatora, która wkrótce będzie czynna. Przebieg wyścigu będzie można oglądać także w bezpośred[HTML_REMOVED]niej relacji w internecie. Organizatorzy zapewniają specjalne foldery i plakaty, promujące sam wyścig i miejscowości leżące na jego trasie. Ponadto przygotowywana jest monografia wyścigu. Planuje się jej wydanie w przyszłym roku. UMPro


; Autor:
Tagi:                                    

Sejm przegłosował zakaz handlu w wybrane święta

Sejm zakazał handlu w 12 dni świątecznych. Zakaz handlu ma obowiązywać w Nowy Rok, święta Wielkanocne, 1 i 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, 15 sierpnia - w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych (1 listopada), Święto Niepodległości (11 listopada), a także święta Bożego Narodzenia - informuje KAI. Za projektem ustawy nowelizującej kodeks pracy głosowało 275 posłów, 103 było przeciw, 25 wstrzymało się. Autorem projektu ustawy nowelizującej kodeks pracy i zakazującej handlu w dni świąteczne był klub Prawa i Sprawiedliwości. Popierały go także Liga Polskich Rodzin i Samoobrona. Według ustawy praca w dni świąteczne będzie dozwolona w konkretnych przypadkach, m.in. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczych dotyczących życia i zdrowia ludzkiego, ochrony mienia i awarii. Ustawie nie będą podlegać m.in. służby porządkowe i ratownicze, transport i komunikacja miejska. Pozwolenie na handel i pracę będzie natomiast utrzymane dla małych sklepów, zakładów gastronomicznych i hoteli. Przestrzegania przepisów ma pilnować Państwowa Inspekcja Pracy. Ustawa mówi także o zakazie pracy, jeśli któreś z dwunastu świąt wypada w niedzielę. Wówczas czynne będą placówki kultury i oświaty, apteki i stacje benzynowe, a także firmy jednoosobowe, które nie zatrudniają pracowników - podaje KAI. KAI


; Autor:
Tagi:                                    

Zgoda buduje...

Przez lata dla rządzących w Polsce największy problem stanowiło bezrobocie. Było ono zjawiskiem powszechnym, wręcz masowym. Dla człowieka zdolnego do pracy i chcącego pracować, brak zatrudnienia jest szczególnie bolesnym doświadczeniem. Dramat bezrobocia, po upadku PRL-u i gospodarki socjalistycznej, dotknął miliony polskich rodzin i pozostawił wielkie spustoszenia, nie tylko materialne. Zdesperowani ludzie błagali, więc o jakiekolwiek zatrudnienie. Pracodawcy, wykorzystywali tę sytuację i często lekceważyli prawa pracownicze, zasady bezpieczeństwa pracy, a przede wszystkim prawo pracowników do godziwej zapłaty. Dziś pracy jest więcej, ale „chorób” związanych z pracą i rynkiem pracy nie udało się nawet zaleczyć. Niezadowoleni pracownicy, i to nie tylko w służbie zdrowia, walczą, więc o wyższe zarobki i poprawę warunków pracy. Jestem przekonany, że znaczna część głośnych ostatnio protestów pracowniczych jest uzasadniona. Nie sposób przecież nie zauważyć, a wynika to wprost z raportu Państwowej Inspekcji Pracy, że bardzo często pracodawcy lekceważą prawa pracownicze, wstrzymują i nieterminowo wypłacają wynagrodzenia oraz nie udzielają należnych urlopów. Inspekcje pracy alarmują ponadto, że niebezpiecznie szybko wzrasta liczba wypadków przy pracy. Tylko w poprzednim roku uległo im blisko sto tysięcy osób, kilkanaście procent więcej niż rok wcześniej. Najczęściej wypadki zdarzają się zatrudnionym w budownictwie, kierowcom, górnikom, ale także i rolnikom, a więc wszędzie tam gdzie zaczyna brakować rąk do pracy. Dlatego też koniecznością jest prowadzenia szczerego dialogu społecznego w duchu porozumienia i zgody. Warto przypomnieć, że pod koniec 1994 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej utworzyło w Warszawie Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Przez całe lata była to instytucja znana tylko nielicznym. Dziś właśnie w tym Centrum rząd prowadzi rozmowy z protestującymi lekarzami i pielęgniarkami. Jest ogromna szansa na to, że poprzez rozwój i poważne traktowanie dialogu społecznego stworzy się czytelne mechanizmy budowania trwałych porozumień miedzy rządzącymi, pracownikami i pracodawcami, bez wyczerpujących społeczeństwo i gospodarkę protestów i strajków. Zgoda zawsze buduje.... Jan Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Więcej uczniów w szydłowieckich szkołach

W szydłowieckich szkołach ponadgimnazjalnych wstępnie zakończył się etap rekrutacyjny, w wynku którego do dwóch szkół: ZSO im Henryka Sienkiewicza i ZS im. Korpusu Ochrony Pogranicza zostało przyjętych łącznie około 385 uczniów. W porównaniu z rokiem ubiegłym przyjęto blisko 50 uczniów więcej. Coraz więcej młodzieży wybiera więc szkoły szydłowieckie, które maja szereg zalet i bardzo dobry poziom nauczania. W "Sienkiewiczu" utworzono klasy licealne: humanistyczno-dziennikarską, psychologiczno-pedagogiczną, matematryczno - informatyczną z poszerzonym zakresem nauki matematyki, informatyki i fizyki, klasę biologiczno-chemiczną i klasę ogólną z poszerzonym językiem angielskim. W "KOP-ie" zaś dwie klasy licealne: ochrona granicy państwowej, gdzie młodzież będzie miała w programie zagadnienia prawne i nowatorski program dotyczący spraw granicznych oraz klasa sportowo-turystyczna. W technikum będą utworzone prawdopodobnie cztery klasy: technik ekonomista, technik mechanik, technik elektronik, technik żywienia. Są jeszcze wolne miejsca w tych klasach. Naukę zawodu w klasach zawodowych podejmie około 100 uczniów. Będą to klasy: stolarska i wielozawodowe dwu i trzyletnie. Warto dodać że na rynku pracy występuje obecnie duży popyt na fachowców, szczególnie w zawodach mechanicznych, metalowych, budowlanych i rzemieślniczych. Zespół Szkół im. KOP ma bogatą ofertę edukacyjną oraz wysoki poziom kadry nauczycielskiej. Praktyczną naukę zawodu uczniowie mogą odbywać w Centrum Kształcenia Praktycznego i w zakładach rzemieślniczych. Młodzież z klasy licealnej "ochrona granicy państwowej" będzie mogła dzięki specjalnym obozom poznawać pracę Straży Granicznej. Opiekę nad klasą objął Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. A więc do zobaczenia w szydłowieckich szkołach! msk


; Autor:
Tagi:                                    

Protest o „zdrowie i pieniądze”

Zaproszone na rozmowy i „dobrą kawę” przez szefa rządu, cztery pielęgniarki opuściły budynek Kancelarii Premiera. Nadal jednak trwa, rozpoczęty 19 czerwca, protest sióstr przez siedzibą rządu w Alejach Ujazdowskich. Sytuacja z pewnością jest poważna. Wczoraj strajkowało już w całej Polsce ponad 280 szpitali, a w kilkudziesięciu z nich lekarze złożyli wypowiedzenia z pracy. Rozszerza się także protest głodowy medyków. W radomskim szpitalu na Józefowie tę wyniszczającą zdrowie formę protestu wybrało 28 lekarzy, w większości chirurgów, a w szpitalu miejskim przy ulicy doktora Tochtermanna głodówkę podjęło 10 lekarzy. Protesty pogłębiają kryzys finansowy w placówkach zdrowia. Zagraża im widmo bankructwa. Rozpoczęte wczoraj i kontynuowane dziś rozmowy z udziałem Ministra Zdrowia, szkoda, że bez udziału strajkujących lekarzy, muszą zakończyć się kompromisem. Innego wyjścia po prostu nie ma. Strona protestująca określiła swoje warunki „brzegowe”. Pielęgniarki żądają jednego tysiąca złotych podwyżki miesięcznie, ale nie natychmiast, tylko do końca tego roku. Lekarze natomiast niezmiennie uważają, że ich miesięczna płaca powinna wynosić od 5 do 7,5 tys. zł miesięcznie, ale w ciągu dwóch-trzech lat. Nie są to żądania łatwe do spełnienia, jest to jednak podstawa do prowadzenia rozmów i negocjacji. Jest to także naturalna okazja do zbliżenia stanowisk i dialogu, bez eskalacji napięcia i pomówień. Obie strony, zarówno rządowa, jak też i medyczna są tak samo odpowiedzialne za doprowadzenie do porozumienia i honorowego zakończenia tego dramatycznego i meczącego całe społeczeństwo sporu. J. Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Z wizytą u wojewody

Istotne kwestie dotyczące powiatu szydłowieckiego były omawiane podczas spotkania delegacji powiatu z Jackiem Sasinem - wojewodą mazowieckim w siedzibie wojewody w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Starosta Włodzimierz Górlicki przedstawił stanowisko powiatu dotyczące utrzymania Sądu Rejonowego oraz zrelacjonował czynione starania co do utworzenia Prokuratury Rejonowej w Szydłowcu. Wojewoda J. Sasin odniósł się do tych starań z pełną życzliwością, zapewniając o swoim wsparciu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Podobnie ze zrozumieniem przyjął opinię władz powiatu, dotyczącą planowanego przebiegu drogi ekspresowej S7. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Powiatu i uchwałą Rady Miejskiej dotyczącą omawianej kwestii, przychylnie odniósł się do koncepcji poprowadzenia drogi ekspresowej nowym śladem, uznając ten wariant za korzystniejszy dla rozwoju miasta i powiatu. Pan Jacek Sasin przyjął także zaproszenie władz samorządowych, ZS im. KOP i komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Ryszarda Pawlaka do udziału w uroczystościach oficjalnego nadania szkole imienia Korpusu Ochrony Pogranicza oraz poświęcenia sztandaru i odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Uroczystości zaplanowano na 7 września 2007. W czasie życzliwej serdecznej rozmowy, w której wzięli udział także przedstawiciele Rady Powiatu: przewodniczący Rady Marek Sokołowski i wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Monika Stanik omówiono także inne ważne kwestie. Wojewoda postanowił wspomóc organizację wrześniowej uroczystości, której celem jest także upamiętnienie żołnierzy WP i KOP. Sprawa ta była również omawiana w czasie pobytu delegacji z Szydłowca, w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Pożegnaliśmy Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej

Do chrześcijańskiego radykalizmu wezwał wiernych podczas uroczystej Mszy świętej w sanktuarium maryjnym Skarżysku-Kamiennej arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Odbyła się tam uroczystość pożegnania przez diecezję radomską kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Miejscowe sanktuarium otrzymało w darze od Benedykta XVI kielich, w którym odprawiał eucharystię.

Arcybiskup Głódź w homilii porównał radykalizm chrześcijański z postawą Jezusa, przepędzającego przekupniów ze światyni. - Dziś trzeba przepędzić te wszystkie przeszkody i pokusy, które zagrażają wierze Polaków, a jest to przede wszystkim źle pojmowana tolerancja. Złem jest postawa życia, nastawiona na emigrację, złem są otwarte w święta hipermarkety - mówił w homilii arcybiskup. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele diecezji radomskiej otrzymali akty zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie, natomiast biskupi kieleccy symbolicznie przejęli kopię cudownego obrazu.


Tagi:                                    

W szydłowieckim „Sienkiewiczu” wszyscy zdali maturę. Szydłowiec trzeci na Mazowszu

29 czerwca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazała wyniki egzaminu maturalnego do szkół. W Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu nie było smutnej twarzy, gdy dyrektor szkoły Karol Kopycki wręczał maturzystom zaświadczenia. Nauczyciele, choć przebywają już na urlopach, cieszyli się razem ze swoimi wychowankami. Tego w ostatnich latach nie było. Wszyscy zdali !? Na gorąco toczyło się szereg rozmów; były gratulacje, podziękowania i życzenia tak samo dobrych wyników w dalszym etapie kształcenia. Jest się z czego cieszyć mówi Marek Marcinkowski z-ca dyrektora LO w Szydłowcu. W 2005 roku na 152 uczniów przystępujących do nowej matury zdało tylko 116 uczniów tj. 76,3%. Był to wynik, który nas - nauczycieli zasmucił bardzo, stawiał naszą szkołę w rankingu szkół regionu radomskiego na szarym końcu. Po przeprowadzeniu szeregu analiz stwierdziliśmy, że solidną pracą potrafimy to zmienić. W 2006r. wynik już był lepszy, bo na 127 uczniów przystępujących do matury zdało ją 109 co stanowi 85,83%. Ostatni rok szkolny okazał się dużym sukcesem w naszej pracy. Deklaracje maturalne we wrześniu złożyło 112 uczniów, tylko jeden spośród nich nie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, ze względu na złe wyniki w nauce. Na 111 uczniów klas trzecich, którzy przystąpili do matury, 111 uczniów ją zdało. Wspomnieć należy również, że 18 osób, absolwentów LO z lat ubiegłych poprawiło swój wynik z matury. Liczymy na to, że wytrwała praca uczniów i nauczycieli pozwoli osiągać coraz to lepsze wyniki. Warto dodać że dobry wskażnik zdanych matur odnotowała także druga szydłowiecka szkoła ponadgimnazjalna ZS im. KOP, tam wskażnik zdanych matur w klasach licealnych wynosił 99% ( jedna osoba nie zgłosiła się na egzamin i jedna nie zdała egzaminu dojrzałości), w klasie technik elektronik 100%, zaś w pozostałych klasach technik technologii drewna i technik żywienia 50 %.

Procentowy wynik zdanej matury w powiecie szydłowieckim wyniósł 93,63% . Na Mazowszu, powiat szydłowiecki znalazł się na bardzo dobrym trzecim miejscu, po powiecie pruszkowskim 94,45% i warszawskim 93,69%. Gratulujemy! msk


Tagi:                                    

"Ksiądz musi zaprzestać.. ", wystawa w radomskiej Resursie

„..ksiądz musi zaprzestać” Od poniedziałku 25 czerwca w radomskiej Resursie Obywatelskiej czynna jest wystawa przedstawiająca życie i działalność Księdza Romana Kotlarza. Wystawę przygotowali pracownicy delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu. Tytuł wystawy jest bardzo wymowny „... ksiądz musi zaprzestać!” Ksiądz Roman Kotlarz na zawsze wpisał się w historię Ziemi Radomskiej i naszej Ojczyzny. Jako pierwszy, odważył się głośno upomnieć o krzywdzonych, bestialsko bitych na „ścieżkach zdrowia” robotników Radomia w czerwcu 1976 roku. Za swą odwagę przyszło mu drogo zapłacić, wielkimi cierpieniami i przedwczesną śmiercią. Ks. Roman Kotlarz jest męczennikiem radomskiego protestu, a za jego śmierć ponoszą odpowiedzialność funkcjonariusze komunistycznej władzy. Jestem przekonany, że wśród nich są nie tylko ci bezpośredni sprawcy cierpień i śmierci Księdza Romana, z radomskiej bezpieki i milicji, których „prezentuje” wystawa IPN. Z pewnością byli wśród nich także ich partyjni decydenci, członkowie totalitarnej partii - PZPR. Instytut Pamięci Narodowej, który jest jednocześnie Komisją Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z pewnością, i to wkrótce, przyczyni się do ustalenia i ukarania wszystkich zbrodniarzy, odpowiedzialnych za umęczenie i cierpienia ofiar radomskiego Protestu Robotniczego. Od śmierci Księdza Romana Kotlarza minęło już ponad trzydzieści lat. W Polsce żyją kolejne pokolenia, które nie pamiętają tamtych lat. Wystawa przybliża postać bohaterskiego Kapłana i uczy prawdziwej historii. Tę wystawę trzeba koniecznie zobaczyć i...przeżyć! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Rocznica Radomskiego Czerwca

Na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i 25 Czerwca w Radomiu przed kamieniem - pomnikiem radomskiego Czerwca odbyły się główne uroczystości rocznicowe protestów robotniczych z 1976 roku. W obchodach uczestniczyło kilkaset osób. Mszę św. odprawił ks. bp Zygmunt Zimowski, który podczas homilii powiedział, że wydarzenia sprzed 31 lat przyczyniły się do powstania Solidarności oraz do wolności w Polsce. Po mszy zebrani, w tym przedstawiciele samorządów z powiatu szydłowieckiego, złożyli pod pomnikiem kwiaty i wieńce. Przypomnijmy: bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana w Sejmie przez premiera Piotra Jaroszewicza, a w praktyce już wprowadzona drastyczna podwyżka cen na wiele artykułów żywnościowych. Aby zrekompensować skutki tej podwyżki władze zapowiedziały wypłacanie rekompensat, ale ich zasady uważano za skrajnie niesprawiedliwe, co pchnęło robotników do protestów. 25 czerwca fala strajków wybuchła na terenie całego kraju. W Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i manifestacji ulicznych, zakończonych starciami z milicją, a w przypadku Radomia, gdzie strajk zaczął się w Zakładach Metalowych im. gen. "Waltera", doszło do dramatycznych walk ulicznych. Wicepremier Przemysław Gosiewski złożył w Radomiu obietnicę nowelizacji ustawy, która umożliwi unieważnienie wyroków i wypłacanie odszkodowań robotnikom protestującym w czerwcu 1976 roku uważając, że parlament w ten sposób spłaci dług tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Warto dodać że w związku z rocznocowymi obchodami w Radomiu otwarto wystawę poświęconą ks. Romanowi Kotlarzowi, który za swą postawę i wsparcie dla protestujących zapłacił męczeńską śmiercią. Wystawa ma być prezentowana także w Szydłowcu. ProSta


Tagi:                                    

Nawiedzenie parafii Narodzenia NMP

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej przywędrował dziś do parafii Narodzenia NMP na Szydłówku. W uroczystościach uczestniczył biskup Stefan Siczek. Policjanci szydłowieccy przenieśli Obraz w uroczystej procesji do świątyni parafialnej. W tych dniach parafia na Szydłówku świętuje jubileusz 25 lecia, w związku z czym proboszcz ks. kanonik Krzysztof Śliwak powitał wędrujacą Madonnę Częstochowską pękiem 25 róź. W powitaniu Obrazu wzięły udział liczne rzesze wiernych. Nawiedzenie potrwa do jutra do godzin popołudniowych. msk


Tagi:                                    

Pielgrzymka rzemieślników na Jasną Górę

Cukiernicy, krawcy, fryzjerzy, stolarze, ślusarze, kominiarze, stolarze, ślusarze, kominiarze, elektronicy i mechatronicy - to tylko przykładowe zawody wykonywane przez pielgrzymów modlących się dziś na Jasnej Górze. W XXVI Pielgrzymce Rzemiosła wzięło udział ok. 3 tys osób. Organizatorem pielgrzymki była w tym roku Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Olsztyna. Mszę świętą na szczycie Jasnej Góry sprawował i kazanie wygłosił metropolita warmińsko-mazurski ks. arcybp. Wojciech Zięba. Podkreślił on znaczenie rzemiosła w kulturze i tradycji polskiej i rolę rzemieślników w odzyskaniu przez Polskę wolności w zrywie solidarnościowym. Mówiąc o współczesnej emigracji, zachęcił tych, którzy zdecydowali się szukać pracy za granicą, aby byli także świadkami wiary. Przestrzegał jednocześnie, aby dla pieniędzy nie wystawiać na ryzyko utraty więzi rodzinnych, dobrych obyczajów i tożsamości narodowej, wyrażonej w języku i kulturze polskiej. Na zakończenie pielgrzymki odczytany został akt oddania Rzemiosła Matce Bożej, następnie setki pocztów sztandarowych, starszyzna izbowa i cechowa, przeszli przed obrazem Jasnogórskiej Królowej Polski oddając pokłon Matce Bożej Opiekunce Rzemiosła Polskiego. W pielgrzymce uczestniczyli rzemieślnicy z całej Polski, także z Szydłowca.


Tagi:                                    

Uroczystości zakończenia roku szkolnego

W dniach 21 i 22 czerwca w placówkach oświatowych podległych gminie Szydłowiec odbywały się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2006/2007.W kościele św. Zygmunta 22 czerwca w godzinach porannych celebrowana była msza święta dziękczynna dla uczniów i nauczycieli w podziękowaniu Bogu za łaski otrzymane w roku szkolnym. W szkolnych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządu – Burmistrz Miasta Szydłowca Andrzej Jarzyński i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech z wiceprzewodniczącymi - Krystyną Bednarczyk i Józefem Jarosińskim. W uroczystościach uczestniczyła także Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej Maria Piotrowska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego Ewa Walczak i Sekretarz Gminy Bolesław Boruszewski. Przewodnicząca Komisji Edukacji Maria Piotrowska ufundowała i wręczyła wszystkim uczniom szydłowieckich szkół, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym, wspaniałe nagrody książkowe. Uczniowie jak co roku przygotowali programy artystyczne dla rodziców i gości, ale zakończenie roku było przede wszystkim okazją do podsumowania osiągniętych wyników nauczania, zwłaszcza dla tych uczniów, którzy pisali zewnętrzne sprawdziany i egzaminy. Najlepsze wyniki w sprawdzianie dla szkół podstawowych osiągnęli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu – przy średniej krajowej 26,57 i wojewódzkiej 27,43 osiągnęli oni przeciętny wynik 31,90 pkt. Czworo uczniów uzyskało 40 pkt., czyli maksymalną ilość, jaką można było otrzymać. Są to: Agnieszka Laskowska, Monika Śliwa, Sylwia Jakubczyk i Mateusz Majewski. W egzaminie gimnazjalnym najlepsi okazali się w tym roku uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, zwłaszcza w części humanistycznej. Przy średniej krajowej 31,48 i wojewódzkiej 32,85 pkt., uczniowie PG Nr 1 osiągnęli średnią 33,99 pkt. Najlepszy wynik w części humanistycznej osiągnęła Aleksandra Winiarska, uzyskując 49 pkt., a w części matematyczno–przyrodniczej Filip Walczak, uzyskując 47 pkt.

W Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu cześć humanistyczną napisała najlepiej Aleksandra Dentkowska (48 pkt.) Tyle samo punktów otrzymała Aleksandra Klocek za test matematyczno-przyrodniczy. Z obu części egzaminu najwyższą średnią otrzymali: Aleksandra Klocek (94 pkt.), Aleksandra Dentkowska (93 pkt.) i Piotr Jarosławski (90 pkt.). W uroczystościach zakończenia roku szkolnego uczestniczył także tradycyjnie przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, asp. Piotr Buczek, przypominając wszystkim o zasadach bezpiecznego spędzenia wakacji.


Tagi:                                    

Szydłowianka z zadowoleniem zakończyła sezon

18 czerwca b.r. na stadionie „Szydłowianki” odbyło się zakończenie sezonu piłkarskiego. Tegoroczny sezon piłkarski, Klub Sportowy – Szydłowianka Szydłowiec zakończył klasyfikując się na szóstym miejscu w IV Mazowieckiej Lidze Piłki Nożnej. Piłkarze jak i trener zadowoleni są z uzyskania 55 punktów. Burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodniczący Rady Miasta Marek Zdziech, wręczyli pierwszej drużynie dyplomy. Dzięki pomocy władz miasta, w ostatnim okresie przeprowadzono remont łazienek dla zawodników. Burmistrz Jarzyński obiecał także zakup pralki automatycznej, potrzebnej do prania strojów sportowych. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciel powiatu szydłowieckiego: Starosta Włodzimierz Górlicki oraz Przewodniczący Rady Marek Sokołowski, którzy gratulowali zarządowi, działaczom, zawodnikom i sympatykom dotychczasowego zaangażowania i aktywności w działalność na terenie miasta i powiatu oraz szerzenia zainteresowań piłką nożną wśród dzieci i młodzieży, prowadzącego do rozwoju kultury fizycznej i sportu w naszym regionie. Starostwo za dotychczasowe wyniki piłkarskie ufundowało dla drużyny „młodzików” (rocznik 1994), których opiekunek jest Artur Koniarczyk, nagrody w postaci 6 piłek, 2 pary rękawic bramkarskich oraz torby sportowej. Nagrodę za indywidualne osiągnięcia piłkarskie otrzymał Gerard Boruń. Warto wspomnieć, że w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz promocji, dotyczącej szkolenia dzieci, młodzieży oraz organizacji, rozgrywek w piłkę nożną, Starostwo Powiatowe przyznało dla MKS „Szydłowianka” kwotę 3000 zł oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartakus” przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II kwotę1000 zł. Kwotą 1000 zł dofinansowano także wydanie albumu Radomskiego Okręgowego Związeku Piłki Nożnej - z okazji 30 – lecia jego działalności. ProSta, msk


Tagi:                                    

Z wizytą w Zamościu

12 czerwca w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu odbyły się obchody Dnia Papieskiego - w VIII. rocznicę pobytu w tym mieście Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II. J.E. ks. bp dr Wacław Depo, Ordynariusz Zamojsko-Lubaczowski i Prezydent Miasta Zamościa Marcin Zamoyski zaprosili na uroczystości przedstawicieli Szydłowca - władze miejskie w osobach Burmistrza Miasta Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego, jego zastępcy Krzysztofa Ziółkowskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Zdziecha, a także Chór Miasta Szydłowca, który obok Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej, Wro­cławskiego Chóru Akademickiego i Chóru "La Musica Corale", wykonawców oratorium "Tu Es Petrus" pod batutą Piotra Rubika, był jedną z atrakcji obchodów. Obchody rozpoczęły się o godz. 16.30 koncertem Chóru Miasta Szydłowca. Chór pod batutą Danuty Klepaczewskiej wykonał "Laudate Dominum" Ch.Gounoda, psalmy Jana Kochanow­skiego z muzyką M. Gomółki "Nowy monarsze możnemu.", "Ciebie chwalić będę" i psalm 57, a także "Chwal Zbawiciela Syjonie" J.Ponikowskiego, "Regina Coeli" A. Lottiego i "Modlitwę kapłana" G. Verdiego. Delegacja Szydłowca została niezwykle cie­pło przyjęta zarówno przez J.E. ks. bp dr. Depo, jak władze miasta Zamościa.Po koncercie Burmistrz Miasta Szydłowca Andrzej Jarzyński serdecznie podziękował za za­proszenie na uroczystości. Złożył także Jego Eminencji ks. biskupowi dr Wacławowi Depo życzenia z okazji zbliżającej się 29.rocznicy przyjęcia przez niego święceń kapłańskich. "W imieniu własnym i mieszkańców Szydłowca, których reprezentuje pełniony przeze mnie urząd burmistrza - proszę Waszą Ekscelencję o przyjęcie serdecznych zapewnień o dalszym trwaniu w modlitwie za Waszą Ekscelencję i pełnioną funkcję pasterską. Łączymy się z Waszą Eks­celencją serdeczną myślą, modlitwą i szczerym pragnieniem, aby praca Waszej Ekscelencji w służbie Kościołowi i Polsce przynosiła nam wszystkim owoce dobra, prawdy i sprawiedliwości. Mieszkańcy Szydłowca zawsze będą wsłuchiwać się w słowa Waszej Eks­celencji i trwać w pamięci o jednym z największych synów Ziemi Szydłowieckiej" powie­dział między innymi burmistrz Andrzej Jarzyński. O godz. 17.00 rozpoczęła się msza święta, koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks Bpa dr Wacława Depo, z udziałem księży Zamościa i diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Podczas mszy świętej śpiewał także Chór Miasta Szydłowca, wykonując na wejście "Bogurodzicę" J. Słowackiego i ks. F. Walczyńskiego, podczas Ofiarowania "Ave Maria" A. Chlondowskiego, a w czasie Komunii św. "Ave Maria" Auera. Homilię wygłosił biskup ordynariusz zamojsko-lubaczowski ks. dr Wacław Depo. Na zakończenie mszy świętej śpiewał ponownie Chór Miasta Szydłowca, a delegacje dzieci i młodzieży złożyły kwiaty pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II. O godz. 19.00 na zamojskim, renesansowym Rynku Wielkim zaprezentowano film dokumentalny, ukazujący wizytę Papież Jana Pawła II w Zamościu sprzed ośmiu lat, następnie wystąpił znany aktor Jerzy Zelnik w spektaklu słowno-muzycznym "Dar i Tajemnica" na podstawie słów Jana Pawła II, a o godz. 20.00 Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Wrocławski Chór Akademicki i Chór "La Musica Corale" oraz soliści - Zofia Nowakowska, Georgina Tarasiuk, Anna Józefina Lubieniecka, Michał Gasz, Grzegorz Wilk i Jacek Janiszewski za­prezentowali oratorium Piotra Rubika "Tu es Petrus", pod batutą kompozytora. Patronat medialny nad obchodami sprawowały między innymi Telewizja Polska, Telewizja Regionalna Lublin, Tygodnik Katolicki "Niedziela" i Katolickie Radio Zamość. tekst: Urząd Miejski w Szydłowcu Promocja


Tagi:                                    

Czerwcowa obietnica

Nieoczekiwanie, 13 czerwca, w dzień świętego Antoniego, pojawiła się ważna i wielce obiecująca informacja o naszych zarobkach. Otóż Pani wicepremier i Minister Finansów zarazem, oświadczyła, że niebawem, być może nawet już w lipcu, wszyscy pracujący na umowę o pracę, otrzymają wyższe wynagrodzenia. Stanie się to możliwe, ale pod warunkiem, że Parlament uruchomi szybką ścieżkę legislacyjną i do końca czerwca ustawowo obniży odprowadzaną od naszych wynagrodzeń do ZUS-u składkę rentową. Różnica w zarobkach może być znaczna, nawet 9% netto! Pani Premier podkreśliła ponadto, że dotychczas, wysokie podatki, którymi jest obciążona legalna praca, zachęcają do pracy na czarno, bez umowy i bez ubezpieczenia i obciążeń. Trudno się z tym poglądem nie zgodzić. Ale z drugiej strony wiemy, że proponowane obecnie rozwiązanie nie jest nowe. Było obiecane przez rządzących wielokrotnie i to od kilku kadencji. Rychło jednak okazywało się, że były to puste obietnice, taka „zwyczajna” kiełbasa wyborcza. Czy teraz będzie inaczej i za naszą pracę zarobimy więcej, okaże się wkrótce? Pieniądze z pewnością bardzo się każdemu z nas i każdej rodzinie przydadzą. W ostatnim czasie gwałtownie przecież wzrasta cena benzyny. W niektórych regionach Polski, na przykład w Zakopanem za litr benzyny 95-oktanowej trzeba zapłacić już nawet 4,74 zł! Święty Antoni Padewski znany jest z tego, że za życia troszczył się o ludzi, zawsze był blisko człowieka, niósł pomoc i pociechę potrzebującym. Zna też z pewnością nasze potrzeby i być może sprawi, oczywiście, jeżeli Go o to poprosimy, że tym razem rządzący dotrzymają słowa! A jeżeliby je „zgubili”, to już sprawa nie dla Świętego, lecz dla nas - wyborców. J. RejczaK


Tagi:                                    

Szansa na ugodę?

Trwa oktawa Bożego Ciała. Przeżywamy, raczej z trudem, upalną, duszną i burzliwą pogodę. Temperaturę, szczególnie u ludzi starszych i chorujących, dodatkowo podgrzewa trwający kilka tygodni protest lekarzy. W zasadzie nic nie zmienia się w sposobie organizacji i zarządzania polskim system służby zdrowia. Mamy, więc prawo obawiać się, czy zdąży do nas przyjechać karetka pogotowia i czy szpital przyjmie nas na leczenie. W niektórych szpitalach lekarze masowo złożyli już wypowiedzenia z pracy. Jeżeli atmosfera, często pełna pomówień, wokół lekarzy oraz warunków ich pracy i płacy się nie uspokoi, to za kilka miesięcy, trzeba będzie likwidować nie tylko pojedyncze oddziały, ale nawet całe szpitale. Taka groźba zaistniała, na przykład już w Słupsku! Niebezpiecznie narastają też zadłużenia placówek zdrowia, także w Radomiu! Jestem przekonany, że ten czarny scenariusz pustych szpitali - bez lekarzy, personelu i pieniędzy, nie będzie dalej realizowany. Pewną szansą na społeczną ugodę i kompromis jest to, że dotychczas protestami nie są objęte oddziały onkologiczne, dziecięce i położnicze. Nie ma też sygnałów o protestach w oddziałach ratunkowych i intensywnej opieki medycznej. Pan Minister Sprawiedliwości, również zdobył się na odwagę i przyznał, że „gdyby kalkulował”, to pewnie niektórych wypowiedzi odnośnie lekarzy, w związku z aferą w klinice MSWiA w Warszawie, obecnie by nie powtórzył. Konflikty należy zawsze łagodzić, aby nie dopuścić do wojny. Nie czas teraz na szukanie odpowiedzialnych za zaistniałą, zresztą kilka lat temu, sytuację w służbie zdrowia. Najwyższy czas na naprawę systemu i przywrócenie ludziom poczucia bezpieczeństwa! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Złoty Jubileusz Ogniska Muzycznego

1w sobotę 16 czerwca – na szydłowieckim Zamku, odbędzie się koncert galowy z okazji jubileuszu 50- lecia Społecznego Ogniska Artystycznego w Szydłowcu. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Adam Struzik i Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Podczas gali wystąpią absolwenci i uczniowie ogniska, Kameralny Zespół instrumentalny „Pol Orffa” i grupa choreograficzna Szydłowieckiego Centrum Kultury. Koncert realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego i Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Społeczne Ognisko Muzyczne w Szydłowcu, powstało w 1957 roku z incjatywy szydłowieckiego działacza kultury Jana Ziółkowskiego, prezesa Instytutu Muzycznego z Radomia Marcelego Karczemnego oraz Tadeusza Gogacza- absolwenta Szkoły Muzycznej w Radomiu. Lokum i instrumenty otrzymało dzięki życzliwości dyrektorów: Kazimierza Kochanka i Stanisława Dadeja. W pierwszych latacj działania naukę w sekcjach: skrzypiec, akordeonu i fortepianu pobierało 37 uczniów. Pod koniec pierwszego roku działania Ogniska powstał zespół kameralny, który od 1970 roku nosi nazwę Pol-Orffa. Obecnie nauke gry na instrumentach muzycznych pobiera w Ognisku 40 uczniów.


; Autor:
Tagi:                                    

Proboszcz ksiądz Adam Radzimirski wyróżniony złotą odznaką SFG

Szydłowieckie Forum Gospodarcze wyróżniło ksiedza kanonika Adama Radzimirskiego honorowym członkowstwem i "Złotą Odznaką Stowarzyszenia". Wreczenie odznaki odbyło się 9 czerwca w czasie okolicznościowego obiadu w restauracji Primagor w Szydłowcu. Prezes SFG Adam Kowalski przypomniał bogaty dorobek duszpasterskiej działalności Księdza Proboszcza, w szczególności jego ofiarne zaangażowanie w renowację zabytkowej szydłowieckiej. Gospodarność i zaradność w zarządzaniu potrzebami parafii św. Zygmunta, życzliwość, otwarość na potrzeby wiernych, skromność i pracowitość. Dziękując za wyróżnienie ks. A Radzimirski powiedział: "Od zewnętrznego budowania, od budowli z kamieni jeszcze ważniejsze jest budowanie wspólnoty wiary. Wspólne nasze dobre czyny pomagają i tutaj na ziemi, kiedyś bedą dla nas powodem radości niebieskiej" Słowa gratulacji dla uhonorowanego wyróżnieniem kapłana, złożyli obecni na spotkaniu przedstawiciele władz samorządowych: w imieniu burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego sekretarz UM Bolesław Boruszewski, starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, oraz przewodniczacy Rady Powiatu Marek Sokołowski. Na zakończenie wykonano wspólną "rodzinną" fotografię uczestników okolicznościowego przyjęcia. St. S.


; Autor:
Tagi:                                    

16 - 17 czerwca – I Pielgrzymka Samorządowców do Św. Kingi

Przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy Szydłowiec zapowiedzieli swój udział w I Pielgrzymce Gmin, Powiatów i Województw. Nowy Sącz, 16 czerwca 2007 Stary Sącz, 17 czerwca 2007 Pielgrzymka odbywa się w 8 rocznicę kanonizacji patronki samorządowców św. Kingi. 16 stycznia br, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów uznała Świętą Kingę jako Patronki Samorządowców w Polsce. Decyzja ta stanowi odpowiedź na wspólny apel samorządowców, wystosowany pierwotnie wiosną 1999 roku, krótko przed kanonizacją. Największa uroczystość poświęcona naszej Patronce, organizowana corocznie z inicjatywy Biskupa Tarnowskiego, jest - począwszy od roku 2000 - powiązana z rocznicą pamiętnej kanonizacji Św. Kingi, uroczyście dokonanej przez Jana Pawła II na sądeckich błoniach 16 czerwca 1999 r., z licznym udziałem samorządowych. Tradycyjny odpust, organizowany od lat w lipcu (w kalendarzowym sąsiedztwie liturgicznego wspomnienia Św. Kingi), ma raczej regionalny charakter. Organizatorzy zapraszają wszystkich samorządowców, w miarę możliwości ze sztandarami miast, gmin, powiatów i województw, aby w niedzielę, 17 czerwca, uroczyście powitać swoją Patronkę podczas Mszy św., której głównym celebransem będzie Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski (przed ośmiu laty odczytał On homilię Jana Pawła II podczas Mszy św. kanonizacyjnej). Po Mszy św.przwidziany jest wspólny posiłek, który z Kardynałem, Biskupem Ordynariuszem, duchowieństwem, a także z Marianem Cyconiem, burmistrzem Starego Sącza, który w tym roku obchodzi 750-lecie lokacji Sącza, dokonanej staraniem Św. Kingi. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Chór Miasta Szydłowca zaśpiewa w Zamościu

Delegacja szydłowieckich miejskich władz samorzadowych 12 czerwca wybiera się wraz z Chórem Mista Szydłowca do Zamościa. W tym dniu obchodzony będzie w tym mieście Dzień Papieski. W katedrze zamojskiej wystąpi z koncertem Chór Miasta Szydłowca. Po mszy świętej, odbędzie się spotkanie z J.E. ks. biskupem Wacławem Depo z okazji 29- lecia święceń kapłańskich. Dzień Papieski zakończy koncert Piotra Rubika "Tu es Petrus" w hołdzie Janowi Pawłowi II UM-Pro


; Autor:
Tagi:                                    

Boże Ciało

Na ulice naszych miast i wsi, jak Polska długa i szeroka wyszły dziś procesje eucharystyczne. Rokrocznie, począwszy od czternastego wieku, w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa publicznie manifestujemy swą wiarę. To wyjątkowe święto, z niepowtarzalnym klimatem i nastrojem. Zachowujemy się dostojnie i z godnością. Zwracamy uwagę, aby odświętnie się ubrać. Sprzątamy nasze domowe obejścia, ozdabiamy bramy i okna. Przeżywamy wielką radość bycia wspólnotą ludzi wierzących. W Polsce, jak sięgamy pamięcią, Boże Ciało od zawsze jest dniem ustawowo wolnym od pracy. To takie oczywiste, że w dni świąteczne powstrzymujemy się od prac i zajęć, które możemy wykonać w dni powszednie. Nie wszyscy jednak chcą uszanować świąteczny charakter tych dni, i tłumaczą, że niedziela i święta są „najlepsze” na zrobienie zakupów. Od kilku lat żądni zysku właściciele wielkich sieci handlowych nie tylko otwierają swoje sklepy, ale dodatkowo właśnie w święta organizują kuszące klientów promocje, a tysiące pracowników przymuszają do pracy. Dotychczasowe próby ustawowego ograniczenia świątecznego handlu nie powiodły się. Pracownicy handlu, członkowie Solidarności, postanowili, więc wziąć sprawę w swoje ręce. Wszystkich tych, którzy w Boże Ciało zaplanowali zakupy spotkała niemiła niespodzianka. Handlowcy z supermarketów, jako wyraz protestu przeciwko zmuszaniu ich do pracy w święta przeprowadzili, zapowiadany od wielu tygodni, „strajk włoski”. Polega on na celowym wydłużania czasu obsługi klientów, np. poprzez drobiazgowe wyjaśnianie im przy kasach, co konkretnie kupują. W takiej sytuacji tworzą się ogromne kolejki, których nikt nie lubi! W ten sposób pracownicy handlu walczą o swoje prawo do świątecznego wypoczynku i o to, aby ekonomia ludzka nie zastępowała ekonomii Bożej i Bożych przykazań! Jest to nasz wspólny interes! Jan Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Wieczorna modlitwa do Ducha Świetego

Biskup Zygmunt Zimowski w czasie wieczornej mszy świętej Uroczystości Bożego Ciała, udzielił w szydłowieckiej farze św. Zygmunta sakramentu Bierzmowania młodzieży z Szydłowca i Sadku. uczęszczającej do Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. W radosnej, modlitewnej atmosferze młodzi chrześcijanie przyjęli dary Ducha Świętego dla umocnienia w wierze. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Szydłowcu

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tradycyjnie gromadzi w Szydłowcu, wielotysięczną rzeszę wiernych na procesji eucharystycznej. W czasie mszy świętej poprzedzającej procesję ksiądz kanonik Adam Radzimirski przypomniał zgromadzonym o znaczeniu wiary, dzięki której możemy być uczestnikami Tajemnicy Eucharystii. Sakrament ten mówił kaznodzieja „zadziwia i zachwyca ludzi pokornych” Eucharystia to nie jest „coś” jak myśli wielu, ale „Ktoś”. To Chrystus obecny w swoim Kościele pod postacią chleba i wina. Wezwani jesteśmy poprzez ten Sakrament Miłości – do radości dzielenia, do służby bliźnim, do ofiarności. Dobroć Boga zachwyca, mamy się starać wzywał ksiądz Dziekan, do wzajemnej troski o siebie. W Polsce jest dużo do zrobienia, potrzeba dobrze płatnej pracy, mieszkań dla ludzi młodych, aby nie musieli pracować na pierwsze mieszkanie do emerytury. Potrzeba jedności, trzeba się modlić o jedność dla rodzin, rozdzielonych poprzez emigrację zarobkową, trzeba się modlić abyśmy tutaj w Szydłowcu mogli żyć godnie. Na zakończenie mszy świętej z parafialnej świątyni wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Najświętszy Sakrament niesiony przez kapłana w asyście liturgicznej, poprzedzały dzieci sypiące kwiaty, dzieci pierwszokomunijne, chorągwie i poczty sztandarowe, ministranci, krzyż procesyjny. Za Chrystusem Eucharystycznym szły tysiące wiernych. Przy pierwszym ołtarzu usytuowanym na Placu Marii Konopnickiej ( dawnym Rynku Skałecznym), wykonanym przez młodzież, zapisano słowa: „Tak niech świeci wasze światło, aby widzieli wasze dobre czyny”. W nawiązaniu do odczytanej Ewangelii i tytułu tego ołtarza, ksiądz Wincenty Chodowicz mówił: dziś Chrystus wzywa nas chrześcijan, abyśmy jeszcze gorliwiej karmili się Eucharystią, byśmy byli jasnym i czytelnym znakiem Bożej Miłości. Drugi ołtarz usytuowany został przy ulicy Zamkowej, na frontonie budynku firmy „Impromex”. Na ołtarzu przygotowanym przez Akcję Katolicką, zapisano słowa „Uwierz w Jezusa i za Nim idź”. W krótkiej homilii ks. Dariusz Maciejczyk wołał: „Niemożliwe było aby Jezus po swoim Wniebowstąpieniu pozostawił nas samym sobie. Nas ludzi poddanych przemijaniu, doświadczających różnych cierpień egzystencji. Chrystus odchodząc z tego świata ustanowił ofiarę mszy świętej, ustanowił sakrament Eucharystii. W słowach zaś Jego testamentu: To >>czyńcie na moją pamiątkę<< zawarte jest także wezwanie do czynienia miłości, do zauważenia drugiego człowieka i jego potrzeb, do nie przechodzenia obojętnie obok własnego sumienia, które mówi nam co jest dobre a co złe.”

Trzeci ołtarz przygotowany przez rodziny usytuowany został na Rondzie Solidarności, na parkingu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj umieszczono napis odnoszący się do fundamentu jedności małżeńskiej: „Miłość, wierność uczciwość”. W krótkim słowie ksiądz Dariusz Szambor , przypomniał że bez odniesienia do Eucharystii trudno jest wytrwać małżonkom, tym co ślubują w sakramencie małżeństwa. Stąd rozbite rodziny i nieszczęścia. Większość małżeństw to dobre małżeństwa. Z Chrystusem można budować małżeńską jedność i szczęście”. Ostatni czwarty ołtarz został umieszczony na Rynku Wielkim, przy skwerze Kościuszki. Tutaj umieszczono napis: „Matko prowadź nas”. W słowach skierowanych do wiernych po odczytaniu czwartej Ewangelii, ksiądz Adam Radzimirski mówił: Kilka dni temu w tym miejscu zgromadziła nas w strugach ulewnego deszczu Matka Boża, dziś gromadzi tutaj w upalny słońcu nas tal licznie Jej Syn Jezus Chrystus. Maryja bowiem zawsze prowadzi do Jesusa”. Ksiądz Dziekan podziękował wszystkim przybyłym wiernym, a szczególnie tym którzy przez trud swej pracy przyczynili się do godnego uczczenia Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w procesji Eucharystycznej. Szczególnie powiedział ksiądz A. Radzimirski wzruszył mnie widok dziewczynek sypiących kwiaty, których im nie zabrakło aż do końca długiej drogi procesyjne. Podziękowania skierował także do Miejskiej Orkiestry Dętej, Chóru Parafialnego i, służb porządkowych, włodarzy miasta. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Maryjo, bądż Matką naszych rodzin

Królowo Polski i Królowo Rodzin, od ponad sześciu wieków obecna w życiu polskiego narodu w swej Jasnogórskiej Ikonie. Dziś witamy Ciebie jak przed laty nasi ojcowie w naszej bogatej wiekami i doświadczeniem wiary szydłowieckiej parafii św. Zygmunta. W rodzinach naszych pielęgnowane są prawdy wiary i chrześcijańskie obyczaje, niestety doświadczamy także trudności wynikających często z naszych zaniedbań i grzechów. Mnożą się przypadki ataków na instytucję małżeństwa i rodziny, poprzez promocję zachować i postaw sprzecznych z jej dobrem i tradycją duchową Polski i Polaków Dlatego z nadzieją witamy Ciebie Matko, która znasz każdego z nas, która znasz swoje dzieci i chcesz przychodzić im z pomocą i wołamy do Ciebie „Maryjo, bądź Matką naszych rodzin”. Jasnogórska Pani, Ty jesteś niewiastą napełnioną całą obfitością ewangelicznych błogosławieństw, pełną łaski. Ty Maryjo odpowiedziałaś z wiarą na zaproszenie Boga do przyjęcia Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystusa i towarzyszyłaś Mu na drogach życia jako Matka "Od zwiastowania i poczęcia, od chwili narodzenia w stajni betlejemskiej, szłaś krok w krok z Jezusem w swojej macierzyńskiej pielgrzymce wiary" Twoje życie o Matko było nacechowane heroicznym posłuszeństwem, doskonałą miłością, pełnią zawierzenia. Dlatego dziś prosimy Cię Matko, ucz nas szkoły Jezusa, ucz nas życia Nazaretu, ucz posłuszeństwa Bogu, Ewangelii i Kościołowi, którego z woli Jezusa jesteś Matką. Uproś naszym rodzinom o Maryjo przez ten dar Twojego nawiedzenia łaskę wierności, miłości, dar życia prostego i pod Twoją opieką. Uproś Matko rodzinom naszej parafii mądrość, uproś dostatek dóbr doczesnych i obfitość dóbr duchowych. Bądź z nami Matko, spójrz na Twe dzieci, które garną się do Ciebie, do Ciebie się uciekają, od Ciebie wyglądają pomocy. Ciebie o ratunek proszą. Maryjo, bądź Matką naszych rodzin”. (msk)

Program Uroczystości Nawiedzenia Sobota – 2 VI -16.30 modlitewne oczekiwanie na Obraz przy pl. Św. Ducha -17.00 przejęcie Obrazu Matki Bożej i procesyjne przejście do kościoła -17.30 powitanie Obrazu i Msza św. celebrowana przez ks. bp. Wacława Depo, zakończona bł. matek oczekujących potomstwa. -21.00 apel prowadzony przez OO Paulinów -21.30 adoracja Obrazu MB przez młodzież. -22.30 procesja na cmentarz grzebalny i modlitwy za zmarłych parafian -4.00 Pasterka Maryjna na int. uproszenia nowych powołań, celebrowana przez księży rodaków.


Tagi:                                    

Szkolne świętowanie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

W dniu 26maja 2007r po południu w ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu było gwarnie i wesoło. Szkoła już po raz siódmy obchodziła swoje Święto. Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły przygotowali dla mieszkańców miasta mnóstwo atrakcji. Dzień ten był okazją do zaprezentowania całorocznej pracy szkoły i pokazania, że jest ona miejscem barwnym i ciekawym. Nie zapomniano także o Mamach, które w dniu swojego święta otrzymały najpiękniejsze życzenia i podziękowania. Na scenie uczniowie – ci młodsi i ci starsi, śpiewali, tańczyli, recytowali wiersze, przedstawiali scenki teatralne. Ważnym punktem uroczystości było posadzenie „Wadowickiego Dębu Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II” przekazanego przez Ewę Filipiak – Burmistrza Wadowic podczas spotkania Rodzin Szkół Noszących Imię Jana Pawła II, w dniu 18 maja 2007r. w Wadowicach. Uroczystego nasadzenia dokonali najmłodsi uczniowie szkoły z pomocą Burmistrza Miasta Szydłowca -Andrzeja Jarzyńskiego i Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowcu - Krystyny Bednarczyk oraz dyrektora szkoły Ewy Świercz. Uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w przygotowanych na tę okazję konkurencjach sportowych. W rzucie młotem kobiet najlepsza była Ewa Koneczna. Mężczyźni rzucali drągiem – tu najlepszy okazał się Paweł Sasal. Z przeciąganiem samochodu najlepiej poradził sobie nasz były uczeń Piotr Łoboda. W turnieju w piłkę siatkową niezwyciężeni byli reprezentanci nauczycieli, którzy pokonali reprezentację i rodziców i uczniów. Wesoło prezentowały się wystawy prac uczniowskich. W kramikach przygotowanych specjalnie na tę okazję można było kupić: prace wykonane przez dzieci, książki, zioła i kwiaty, losy. Można było również dokonać wirtualnych zakupów biżuterii na stoisku szkolnego miniprzedsiębiorstwa „Wisiorex”. W mini kawiarenkach i barach można było zjeść ciasto, frytki, chleb ze smalcem, kiełbaskę i kaszankę z grilla.... Wspaniałą zabawę przerwała ogromna ulewa. Brak prądu uniemożliwił kontynuowanie występów na auli szkolnej, stał się jednak dodatkową atrakcją zakupów, gdyż w nastrojowym świetle lamp awaryjnych nabrały innego uroku. Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach festynu, zaszczycili nas swoją obecnością i bawili się razem z nami, składamy serdeczne podziękowania. ZS im JP II


Tagi:                                    

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Jednym z wielkich i nadal nierozwiązanych problemów jest umieszczanie i pobyt dzieci w publicznych domach dziecka. Dzieci pozbawione opieki rodziców, osierocone, opuszczone, nie mają szansy zaznać tego co jest przyrodzonym, naturalnym prawem każdego dziecka – wychowywania się w rodzinie, posiadania 'Mamy i Taty'. Potrzeby są ogromne, w publicznych placówkach przebywa obecnie - bądź oczekuje na przyjęcie - kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Jedyną szansą na to by te skrzywdzone dzieci mogły zaznać ciepła życia w rodzinie jest rozwój działalności wszelkich form rodzicielstwa zastępczego. Rodzicielstwo zastępcze to najpiękniejsza misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. I na szczęście przybywa ludzi, którzy chcą podjąć tak szlachetną misję. Rodzinne Domy Dziecka, Rodziny Zastępcze, Rodzinne Pogotowia Opiekuńcze otaczają opieką coraz większą liczbę dzieci. Mimo to proces ten przebiega wciąż za wolno i napotyka jeszcze wiele przeszkód. Dlatego w interesie dzieci, w interesie zdrowego społeczeństwa, należy wspierać rozwój wszelkich form rodzicielstwa zastępczego. W związku z tym 24 maja 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Również w Powiecie Szydłowieckim są rodziny, które podjęły się takiego trudu i poświęcenia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe w Szydłowcu przygotowali uroczystość dla rodzin zastępczych z powiatu, na której wręczono pamiątkowe dyplomy oraz upominki. ZDJĘCIA DZR Bożenna Kosieniewicz - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz ks. Dariusz Szambor z Parafii p.w. Św. Zygmunta w Szydłowcu wygłosili prelekcje na tematy: Problemy związane z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, Rodzina zastępcza formą powołania do czynienia dobra. Starosta Włodzimierz Górlicki oraz kierownik PCPR Maria Michalska wyrazili dowód szacunku dla ich pracy i dla ofiarowania się drugiemu człowiekowi. Całość uroczystości uświetnił występ Dariusza Bernatka z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z Szydłowca. ProSta


Tagi:                                    

Dyrektor na pięć .. kolejnych lat

W środę 30 maja b.r. starosta Włodzimierz Górlicki wręczył Karolowi Kopyckiemu decyzję o przedłużeniu powierzenia stanowiska dyrektora ZSO im. H. Sienkiewicza na okres pięciu lat tj. od dnia 1 września b.r. do 31 sierpnia 2012 roku.

Wcześniej Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opiniami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców wystosował wniosek do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, w której prosił o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie przedłużenia pełnienia funkcji dyrektorskiej bez ogłaszania konkursu. Uzasadnieniem był fakt zaangażowania dyrektora K. Kopyckiego w działalność szkoły i jego aktywny udział w przygotowaniu strategii rozwoju oświaty w powiecie szydłowieckim. Kuratorium Oświaty zaopiniowało pozytywnie wniosek powiatu i zaakceptowało pełnienie funkcji dyrektorskiej na okres pięcioletni. W wyniku tego Zarząd Powiatu mógł podjąć decyzję o przedłużeniu K. Kopyckiemu pełnienia funkcji dyrektora w ZSO im H. Sienkiewicza na kolejne pięć lat. ProSta


Tagi:                                    

Sportowe sukcesy uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

W dniu 26 maja na stadionie KCKRiS w Kozienicach odbyły się zawody młodzików w lekkiej atletyce „Olimpijskie Nadzieje Mazowsza”. Udział wzięło 15 UKS z całego województwa mazowieckiego. Między innymi udział wziął nasz Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” w Szydłowcu działający przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II. Nasz klub reprezentowali uczniowie gimnazjum rocznik 1993 i 1992 – 9 dziewcząt, 6 chłopców. Znakomity wynik uzyskał Patryk Szyszka – zdobywając złoty medal w rzucie oszczepem z wynikiem 38,48 (rekord życiowy 39,60), Karol Niziołek - 5 miejsce również w rzucie oszczepem. Grzegorz Różycki srebrny medal zdobył w biegu na dyst. 600 m z czasem 1:37,05 (rekord życiowy), Radek Sasala zajął 4 miejsce na tym samym dystansie z wynikiem 1:45,30. Ewelina Stopy w skoku w dal zajęła 4 miejsce z wynikiem 4,53 cm, Wierzbicka Dominika 4 miejsce w rzucie oszczepem, 5 miejsce Jedlińska Ilona, 6 miejsce Martyna Kaluga obie w tej samej konkurencji. Nieźle zaprezentowały się też: Katarzyna Gaławanow w biegu na dyst 100m miejsce 8, Kamil Dwojak na tym samym dyst był 12, Parszewska Karolina w pchnięciu kulą, Marta Gawin, Ola Pałka i Damian Adamiec w biegu na 300m. Opiekunami reprezentacji UKS „Spartakus” Szydłowiec byli: Marzena Czarnecka, Grzegorz Nowak. Wcześniej (18 maja) także w Kozienicach odbyły się zawody w Lekkej Atletyce w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej rocznika 1993 i 1992. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu reprezentowali dziewczęta i chłopcy z klas 1 i 2 gimnazjum. Sukcesy odnieśli: Ewelina Stopa w skoku w dal II miejsce ( srebrny medal), Patryka Szyszki srebrny medal w rzucie oszczepem, Grzegorza Różyckiego który uplasował się na II miejscu z dobywając tym samym srebrny medal w biegu na dyst. 600m.

Podobne zawody odbyły się również w Kozienicach 21 maja dla rocznika 1991. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu wypadło bardzo dobrze zajmując III miejsce- puchar w kategorii chłopców, niewiele zabrakło bo tylko 2 pkt żeby być I w tej klasyfikacji. Udział wzieło9 chłopców i jedna dziewczyna. Królowaliśmy w skoku w dal zajmując I i II miejsce dzięki Krzysztofowi Skuzie który uzyskał wynik 5,95 drugi wynik Artura Stopy 5,86 obaj będą reprezentować naszą szkołę w Płocku 6 czerwca tego roku w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Krzysztof Wójcik zdobył brązowy medal w biegu na dyst. 600 m i również będzie nasz reprezentował w Płocku. Niewiele zabrakło Piotrowi Tarce (bieg na dyst 100m.) i Oldze Niewadzisz (bieg na dyst.400m)którzy zajęli 4 miejsce. Piotr Niewadzisz po pierwszej serii w rzucie oszczepem zajmował 1 miejsce ale ostatecznie uplasował się na II miejscu zdobywając srebrny medal z wynikiem 43,20 cm.


Tagi:                                    

Diecezja radomska ma 16 nowych księży

Diecezja radomska ma nowych kapłanów. W sobotę, 26 maja br. 16 diakonów szóśtego roku Wyższego Seminarium Duchownego przyjęło święcenia prezbiteratu. Święcenia są zwieńczeniem okresu formacji w seminarium i studiów teologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nowi prezbiterzy mogą już odprawiać Eucharystię i udzielać prawie wszystkich sakramentów. Tuż po uzyskaniu święceń, koncelebrowali Mszę św. pod przewodnictwem ks. bp. Zygmunta Zimowskiego. Na uroczystości w katedrze Opieki NMP obecni byli także m.in: biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo, biskupi pomocniczy naszej diecezji, bp Edward Materski, proboszczowie i wikariusze parafii, w których zrodziły się nowe powołania no i oczywiście bardzo licznie zgromadzone rodziny i przyjaciele nowych kapłanów. Bp Zimowski w homilii wskazał zgromadzonym na: miłość, wierność i pokorę, które powinni rozwijać i pielęgnować neoprezebiterzy, aby w pełni być kapłanami na miarę Serca Bożego. Ks. biskup zwrócił także uwagę na szczególny czas wigilii Zesłania Ducha Świętego, w którym udzielał święceń kapłańskich: - Otrzymujecie Ducha Prawdy, której świat tak bardzo pragnie.(...) potrzeba dziś ludzi prawdy, ludzi napełnionych prawdą, a nie półprawdami, świat potrzebuje Was, napełnionych Duchem Świętym, który jest Duchem Prawdy. Dzisiaj neoprezbiterzy celebrują samodzielnie swoje Msze święte prymicyjne w rodzinnych parafiach. A już w czerwcu otrzymają od biskupa skierowania do swoich pierwszych placówek duszpasterskich.

W Szydłowieckiej farze św. Zygmunta 27 maja swoją mszę świętą prymicyjna w asyście księdza kanonika Adama Radzimirskiego i ks. proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ks. Stanisława Wlazło celebrował ks. Piotr Klepaczewski. Na zakończenie Ofiary Eucharystycznej Prymicjant uroczyście pobłogosławił swoich rodziców, brata, kapłanów, kleryków, osoby zakonne, rodzinę i wszystkich zebranych w świątyni parafialnej.


Tagi:                                    

Strajkowa „gorączka”

W ponad stu, może nawet już w dwustu szpitalach, trwa strajk lekarzy. Lekarze domagają się znacznej podwyżki swoich zarobków. Strajk w szpitalach przybrał formę „ostrego dyżuru”. Szpitale są wprawdzie otwarte, pracują i nadal leczą się w nich pacjenci, ale aby zostać przyjętym na oddział trzeba znajdować się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Lżej chorzy muszą po prostu zaczekać, ewentualnie leczyć się samemu lub prywatnie. Niczym nie jest więc uprawnione stwierdzenie organizatorów strajku, że ten protest „nie jest przeciw pacjentom”. A niby przeciw komu? Zdrowi przecież lekarza nie potrzebują! I jeszcze jedna sprawa. Być może presja strajkujących sprawia, że niektórzy lekarze, jak donoszą media, w szpitalach dotychczas nieobjętych protestem, planują na znak „solidarności” przeprowadzić akcję, polegającą na wzięciu „urlopu na żądanie”. Chciałbym, aby ta informacja była dziennikarską plotką, bo wprost trudno uwierzyć, że taki pomysł mógł się zrodzić w szanowanym na ogół środowisku polskich medyków. Na koniec maja zapowiadają też strajk nauczyciele. Będzie to dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Myślę, że młodzież i dzieci będą w tym czasie mogły pozostać w swoich szkołach. Jeżeli jednak nauczycielskie postulaty, głównie płacowe, nie zostaną zrealizowane, to w nieodległej przyszłości być może i nauczyciele będą występować, oczywiście w trakcie roku szkolnego o urlopy na żądanie czy na poratowanie zdrowia. Choć poruszamy się na płaszczyźnie legalizmu, dotykamy jednak absurdu. Nie zapominajmy, że każdy protest, nawet słuszny, ma jednak swoją granicę ... zdrowego rozsądku, której nigdy i nikomu nie wypada przekraczać! Szczególnie nie wolno tego robić ludziom społecznej służby i publicznego zaufania. Jan Rejczak


Tagi:                                    

Posłowie uczczcili pamięć Arcybiskupa Majdańskiego

Specjalną uchwałą przyjętą przez aklamację posłowie uczcili dziś pamięć abp. Kazimierza Majdańskiego. Tekst uchwały w tej sprawie odczytał wicemarszałek Sejmu Bronisław Komorowski. "Wybitny Polak, wieloletni więzień niemieckich obozów, gorliwy kapłan, promotor zagadnień dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego, wieloletni orędownik polskości na Ziemiach Zachodnich i aktywny uczestnik procesu pojednania polsko-niemieckiego. Sejm RP uznając zasługi abp. Kazimierza Majdańskiego stwierdza, że dobrze zasłużył się Ojczyźnie" - czytamy w uchwale. Uchwałę przyjęto 23 maja podczas 42. posiedzenia Sejmu RP.

Abp Kazimierz Majdański zmarł 29 kwietnia. Metropolita szczecińsko-kamieński, założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną miał 91 lat. W latach 1979-1992 pełnił urząd metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Ksiądz i wybitny duszpasterz, biskup i wykładowca, inicjator listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, współpracownik Jana Pawła II, pod koniec długiego i dramatycznego życia powtarzał, że najważniejszym dziełem, jakiego dokonał było założenie Instytutu Studiów nad Rodziną.


Tagi:                                    

Płonie las pod Szydłowcem

O godzinie 13.25 wybuchł pożar w pobliżu Sadku w gminie Szydłowiec. Płonie młody las. Wiele wskazuje na to, że było to podpalenie. Ktoś prawdopodobnie podłożył ogień w czterech miejscach.

Pożar gasi aż dziesięć jednostek straży pożarnej: jedna z Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu i dziewięć samochodów z Ochotniczych Straży Pożarnych z okolic Szydłowca. Ogień zajął mniej więcej 2,5 hektara terenu. Do gaszenia pożaru zaangażowano także dwa samoloty, które mają za sobą już sześć zrzutów wody. Zapowiadane są następne żródło www.echodnia.eu


Tagi:                                    

PIEŚNI POLSKIE. Czerwone maki na Monte Cassino

Tytuł pieśni nawiązuje do kwiatów, które w czasie bitwy rozkwitały właśnie na zrytych pociskami wzgórzach. Być może autor sugerował się też dostępnymi mu relacjami żołnierzy walczących trzydzieści lat wcześniej pod Sommą, których wspomnienia pełne są porównań kwitnących maków do krwi poległych. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się ukrył jak szczur. Musicie, musicie, musicie Za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni zażarci, I poszli zabijać i mścić, I poszli jak zawsze uparci, Jak zawsze za honor się bić Słynna piosenka Czerwone Maki na Monte Cassino powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku w pobliżu Monte Cassino, kiedy toczyły się ostatnie walki o klasztor. Początkowe dwie zwrotki powstały w nocy siedzibie Teatru Żołnierza Polskiego przy 2 Korpusie Sił Zbrojnych w Campobasso gdzie artyści występowali dla 23 Kompanii Transportowej. Autorem słów był Feliks Konarski (znany pod pseudonimem artystycznym Ref-Ren), żołnierz 2 Korpusu, znany przed wojną śpiewak operetkowy i kompozytor piosenek. Trzecią zwrotkę Konarski ułożył później. Ostatnią zwrotkę dopisał w 1969 roku, w 25. rocznicę bitwy. Kompozytorem tego powszechnie znanego hymnu-legendy, granego i śpiewanego przy bardziej i mniej podniosłych uroczystościach, jest zmarły w 1999 roku w Monachium Alfred Schütz. Kompozytor zachwycony wersami, uniesiony toczącą się w pobliżu bitwą, zasiadł do pianina. "Tak się to wszystko ze mną razem zlepiło, że nie wyobrażałem sobie, że tu może powstać inna melodia" - wspominał później Schütz. Konarski i Schütz byli członkami zespołu aktorskiego II Korpusu. 18 maja wyjechali jeepem w stronę Cassino. Podczas jazdy, na kolanie, Konarski notował trzecią zwrotkę i refren, którego powstanie wyjaśniał potem tak: "[Podczas jazdy] ujrzałem za przydrożnym rowem samotny grób żołnierski. Naprędce sklecony krzyż. przewiązany białą taśmą, stal z lekka przekrzywiony. Pod krzyżem wiązka maków w łusce pocisku..." Rano, 18 maja, żołnierze II Korpusu zatknęli na ruinach klasztoru biało-czerwoną flagę. Tego samego dnia w kwaterze generała Andersa w Campobasso, na akademii dla uczczenia zwycięstwa, czterdziestoosobowa orkiestra Alfreda Schütza wykonała po raz pierwszy Czerwone maki na Monte Cassino. Jako pierwszy słynną pieśń wykonał, pod gruzami zdobytego klasztoru, Gwidon Borucki, przedwojenny aktor i piosenkarz, który przeszedł cały szlak bojowy z armią gen. Andersa. Pieśń ukazała się drukiem jeszcze w tym samym roku we Włoszech i od razu zyskała wielką popularność. Następne wydania różniły się nieco tekstem. Po zakończeniu wojny Konarski własnym sumptem wydał w Rzymie książkę ze swoimi wierszami napisanymi dla tego Teatru. Relacjonuje w niej atmosferę panującą w 2gim Korpusie jego organizowania w Rosji do końca walk we Włoszech. Jest też smutna strona sprawy związana z Czerwonymi makami. Niewiele brakowało, by prochy zmarłego kompozytora Alfreda Schütza, zostały pochowane w anonimowym grobie, opatrzonym jedynie numerem rejestracyjnym. Wdowa po twórcy Czerwonych maków, była bowiem zupełnie bez środków do życia. Dopomógł Konsulat Generalny RP w Niemczech oraz zbiórka wśród Polonii. Dokładnie w 56 rocznicę zdobycia Monte Cassino odsłonięto na grobie Schütza pomnik w kształcie nagrobków tysięcy polskich żołnierzy spoczywających na alianckich cmentarzach. Nad nazwiskiem wyryto pięciolinię z pierwszymi taktami Czerwonych maków...

Czy widzisz ten rząd białych krzyży? Tam Polak z honorem brał ślub. Idź naprzód, im dalej ,im wyżej, Tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, Choć Polska daleko jest stąd, Bo wolność krzyżami się mierzy, Historia ten jeden ma błąd.


Tagi:                                    

"Hej, hej hej - rodzina jest ok."

W niedzielę 20 maja, ulicami Warszawy przeszedł II Marsz dla Życia i Rodziny. W ubiegłym roku, także w maju, w Marszu uczestniczyło ponad dwa tysiące ludzi. Miło mi zauważyć, że w tym roku Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin i Towarzystwo Obrony Nienarodzonych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu przyłączyły się do zorganizowania zbiorowego wyjazdu. W stolicy tradycyjną już trasą od Sejmu, Traktem Królewskim aż do Rynku Nowego Miasta, w radosnym klimacie przemaszerowało prawie cztery tysiące uczestników! Jak zwykle, kiedy ludzie manifestują swoje przywiązanie do wartości, dziwnie zachowują się niektórzy dziennikarze i media. Dla nich zdają się być najważniejsze: liczba uczestników, którą zwykle wielokrotnie zaniżają, treść transparentów, czy obecność vip-ów. Dobrze, więc, że na zakończenie Marszu, uczestniczy zrobili sobie wspólną fotografię, na której doliczono się przynajmniej tysiąca rodzin! A były to rodziny wielodzietne! Marsz dla Życia i Rodziny to prawdziwie spontaniczna inicjatywa różnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Jest faktem, że na Marszu pojawili się także znani politycy i dygnitarze, nawet z rządu, ale trzeba mieć nadzieję, że zrobili to z potrzeby serca, a nie z politycznego wyrachowania. Marsz dla Życia i Rodziny jest szczególnym publicznym świadectwem naszego przywiązania do wartości rodziny i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Przecież każdy z nas pragnie szczęścia, poczucia bezpieczeństwa, godnego życia na starość. To takie naturalne i oczywiste. Ale czy dla wszystkich? Jan Rejczak


Tagi:                                    

Obwód Świętokrzyski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Obwód Świętokrzyski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej zaprasza na Zlot Bratnich Drużyn na Wykusie W dniach 14-17 czerwca 2007 Pod patronatem Biskupa Diecezji Radomskiej Zygmunta Zimowskiego

Środowisko Świętokrzyskie ZHR od początku swego istnienia jest blisko związane z tradycjami walk o wolność i niepodległość Polski. Symbolem tego przywiązania był i wciąż jest dla nas Wykus - miejsce uświęcone krwią obrońców ojczyzny, miejsce-symbol. Byliśmy tam jeszcze w latach niepokornego harcerstwa wspólnie z harcerzami i harcerkami z Małopolski, Mazowsza, z całej Polski, nieraz prześladowani za to przez ówczesne władze. Jesteśmy i dziś - by dać świadectwo, by służyć Bogu, Polsce i Bliźnim, wreszcie by spotkać ludzi, którym bliskie są nasze ideały, by razem wzrastać. Dlatego spotykamy się każdego roku na Zlocie Bratnich Drużyn organizowanym przy okazji głównych uroczystości Wykusowych, które odbywają się zawsze w weekend najbliższy dacie 16. czerwca - rocznicy śmierci Komendanta "Ponurego". W weekend ten na polanę wykusową zjeżdżają się ludzie z całej Polski a nawet świata. Nie może zabraknąć tam harcerzy ZHR. Zgodnie z podpisanym w 1996r. porozumieniem między ZHR a Środowiskiem "Ponury-Nurt" ŚZŻAK, nasz związek zobowiązuje się do stopniowego przejmowania tradycji Środowiska "Ponury-Nurt". Tym samym organizacja uroczystości również pozostaje w naszych rękach. Współpracujemy w tym z władzami samorządowymi, Wojewódzką Komendą Policji, Nadleśnictwem i wieloma innymi organizacjami. Daje nam to wspaniałe pole służby. W roku 2007 uroczystości Wykus-Wąchock przypadają na 16-17.czerwca. Zlot Bratnich Drużyn rozpocznie się już 14 czerwca. Serdecznie Was zapraszamy! Sztab Zlotu


Tagi:                                    

Komunikat Ordynariusza Diecezji Radomskiej zapraszający na święcenia kapłańskie

„Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”! Drodzy Kapłani, Umiłowani Diecezjanie!

Pragnę podzielić się z Wami radością, że w najbliższą sobotę 26 maja o godz. 10.00, w Dniu Matki, udzielę 16 diakonom święceń kapłańskich. Kościół Radomski od 15 lat cieszy się dosyć dużą liczbą powołań kapłańskich. Jest to powód nie tylko do radości, ale przede wszystkim do wdzięczności Bogu, który wzywa z Kościoła Radomskiego tak wielu młodych ludzi do swojej służby. Serdecznie zapraszam Was na tę diecezjalną Uroczystość, abyśmy wspierali nowowyświęconych naszą szczerą modlitwą. W sposób szczególny zapraszam młodzież, jak również lektorów i ministrantów. Nowowyświęconych kapłanów wesprzyjcie waszą modlitwą przede wszystkim w najbliższą sobotę i niedzielę w świątyniach całej diecezji. Ofiarujcie w ich intencji również Wasze cierpienia. Módlmy się także w tych dniach szczególnie za rodziny, bowiem one jawią się jako swoisty „ogród” lub „pierwsze seminarium”, w którym ziarna powołania obficie zasiane przez Boga, mogą zakiełkować i wzrastać aż do pełnej dojrzałości (por. Optatam totius, 2). Rodzina jest naturalnym „rozsadnikiem powołań”. Dlatego do Matki Bożej, która pielgrzymuje w naszej diecezji w Kopii Jasnogórskiego Obrazu wołamy: „Maryjo bądź Matka naszych rodzin”.


Tagi:                                    

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek...

Gminny Dzień Strażaka w tym roku po raz pierwszy zorganizowany został w Majdowie. Ochotnicza Straż Pożarna w tej miejscowości włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczego i ma bogaty dorobek, w tym wiele udanych akcji. W niedzielne popołudnie do Majdowa przybyło wielu gości, w tym poseł Marzena Wróbel, władze powiatu, gminy Szydłowiec, oraz wójtowie z Orońska, Jastrzębia, Chlewisk, a przede wszystkim wielu strażaków z powiatu szydłowieckiego oraz miejscowości sąsiednich z powiatu skarżyskiego. Mszy świętej w świątyni parafialnej przewodniczył i figurę św. Floriana poświęcił ks. dziekan, kapelan strażaków ks. Adam Radzimirski wraz z gospodarzem, proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Majdowie ks. Stanisławem Wlazło. Zasłużeni, bardzo liczni strażacy odznaczeni zostali medalami. Prezes OSP w Majdowie Rajmund Mamla, odznaczony został najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Prezydium Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Złotym Znakiem ZOSP RP ze wstęgą. Warto dodać że ksiądz Stanisław Wlazło, który strażakiem jest strażakiem ochotnikiem w OSP Majdowie odznaczony został srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W czasie uroczystości ślubowanie złożyli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Za trud ratowania mienia i życia bliźnich, za ofiarność podziękowania zebranym strażakom złożyli burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, poseł Marzena Wróbel, przewodniczący Rady Miasta Marek Zdziech i starosta Włodzimierz Górlicki. Szczególne podziękowania władze miasta złożyły Emilowi Dąbrowie uczniowi szkoły podstawowej za uratowanie tonącego kolegi. Majdowscy strażacy są wzorowym przykładem liderowania w swojej społeczności. Z okazji "Dnia Strażaka" należy życzyć im wielu sukcesów w pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej i dobra lokalnej społeczności. Niech wnoszone mury nowej remizy będą zapowiedzią jeszcze większej solidarności i jeszcze większych sukcesów. msk


Tagi:                                    

Spotkanie w sprawie drogi ekspresowej S7

W czwartek 17 maja b.r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbyło się spotkanie dotyczące sprawy zajęcia stanowiska dotyczącego rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej (S7). Projektowany przebieg drogi ekspresowej znalazł się bowiem, od pewnego czasu pod naciskiem społeczności lokalnej, w centrum zainteresowania radnych zarówno z gminy jak i powiatu W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Powiatu: Marek Sokołowski przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu, Włodzimierz Górlicki starosta, Roman Woźniak wicestarosta, Barbara Majewska i Adam Wlazło – członkowie Zarządu oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Szydłowcu na czele z Markiem Zdziechem przewodniczącym Radny Miejskiej i Andrzejem Jarzyńskim burmistrzem, Krzysztofem Ziółkowskim Wiceburmistrzem, liczną grupą radnych miejskich, a także członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Szydłowiec i reprezentanci miejscowości Szydłówek, Wola Korzeniowa. Starosta przedstawił zebranym wypracowaną rekomendację dla Rady Powiatu w Szydłowcu dotyczącą przebiegu drogi na terenie powiatu. Radni Rady Powiatu ocenili za korzystny dla rozwoju powiatu wariant trzeci, w którym planowana droga S7 przebiegać będzie nowym śladem po za miejscowościami powiatu, na odcinku od wezła drogowego "Młodocin -Krogulcza" do wezła "Chustki". W prezentowanej rekomendacji uznali za zasadne argumenty stron kierujących protesty do rady Powiatu i opowiedzieli się za przebiegiem drogi S7 nowym śladem na odcinku od węzła "Chustki" do Ciepłowni Miejskiej przy obecnej Obwodnicy Szydłowca, w rejonie ul. Kolejowej w Szydłowcu. ( Trasa zdaniem przewodniczących komisji Rady Powiatu, na tym odcunku powinna przebiegać pomiędzy miejscowościami Szydłówek, Orłów i Śmiłów i dochodzić do obecnej obwodnicy przed Ciepłownią Miejską). Korzystne dla rozwoju Powiatu Szydłowieckiego byłoby podjęcie dalszych prac projektowych wariantu III przebiegu drogi ekspresowej.

W czwartkowej dyskusji z udziałem władz Szydłowca, padało szereg argumentów, prezentowanych przez strony sporu, aby nie dopuścić do „odcięcia Szydłówka od Szydłowca” i „nie podzielić Szydłówków”. Celem spotkania było podjęcie próby ustalenie wspólnego stanowiska wszystkich stron i wsłuchanie się w różnorodne argumenty. Wspólne stanowisko społeczności gminy i powiatu szydłowieckiego dawałoby możliwość wpływu na decyzję lokalizacyjną przebiegu drogi ekspresowej. Obecne stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg i Autosrad wyrażone jest w przyjętym wariancie przebiegu drogi ekspresowej śladem aktualnej obwodnicy Szydłowca. W czwartek ma się odbyć kolejne spotkanie władz miasta i powiatu, jest nadzieja na wspólne stanowisko, w tym celu w Radzie Miejskiej podjęte zostaną dalsze konsultacje.


Tagi:                                    

Rodziny dobre dla Polski!

W Warszawie, w niedziele 13 maja, dokładnie w 90 rocznicę objawień Matki Bożej, w Fatimie, oraz w 20 rocznicę ogłoszenia encykliki Redemptoris Mater, zakończył obrady IV Światowy Kongres Rodzin. Ogromna sala kongresowa Pałacu Kultury i Nauki, w której w okresie PRL-u organizowano zjazdy komunistycznej partii, tym razem wypełniła się ludźmi zatroskanymi o sprawy bieżące i przyszłość rodzin w Polsce i na świecie. Wśród delegatów i gości były całe rodziny z dziećmi, osoby duchowne, politycy. Tworzyło to wspaniałą, przyjacielską i przyjazną atmosferę. Specjalne przesłanie do uczestników Kongresy przekazał kard. Alfonso Lopez Trujillo, który zachęcił „wszystkie środowiska, którym zależy na dobru rodziny do prowadzenia aktywnej i odważnej dyskusji z siłami, które - kierowane ideologią relatywizmu i skrajnego pozytywizmu - dążą do wprowadzenia różnych form ustawodawstwa, rażąco niesprawiedliwego dla rodziny”. Warszawski Kongres z pewnością przyczynił się do pokazania światu prawdy o rodzinie, bez niedomówień i fałszu. Takie rzeczywiste pochylenie się nad sprawami rodzin jest szczególnie ważne dziś, w sytuacji, kiedy niektóre, na przykład amerykańskie, ośrodki do walki z naturalną rodziną, próbują narzucić społeczeństwom i rządom bałamutną definicję rodziny, jako komórki złożonej jedynie z osoby dorosłej i dziecka (tak!), pomijając matkę, ojca oraz ich małżeński związek. Wielkim wzmocnieniem głosu warszawskiego Kongresu stała się także sobotnia manifestacja w Rzymie, na placu przed Bazyliką św. Jana na Lateranie, z udziałem miliona ludzi. Zwołano ją dla obrony wartości rodziny. Głównymi hasłami rzymskiej manifestacji były słowa, które nie wymagają komentarza: ”Więcej rodziny” oraz "To, co dobre dla rodziny, dobre dla kraju". A więc także dla Polski! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Szydłowcu

Przepiękne zielone mundury z pelerynami, na których widniały szarotki okrągłe kapelusze z orlimi piórami, góralskie stroje, kierpce, trombity beskidzkie, dudy podhalańskie, dzwonki pasterskie - "zbyrcoki", góralska ciupaga w ręku tamburmajora chorążego Wacława Wacławiaka.

Tak oto w sobotę 12 maja 2007 r. przedstawiła się szydłowianom Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Przeszli oni ulicami miasta od Starostwa Powiatowego do Rynku Wielkiego i dalej ulicami Kilińskiego i Kościuszki na skwer Józefa Piłsudskieg, gdzie w 72 rocznicę śmierci Marszałka, odbył się koncert oraz pokaz paradnej musztry. Koncert rozpoczęła wiązanka marszów ułańskich. Następnie orkiestra zaprezentowała się w utworach muzyki klasycznej i ludowej, góralskiej. Wysłuchaliśmy "Tańca z szablami" Arama Chaczaturiana oraz przepięknych góralskich utworów wokalnych. Jednym z nich był "Hej siup zawierucha".


Tagi:                                    

Koncert Orkiestry Straży Granicznej w Szydłowcu

Orkiestra Pograniczników zagrała dzisiaj w Szydłowcu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego wszak 12 maja minęła kolejna rocznica jego śmierci. Orkiestra prowadzona przez kapelmistrza por. Leszka Mieczkowskiego wykonała utwory instrumentalne, partie wokalną ( śpiewał chorąży Władysław Władysławiak) i dała pokaz musztry paradnej. W Szydłowcu od września w Zespole Szkół im. KOP, będzie funkcjonowała klasa licealna" o profilu "ochrona granicy państwowej". Opiekę nad szkołą noszą imię Korpusu Ochrony Pogranicza, objęła Straż Graniczna, dlatego przyjazd Orkiestry był także świetną promocją szkoły. Niezwykle bogaty program zaplanowany jest na 7 i 8 września, wtedy to odbędą się uroczystości nadania szkole sztandaru i 68 rocznica bitwy pod Barakiem w której brali udział żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Swój udział w uroczystościach zapowiedział biskup polowy WP ks. bp generał dywizji Tadeusz Płoski. msk


Tagi:                                    

Medale i odznaczenia- ciekawa prezentacja w Zespole Szkół im. KOP

Prezentacja zbiorów falerystycznych w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu 9 maja w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, odbyła się prezentacja kolekcji falerystycznej ze zbiorów Wojciecha Grobelskiego, który jednocześnie opowiadał o swoich upodobaniach kolekcjonerskich. Prezentacja nosiła tytuł „Dzieje polskich orderów i odznaczeń od II do III Rzeczypospolitej”. Każdy z zademonstrowanych medalów ma swoją historię – jedne zostały nabyte drogą wymiany, drugie zostały podarowane a jeszcze inne są pamiątką rodzinną. Obecnie zbiory falerystyczne liczą ok. pół tysiąca odznaczeń na wstążkach, prawie 150 odznak pamiątkowych i honorowych tzw. pułkowych i niemal tyle samo innych oznak wojskowych. Nie sposób jest opisać wszystkich ciekawych eksponatów. Uczniowie mogli obejrzeć najbardziej efektowne - Order Orła Białego, komplet insygniów Orderu Virtuti Militari oraz 5 klas Orderu Polonia Restituta. Prezentacja bogatej kolekcji orderów majora SG dr. W. Grobelskiego, na co dzień wykładowcy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, była możliwa w Szydłowcu. ProSta


Tagi:                                    

Spotkanie konsultacyjne w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej

8 maja b.r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu odbyło się spotkanie dotyczące wypracowania stanowiska Rady Powiatu w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej (S7). W spotkaniu uczestniczyli: Marek Sokołowski Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu, Dariusz Stąpor Wiceprzewodniczący Rady, Włodzimierz Górlicki Starosta, Roman Woźniak Wicestarosta, Marek Ruszczyk Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu: Waldemar Sowiński , Jarosław Basiak , Barbara Wanat , Krystyna Adamczyk oraz zaproszeni goście: ks. Krzysztof Śliwak proboszcz parafii N.N.M.P. w Szydłówku, przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Szydłowiec: Andrzej Zawadzki i Bronisław Stępień. Radni zapoznali się z protokołem z posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przesłanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, z pismami: protestujących mieszkańców miejscowości Barak i Wola Korzeniowa i Stowarzyszenia na rzecz rozwoku gminy Szydłowiec oraz planami wariantowego przebiegu drogi S7. po dyskusji radni biorący udział w spotkaniu jednogłośnie zarekomendowali Radzie Powiatu przyjęcie stanowiska dotyczacego opracowania drogi S7 w obrębie gminy Szydłowiec nowym śladem, który obejmowałby odcinek od węzła Chustki do wysokości Ciepłowni Miejskiej przy ul. Kolejowej w Szydłowcu. Droga ekspresowa S7 na tym odcinku powinna przebiegać pomiędzy miejscowościami Szydłówek i Śmiłów. O ile to możliwe węzeł Szydłowiec II, w miejscowości Barak powinien zostać odchylony nieco w kierunku wschodnim. Przebieg drogi ekspresowej na odcinku obecnej obwodnicy ograniczy możliwości rozwoju urbanistycznego miasta oraz podzieli zwarty teren urbanistyczny Szydłowca i Szydłówka, co może przynieść negatywne następstwa społeczne. Celowe i zasadne jest przedstawienia wariantu przebiegu drogi na tym odcinku nowym śladem. Za korzystne dla rozwoju Powiatu Szydłowieckiego Radni uznają podjęcie dalszych prac projektowych wariantu III przebiegu drogi ekspresowej. Obecna obwodnica Szydłowca zlokalizowana na granicy zabudowy i oddzielająca od miasta miejscowość Szydłówek, nie spełnia kryteriów stawianych nowoczesnym rozwiązaniom w drogownictwie. ProSta


Tagi:                                    

II Dzień Kultury Żydowskiej „Mazel Tow” w Szydłowcu.

27 kwietnia 2007 roku obchodzono, zorganizowany przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, II Dzień Kultury Żydowskiej „Mazel Tow”. Stał się on, podobnie jak w ubiegłym roku I Dzień Kultury Żydowskiej „Mazel Tow”, okazją do lepszego poznania żydowskiej poezji, muzyki, a nawet sztuki kulinarnej. Do szydłowieckiego zamku, oprócz licznie przybyłych mieszkańców naszego miasta, przyjechali goście z Radomia, Skarżyska – Kamiennej, Białobrzegów, Warszawy, Lublina i Wrocławia, delegacje z Szydłowa w osobach: wójta, dyrektora domu kultury, dyrektora szkoły oraz z Chmielnika przedstawiciele władz miejskich i domu kultury. W konkursach recytatorskim i poezji śpiewanej wzięło udział 30 osób z Szydłowca, Radomia, Skarżyska – Kamiennej i Białobrzegów. Jury w składzie: Magdalena Jerzak i Marek Ślufarski przyznało trzy równorzędne nagrody: Paulinie Lisik z Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu, Marcie Sieczak z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, Rafałowi Kołsutowi z III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu. Wyróżnienia otrzymali: Zespół „Emeth” i recytatorka Klaudia Błazik z III Liceum Ogólnokształcącego im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, Karolina Opiłowska z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach oraz Marta Durasiewicz i Bartosz Pastuszko z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu. Inicjatorka obchodów Dnia Kultury Żydowskiej Sława Lorenc – Hanusz dokonała otwarcia wystawy fotograficznej „Śladami przeszłości – wczoraj i dziś”, ukazującej dzieje szydłowieckich Żydów. Następnie licznie zgromadzona publiczność obejrzała, przygotowane przez Teatr Poezji „U Radziwiłła”, działający przy Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek: spektakl oparty na tekstach poezji żydowskiej „Szagalewo” i monodram „Na kirkucie” wg opowiadania Anny Sulimy – Barańskiej W zamkowej kawiarni degustowano, przygotowane przez miejscowych mistrzów sztuki kulinarnej, potrawy żydowskie Na zakończenie w Sali Kameralnej szydłowieckiego zamku z koncertem muzyki klezmerskiej wystąpił gorąco oklaskiwany Zespół Badchenes z Lublina. Irena Przybyłowska – Hanusz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca.


; Autor:
Tagi:                                    

Światowy Kongres Rodzin w Warszawie!

11 maja, w warszawskiej sali Kongresowej rozpoczyna obrady IV Światowy Kongres Rodzin. Jest to wielkie wydarzenie dla naszego Kościoła i dla Ojczyzny. Warto przypomnieć, że I Kongres odbył się w 1997 roku w Pradze, w Czechach, a następne w Szwajcarii i w Meksyku. Celem kongresów jest wspólna praca ludzi dobrej woli nad wzmocnieniem naturalnej rodziny, którą ustanowił Bóg i która jest niezbędna dla dobra społeczeństwa. Hasłem tegorocznego Kongresu są słowa: „Rodzina wiosną dla Europy i Świata”. Honorowe przewodniczenie Kongresowi w Polsce powierzono polskiemu arcybiskupowi Kazimierzowi Majdańskiemu, założycielowi Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Wśród członków Komitetu są kardynałowie, z Kardynałem Alfonso Lopez Trujillo - Przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Rodziny, biskupi, oraz politycy i parlamentarzyści z całego świata, zatroskani o rodzinę i poszanowanie wartości życia, z I Marszałkiem Sejmu V kadencji Panem Markiem Jurkiem. Nieoczekiwana śmierć Arcybiskupa Majdańskiego, 29 kwietnia tego roku, dokładnie w 62 rocznicę Jego cudownego uwolnienia z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau, jest szczególnym znakiem dla organizatorów i uczestników Kongresu! Ogromnym wyróżnieniem dla wiernych naszej diecezji jest powierzenie radomiance Pani Poseł Lucynie Wiśniewskiej zaszczytu prowadzenia sesji ogólnej w sobotę, 12 maja. Hasło tego dnia brzmi: „Ponad demograficzną zimą”, a sesję Pani poseł zatytułowano wymownie i jednoznacznie: „Dzieci naszym skarbem: oczekujemy więcej dzieci i rodzin wielodzietnych”. Nic dodać, ani ująć – życzymy powodzenia! J. Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

O drodze S7 debatowali w powiecie

W odpowiedzi na kierowane do Rady Powiatu protesty dotyczące przebiegu drogi ekspresowej S7, z inicjatywy przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego 8 maja w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie konsultacyjne Prezydium Rady ( Był na spotkaniu Dariusz Stąpor wiceprzewodniczący Rady P.), poszerzone o udział przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu (Waldemar Sowiński, Barbara Wanat, Krystyna Adamczyk, Jarosław Basiak), dotyczące wypracowania stanowiska Rady powiatu w zakresie przebiegu drogi ekspresowej na terenie gminy Szydłowiec. W spotkaniu uczestniczył starosta Włodzimierz Górlicki, wicestarosta Roman Wożniak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Ruszczyk i zaproszeni goście, przedstawiciele Stowarzyszenia Andrzej Zawadzki i Bolesław Stępień, a także proboszcz parafii w Szydłówku ks. Krzysztof Śliwak. W czasie spotkania radni zapoznali się z najnowszymi propozycjami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i pismami protestujących mieszkańców powiatu. Radni uznali za zasadne argumenty podnoszone w protestach mieszkańców Szydłowca, Szydłówka, Woli Korzeniowej i Baraku. Zdaniem radnych tylko wspólne stanowisko wszystkich stron, a w szczególności Rady Miasta i Rady Powiatu byłoby na tyle znaczącym głosem że trudno byłoby go zlekceważyć przez inwestora Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Radni skierowali pismo do przewodniczącego rady Miejskiej o wspólne konsultacje w tym zakresie. St. S.


; Autor:
Tagi:                                    

Zaproszenie do Szydłowieckiego Centrum Kultury ZAMEK

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek zaprasza na otwarcie wystawy art. plast. MAŁGORZATY BIELECKIEJ - malarstwo art. plast. HENRYKA SIKORY - rzeźba dn. 11.05.2007 r., godz. 18.oo Galeria "KAPLICA ZAMKOWA"

MAŁGORZATA BIELECKA Studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od roku 1989 jest pracownikiem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, od 2003 r. pracuje na stanowisku profesora. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i prowadzi zajęcia dydaktyczne w Niemczech, Danii, we Włoszech. Rozwija działalność artystyczną w dziedzinie malarstwa i rysunku. Jest autorką 23 indywidualnych wystaw prezentowanych w kraju i za granicą, mn.: w Instytucie Badań Sztuki w Moskwie, w Kunstwerk Hereford/Niemcy, w Galerii Uniwersytetu w Bielefeld/Niemcy w Galerii Mariana Gołogórskiego w Krakowie , w Galerii "Pryzmat' w Krakowie, w Galerie Sansoussi w Poczdamie/ Niemcy. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i pokonkursowych w kraju i za granicą. Bierze udział w międzynarodowych sympozjach i warsztatach artystycznych. W swoim dorobku posiada również monumentalne realizacje malarskie w kościołach min. w Syrakuzach (Włochy), w Międzyrzeczu Podlaskim. Od 1998 r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, obecnie pełni funkcję wiceprezesa Okręgu Kieleckiego ZPAP.


; Autor:
Tagi:                                    

Bp Zimowski o tragedii drugiej wojny światowej

O wyciągnięcie wniosków z tragedii drugiej wojny światowej apelował biskup Zygmunt Zimowski podczas Mszy świętej w kościele garnizonowym w Radomiu. 8 maja Kościół katolicki obchodzi uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika. Dzisiaj radomianie obchodzili również 62. rocznicę zakończenia największego konfliktu zbrojnego w historii świata, w którym zginęło w nim ponad 55 milionów cywili i żołnierzy, w tym 6 mln 850 tysięcy Polaków. Bp Zimowski mówił w homilii, że druga wojna światowa to przeszłość, ale w 62. rocznicę jej zakończenia należy patrzeć w przyszłość. - Wpatrzeni w świętego Stanisława i wielu męczenników z okresu drugiej wojny światowej trzeba nam popatrzeć na cel i sens naszego życia w wolnej ojczyźnie - mówił biskup. - Wpatrzeni w bohaterów wojny oraz świętych i błogosławionych musimy sobie uświadomić, że nie wolno nam poddawać się wątpliwość Bożych decyzji, że trzeba zawierzyć się Bogu. Na drodze do świętości potrzebujemy czasu, pomocy Kościoła. Musimy żyć na co dzień w łasce uświęcającej, dlatego nie odkładajmy na jutro trudu związanego z własnym doskonaleniem - mówił dalej hierarcha. Na koniec modlił za tych, którzy oddali swoje życie za wolność ojczyzny. - Są oni dla nas przykładem, aby każdy z nas był światłem i drogowskazem dla drugiego człowieka, zwłaszcza dla młodych - powiedział biskup Zimowski. Wojna nie skończyła się w maju 1945 roku dla byłego żołnierza AK porucznika Zygmunta Szczuckiego. Dzisiaj mówił, że wciąż się modli za swoich oprawców i prześladowców. - Cierpiałem wiele, dostałem swoje cięgi, ale jestem przekonany, że nie warto się mścić, historia ich już potępiła - powiedział porucznik Szczucki. Oczekuje on również pojednania się wszystkich polskich formacji wojskowych, które walczyły na różnych frontach drugiej wojny światowej. wg. Radio Plus 90,7 FM


; Autor:
Tagi:                                    

Dezorientacja lewicy?

Tegoroczny kalendarz sprawił, ze w poprzednim tygodniu przeżyliśmy dwa święta: 1-go Maja – Święto Pracy i 3-go Maja - Święto Narodowe Konstytucji 3-go Maja. Były, więc dwa ustawowo wolne dni od pracy. Ci, którzy na pozostałe dni tygodnia skorzystali z urlopów mieli aż dziewięć dni dla siebie i swoich rodzin! Ponoć, był to najdłuższy weekend w Europie! Ale była to też okazja do uporządkowania różnych zaległych spraw w domach i ogródkach, do odpoczynku i refleksji. Jeżeli chodzi o pogodę nie był to okres łaskawy dla wszystkich. Wielki dramat przeżyli polscy sadownicy i właściciele drzew owocowych. Silne gruntowe przymrozki spustoszyły nasze ogrody. I jeszcze jedna majowa refleksja. Od ponad stu lat święto 1-go Maja zostało niejako zawłaszczone przez reżymy totalitarne, rządzące w państwach komunistycznych, socjalistycznych a także faszystowskich. Przez lata panowało przekonanie, pokutujące zresztą u nas do dziś, że jest to święto lewicowe. W tym roku, liderzy polskiej lewicy, którzy niejako z postkomunistycznego rozpędu nadal czują się upoważnieni do „wyłącznego reprezentowania ludzi pracy”, nieoczekiwanie zrezygnowali z organizacji pochodów i wieców. Na ulicach naszych miast było, więc spokojnie i świątecznie. Szkoda jednak, że charakteru tego święta, tak jak zresztą innych świat i niedziel nie uszanowały wielkie sieci handlowe. Handlowano od rana do nocy, a dziesiątki tysięcy pracowników, głównie kobiet przymuszono w tym dniu do pracy! W tej konkretnej sprawie, właściciele handlowych gigantów, czują poparcie polskiej lewicy, która od lat nie godzi się na wprowadzenie ustawowego zakazu niedzielnego handlu w super i hipermarketach. Jest to smutny przykład hipokryzji i obłudy! J. Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Uroczystości pogrzebowe apostoła rodzin ks. arcyb. Kazimierza Majdańskiego

Abp Kazimierz Majdański, wieloletni ordynariusz diecezji szczecińsko-kamieńskiej i założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną, został pochowany w Łomiankach pod Warszawą. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło ponad 3 tysiące wiernych i kapłanów, członkowie rządu, parlamentarzyści i samorządowcy.

Mszę św. pogrzebową w kościele św. Małgorzaty pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa koncelebrowali m.in. nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, kard. Franciszek Macharski i kard. Henryk Gulbinowicz oraz metropolita szczecińsko-kamieński abp Zygmunt Kamiński, metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz, biskup łomżyński Stanisław Stefanek, bp Stanisław Wielgus i bp senior Ignacy Jeż.


; Autor:
Tagi:                                    

Maj to ważny miesiąc dla Polaków

O szczególnym znaczeniu maja dla Polski i jej mieszkańców wspomniał Benedykt XVI w wygłoszonych po polsku pozdrowieniach na zakończenie spotkania z wiernymi na Placu św. Piotra w niedzielę 6 maja z okazji modlitwy Regina Caeli. Poprzedził ją rozważaniami na temat roli Maryi w Kościele i zbliżającej się jego podróży do Brazylii, po czym Papież odmówił modlitwę wraz z obecnymi na placu pielgrzymami z całego świata, udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego a następnie pozdrowił zgromadzonych w różnych językach, m.in. po polsku. Po polsku Ojciec Święty powiedział: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Miesiąc maj to czas ważnych dla Polski wydarzeń: rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja, uroczystość Królowej Polski, świętego Stanisława Biskupa i Męczennika i świętego Andrzeja Boboli, Patronów Polski. W tym miesiącu maryjnym, Królowej Nieba zawierzam sprawy Kościoła i waszej Ojczyzny. Podczas nabożeństw majowych proszę was o modlitwę w intencji mego pielgrzymowania do Brazylii. Niech Bóg wam błogosławi.

KAI (ml)


; Autor:
Tagi:                                    

Egzamin maturalny z polskiego już minął!

Na poziomie podstawowym maturzyści mieli do wyboru dwa tematy wypracowań. Jeden dotyczył męczeństwa młodzieży polskiej na podstawie III części "Dziadów" Adama Mickiewicza i zawartej tam opowieści Żegoty o ziarnie. Drugi dotyczył porównania sposobów przedstawienia matek i ich relacji z dzieckiem w powieściach "Granica" Zofii Nałkowskiej i "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Dodatkowo wszyscy uczniowie mieli zinterpretować tekst autorstwa Barbary Skargi na temat obywatelstwa. Uczniowie, którzy pisali prace na poziomie rozszerzonym, mieli wybór pomiędzy tematem związanym ze sposobami przedstawienia prowincji w "Pani Bovary" Gustawa Flauberta i "Republice marzeń" Brunona Schulza. Mogli także zinterpretować sposób przedstawienia ojczyzny w wierszu Tomasza Różyckiego pt. "12 stacji", nawiązując do "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Egzaminy ustne potrwają do końca maja. Rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się do 29 czerwca. wg radio plus


; Autor:
Tagi:                                    

Ksiądz Biskup Wacław Depo poświęcił pomnik Jana Pawła II w Szydłowcu

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, miała w Szydłowcu, szczególny akcent związany z osobą i dziełem Jana Pawła II. Staraniem burmistrza miasta Andrzeja Jarzyńskiego i społecznego komitetu budowy pomnika Jana Pawła II, na szydłowieckim Rynku Wielkim, w obrębie placu kościelnego stanął pomnik naszego Wielkiego Rodaka. Dokładnie o 21.37 ksiądz biskup Wacław Depo, w asyście księdza dziekana Adama Radzimirskiego i kapłanów z dekanatu i parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, poświęcił pomnik Jana Pawła II, ustawiony przy szydłowieckiej świątyni farnej św. Zygmunta. Wieczorną modlitwę poprzedził występ Chóru Miasta Szydłowca. Mszę świętą biskup W. Depo ofiarował w intencji rychłej beatyfikacji Papieża Polaka. W kazaniu ksiądz Biskup mówił: „szczególnym świadkiem Daru nieskończonej miłości Boga, jest Maryja. Ona jest pierwszym świadkiem człowieczeństwa Syna Bożego, które On przyjął z Niej dla dzieła Zbawienia. Maryja jest niezwykłym źródłem poznania Chrystusa, który z Niej zrodzony, wzrastał chwila po chwili u Jej boku.” Nawiązując zaś do osoby Jana Pawła II mówił: Chciejmy w naszej modlitwie toczyć wobec Boga niedokończony dialog z Janem Pawłem II w tajemnicy Świętych Obcowania. Umiłowany Ojcze Święty – od swojego dzieciństwa oswojony z obliczem cierpienia, pogodzony z utratą najbliższych – zanosiłeś z pewnością w młodości nieraz tę prośbę do Boga: Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas Panie. Wchodząc w dojrzałość lat – z bojaźnią – czyli wrażliwością serca, nigdy nie stroniłeś od trudnych spotkań, przez które prześwietla nadzieja, że u Boga nie ma nic niemożliwego, aby ratować od bezsensu życia każdego bez wyjątku człowieka. Możemy dziś za Janem Pawłem II wołać „Jesteś Boże i wtedy ja mam sens, i moje w grób opadanie i przechodzenie w śmierć - a rozpad, który mnie czyni prochem niepowtarzalnych atomów jest cząstką Twojej prawdy. I tak jestem wpisany w Ciebie nadzieją” We mszy świętej uczestniczyli licznie mieszkańcy Szydłowca, władze samorządowe, poczty sztandarowe, delegacja Rzemiosła. Liturgię uświetnił Chór parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Przy pomniku program artystyczny przygotowany pod kierownictwem ks. Wincentego Chodowicz przygotowała młodzież oazowa i dzieci z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Poświęcenie pomnika przez ks. bp W. Depo było ostatnim akcentem bogatych w wydarzenia „Szydłowieckich Zygmuntów” – święta miasta i parafii św. Zygmunta króla i męczennika. M. Sokołowski


; Autor:
Tagi:                                    

V Szydłowieckie Zygmunty

2 i 3 maja, po raz kolejny odbędzie się Święto Miasta "Szydłowieckie Zygmunty". Ma to związek z odpustem św. Zygmunta Króla i Męczennika, patrona szydłowieckiej parafii farnej. Program uroczystości przedstawia się następująco: 2 maja godz. Rynek Wielki 10.00 Rozpoczęcie kiermaszu rękodzieła i twórczości lokalnej. 10.05 Występy artystyczne 11.30 Uroczyste otwarcie szydłowieckich Zygmuntów, hejnał z wieży ratuszowej. 11.45 "Spacerkiem po mieście S" wystawa zdjęć. 12.00 Uroczysta suma odpustowa w kosciele św. Zygmunta 13.00 "Wymierzenie kary pod pręgierzem miejskim". Widowisko historyczne 13.300 Wspólna fotografia panów noszących imię Zygmunt 13.40 Występy artystyczne: Kapela Felka Korbana i człowieka - orkiestry Zygmunta Żaka. 15.00 Koncert kapeli góralskiej Jana Karpiela "Bułecki". Od 14.00 do 19.00 Plac zabaw na Rynku. Dziedziniec zamkowy: 19.30 "Pląsy pod majowym niebem". Koncert zespołu "Żuki" 21.00 Pokaz Teatru Ognia w wykonaniu grupy Wagabunda. 21.30 Koncert zespołu "Liquid Sanity"

3 maja 2007 Rynek Wielki- Obchodody 216 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja 9.30 Zbiórka uczestników uroczystości na Rynku Wielkim. 10.00 Uroczyste podniesienie flagi państwowej i flagi UE. Okolicznościowe przemówienie, złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. 10.30 Msza święta za Ojczyznę, w kościele farnym św. Zygmunta Dziedziniec zamkowy 14.00 - 19.30 Pikinik rodzinny na wyspie zamkowej.


Tagi:                                    

Nasze barwy biało-czerwone! List ministra Władysława Stasiaka

Symbole narodowe są znakami wyrażającymi i podkreślającymi wspólnotę – jej tożsamość, wartości, ciągłość historii, doświadczeń i tradycji. Z całą pewnością nie są w opozycji z otwartością i nowoczesnością. Symbole polskie wręcz ze swej istoty wykluczają małość, zasklepienie i nienawiść do innych. Wspomagają natomiast budową zdrowej i odpowiedzialnej wspólnoty, pomagają określić tożsamość. Charakterystyczne jest, że w społeczeństwie tak dynamicznym, aktywnym jak społeczeństwo amerykańskie, flaga jest nieodzownym elementem niemal życia codziennego. Barwy narodowe coraz wyraźniej odzyskują swój status we Francji. Jest bowiem tak, że trudno budować dobrą przyszłość społeczności ludzi, jeśli nie łączy ich poczucie wspólnej tożsamości, ale dzielą kompleksy i zawiść. Symbole narodowe towarzyszyły nam niemal „od zawsze”. Na pieczęci majestatycznej Przemysła II z 1295 r. widnieje napis „Sam Najwyższy przywrócił polskie znaki zwycięskie”. Pieczęć zawiera wspaniały wizerunek orła w koronie. Był to czas przezwyciężania rozbicia dzielnicowego. Jednak według Marcina Kramera orzeł jest z nami od czasów legendarnego Lecha. Barwy biel i czerwień stały się barwami herbu Polski. Oficjalnie uznano je za barwy narodowe w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r. Był to czas Powstania Listopadowego. Flagi narodowe witały 10 listopada 1918 r. Józefa Piłsudskiego, gdy wracał do Warszawy z Magdeburga i gdy odradzało się Państwo Polskie. Wszyscy zapewne pamiętamy zdjęcia flagi nad ruinami Monte Cassino i flagi z Powstania Warszawskiego. Jeszcze niedawno mogliśmy pozdrawiać Jana Pawła II także flagami narodowymi. Jednak symbole narodowe są ważne nie tylko w chwilach szczególnych i momentach przełomowych. Dobrze jest widzieć nasze flagi na zawodach sportowych (o ile są szanowane). Dobrze też, gdy nabierzemy nawyku wywieszania flagi przy domu czy przy spotkaniach i uroczystościach lokalnych, nie tylko z okazji wielkiego święta, ale po prostu – z szacunku dla symboli narodowych i tego co wyrażają – wspólnego dorobku i wspólnej nadziei na przyszłość. Jest to przecież prosty ale i czytelny sygnał, że się z tym identyfikujemy.

Władysław Stasiak


Tagi:                                    

Wkrótce wakacje..

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Szydłowieckiego za kilka dni zdają jeden z ważniejszych egzaminów - maturę, a już 27 kwietnia b.r. odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Dyrekcje szkół uhonorowały swoich uczniów upominkami książkowymi w poszczególnych kategoriach, ale również tych, którzy przez okres trwania nauki wykazywali się wiedzą i wieloma innymi zdolnościami, wpływającymi pozytywnie na wizerunek szkoły. Starosta Włodzimierz Górlicki i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski wyróżnili absolwentów poszczególnych szkół, którzy uzyskali znaczące osiągnięcia dydaktyczne. Gratulacje za osiągnięte wyniki w nauce otrzymali: w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza - Mateusz Stolarek, Dariusz Garecki, Jakub Marcinkowski, Izabela Wabik. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Krzysztof Wojtaszewski, Mariusz Figarski , Eulalia Pinda i Jordan Sadza. Ważnym akcentem zakończenia roku szkolnego klas maturalnych w ZSO im Sienkiewicza, było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza z Szydłowca oraz Wyższą Szkołą Biznesu im. bp Jana Chrapka z Radomia Karol Kopycki dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza oraz Barbara Bonisławska rektor Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, w obecności Włodzimierza Górlickiego starosty Powiatu Szydłowieckiego, podpisali porozumienie o współpracy. Współpraca ta prowadzona będzie w zakresie: organizowania przedsięwzięć edukacyjnych, doskonalenia kadry dydaktycznej i wykorzystania dorobku edukacyjnego oraz bazy dydaktycznej obu instytucji. Dopełnieniem uroczystości zakończenia roku szkolnego maturzystów, w obydwu szkołach ponagimnazjalnych były ciekawe i pełne humoru programy artystyczne przygotowane przez młodszych kolegów i koleżanki. Młodzi absolwenci mają jeszcze przed sobą najważniejszy sprawdzian swej kilkuletniej edukacji: egzamin dojrzałości, a potem już wakacje... ProSta


Tagi:                                    

Odszedł do Domu Ojca wielki pasterz Kościoła i duszpasterz rodzin

29 IV 2007 o godz. 14.47 w 62 rocznicę cudownego uwolnienia z obozu koncentracyjnego w Dachau, odszedł do Domu Ojca w wieku 91 lat śp. ks. abp Kazimierz Majdański, założyciel Instytutu Studiów nad Rodzina, Apostoł Rodzin. Śp. Ksiądz Arcybiskup, prof. dr hab. Kazimierz Majdański urodził się 1 marca 1916 roku. W 1934 roku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Aresztowany przez Gestapo 7 listopada 1939 roku, wraz bł. ks. bp. Michałem Kozalem, księżmi i alumnami obecnymi w tym dniu w Seminarium., przez wiele lat był więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych. Po cudownym ocaleniu z obozu, w 1945 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1949 roku uzyskał doktorat z Teologii Moralnej. Po powrocie do kraju pracował jako wikariusz parafii katedralnej we Włocławku, następnie jako wykładowca seminaryjny. Był wieloletnim redaktorem naczelnym "Ateneum Kapłańskiego". 19 XI 1962 został mianowany przez papieża Jana XXIII biskupem pomocniczym we Włocławku. Sakrę biskupią otrzymał 24 marca 1963 roku z rąk prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roku 1970 przedstawił papieżowi Pawłowi VI i watykańskiemu Sekretariatowi Stanu, memoriał dotyczący strat duchowieństwa polskiego w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. W latach 1979-1992 pełnił posługę ordynariusza diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Kontynuował jej odbudowę, realizował ambitny program duszpasterski, szczególna opieką otaczając ludzi pracy, a w centrum swych wysiłków duszpasterskich postawił troskę o rodziny. W 1991 roku został odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą za wkład w dzieło pojednania polsko-niemieckiego. 25 marca 1992 roku podniesiony został do godności arcybiskupa ad personam i zwolniony z obowiązków pasterza diecezji z racji osiągnięcia wieku kanonicznego. W 2006 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. Był honorowym obywatelem miasta stołecznego Warszawy.

Opublikował wiele publikacji prasowych i był autorem bardzo wielu książek. Założycielem Instytutu Świętej Rodziny. Wielkim czcicielem świętego Józefa i Najświętszej Rodziny. Msza Św. pogrzebowa Śp. Arcybiskupa, odbędzie się w poniedziałek, 7 maja 2007 o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty w Łomiankach, ul. Warszawska 121 msk


Tagi:                                    

Zdjęcia z montażu pomnika Jana Pawła II

Sporo zdjęć z montażu pomnika Jana Pawła II na placu kościelnym w dniu 27.04.2007, można zobaczyć na stronie pod adresem: http://zsszydlowiec.pl/galerie/pomnik_jp2/. W imieniu autora zdjęć pana Henryka Baniaka, zapraszamy do obejrzenia interesujacej galerii. Poświęcenie pomnika zaplanowano 3 maja. Uroczystość z udziałem ks. biskupa Wacława Depo, rozpocznie się o godzinie 20. msk


Tagi:                                    

X sesja Rady Miejskiej V kadencji w Szydłowcu

25 kwietnia, w środę, odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu. W porządku sesji znalazły się głównie sprawy związane z udzieleniem absolutorium za rok 2006; jak sprawozdanie skarbnika gminy z wykonania budżetu za ten rok, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii komisji rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Miejskiej na temat wykonanego budżetu a także wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Szydłowca za rok 2006. Wszystkie wymagane prawem opinie były pozytywne; Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi absolutorium 20 głosami „za”, przy jednym głosie przeciwnym. Ponadto Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007, uchwałę w sprawie zmiany załączników do uchwały ustalającej statuty sołectw i w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barak; a także uchwałę stwierdzającą ważność wyboru sołtysów i rad sołeckich. W ostatnich wyborach do rad sołeckich wybrano w gminie Szydłowiec 22 sołtysów, w tym 10 sprawujących swój urząd po raz pierwszy. Burmistrz Miasta Szydłowca Andrzej Jarzyński i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech podziękowali ustępującym sołtysom za długoletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności, a nowo wybranym pogratulowali zaufania, jakim obdarzyli ich mieszkańcy i życzyli sukcesów w pracy. Rada Miejska podjęła także uchwałę o ustanowieniu sztandaru Gminy Szydłowiec, po zaopiniowaniu jego projektu przez komisję heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech złożył także informację o pismach i wnioskach złożonych do rady w okresie między kolejnymi sesjami i o trybie ich załatwiania.

Urząd Miejski Promocja


Tagi:                                    

Europroblemy z lustracją.

Znany polityk, obecny eurodeputowany, wcześniej zwolennik „grubej kreski”, ostentacyjnie odmówił złożenia, i to z powodów moralnych - jak dodał, oświadczenia lustracyjnego. 15 marca weszła w życie nowa ustawa w tym zakresie. Wymienia ona osoby publiczne, które mają obowiązek złożenia takiego dokumentu, pod rygorem utraty wyborczego mandatu lub zatrudnienia, jak w przypadku nauczycieli akademickich, czy dziennikarzy. Wspomniany europoseł twierdzi, że takie oświadczenie już przedłożył, w przeszłości, i nie będzie ponownie pisał, czy współpracował z organami bezpieczeństwa PRL, czy też nie. W ostatnich miesiącach zlikwidowano w Polsce wojskowe służby specjalne. Dokumenty tych służb przekazano do zasobów archiwalnych Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Jest więc sprawą oczywistą, że w tej sytuacji należało ponowić lustracyjny obowiązek i to tym bardziej, że podlegają mu teraz nawet obcokrajowcy, pracujący w polskich wyższych uczelniach. Oni też muszą składać oświadczenia lustracyjne, co do swej ewentualnej współpracy z tajnymi służbami innych państw komunistycznych. Jestem ponadto przekonany, że napisanie - nawet kolejny raz - prawdy o swojej przeszłości w kontekście współpracy z reżimem totalitarnym, nie jest czynem naruszającym sumienie. Są natomiast prawa, których ze względów moralnych wypełniać nie wolno. Nie wolno przecież nigdy zabijać poczętego dziecka, choćby było to „legalne”, lub zezwolić na eutanazję, tak jak uczyniono to w niektórych państwach Unii Europejskiej. Jan Rejczak


Tagi:                                    

Studzianna żegna Tomasza Jurę

Na lotnisku w Nowym Glinniku k. Tomaszowa Mazowieckiego, 24 kwietnia wylądował samolot z ciałem poległego w czasie słuzby patrolowej w Iraku Tomasza Jury tam samolot z ciałem żołnierza. Polski żołnierz zginął, gdy terroryści odpalili minę przy jego samochodzie. Prezydent pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zabity żołnierz jest już 25. Polakiem, który stracił życie w Iraku.

25 kwietnia 2007, o godz. 13.00 rozpocznie się Msza św. pogrzebowa śp. Tomasza Jury w Bazylice Świętorodzinnej w Studziannie pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego. Liturgii pogrzebowej będzie towarzyszyć orkiestra parafialna, której członkiem był przez wiele lat śp.Tomasz Jura. Następnie trumna z ciałem zmarłego zostanie złożona w grobie na miejscowym cmentarzu parafialnym.


Tagi:                                    

Wygrana "Sienkiewicza"

W ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej został rozegrany 24.04.2007 roku, na boisku Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, mecz piłkarski pomiędzy gospodarzami ZS im. KOP, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. H.Sienkiewicza w Szydłowcu. Finał powiatowy ma o tyle ciekawą scenerię, że w obydwu drużynach występuje zbliżona ilość piłkarzy Miejskiego Klubu Sportowego "Szydłowianka" Szydłowiec. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki. Chłopcy trenują na codzień,zarówno w pierwszej drużynie seniorskiej (IV liga) w drugiej drużynie (A klasa), jak i w Juniorach rocznik 89'. W tym roku ducha walki na boisku nie zabrakło. Zawodnicy zarówno jednej, jak i drugiej drużyny prezentowali dobre umiejętności techniczne, mimo fatalnej murawy boiska (piłka w trakcie jej prowadzenia przy nodze potrafiła podskawkiwać na nierównościach do pasa). Pierwsza połowa zdecydowanie należała do gości, którzy punktowali w 22 i 27 minucie meczu. Obydwie bramki (strzelone z dystansu ok. 17 metrów) dla ZSO zdobył Gromek Szymon. Obydwie sytuacje strzeleckie wypracował samodzielnie. Pierwszą bramkę strzałem w okienko bramki zdobył z prawej, a drugą tuż przy słupku z lewej nogi. Kolejną sytuację wypracowali sobie chłopcy z "Sienkiewicza" już w drugiej połowie, która obfitowała w liczne faule w środkowej strefie boiska. Wynik zamknął bardzo dobrym zagraniem w sytuacji "sam na sam" Cieloch Kamil. W 57 minucie meczu po idealnym dograniu Szymona Gromka, który zaliczył w tej akcji klasyczną asystę, zawodnik gości "położył" bramkarza, po czym trafił do pustej bramki, ku wielkiej uciesze swoich kolegów z drużyny. Ze względu na ciężkie zmagania w rundzie wiosennej i kontuzje zawodników w lidze chłopcy rozgrywali spotkanie 2x35 minut. Wynik końcowy 3:0 dla ZSO jest wynikiem historycznym, gdyż po raz pierwszy (po trzech przegranych z rzędu) chłopcy z "Sienkiewicza" okazali się być lepszymi w tej dyscyplinie sportu, od zawodników z KOP-u!!! Wielkie podziękowania należą się Klubowi MKS "Szydłowianka" za wypożyczenie na ten mecz kompletu strojów. Wielkie Dzięki!!! Trenerem gospodarzy był mgr Krzysztof Gula, trenerem gości mgr Paweł Bloch.


Tagi:                                    

Wiosenne wydarzenia

W naszych sadach kwitną drzewa, jest pięknie. Nie jest jeszcze zbyt ciepło, ale pogoda wyraźnie poprawia się. Natomiast tegoroczna wiosna „oczami” mediów jest bardzo gorąca, czasami groźna i nieprzewidywalna. W Iraku zginął następny polski żołnierz. We Francji zaskakująco wysoka frekwencja w wyborach prezydenckich. Czyżby rozczarowani i zmęczeni zachowaniem polityków Francuzi "pogodzili się z wyborami" i naprawdę chcą zmienić swoje elity? Na polskiej scenie politycznej też coraz ciekawiej! Powstaje nowa partia, prawicowa. W swym programie zakłada poszanowanie życia i godności każdego człowieka, bez niedomówień i podtekstów. Jeżeli w tym tygodniu Sejm nie wybierze kolejnego Marszałka mogą być nawet przyspieszone wybory; tak przynajmniej uważają niektórzy „głośni” politycy. Są jednak także inne, w moim przekonaniu równie ważne wydarzenia! Otóż Diecezja Radomska przeżywa doniosły jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich biskupa Edwarda Materskiego. Ten jubileusz jest szczególnie radosnym darem dla Kościoła i wiernych. Biskup Edward jest honorowym obywatelem wielu miast i honorowym członkiem licznych stowarzyszeń, choć sam nigdy o żadne zaszczyty nie zabiegał. Jest wielkim autorytetem i osobistym przykładem ewangelicznej prostoty życia. W niedzielę Klub Inteligencji Katolickiej w Skarżysku-Kamiennej, u stóp Matki Bożej Miłosierdzia, wdzięczny „za nieprzerwaną ojcowską troskę i życzliwość o nasz duchowy rozwój” wręczył Biskupowi akt nadania honorowego członka KIK-u. Najserdeczniejsze życzenia przekazał też Księdzu Jubilatowi minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Plurimos Annos! J. Rejczak


Tagi:                                    

Sesja w Radzie Powiatu

Rada Powiatu przyjęła 23 kwietnia, uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie dworca PKP w Szydłowcu oraz stanowiska Rady dotyczącego sytuacji finansowej domów pomocy społecznej.

Obecny stan dworca PKP w Szydłowcu i stan jego otoczenia, to kompromitacja i anty-wizytówka powiatu i Mazowsza. W związku z planowaną modernizacją linii kolejowej Warszawa – Kielce, Rada Powiatu wnosi o objęcie dworca i jego otoczenia modernizacją. W szczególności budowę parkingu w ramach programu „Parkuj i jedź”. Program ten zakłada możliwość pozostawienia samochodu na płatnym parkingu stacyjnym dla osób, które posiadają bilety na pociąg. Przyjęte stanowisko kierowane jest do Kolei Mazowieckich i radnych Sejmiku, a także posłów radomskich. Szczególnie radni powiatu liczą na pomoc pani poseł Ewy Kopacz.


Tagi:                                    

Uczennica z Zespołu Szkół im Jana Pawła II w czołówce finalistów

Sukces geograficzny odniosła uczennica Aleksandra Winiarska z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. W kwietniu 2007 r. zakończyły się konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjum. Z terenu byłego województwa radomskiego (należącego do Delegatury Radomskiej Kuratorium Oświaty) do pierwszego etapu (szkolnego) przystąpiło 4496 uczniów, a do etapu III – wojewódzkiego dostało się tylko 32 uczniów. Z tego 8 zostało laureatami, a 24 finalistami. Wśród czołówki finalistów znalazła się uczennica naszego PG1 w Szydłowcu –Aleksandra Winiarska z klasy 3b. Brała ona udział w konkursie geograficznym. W finale konkursu geograficznego uczestniczyło 63 uczniów z całego województwa mazowieckiego. Ola uzyskała 66% punktów zdobywając zaszczytny tytuł finalisty. Jest to tym większy sukces, gdyż to jedyna reprezentantka naszej gminy w województwie w konkursach przedmiotowych. Olę do konkursu przygotowała mgr Marianna Łaska – nauczycielka geografii. ZS JPII


Tagi:                                    

Wystawa w Szydłowcu "Od obrony potocznej do II wojny światowej"

Wystawa w Szydłowcu "Od obrony potocznej do II wojny światowej" 21 kwietnia 2007 20 kwietnia bieżącego roku, w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie, odbyła się zamknięta konferencja popularno-naukowa p.t.: „Dzieje organizacji polskich formacji granicznych. Od obrony potocznej do II wojny światowej”, której celem było zaakcentowanie szczególnego miejsca polskich formacji granicznych w historii organizacji państwa polskiego, popularyzacja tradycji służb granicznych w kontekście przemian geopolitycznych oraz zainicjowanie kompleksowych badań nad tematyką graniczną. W skład Komitetu Honorowego konferencji weszli: Wiceprezes Rady Ministrów-Ludwik Dorn, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji-Janusz Kaczmarek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji-Marek Surmacz, Biskup Polowy Wojska Polskiego-gen. dyw. dr Tadeusz Płoski, Komendant Główny Straży Granicznej-gen. bryg. SG Mirosław Kuśmierczak oraz Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych-Mirosław Rubas. Komitet Naukowy tworzyli: prof. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Marek Jabłonowski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Janusz Cisek (Muzeum Wojska Polskiego), płk dr hab. Krzysztof Komorowski (Wojskowe Biuro Badań Historycznych) oraz mjr SG dr Ryszard Techman (Komenda Główna Straży Granicznej). Wśród prelegentów byli przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dr hab. Leszek Wojciechowski i dr hab. Jan Ptak), Uniwersytetu Warszawskiego (profesorowie: Marek Jabłonowski, Mirosław Nagielski i dr hab. Jarosław Czubaty), Akademii Świętokrzyskiej (prof. dr hab. Czesław Grzelak, dr hab. Zygmunt Matuszak, dr Jerzy Prochwicz), Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej (dr Robert Litwiński) oraz historycy – funkcjonariusze Straży Granicznej (ks. ppłk SG dr Zbigniew Kępa, kmdr por SG dr Grzegorz Goryński i mjr SG dr Piotr Kozłowski).

Mieszkańcy Szydłowca wystawę towarzyszącą konferencji bedą mogli już w najbliższych dniach obejrzeć w Szydłowcu. Wystawa przygotowana przez Centrum Wyszkolenia Straży Granicznej w Ketrzynie do 11 maja będzie prezentowana w Zespole Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. wg www.strazgraniczna.pl l


Tagi:                                    

Złote gody

W czwartek, 19 kwietnia burmistrz Miasta Szydłowca Andrzej Jarzyński odznaczył państwa Genowefę i Stanisława Guzów z Szydłowca medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Medal taki przyznawany jest parom, które wytrwały w związku małżeńskim przez 50 lat. Uroczystość odbyła się w Ratuszu. Uczestniczyli w niej także: wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowcu Krystyna Bednarczyk, Sekretarz Gminy Bolesław Boruszewski i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Szymczyk. Wręczając medal burmistrz Andrzej Jarzyński podkreślił rolę, jaką w społeczeństwie spełnia wychowanie dzieci w mocnej, tradycyjnej rodzinie. Uroczystość zakończyła się wspólną lampką szampana za zdrowie „Złotych Jubilatów”.

UmPro


Tagi:                                    

Kłopoty z dworcem PKS i PKP

W dużej mierze od stanowiska radnych miejskich, zależy czy zrealizowane zostaną zamiary likwidatora spółki PKS-Iwopol, związane z przekształceniem dworca PKS w Szydłowcu, w kolejny market? Teren dworcowy i nieruchomości z nim związane, użytkowane były do tej pory na cele związane z komunikacją zbiorową. Czy tak będzie nadal, trudno odpowiedzieć?

Inny problem związany jest z dworcem PKP, który choć położony na uboczu, nosząc nazwę Szydłowiec, jest niestety anty-wizytówką miasta. Priorytetowe plany modernizacji linii kolejowej Warszawa - Kielce, już pobudziły do działania władze sąsiedniej gminy. Podjęto energiczny lobbing na rzecz modernizacji dworca PKP i jego o otoczenia. Podobne pilne działania należy podjąć w Szydłowcu. Plany modernizacji linii kolejowej Warszawa - Kielce, zakładają także modernizację niektórych dworców, w tym budowę strzeżonych parkingów typu "parkuj i jedź". Dojeżdżając do stacji samochodem, dalej do punktu docelowego można będzie szybko i bezpieczne dojechać pociągiem. Budowa wielopoziomowego parkingu stacyjnego, planowana jest w Radomiu. Po modernizacji linii kolejowej z Radomia do Warszawy koleją będzie można dojechać w ciągu 50 minut. Z Szydłowca czas dojazdu do Warszawy z szybkością 130 km/h, wyniesie około 70 minut. Gdyby szydłowiecki dworzec PKP był z parkingiem strzeżonym, można byłoby pozostawiając samochód ( w ramach biletu kolejowego), dojeżdżać do pracy nawet w Warszawie. Miejmy nadzieję, że władze samorządowe nie przegapią możliwości działania w tej sprawie. Powiat szydłowiecki jest niestety w niechlubnej czołówce krajowej, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. Wymaga to zdecydowanych działań celem poprawy sytuacji. msk


Tagi:                                    

DEBATA SZKOLNEGO MINIPRZEDSIĘBIORSTWA WISIOREX SP. Z O.O.

Od dnia 25 września 2006 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu prowadzone są zajęcia projektu „Pakiet Wrześniowy – Akademia Przedsiębiorczości”, zorganizowanego przez Fundację Komandor. W dniu 17 kwietnia 2007 r. uczniowie biorący udział w projekcie jako szkolne miniprzedsiębiorstwo WISIOREX Sp. z o.o. zorganizowali w szkolnej auli publiczną debatę pt.: Czy wyjazd polskiej młodzieży do pracy za granicę jest szansą na lepszą przyszłość? Przygotowania do debaty trwały kilka tygodni. W debacie, oprócz uczniów klas II gimnazjum uczestniczyli: Bolesław Boruszewski - Sekretarz Gminy Szydłowiec, Krystyna Adamczyk - radna powiatu szydłowieckiego i równocześnie dyrektor Administracji Oświaty w Szydłowcu, Jolanta Kozłowska - Inspektor Wydziału Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Jolanta Kosno i Ewa Pytlak - przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szydłowcu, Bolesław Stępień - dyrektor PPUiH "ARIS" w Szydłowcu. Organizatorzy bardzo ucieszyli się z wizyty koleżanek i kolegów z innych szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu, szkoły ponadgimnazjalnej - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Debata przebiegła zgodnie z planem. Kasia Bednarek rozpoczęła debatę, oddając głos pani Dyrektor. Pani Dyrektor powitała gości i wypowiedziała magiczne słowa: "Uważam debatę za otwartą". Potem głos zabrała Ola Witowska, która była sekretarzem zebrania. Zapoznała wszystkich z zasadami, jakie obowiązywały podczas debaty. Czas wystąpień został ograniczony do 7 minut. Jak się później okazało, nikt nie przekroczył czasu wypowiedzi, dlatego debata nie była długa. Argumenty na TAK - czyli zwolenników wyjazdów do pracy za granicę przedstawiła Monika Tarka. Argumenty za NIE - czyli przeciwników wyjazdów przedstawiła Dominika Szmit. Argumenty z obu stron były mocne i bardzo sugestywnie wypowiadane (krótkie fragmenty szkoła posiada na klipach filmowych). Być może dlatego do dyskusji zgłosiło się tylko 2 mówców. W dyskusji jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu Agata Mertka. W imieniu uczniów szkoły opowiedziała się przeciw wyjazdom do pracy za granicę. Za swoje bardzo dobrze przygotowane i wypowiedziane wystąpienie otrzymała gromkie brawa. Drugim mówcą był Bolesław Boruszewski - Sekretarz Gminy Szydłowiec. W swojej wypowiedzi poruszył kilka argumentów na TAK, jak i na NIE, podając przykłady z życia, również przypadki wyjazdów do pracy za granicę młodych osób z Szydłowca. Wniosek, jakim zakończył swoje wystąpienie, spodobał się uczestnikom – „Jeśli już wyjedziecie do pracy za granicę, wracajcie do kraju, bo tu jesteście potrzebni”. Po wyczerpaniu listy dyskutantów Ola Witowska - sekretarz debaty - zarządziła głosowanie, kto jest zwolennikiem wyjazdów za granicę, a kto nie. Wszyscy uczestnicy debaty podnosili czerwoną (za TAK) lub zieloną (za NIE) kartę do głosowania. Wynik zaskoczył młodych biznesmenów, bo wydawało się im, że zdecydowana większość zebranych, szczególnie młodzież, będzie za wyjazdami. Tak się też stało, większość była za wyjazdami do pracy za granicę, ale z bardzo niewielką przewagą - przysłowiowym jednym głosem. Na zakończenie Dyrektor Szkoły Ewa Świercz podziękowała wszystkim gościom za przybycie, a Kasia Bednarek po krótkim podsumowaniu oficjalnie zakończyła debatę. Z wypowiedzi uczniów: Cieszymy się, że debata za nami. Mamy pozytywne wrażenia, nie było żadnych "wpadek", wszystko poszło zgodnie z planem. Niestety, nie było z nami naszej prezeski, która była w ty czasie chora. Od jutra czekają nas dalsze działania i nauka przedsiębiorczości podczas kolejnych zajęć multimedialnych.

Zdjęcia z debaty znaleźć można w witrynie firmy pod adresem http://www.miniprzedsiebiorstwo.pl –> WISIOREX lub w witrynie szkolnej pod adresem: http://zsszydlowiec.pl.


Tagi:                                    

Konkurs "Moja Mała Ojczyzna" w Zespole Szkół im Jana Pawła II

16 kwietnia 2007r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 - w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu już po raz siódmy odbył się Regionalny konkurs Krasomówczy „Moja Mała Ojczyzna” - Szydłowiec 2007, którego organizatorką była pani Cecylia Kraska. Uczestniczyli w nim uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu szydłowieckiego. Jurorzy w składzie: pani Ewa Walczak, Naczelnik Wydziału Edukacji Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz pani Irena Przybyłowska-Hanusz reprezentująca Centrum Kultury „Zamek” w Szydłowcu, ze względu na wyrównany poziom mieli kłopot z wyłonieniem laureatów. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrali zajmują ex aequo I miejsce uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu: Marcin Ko9zera i Konrad Winiarski. W kategorii szkół gimnazjalnych laureatami zostali: I miejsce: Małgorzat Sobolewska z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu oraz Jacek Grzęda z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu II miejsce: Anita Ceglińska z Publicznego Gimnazjumw Chlewiskach oraz Przemysław Duda z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu III miejsce: Amanda Sochacka z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu oraz Magdalena Rut z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu Wyróżnienia otrzymali: Kamila Głuszak z Publicznego Gimnazjum w Orońsku oraz Jolanta Korba z Publicznego Gimnazjum w Jastrzebiu. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe, które zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego oraz Starostę Powiatu Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, którym organizatorzy serdecznie dziękują.


Tagi:                                    

Auschwitz-Birkenau…. miejsca, które bolą…..

16 kwietnia, 37 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wraz z opiekunami Moniką Bekiel i Małgorzatą Kwiatek uczestniczyło w Marszu Żywych. Marsz wyruszył się o godzinie 13.00 spod bramy obozowej z napisem „Arbeit macht frei’. Rozpoczął go dźwięk szofaru (róg barani, w który tradycyjnie dmie się i w święto Rosz ha-Szana. Dźwięk szofaru, według tradycji żydowskiej, jest sygnałem do przebudzenia i pokuty, która ma poprzedzać nowe, lepsze życie). Młodzież przeszła trzykilometrową trasę między obozem Auschwitz, a obozem Birkenau. Na teren obozu w Birkenau uczestnicy Marszu weszli w ciszy, a towarzyszyły im jedynie imiona i nazwiska ofar odczytywane przez ochotników. Ogromne wrażenie na młodzieży, zrobiła zaśpiewana przez kantora modlitwa za dusze zmarłych El Male Rachamim (Boże pełen miłosierdzia), oraz kadisz, odmówiony za zmarłych przez ocalałych z Holokaustu. Udział w Marszu Żywych był dla uczniów wielkim przeżyciem, był także próbą zrozumienia i uzmysłowienia sobie ogromu tragedii, bólu i cierpienia, która stała się przede wszystkim udziałem Żydów. Uczniowie uświadomili sobie, że Holokaust nie był przypadkiem, że był możliwy, ponieważ państwo nazistowskie prowadziło zbrodniczą politykę eksterminacji, przede wszystkim wobec Żydów. Poprzez uczestnictwo w Marszu Żywych wszyscy nauczyli się jednego: szacunku dla odrębności każdego człowieka.

M. Ł-B


Tagi:                                    

Przygnębiające głosowanie

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono w kwietniu 1997 roku. Warto przypomnieć, że wówczas podczas prac nad tym najważniejszym w państwie aktem prawnym, zwanym też ustawą zasadniczą, do Komisji Konstytucyjnej wniesiono aż osiem projektów Konstytucji. Był wśród nich projekt obywatelski, zgłoszony przez NSZZ Solidarność, ale proponowane w nim zapisy, dotyczące prawnej ochrony życia, nie zostały uwzględnione. Przez dziesięć lat wiele zmieniło się w Polsce, także w Europie, a zapisy Konstytucji nie spełniają już społecznych oczekiwań.

Trzeba je po prostu uzupełniać lub zupełnie zmienić. W czerwcu 1999 roku do parlamentu polskiego przybył Papież Jan Paweł II i życzył „polskim politykom i wszystkim osobom zaangażowanym w życiu publicznym, by nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu i jest wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego”. Podjęta w ostatnich dniach próba konstytucyjnej ochrony życia zarówno przed aborcją jak i eutanazją nie powiodła się. Wielu posłów z Marszałkiem Sejmu i miliony Polaków wynik piątkowego głosowania przyjęło z wielkim smutkiem. Mam jednak nadzieję, że do tej sprawy Parlament wkrótce powróci, bo prawo do życia - od poczęcia do naturalnej śmierci, jest przyrodzonym prawem każdego człowieka. Szkoda, że niektórzy posłowie zagłuszyli swoje sumienia i zapomnieli, że nikomu, nigdy, nie wolno „decydować” o prawie do życia innych ludzi, kierując się wyłącznie decyzjami partyjnymi oraz doraźnymi interesami politycznymi. Taka postawa jest głęboko niemoralna i prowadzi donikąd! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Orkiestra Straży Granicznej z koncertem w Szydłowcu.

W Szydłowcu we wrześniu odbędą się uroczystości nadania sztandaru Zespołowi Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza i obchody 68 rocznicy Bitwy pod Barakiem. W ramach promocji udziału Straży Granicznej w tych uroczystościach i utworzenia w Zespole Szkół im KOP nowego kierunku kształcenia klasy licealnej "ochrona granicy państwowej" - 12 maja o godzinie 13 dla mieszkańców Szydłowca, zagra i wystąpi z pokazem musztry paradnej - Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza - Podhalańczycy. Na koncert już dziś zapraszają władze powiatu szydłowieckiego.

Zielone peleryny, okrągłe kapelusze z orlimi piórami. Historia Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej Straży Granicznej sięga roku 1956 i jest ściśle związana z dziejami Karpackiej Brygady WOP. Funkcję Orkiestry Reprezentacyjnej pełni od roku 1973.W swej tradycji nawiązuje do sławnej Orkiestry 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z okresu przedwojennego, jak i do folkloru muzycznego regionu Podhala. obejmuje niemal wszystkie rodzaje muzyki. Z wielkim powodzeniem i uznaniem orkiestra prezentowała się na licznych międzynarodowych festiwalach i spotkaniach muzycznych orkiestr wojskowych m.in. w Niemczech, Belgii, Danii, Słowacji, Włoszech, Węgrzech, Czechach, Francji, Holandii oraz w Stanach Zjednoczonych. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej poszczycić się może liczbą ponad 5 tysięcy koncertów entuzjastycznie oklaskiwanych przez wielomilionową widownię. Szczególnie atrakcyjny i widowiskowy jest pokaz musztry paradnej w jej wykonaniu. W rytm różnorodnej muzyki zespół orkiestry tworzy oryginalne figury i układy. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej jest zarazem jedyną z orkiestr typu wojskowego używającą podczas musztry paradnej tradycyjnych instrumentów ludowych (trombity beskidzkie, dudy podhalańskie, dzwonki pasterskie-„zbyrcoki”, góralska ciupaga w ręku tamburmajora). Zespół w czasie swojego istnienia dokonał wielu nagrań płyt CD z repertuarem muzyki klasycznej, regionalnej i rozrywkowej. Za swoją działalność artystyczną orkiestra uhonorowana została wieloma nagrodami. msk


Tagi:                                    

Modlitwa w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Polska rodzina potrzebuje uleczenia - mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św., której przewodniczył dziś w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Metropolita krakowski zaapelował do Polaków, by podjęli płynące z tego miejsca wezwanie do miłosierdzia i przebaczenia. W Mszy św. uczestniczyło blisko 50 tys. pielgrzymów z kraju i zagranicy. Kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył Mszy św. przy ołtarzu polowym przed bazyliką Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W homilii mówił, że kamieniem węgielnym "gmachu życia społecznego i moralnego" jest miłosierdzie i przebaczenie. - Skoro bowiem my, wierzący, przebaczymy z serca wszystkim winowajcom tak, jak Bóg nam przebacza, to życie społeczne dozna uzdrawiającego wstrząsu. Już nikt nie będzie szukał rozliczeń, już nikt nie będzie zatrzymywał się nad tym, co było - podkreślił metropolita krakowski. Dodał, że dzięki temu cała energia zostanie wykorzystana w sposób twórczy do budowania więzów społecznych. Kardynał uważa, że "polska rodzina" potrzebuje wybaczenia i miłosierdzia. - Mam na uwadze przebaczenie, mające swoje źródło w miłosierdziu, które może uleczyć rany zadane naszej Ojczyźnie w minionych latach, aż do okupacji i Katynia włącznie. Mam na uwadze przebaczające miłosierdzie, które jest prawem życia naszego Kościoła - powiedział hierarcha. Metropolita krakowski zaznaczył, że można i trzeba dochodzić prawdy, przypominać i dokumentować wszelkie naruszenia sprawiedliwości społecznej i indywidualnej, ale podkreślił, że ponad dochodzeniem do prawdy jest przebaczenie, które nie jest jednak jednoznaczne z zapomnieniem. - Bez przebaczenia, bez prawdziwego miłosierdzia, nie da się wyleczyć tych bolesnych ran - podkreślił kard. Dziwisz. - Dziś z tego miejsca płynie do polskich serc wezwanie do miłosierdzia i przebaczenia. Tu należy szukać rozwiązań spraw, które wydają się nam nie do rozwiązania. Spraw osobistych i społecznych, spraw rodzinnych i narodowych, spraw Kościoła i ludzkości. Niech więc z naszych serc popłynie do Chrystusa pełne wiary wołanie: Jezu, ufamy Tobie - zaapelował metropolita krakowski. Odniósł się także do wydarzeń ostatnich dni, związanych z nieudaną próbą wpisania do Konstytucji ochrony życia. Jak podkreślił, napawają one smutkiem, gdyż "żadne prawo stanowione nie może nikogo pozbawić prawa do życia", które jest "przyrodzonym prawem każdego człowieka". - Kościół od początku stale opowiadał się za życiem, domagając się jego poszanowania od poczęcia aż do naturalnej śmierci, bez względu na wszelkie uwarunkowania i decyzje polityczne - powiedział kardynał. Wyraził także nadzieję, że pogłębiona refleksja nad ostatnimi wydarzeniami "zaowocuje w przyszłości zabezpieczeniem podstawowych praw osoby ludzkiej także przez prawa stanowione". - Te podstawowe prawa mają bowiem swoje źródło w prawie naturalnym, obowiązującym każdego człowieka, niezależnie od jego przekonań religijnych i politycznych - dodał hierarcha. Według szacunków policji, w Mszy św. uczestniczyło blisko 50 tys. pielgrzymów z kraju i zagranicy: USA, Kanady, Gujany, Nikaragui, Haiti, Finlandii, Anglii, Irlandii, Rumunii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec, Austrii, Słowacji i Czech. Mszę pod przewodnictwem kard. Dziwisza koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów. Obecny był też m.in. abp Leo z Kościoła prawosławnego w Finlandii. Wierni modlili się o kanonizację Jana Pawła II oraz w intencji papieża Benedykta XVI, który w poniedziałek obchodzić będzie 80. urodziny. - Otaczamy modlitwą Piotra naszych czasów, prosząc o Boże błogosławieństwo dla jego apostolskiej posługi, by dzięki niej świat uwierzył, że Deus caritas est - mówił kard. Stanisław Dziwisz, który na zakończenie odczytał telegram z życzeniami urodzinowymi, przesłany do Ojca Świętego. Po Mszy św. metropolita krakowski poświęcił Aulę Jana Pawła II, która została wzniesiona w bazylice Bożego Miłosierdzia jako miejsce żywej pamięci o Papieżu-Polaku, zwłaszcza o jego zainteresowaniach naukowych i kulturalnych. Obiekt powstał na terenie łagiewnickiego sanktuarium dzięki ofiarom wiernych, wspierających jego rozbudowę. KAI (md)


Tagi:                                    

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego, obchodzimy w Kościele Katolickim w tym roku 15 kwietnia. Uroczystość poprzedzona była nowenną trwającą od Wielkiego Piątku. Rozpoczęła się ona w Wielki Piątek i trwała przez dziewięć dni. Pan Jezus w objawieniach udzielonych św. Faustynie - mówił - Która dusza w Święto Miłosierdzia przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia kar i win. Łaski, które człowiek może dziś otrzymać, są porównywalne do oczyszczającej mocy chrztu świętego. msk


Tagi:                                    

Prezydium Episkopatu: oświadczenie w sprawie głosowania nad poprawkami do konstytucji

Bezwzględna arytmetyka parlamentarna wzięła górę nad elementarnym prawem każdego człowieka do życia - czytany w wydanym 13 kwietnia późnym wieczorem komunikacie prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Komunikat został wydany w związku z głosowaniami w Sejmie, który nie przyjął poprawek mających na celu konstytucyjne gwarancje dla życia poczętego.

A oto pełen tekst oświadczenia Prezydium Konferencji Episkopatu Polski: Przyjmujemy ze smutkiem negatywny wynik dzisiejszego głosowania Sejmu nad poprawkami do Konstytucji w sprawie ochrony życia. Niestety, bezwzględna arytmetyka parlamentarna wzięła górę nad elementarnym prawem każdego człowieka do życia. Musimy w tej sytuacji przywołać raz jeszcze na pamięć jednomyślne stanowisko biskupów polskich przyjęte na ostatnim zebraniu plenarnym episkopatu (14 marca 2007). Przypomnieli w nim, że "godność i nienaruszalność życia ludzkiego od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci wynika z prawa naturalnego" i poparli tych, którzy podejmują "starania o skuteczną prawną ochronę życia ludzkiego".


Tagi:                                    

Sprawdzian w szóstych klasach

12 kwietnia 249 uczniów siedmiu szydłowieckich szkół podstawowych przystąpiło do sprawdzianu dla uczniów kończących szóstą klasę. Sprawdzian trwał 60 minut i był to czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań. Dla uczniów z dysfunkcjami sprawdzian został wydłużony o dodatkowe 30 minut. W gminie Szydłowiec, wszyscy uczniowie przystąpili do końcowego sprawdzianu. W każdej szkole nauczyciele poinformowali uczniów, aby dobrze wykorzystystali czas, dokładnie czytali polecenia i sprawdzili odpowiedzi przed oddaniem pracy. Profesjonalne przygotowanie się do testu stało się wyzwaniem nie tylko dla uczniów, lecz również dla ich rodziców, albowiem uzyskanie dobrych oraz bardzo dobrych wyników powoduje, że uczeń może samodzielnie wybrać gimnazjum i zaplanować swoją przyszłość. Teraz pozostało nam już tylko czekać na wyniki sprawdzianu. Każdy uczeń otrzyma od okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach sprawdzianu. Egzaminy sprawdzające w szóstych klasach szkoły podstawowej przeprowadzane są od kwietnia 2002 roku. Jego celem jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatnych w życiu. Wyniki sprawdzianu pozwalają na pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Na sprawdzianie badany i oceniany jest, poziom opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Umiejętności badane na sprawdzianie podzielono na pięć obszarów: 1. czytanie, 2. pisanie, 3. rozumowanie, 4. korzystanie z informacji, 5. wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informacja o terminie sprawdzianu ogłaszana jest przez kuratorów i dyrektorów szkół podstawowych, a także zamieszczana w Internecie - na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.


Tagi:                                    

Komitet Honorowy

Zespół Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza we wrześniu będzie miejscem patriotyczno-religijnych uroczystości, w czasie, których uczczona będzie pamięć żołnierzy 36 DP rez. walczących w wojnie obronnej 1939 roku w okolicach Szydłowca. W czasie uroczystości szkoła ma otrzymać nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Szydłowieckiej. Starania o zgromadzenie funduszy prowadzi Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, którego przewodnictwo zgodził się objąć prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Pan Mirosław Rubas. W skład komitetu społecznego weszli przede wszystkim radni powiatu szydłowieckiego wraz ze starostą Włodzimierzem Górlickim. Powołany został także komitet Honorowy Nadania Sztandaru, do którego swój akces wyrazili dostojnicy kościelni i świeccy, a wśród nich: Biskup Polowy Wojska Polskiego generał dywizji Tadeusz Płoski, Komendant Główny Straży Granicznej generał brygady SG Mirosław Kuśmierczak, Komendant Oddziału Nadwiślańskiego Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego ppłk Ryszard Pawlak, dyrektor gabinetu Komendanta Głównego płk Dariusz Góralski. Swój udział w komitecie honorowym potwierdził także dziekan szydłowiecki i kustosz fary św. Zygmunta ks. kanonik Adam Radzimirski i wicedziekan Straży Granicznej ks. ppłk Zbigniew Kępa. W skład komitetu zaproszeni zostali i wstępnie swój udział potwierdzili: poseł Ewa Kopacz i burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Poświecenie i wręczenie szkole sztandaru zaplanowano 7 września, mszy świętej polowej z udziałem licznych kapłanów, w tym absolwentów szkoły przewodniczyć będzie Biskup Polowy Wojska Polskiego. W uroczystościach weźmie udział Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej i Kompania Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza. Zamiar przyjazdu do Szydłowca na uroczystości nadania szkole sztandaru i obchody 68 rocznicy Bitwy pod Barakiem wyraził wojewoda mazowiecki Jacek Sasin. Warto dodać, że Zespół Szkół im KOP wraz z powiatem szydłowieckim zawarł porozumienie z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w sprawie utworzenia w szkole klasy o profilu ochrona granic. W maju młodzież ze szkoły weźmie udział na zaproszenie Nadwiślańskiego Oddziału SG, w Święcie Straży Granicznej w Warszawie. msk


Tagi:                                    

Opór w lustracji

Niektóre media informują, że narasta sprzeciw różnych środowisk akademickich wobec poddania się rygorom ustawy lustracyjnej. Senaty kilku polskich uczelni uważają, że obowiązek lustracji narusza prawo do pracy a także konstytucyjną wolność nauczania i badań naukowych. Inni natomiast naukowcy mają w tej sprawie zdanie przeciwne i popierają ideę lustracji. Czy można mieć wątpliwość, że tajna i świadoma współpraca ze służbami specjalnymi, zarówno cywilnymi jak też wojskowymi totalitarnego reżimu, była niegodna nauczyciela akademickiego? Misją uniwersytetów i uczelni jest służba prawdzie. W duchu prawdy nauczyciele powinni więc kształcić i wychowywać swoich studentów. Dlatego też żadnemu nauczyciel nie wolno zatajać, oczywiście jeżeli ją ma, swojej agenturalnej przeszłości. Od kilku lat obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych spoczywa na członkach parlamentu, politykach i tysiącach samorządowców. Wiemy jednak dobrze, że dotychczasowe procedury lustracyjne nie zmąciły spokoju, ani byłym agentom, ani tym bardziej byłym funkcjonariuszom organów bezpieki. Znane są przykłady „szczycenia się” przez niektórych z nich pracą lub świadomą współpracą z tajnymi służbami. Smutna to konstatacja, ale stosowane do niedawna zasady ujawnienia tych wrażliwych społecznie faktów nie przerwały ich publicznych karier. Niczego nie żałując pozostawali posłami, radnymi a nawet pozakładali nowe partie polityczne. Liczę na to, że teraz będzie wreszcie inaczej! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Jeden procent dla CARITAS

Do końca kwietnia pozostały już niecałe trzy tygodnie i tylko tyle mamy czasu na rozliczenie się ze swoimi urzędami skarbowymi i złożenie odpowiednich formularzy, zwanych „pitami”. Od kilku lat, a dokładnie od 2004 roku, można 1% swojego podatku przekazać na dowolną pozarządową organizację pożytku publicznego. O tym, jakie to są organizacje i zadania stanowi Ustawa z 2003 r. „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Z tytułu przekazania 1% podatku należnego fiskusowi, podatnik nie ma żadnej ulgi i nie płaci mniej. Ma jednak tę satysfakcję, że sam decyduje o tym, komu tę setną część podatku darować. Jeżeli się tego nie uczyni, należne pieniądze w całości trafią do budżetu państwa. Może właśnie, dlatego, aby zniechęcić podatników, procedura odliczania 1% jest dość skomplikowana. W ubiegłym roku na tę formę darowizny zdecydował się w Polsce zaledwie, co dwudziesty podatnik. Węgry mają podobne regulacje podatkowe, ale tam swoją część podatku na cele charytatywne przekazał, co trzeci podatnik. A jak będzie u nas w tym roku? Zobaczymy już wkrótce. Zależy to przecież od nas samych i od poczucia naszej odpowiedzialności. Tak jak w poprzednich latach swój 1% podatku przekażę na konto Caritas Diecezji Radomskiej, która prowadzi ośrodek adopcyjno – wychowawczy, hospicjum, telefon zaufania, stołówki dla ubogich i inne wzniosłe dzieła. Moje pieniądze nie utoną w budżetowym „worku bez dna”, ale trafią w szczególnie potrzebujące ręce! Jan Rejczak

CARITAS Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom nr konta: 52 1240 3259 1111 0010 0430 0572 z dopiskiem: „jeden procent dla CARITAS”


Tagi:                                    

Oświetlony Skwer Marszałka Piłsudskiego

Na kilka dni przed Świętami na zlecenie władz miasta, oświetlony został Skwer im. Piłsudskiego, którego centralnym punktem jest pomnik Marszałka. Teren oświetlają cztery stylowe latarnie. Dzięki oświetleniu placu, będzie z pewnością bezpieczniej, dzięki czemu skwer i znajdujace sie na nim ławki będą częściej wykorzystywane wieczorem do rekreacji i odpoczynku. Wcześniej często zdarzało się że korzystali z nich w ciemnościach, amatorzy tanich trunków. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Wigilia Paschalna

Symbolikę liturgii wigili paschalnej najpełniej wyrażaja dwa znaki: ogień i woda. Od płonącego ogniska zapala się Paschał, będący przez cały okres wielkanocny znakiem Zmartwychwstałego Pana. Woda jest znakiem chrztu świetego, przez który to sakrament wierzący w Chrystusa przechodzą - od śmierci grzechu - do życia łaski. W czasie liturgii w czytanym Słowie Bożym rozważana jest historia Zbawienia, która swą pełnię osiaga w Zmartychwstaniu Chrystusa. W czasie mszy świętej przynależnej już liturgicznie do dnia Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, śpiewa się radosne Alleluja. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Z modlitwą przy Grobie Jezusa

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym.

Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który "budzi" ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu.


; Autor:
Tagi:                                    

Wielkopiątkowa modlitwa

Szczególny rys ma modlitwa Kościoła przy krzyżu Zbawiciela, w czasie nabożeństwa Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Adorując krzyż dziękujemy Chrystusowi za Jego miłość, która objawiła się w Jego bolesnej męce śmierci krzyżowej. W czasie liturgii wierni modlili się także w intencjach Kościoła i świata, o pokój, o nawrócenie grzeszników, o poznanie prawdy Zbawienia przez wszystkie ludy i narody. W czasie adoracji krzyża zbierane były ofiary na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie i pomoc chrześcijanom w Ziemi Świętej. Liturgię zakończył obrzęd Eucharystii i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do wcześniej urządzonego tzw. Grobu Pańskiego. Liturgii w szydłowieckiej farze z udziałem wszystkich kapłanów parafii św. Zygmunta przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Dariusz Maciejczyk.

Krzyż nie jest ostatnim Słowem Boga, Słowem tym było Zmartwychwstanie, dlatego modląc się i adorując Pana Jezusa w symbolicznym Grobie, z nadzieją oczekujemy na Niedzielę Zmartwychwstania. msk /nowe zdjęcia w galerii/


; Autor:
Tagi:                                    

Życzenia od naszego Rodaka - Księdza Biskupa Wacława Depo

Droga Redakcjo „Domu na Skale” Drodzy Bracia i siostry, którzy współtworzycie Dzieje Kościoła na szydłowieckiej ziemi!

Pragnę szczerym sercem podziękować za towarzyszenie mi na drogach posługi pasterskiej i stałą „obecność” w moim domu po przez dar przekazywanych mi kolejnych numerów miesięcznika. Dziękuje za obrazy i słowa, które pozwalają mi „dotykać” spraw i wydarzeń, które przeżywacie. Jako diecezja zamojsko-lubaczowska mamy tę samą - jak diecezja radomska – 15 rocznice powstania. Dziękujemy Bogu i ludziom za wszelkie działania, jak również za wielorakie dobro, znane tylko Bogu.


; Autor:
Tagi:                                    

Wielkanocne spotkania

Wielki Czwartek to pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Najwyższy więc czas, aby kończyć nasze świąteczne przygotowania, i to zarówno materialne, a więc zakupy sprzątania i tym podobne krzątania koło domu, jak też te ważniejsze - duchowe. W Wielkim Tygodniu liczne środowiska, stowarzyszenia, także w naszych miejscach pracy, organizują wielkanocne spotkania, najczęściej zwane „jajeczkiem”. Są one okazją do dzielenia się święconym jajkiem, przekazywania sobie serdecznych życzeń a niekiedy nawet wspólnego posiłku. Jest piękna tradycja zapraszania na te spotkania osób duchownych i nadawanie im, poprzez wspólną modlitwę i śpiew wielkanocnych pieśni, radosnego, głęboko chrześcijańskiego wymiaru. Taki właśnie uroczysty charakter mają one w regionalnym zarządzie Solidarności Ziemi Radomskiej. W tym roku spotkanie zaszczycili swoją obecnością biskupi: Zygmunt Zimowski i Edward Materski oraz kapelani Związku, honorowi członkowie Solidarności: Ojciec Hubert Czuma i ks. Stanisław Sikorski. Biskup Ordynariusz, wypowiadając słowa życzeń zaprosił wszystkich do radomskiej katedry, w której 20 kwietnia przeżyjemy Jubileusz sześćdziesięciu lat kapłaństwa biskupa Edwarda, wielkiego przyjaciela Solidarności. W trakcie spotkania niezwyczajnie, bo drogą telefoniczną, świąteczne pozdrowienia „z drogi” przesłał przewodniczący regionu Pan Zdzisław Maszkiewicz. W tym czasie powracała właśnie z Rzymu kilkuset osobowa pielgrzymka radomskiej Solidarności do grobu Papieża Jana Pawła II, zorganizowana z okazji drugiej rocznicy śmierci naszego wielkiego i świętego Rodaka. Te pielgrzymki ludzi pracy i Solidarności do Watykanu też stają się naszą tradycją! Alleluja! Jan Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

PIEŚNI POLSKIE. Upływa szybko życie, jak potok płynie czas...

Większość śpiewników pomija milczeniem autora tej pieśni. Był nim ks. Franciszek Jan Borgiasz Leśniak (1846-1915), który w latach 1871-73 pracował w Starym Sączu, gdzie był katechetą i dyrektorem Żeńskiej Szkoły przy Klasztorze Klarysek. W tym mieście młody kapłan napisał słowa tej pieśni, dodając, że powstała na zakończenie roku szkolnego. W latach 1888 – 1915 ks. Franciszek Leśniak był proboszczem parafii katedralnej w Tarnowie i w tym czasie opublikował w roku 1910 największy zbiór pieśni polskich, obyczajowych i okolicznościowych w opracowaniu muzycznym Stefana Surzyńskiego. Do dziś trwają spory, czy był on tylko autorem słów, czy także muzyki. W większości publikacji przypisuje się mu jedno i drugie, ale jednak w kilku występuje nazwisko znanego poznańskiego kompozytora i muzyka Stefana Surzyńskiego. Na przestrzeni stu kilkudziesięciu lat powstało wiele wersji tej pieśni, słowa się zmieniają, różni autorzy coś od siebie dokładają, coś ujmują, ale jak podkreśla prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza Jan Koszul - to dobrze, bo to oznacza, że pieśń żyje, że jak legenda krąży wśród ludu, który ją w różny sposób modyfikuje. Do dziś krąży ona w rozmaitych wersjach po Polsce i świecie (uwielbiają ja np. liczni nasi rodacy za granicą).

I nasze młode lata Upłyną szybko w dal, A w sercu pozostanie Tęsknota, smutek, żal.


; Autor:
Tagi:                                    

Ożywione muzeum!

W Muzeum Wsi Radomskiej od lat organizowane są folklorystyczne, choć nie całkiem, obrzędy Niedzieli Palmowej. W tym roku obszerny i piękny radomski skansen z trudem mieścił przybyłe tłumy. Najważniejszym wydarzeniem dla tysięcy wiernych była Msza Święta w nieczynnym na co dzień, pieczołowicie odrestaurowanym, drewnianym kościele pod wezwaniem Świętej Doroty. Do muzeum trafił on z Wolanowa, gdzie w jego miejsce wybudowano nową świątynię murowaną. Dobrze, że przynajmniej raz w roku kościół Świętej Doroty ożywa i staje się świątynią. Tylko niewielu wiernych mogło wejść do jej wnętrza. Kilkadziesiąt razy więcej ludzi otoczyło kościół i w pobożnym skupieniu uczestniczyło w Eucharystii, której przewodniczył ksiądz biskup Stefan Siczek. Oczywiście był także obrzęd poświęcenia palm wielkanocnych, które można było nabyć od ludowych twórców na pobliskich straganach, i wzruszająca procesja z palmami na pobliskie pola uprawne, gdzie modlono się o Bożą opiekę nad zasiewami i o urodzajne plony. W tegoroczne przeżycia Wielkiego Tygodnia, wpisują się też obchody drugiej rocznicy śmierci sługi Bożego Jana Pawła II. W sposób szczególny przeżywa tę rocznicę blisko ćwierćmilionowa rzesza dzieci i młodzieży z ponad 750 szkół papieskich w Polsce! 2 kwietnia każdy uczeń przypiął do swojego ubrania białą wstążeczkę , symbolizującą naszą wdzięczność za dar Papieża naszego Rodaka. Cieszymy się, że Duszpasterzem Rodziny Szkół Jana Pawła II jest Biskup Radomski Zygmunt Zimowski. W Radomiu jest też siedziba ogólnopolskiego stowarzyszenia placówek oświatowych różnego szczebla, które za swojego patrona obrały zaszczytne Imię Jana Pawła II. Jan Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Modlitwa o wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 odszedł z tego świata do Domu Ojca wielki Polak, papież Jan Paweł II. W drugą rocznicę tego wydarzenia w szydłowieckiej farze św. Zygmunta o godzinie 20 odprawiona została msza św. o rychłą jego beatyfikację. Mszę zakończył uroczyście odśpiewany Apel Jasnogórski. Po Eucharystii wierni zgromadzeni w kościele wzięli udział w czuwaniu połączonym z prezentacją multimedialną przygotowaną przez młodzież z naszej parafii. W modlitewnym i pełnym skupienia nastroju rozważano teksty z Tryptyku Rzymskiego i Testamentu Jana Pawła II. Odmówiono wspólnie modlitwą o beatyfikację Jana Pawła II oraz śpiewano pieśni. Wierni podczas śpiewu połączyli swoje ręce, tworząc jedną wielką wspólnotę. Parafianie przybywając licznie na rocznicową mszę św. udowodnili, że pamiętają o naszym wielkim rodaku, papieżu Janie Pawle II. AS


; Autor:
Tagi:                                    

Niedziela Palmowa w Szydłowcu

Szczególny urok ma niedziela Męki Pańskiej tzw Palmowa, która otwiera niejako w kościele katolickim Wielki Tydzień upamiętniający dni męki i śmierci Chrystusa. Po drugiej stronie tego tygodnia, wiodącego od triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy - przez mękę - na krzyż, jest Niedziela Zmartwychwstania – pełne zwycięstwo życia nad śmiercią.

Szydłowieckie świętowanie Niedzieli Palmowej od kilku lat jest wyjątkowo rozbudowane, gdyż wiąże święto kościelne, z bogatą obrzędowością i tradycjami ludowymi, a to dzięki organizowanemu już po raz piąty na Rynku Wielkim, Szydłowieckiemu Kiermaszowi Wielkanocnemu. Duże grono samorządowców na czele z burmistrzem miasta Andrzejem Jarzyńskim oraz poseł Ewa Kopacz, wzięło udział w uroczystym otwarciu jarmarku. Wśród gości łatwo było dostrzec wyjątkowo znacznego gościa - Wojciecha Siemiona, miłośnika ludowej obrzędowości i przyjaciela naszego miasta. Tuż przed godziną 12 z wieży ratuszowej popłynął hejnał, a wkrótce potem pod ratusz dotarli ci, którzy potwierdzili religijny charakter uroczystości – wszyscy księża z naszej parafii, siostry zakonne, ministranci i przewodniczący im gość, biskup Zygmunt Zimowski. Poświecenia palm, tych wielkich – „sięgających nieba” i tych całkiem małych w rękach najmłodszych, dokonał ks. biskup w asyście swojego sekretarza, proboszcza Adama Radzimirskiego i ks. Dariusza Maciejczyka. Pięknie prezentował się szydłowiecki rynek wypełniony ludźmi, ozdobiony najcudowniejszymi barwami wiosny zaklętymi w wielkanocnych palmach, pisankach, stroikach, kurczaczkach, a nawet w żywych króliczkach. Czerwone ornaty duszpasterzy, charakterystyczne dla Palmowej Niedzieli, zwanej przecież Niedzielą Męki Pańskiej błyszczały w słońcu. Uroczysta procesja na czele z parą niosącą bochen chleba, ubraną w strój ludowy i dziećmi niosącymi palmy podążyła do kościoła parafialnego. Wyjątkowym elementem szydłowieckiej procesji jest niewątpliwie figura Pana Jezusa na osiołku ciągnięta przez samorzadowców. (Oryginał tej rzeźby znajduje się w muzeum w Krakowie.) Liturgii mszy świętej przewodniczył biskup Z. Zimowski, który wygłosił także kazanie, natomiast Mękę Pańską odczytali księża wikariusze z naszej parafii. Ksiądz proboszcz pełnił honory gospodarza, a śpiew wykonany przez chór miasta Szydłowca uświetnił uroczystość. Mszę zakończyły życzenia, w których biskup zawarł interesującą refleksję – wśród szerzącego się bezrobocia i marazmu nie możemy pozwolić sobie na bezrobocie w pracy nad sobą. Z tego wysiłku nikt nas nie zwalnia. Jarmark na rynku pozwolił spotkać się wielu ludziom, a przecież niewiele mamy czasu na bycie razem. Serwowano gorący żurek z tradycyjnym jajem, W. Siemion deklamował stosowną poezję, śpiewały zespoły ludowe. Rozstrzygnięto konkursy. Stragany przyciągały oczy rękodziełem mistrzów rzemiosła i zupełnych amatorów z różnych ośrodków naszego miasta, ale czy „otwierały kieszenie”?


Tagi:                                    

Droga krzyżowa ulicami miasta

Tradycyjnie już, po rekolekcjach parafialnych, wielkie tłumy parafian uczestniczyły w Drodze Krzyżowej ulicami Szydłowca. Zapraszamy do galerii, gdzie prezentowane są zdjęcia z tej wielkiej manifestacji wiary i wielkopostnej pobożności. msk


Tagi:                                    

Orońsko: spotkanie w sprawie drogi ekspresowej

W dniu 27 marca 2007r. w Urzędzie Gminy w Orońsku odbyło się spotkanie informujące zorganizowane przez Romana Wodniaka - radnego Rady Powiatu w Szydłowcu, w sprawie planowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przebudowy drogi krajowej Nr 7. W spotkaniu uczestniczyli: Zdzisław Bredłowski - Wójt Gminy Orońsko Roman Woźniak - radny Rady Powiatu w Szydłowcu Józef Stefański - Kierownik Rejonu w Radomiu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Marek Ruszczyk Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu, Marian Fajdek - Przewodniczący Rady Gminy w Orońsku, Krystyna Wójcik - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Orońsku, Radni Rady Gminy w Orońsku; z miejscowości: Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra - Rajmund Brzeziński z Orońska - Marianna Lech, - Krzysztof Rokita, Dariusz Tomczyk, z Dobruta Justyna Szczygłowska, z Wałsnowa - Maria Gajewska. W spotkaniu uczestniczyli także sołtysi z miejscowości: Krogulcza Sucha - Justyna Mazur, Krogulcza Mokra - Roman Wodniak, Orońsko Stanisław Makowski, Dobru - Jadwiga Kacprzyk, Wałsnów - Agnieszka Siwak oraz członkowie Rady Sołeckiej miejscowości Orońsko: Zygmunt Komór, Krzysztof Stanik i mieszkaniec Orońska Mirosław Białas. Zebrani zostali zapoznani z koncepcją planowanej przebudowy trasy krajowej Nr 7 na drogę kategorii ekspresowej na odcinku przebiegającym przez tren Gminy Orońsko.

Przedstawiono dwa warianty przebudowy. Wariant pierwszy oznaczony Nr 1 rozpoczynający się węzłem „Młodocin” położonym na gruntach Krogulczy Suchej i przebiegiem trasy śladem dotychczasowej trasy przechodzącej przez zabudowane tereny miejscowości Krogulcza Sucha, Orońsko, Dobrut i Wałsnów z węzłem i kładką dla pieszych w Orońsku, wiaduktem w Dobrucie i Wałsnowie. Ruch lokalny i autobusowy odbywałby się drogami pomocniczymi. Realizacja tego wariantu według oceny radnego Romana Woźniaka wiązałaby się z koniecznością wyburzeń kilku budynków mieszkalnych w Krogulczej Suchej i Orońsku. Dodatkowokonieczna byłaby budowa dróg lokalnych dojazdowych, utrudnianą komunikacją autobusową i samochodową. Zwiększyłby się ruch samochodowy w centrum Orońska ulicami Brandta, Osiedlową i Szkolną. Utrudniony byłby dostęp rolników do pól w miejscowości Krogulcza Sucha i Orońsko. Taki przebieg trasy stanowiłby barierę w rozwoju budownictwa mieszkaniowego i rozwoju gospodarczego w gminie Orońsko. Zakłóci dotychczasowy porządek urbanistyczny szczególnie w Orońsku niszcząc bezpowrotnie dotychczasową funkcjonalność, atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tej miejscowości. Wariant drugi oznaczony w koncepcji Nr 3 rozpoczynający się węzłem „Młodocin” (położonym w innym miejscu niż w wariancie Nr 1) na gruntach Krogulczy Suchej, po wschodniej stronie dotychczasowej trasy i przebiega nowym śladem stanowiąc w istocie obwodnicę miejscowości Krogulczej Suchej, Orońska, Dobruta i Wałsnowa. Cała planowana trasa przebiega przez niezabudowane i słabo wykorzystywane tereny rolnicze. Planowane jest wybudowanie wiaduktów w Krogulczy Suchej na drodze gminnej (na terenie Lasów Państwowych), w Orońsku na drogach powiatowych do Kowali i Rudy Wielkiej; w Dobrucie na drodze powiatowej do Śniadkowa i Jastrzębia oraz w Wałsnowie na drodze gminnej do Kuźni. Według radnego Romana Woźniaka realizacja tego wariantu w minimalny sposób ma zmiany komunikacyjne ruchu lokalnego, nie niszczy dotychczasowej organizacji i urbanistyki miejscowości Krogulczy Suchej, Orońska, Dobrut i Wałsnowa. Zyskujemy doskonałe połączenie lokalne pomiędzy Szydłowcem i Radomiem w postaci dotychczasowej drogi Nr 7. Obniżenie kategorii dotychczasowej drogi Nr 7 z drogi międzynarodowej na kategorię samorządową (wojewódzką lub powiatową) da możliwość zagospodarowania terenów do niej przyległych. Można spodziewać się rozwoju budownictwa, rozwoju gospodarczego i powstawanie firm handlowych i usługowych. Będzie to poważny impuls rozwoju Gminy Orońsko. Zebrani w głosowaniu niemal jednogłośnie (był tylko 1 głos wstrzymujący) opowiedzieli się za realizacją wariantu Nr 3 będącego obwodnicą Orońska i oznaczonego w dokumentacji kolorem zielonym. Wybrany wariant jest zgody ze stanowiskiem władz powiatu szydłowieckiego, przyjętego przez zarząd powiatu i komisję rozwoju, a oficjalnie prezentowanego przez Marka Sokołowskiego Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu i Włodzimierza Górlickiego Starostę Szydłowieckiego, którzy opowiadają się za przebiegiem trasy na terenie powiatu poza zabudowanymi terenami miejscowości. Uczestnicy spotkania upoważnili Romana Woźniaka do przesłania pisemnego stanowiska do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. RoW


Tagi:                                    

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY GWARNY I RADOSNY!

21 marca 2007 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu odbył się Dzień Otwarty. Uczniowie okolicznych szkół gimnazjalnych wraz ze swoimi nauczycielami, mieli okazję odwiedzić naszą szkołę, dowiedzieć się czegoś o zasadach jej funkcjonowania oraz porozmawiać z nauczycielami i uczniami. Już przy „ścianie patrona” gimnazjalistów powitali przewodniczący szkoły oraz zastępca. Zainteresowani mogli zaopatrzyć się w foldery i ulotki o naszej szkole. Mieli również okazję obejrzeć kroniki szkolne (aktualne jak i archiwalne) oraz porozmawiać z uczniami liceum. Następnie gimnazjaliści, podzieleni na mniejsze grupy i pod opieką starszych kolegów z LO, rozpoczęli zwiedzanie naszej szkoły. W planie tej małej „wycieczki” była min. wizyta w pracowniach: polonistycznej, niemieckiej, angielskiej, biologicznej, informatycznej oraz w bibliotece szkolnej i centrum multimedialnym. W pracowni polonistycznej na uczniów czekała pani Katarzyna Szeloch, która przedstawiała im walory nowej klasy o profilu humanistyczno-dziennikarskim. Gimnazjaliści mieli okazję porozmawiać z naszą polonistką oraz uczniami klasy I a (o profilu humanistycznym). Kolejnym etapem zwiedzania była pracownia niemiecka, gdzie pani Iwona Różalska wraz ze swoimi wychowankami - uczniami klasy III c, służyła cenną radą oraz wskazówkami dotyczącymi nauki języków obcych w szkole. Zwiedzających urzekła swym niezwykłym wystrojem zwłaszcza pracownia biologiczna. Szczególne zainteresowanie wzbudziło akwarium pełne kolorowych rybek. Nauczycielka biologii, pani Małgorzata Dygas wraz z uczniami klasy I b, opowiedziała zwiedzającym o nauce w cieszącej się popularnością, klasie biologiczno-chemicznej. Ofertę nauczania w klasie z rozszerzonym programem języka angielskiego, która również cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, zaprezentował pan Ireneusz Kosno. Profesor przedstawiał pracę w klasie o tym profilu i szczegółowo odpowiadał na wszystkie pytania nurtujące uczniów. Pracownia informatyczna zaskoczyła gimnazjalistów dużą ilością sprzętu komputerowego, najnowszym oprogramowaniem oraz szybkim łączem internetowym. O walorach klasy matematyczo-informatycznej opowiadał profesor Jerzy Wiernicki. Wizyta gimnazjalistów w „szydłowieckim ogólniaku” upamiętniona została szeregiem zdjęć, z których kilka przedstawiamy. Większość znajduje się na stronie internetowej szkoły: www.liceum.webd.pl. Na wyrazy uznania zasługują również uczniowie naszej szkoły min. Kamil Szpunar, Mateusz Chrząszcz, Jarek Frankiewicz, Agata Minda, Marlena Wójcik, Ewelina Gil oraz Katarzyna Barszcz, którzy otoczyli swoich młodszych kolegów i koleżanki opieką, służyli radą i opowiadali o własnych doświadczeniach związanych z nauką w naszej szkole. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie Dnia Otwartego, również wszystkim gimnazjalistom, którzy nas odwiedzili – DO ZOBACZENIA W NASTĘPNYM ROKU SZKOLNYM! Anna Czarnecka

Od redakcji: Organizatorami Dnia Otwartego byli nauczyciele: Katarzyna Berus, Marzena Janowska, zaś współoraganizatorami Anna Czarnecka i Jerzy Wiernicki.


Tagi:                                    

Biskup Zygmunt Zimowski poprowadzi w Szydłowcu procesję z palmami i odprawi sumę w Niedzielę Męki Pańskiej

Biskup Zygmunt Zimowski w niedzielę 1 kwietnia, poprowadzi procesję Niedzieli Palmowej z szydłowieckiego Rynku do fary św. Zygmunta i odprawi mszę świętą o godzinie 12. W procesji od ubiegłego roku używana jest figura Pana Jezusa na osiołku, ludowa kopia słynnego oryginału rzeżby, który przechowywany jest w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tradycyjnie juz w Szydłowcu w tym dniu odbędzie się kiermasz Wielkanocny.

Warto przypomnieć że dziś 30 marca, ulicami miasta przejdzie procesja drogi krzyżowej. Rozpoczęcie godz. 16.30 msza święta z komunią generalną, bezpośrednio po mszy świętej - droga krzyżowa. msk


Tagi:                                    

Powiatowy - Tenis stołowy.

24.03.2007 roku odbyły się zawody na szczeblu powiatowym w tenisie stołowym. Gospodarzami tychże zawodów był Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Poprzedziły je eliminacje szkolne, które miały na celu wyłonienie najlepszej czwórki tzw. "final four". Z 15 najlepszych uczniów w szkole (wyłonionych w Mistrzostwach Klas) do wzięcia udziału w eliminacjach zgłosiło się zaledwie 8 uczniów, spośród których najlepszymi okazali się: Zagdan Hubert (3D), Białek Jakub (3D), Dziwirek Radosław (3D), Jarząbek Damian (2D). Uczniowie ci reprezentowali na zawodach drużynę gospodarzy. Goście z ZSP nr 2 im. KOP w Szydłowcu wystąpili w następującym składzie: Bębenek Michał, Bębenek Rafał, Ślipek Dominik i Gałązka Paweł. Oprócz panów grały również niewiasty reprezentowane niestety tylko przez ekipę z ZSP Nr 2 w składzie: Buczek Elwira, Lachowska Monika, Cieloch Magdalena, Buczek Monika. Panowie zostali podzieleni na dwie grupy, w których rozgrywali bezpośrednie pojedynki metodą "każdy z każdym". Tylko po dwóch najlepszych z każdej grupy miało szansę wzięcia udziału w ścisłym finale. Zarówno w grupie pierwszej, jak i w grupie drugiej chłopców każdą szkołę reprezentowało po dwóch zawodników. U pań sytuacja była o tyle łatwiejsza do rozwiązania, że dziewczęta z ZSP nr 2 grały we cztery, w jednej grupie, też systemem "każdy z każdym". Po zaciętych i emocjonujących pojedynkach uzyskaliśmy następujące wyniki: -wśród chłopców: grupa I - 1. Zagdan Hubert ZSO nr 1 (sety 6:1) 2. Jarząbek Damian ZSO nr 1 (3:3) 3. Bębenek Rafał ZSP nr 2 (2:4) 4. Gałązka Paweł ZSP nr 2 (2:4) grupa II - 1. Białek Jakub ZSO nr 1 (6:3) 2. Bębenek Michał ZSP nr 2 (5:2) 3. Ślipek Dominik ZSP nr 2 (2:4) 4. Dziwirek Radosław ZSO nr 1 (2:5) W półfinale: Zagdan - Bębenek (0:2, I set 6:11; II set 8:11) Białek - Jarząbek (2:0, I set 11:4; II set 11:7) FINAŁ: mecz o 1 miejsce: Bębenek - Białek (2:0 I set 11:9, II set 11:9) mecz o 3 miejsce: Zagdan - Jarząbek (2:0 I set 11:9, II set 11:9) 1 miejsce Bębenek Michał ZSP nr 2 2 miejsce Białek Jakub ZSO nr 1 3 miejsce Zagdan Hubert ZSO nr 1 4 miejsce Jarząbek Damian ZSO nr 1 -wśród dziewcząt: 1 miejsce Buczek Monika (sety 6:1) 2 miejsce Cieloch Magdalena (5:2) 3 miejsce Lachowska Monika (2:4) 4 miejsce Buczek Elwira (0:6) wszystkie ZSP nr 2 Nagrody w postaci dyplomów wręczał koordynator powiatowego sportu Koniarczyk Andrzej, nadzorując przebieg imprezy. Opiekunami reprezentacji ZSP nr 2 byli mgr Mariusz Siwik, mgr Magdalena Wasik , opiekunem reprezentacji ZSO nr 1 im. H. Sienkiewicza był mgr Paweł Bloch. W tym czasie trwają przygotowania do kolejnych zawodów, rozgrywanych pomiędzy szydłowieckimi szkołami średnimi. Czas na koszykówkę (termin zawodów 18.04.2007r) kolejny raz w "Sienkiewiczu". Paweł Bloch


Tagi:                                    

Marsz dla Życia

Ważnym akcentem trwających w Polsce obchodów Trzeciego Narodowego Dnia Życia stał się „Marsz dla Życia” w Warszawie. Tysiące jego uczestników publicznie modliło się o pełną ochronę życia poczętego i o oddalenie widma zalegalizowania eutanazji, które zagraża każdemu żyjącemu człowiekowi, nie tylko ludziom starszym, mniej sprawnym, cierpiącym czy też nieuleczalnie chorym. Narodowy Dzień Życia zwrócił także uwagę na nasze aktualne problemy demograficzne i wprost z nimi związane sprawy prawnej i moralnej ochrony małżeństw. Każdego Polaka, a szczególnie polityków, powinien zasmucać fakt, że obecnie zawierane małżeństwa są mniej trwałe niż przed kilku czy kilkunastu laty. Znaczna jest liczba rozwodów i separacji. W samym tylko Radomiu, na każdy tysiąc nowo zawartych w 2005 roku małżeństw przypadało ponad 350 rozwodów, a blisko 20% procent dzieci rodzi się poza małżeństwem. I jeszcze jedna, bardzo niepokojąca statystyka. Otóż przeciętna Polka rodzi w swoim życiu tylko 1,24 dziecka - najmniej w całej Europie. To wszystko prowadzi do starzenia się ludności i zmniejszania się jej liczby. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w 2030 roku będzie 35,7 miliona Polaków, a więc o kilka milionów mniej niż obecnie. Na dramatyzm tej sytuacji nakładają się z pewnością różne problemy, między innymi: bezrobocie, masowa emigracja za chlebem, czy tez brak mieszkań. Nie bez winy jest jednak i poprzedni parlament, który zlikwidował na przykład fundusz alimentacyjny, skrócił urlopy macierzyńskie i „zapomniał” o polityce parorodzinnej. Złe ustawy można szybko i niewielkim kosztem zmienić. Potrzebna jest tylko dobra wola i poczucie odpowiedzialności, których tym razem- miejmy nadzieję- nie zabraknie w polskim Sejmie! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Porozumienie zawarte

W Starostwie Powiatowym 27 marca 2007 zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej im Powstania Warszawskiego, Starostwem Powiatowym w Szydłowcu i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, dotyczące współpracy w zakresie utworzenia klasy o profilu ochrona granic. Ze strony Nadwiślańskiego O. SG porozumienie podpisał z-ca komendanta ppłk. Robert Gawryś, Powiat szydłowiecki reprezentował starosta Włodzimierz Górlicki, zaś szkołę dyrektor Maria Michajłow. Podpisanie dokumentów nastąpiło w obecności komendanta placówki Kielce kpt. Jarosława Muszyńskiego, por. Piotra Barańskiego. Radę Powiatu reprezentowali Marek Sokołowski i Waldemar Sowiński. Porozumienie zapewni szkole stałą instytucjonalna opiekę i pomoc Straży Granicznej w prowadzeniu klasy i organizacji świąt i uroczystości. msk


Tagi:                                    

Współczesny patriotyzm - zadanie i zobowiązanie każdego z nas

W dniu 20 marca br. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Patriotyzm elementem procesu wychowania”. Podczas konferencji w wystąpieniu podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Jacka Kotasa nakreślone zostały podstawowe przejawy współczesnego patriotyzmu.

  1. Znajomość historii, tradycji i wartości narodowych. Tak, jak nie można w sposób pełny i dojrzały kochać ludzi, których nie znamy, tak też nie można kochać i wspierać ojczyzny, jeśli nie znamy jej historii i nie rozumiemy jej potrzeb. Ważnym przejawem patriotyzmu jest interesowanie się własną ojczyzna, dobra znajomość jej historii i kultury, tradycji i wartości, a także obecnych uwarunkowań.


Tagi:                                    

Narodowy Dzień Życia

Od kilku dni trwają w naszej Ojczyźnie obchody III Narodowego Dnia Życia. Szkoda, że ten ważny dla społeczeństwa i jego przyszłości temat zauważają przede wszystkim media katolickie. Inne środki przekazu, szczególnie komercyjne, jak zwykle gonią za sensacjami i „przesłuchują” kolejne taśmy z plugawymi wypowiedziami prominentnych polityków i biznesmenów. Warto więc przypomnieć, że Narodowy Dzień Życia uchwalił Sejm RP, jeszcze w poprzedniej kadencji, w 2004 roku, i obchodzony jest corocznie 24 marca, a więc w przeddzień uroczystości Zwiastowania Pańskiego. W Kościele Katolickim Zwiastowanie Pańskie jest zarazem Dniem Świętości Życia. W tym roku, dzięki apelowi Ministra Edukacji Narodowej do przygotowania obchodów Narodowego Dnia Życia włączyły się liczne, choć nie wszystkie szkoły, które organizują dla uczniów zajęcia dotyczące ochrony życia. Uważam, że swój apel pan minister wypowiedział zbyt nieśmiało, jakby obawiał się że trafi on w próżnię. A przecież w każdej polskiej szkole pracują nauczyciele, którzy zajmują się wychowaniem do życia w rodzinie, i sprawa wychowywania dzieci i młodzieży jest nie tylko ich zawodowym, ale także moralnym obowiązkiem. Jestem przekonany, że w Polsce, mimo różnorakich przeszkód, szybko będzie poszerzał się krąg ludzi, także wśród polityków, świadomych faktu, że prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest niezbywalnym prawem każdego wolnego człowieka. Prawo to nie może więc być przedmiotem koalicyjnych targów, bo każdy wolny człowiek zawsze wybiera życie! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Mamy nowych ministrantów młodszych

W czwartek 22 marca, w czasie rekolekcji wielkopostnych dla uczniów klas ze szkoły podstawowej do grona ministrantów parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, została przyjęta grupa dotychczasowych kandydatów. Po kilkumiesięcznym przygotowaniu duchowym i liturgicznym ministrantami zostali: Bąk Paweł, Marcin Indyka, Mateusz Jodła, Krzysztof Michalski, Adrian Nowak, Kamil Rogala, Mateusz Urbaniak, Emil Wielochowski, Maciej Wierzbowicz, Damian Ziółkowski. Nowym ministrantom życzymy wytrwałości i polecamy naszym modlitwom. Szczęść Boże. ks. Dariusz


Tagi:                                    

Apel Rady ds Rodziny Episkopatu Polski

Rada ds. Rodziny przy Episkopacie Polski apeluje do parlamentarzystów o konstytucyjne zagwarantowanie obrony życia ludzkiego od poczęcia. Specjalny list w tej sprawie podpisał jej przewodniczący bp Kazimierz Górny. Apeluje w nim również o modlitwę w tej intencji wszystkich wiernych oraz o rozmawianie z parlamentarzystami na ten temat. familiae.pl


Tagi:                                    

„Straszny” Trybunał

W okresie dyktatury komunistycznej sądy w Polsce były często miejscem sądowych zbrodni. Na śmierć i wieloletnie kary wiezienia skazywano politycznych przeciwników, ludzi niewinnych. To nie były sądowe pomyłki, ale z premedytacją orzekane zbrodnicze wyroki. Po roku 1989 polskie sądy zmieniły swoje oblicze; jest w nich obecnie więcej sprawiedliwości i prawa. Także prawa do życia i to każdego człowieka, nawet nienarodzonego. Nie wszyscy są z tego jednak zadowoleni i dlatego szukają „sprawiedliwości” dla siebie w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Niedawno unijni sędziowie, uznali, że Polska nie pozwalając na śmierć nienarodzonego dziecka złamała konwencję praw człowieka i podstawowych wolności. Matce, która w Polsce bezskutecznie zabiegała o aborcję, bo obawiała się pogorszenia swojego wzroku po porodzie, postanowiono przyznać „odszkodowanie” w wysokości 25 tysięcy euro. Jeżeli Polska nie odwoła się od tego wyroku do tak zwanej, nomen omen, Wielkiej Izby Trybunału, nasze Ministerstwo Zdrowia będzie musiało pokryć także znaczne koszty postępowania sądowego. Na tym przykładzie kolejny raz poznajemy ciemne strony unijnych instytucji i unijnych dyrektyw. Poznajemy jednak też i prawdziwe oblicze polskich prawników, etyków, lekarzy i polityków. Jest wśród nich wielu obrońców życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci! I w tym kontekście jakże ponuro i groźnie brzmi wołanie znanego posła - liberała, aby liderzy polityczni największych partii zobowiązali się do tego, że zaniechają działań na rzecz zmiany konstytucji i obowiązującej obecnie ustawy aborcyjnej. A wszystko być może po to, aby Trybunał w Strasburgu mógł cynicznie wydawać kolejne porażające wyroki! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Otwarcie kolejnego oddziału ZPO

19 marca b.r. w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Szydłowcu odbyło się otwarcie kolejnego oddziału zwiększającego bazę łóżkową. Prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń przeprowadzone zostały przez pracowników działu gospodarczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Starostwo Powiatowe w Szydłowcu przekazało kwotę 60 tys. na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym łóżek. Dzięki pomocy poseł Ewy Kopacz, ZPO podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczący świadczeń medycznych na opiekę długoterminową. Kontrakt ten pozwoli na samofinansowanie się Zakładu. Dyrektor SP ZZOZ Andrzej Piotrowski złożył Ewie Kopacz serdeczne podziękowania za okazane wsparcie i wyraził głębokie przekonanie o dalszej współpracy. PromStar


Tagi:                                    

Prawo do świątecznego wypoczynku

W Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy są niektóre święta kościelne, państwowe i wszystkie niedziele. W te dni każdy pracownik ma prawo do wypoczynku. Natomiast pracodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy może wprawdzie zlecić wykonywanie pracy w niedziele i święta, ale tylko w wyjątkowych przypadkach. Jest sprawą oczywistą świąteczna praca w różnych służbach ratowniczych, w energetyce, transporcie osobowym, nawet w drobnym handlu i usługach. Ale czy wyjątkowym przypadkiem jest całodzienna, świąteczna praca w gęsto rozsianych po Polsce super i hipermarketach? Setki tysięcy pracowników tych handlowych gigantów praktycznie nie mają wolnych świąt i niedziel. Z punktu widzenia pracodawców ludzie ci uważani są jedynie za siłę roboczą. A przecież to są nasi rodacy. Nie wolno godzić się na odbieranie im prawa do życia rodzinnego i świątecznego wypoczynku. Obecnie jest to bardzo poważny problem społeczny. W ubiegłym tygodniu na spotkaniu ze związkowcami premier rządu podtrzymał, deklarowaną od lat wolę wprowadzenia ustawowego zakazu handlu w święta państwowe, przynajmniej w niektóre. Być może już w kwietniu Sejm podejmie prace nad ustawą o zakazie handlu w 12 głównych świąt w ciągu roku, m.in. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, Święto Niepodległości, 1 i 3 maja. Zakaz ten nie będzie dotyczył m.in. aptek czy stacji benzynowych. Projekt ma jednak bardzo wielu potężnych i majętnych przeciwników.


Tagi:                                    

"NAJAZD GIMNAZJALISTÓW"

Można śmiało przyznać, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KOP przeżył dziś tj pierwszego dnia wiosny, prawdziwy „najazd” trzecioklasistów z gimnazjów powiatu szydłowieckiego. Nie zmarnował się, więc wysiłek komisji rekrutacyjnej, dyrekcji i wszystkich ludzi, którzy sprawili, że Dzień Otwartej Szkoły był pełen atrakcji, a jednocześnie przebiegał sprawnie i odpowiedział na wiele pytań młodzieży szukającej drogi dalszego kształcenia. Wszystkich przybywających po kolei witała pani wicedyrektor Dorota Sokołowska, która udzielając informacji swoim humorem ożywiała niepewne twarze gimnazjalistów. Wspierana przez uczniowski chórek, zapraszała także do karaoke, a następnie zasięgania informacji u przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych i do oglądania pokazu fryzjerskiego. Największą atrakcją okazało się jednak stoisko zorganizowane przez przedstawicieli Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z Kielc. Por. Zbigniew Chołuj wraz z współpracownikami prezentując sprzęt stosowany w pracy pograniczników np. kamerę termowizyjną, czy samochody wzbudzili duże zainteresowanie szczególnie wśród chłopców. Oprowadzani przez aktualnych uczniów szkoły gimnazjaliści mogli obejrzeć pracownie i przygotowane w nich pokazy oraz porozmawiać z nauczycielami i starszymi kolegami. Każdy mógł posilić się słodkim poczęstunkiem i wziąć ze sobą kolorową ulotkę informacyjną. Bardzo ważnym wydarzeniem tego dnia było również wręczenie nagród dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Starosta szydłowiecki i Rada Powiatu ufundowali odtwarzacze mp3 oraz atrakcyjne książki dla tych, którzy osiągnęli najwyższe średnie w pierwszym półroczu roku szkolnego 2006/07. Byli to w pionie klas licealnych: Jordan Sadza, Eulalia Pinda i Żaneta Stopa, w pionie technikalnych: Krzysztof Wojtaszewski, Mariusz Figlarski i Ewelina Jasik oraz w pionie klas zawodowych – Kamil Tarka.. Nagrody, które dowodzą szczerego zainteresowania powiatowych władz samorządowych szkołami im podległymi, wręczyli starosta Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Marek Sokołowski i wiceprzewodniczący Leszek Jaśkiewicz. Przy tej okazji Marek Sokołowski przekazał szkole od Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, na ręce pani dyrektor Marii Michajłow, złotą odznakę KOP, przeznaczoną do umieszczenia na tablicy pamiątkowej, której poświęcenie nastąpi 7 września tego roku. JPD


Tagi:                                    

Przygotowania do do objęcia patronatem Straży Granicznej obchodów 68 rocznicy Bitwy pod Barakiem

W ramach przygotowań do uroczystego nadanie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych, imienia Korpusu Ochrony Pogranicza i obchodów 68 rocznicy Bitwy pod Barakiem, w której uczestniczyli żołnierze z Brygady KOP Podole z Czortkowa i Borszczowa; w Szydłowcu 20 marca przebywali na zaproszenie władz powiatu, oficerowie SG, pan kapitan Jarosław Uszyński komendant placówki Kielce, Nadwiślańskiego Oddziału SG i por. Piotr Barański, kierownik Sekcji Ogólnej Wydziału Prezydialnego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z Warszawy. Celem wizyty było omówienie programu uroczystości, które odbędą się 7 i 8 września 2007. Organizatorami tych uroczystości beda powiat szydłowiecki i Nadwiślański Oddział SG przy współorganizacyjnym zaangażowaniu władz miasta Szydłowiec i wójtów gmin powiatu szydłowieckiego. W czasie pobytu w Szydłowcu funkcjonariusze SG odwiedzili Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KOP, miejsca pamięci narodowej związane z walką żołnierzy KOP, na Ziemi Szydłowieckiej. Spotkali się także z władzami powiatu, burmistrzem Szydłowca i proboszczem fary św. Zygmunta księdzem dziekanem Adamem Radzimirskim. 21 marca w Dniu Otwartym w ZSP im. KOP, odbędzie sie prezentacja placówki Kielce SG, ma to związek z zamiarem utworzenia w szkole, od września 2007, klasy o profilu ochrona granic. msk


Tagi:                                    

Mapa zagrożeń

Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z priorytetów władz samorządowych powiatu. W styczniu przyjęta został program "Bezpieczny powiat Szydłowiecki", w ramach którego we współpracy z różnymi instytucjami, a przede wszystkim z władzami gmin powiatu, na kilka najbliższych lat zaplanowano działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa obywateli. Jednym z częstych zagrożeń są akty wandalizmu i inne z pozoru drobne zakłócenia porządku publicznego, które powodują wzrost poczucia zagrożenia i sprzyjają przestępczości. Skutecznym środkiem zapobieganiu tego typu naruszeniom prawa jest monitoring i wzmożony nadzór nad miejscami zagrożonymi. W tym celu w powiecie tworzona będzie mapa miejsc zagrożonych, które poddać trzeba wzmożonej kontroli lub przez inne działania odzyskać je dla społeczeństwa. Czasami wystarczy wyciąć krzaki, rozebrać pustostan, czy oświetlić zagrożone miejsce. Mieszkańcy Szydłowca zgłaszają choćby taki problem jak nocne "sportowe zawody" w celowaniu z butelek, czy puszek po piwie do pomnika zlokalizowanego przy Urzędzie Skarbowym. Interweniują także w sprawie objęcia nadzorem przejścia dla pieszych przy ulicy Kolejowej i Kościuszki, w porze porannej, kiedy to duża grupa dzieci kieruje się do szkoły na Folwarcznej z Osiedla przy Kolejowej. Takich miejsc zagrożonych w mieście i w powiecie jest znacznie więcej, jeśli ktoś z naszych czytelników chciałby wskazać inne miejsca jego zdaniem zagrożone przestępczością, może to uczynić poprzez interwencję do radnego ze swego rejonu lub do władz gminy, powiatu, czy bezpośrednio do szydłowieckiej policji. msk


Tagi:                                    

Uroczystość Świętego Józefa

19 marca, w liturgii Kościoła obchodzimy uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Bóg wybrał św. Józefa, aby troszczył się o Najświętsze Osoby na ziemi, o Jezusa Syna Bożego i Jego Dziewiczą Matkę Maryję. W historii Kościoła, zwracano uwagę na różne aspekty osobowości i misji św. Józefa, męża sprawiedliwego. Widziano w nim żywiciela Pana, opiekuna świętej Rodziny, troszczącego się o jej utrzymanie, podkreślano jego rolę jako stróża dziewictwa Matki Bożej, Jej Oblubieńca. W XIX wieku zwrócono uwagę na aspekt odpowiedzialności i opieki jaką św. Józef otaczał "pierwszy" Kościół, zgromadzony wokół Osoby Jezusa w Nazarecie. W 1870 roku, św. Józef został ogłoszony patronem Kościoła Powszechnego. Warto pamiętać o tym zawierzeniu, także teraz, kiedy tyle ataków godzi w Chrystusowy Kościół.

Papież Jan Paweł II w swej Adhortacje Apostolskiej „Redemptoris Custos” Zachęcał nas do kultu Świętego Józefa, do wzywania Jego orędownictwa przed Bogiem. Poniżej dwa fragmenty Adhortacje:


Tagi:                                    

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 19 marca, świętuje 15-lecie powstania. Jubileusz powiązany jest z nadaniem Ośrodkowi imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a także sztandaru. W kaplicy Ośrodka odprawiona została msza św. oraz dokonano poświęcenia sztandaru. W czasie uroczystości odbył się apel z okazji utworzenia COSSG. Nastąpiło otwarcie biblioteki i zaprezentowano dorobek Ośrodka. Odbył się również koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Ponadto, w dniu 20 marca 2007 roku, w godz. 9.00 – 14.00, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbędzie się dzień „Otwartej Szkoły”, w trakcie którego zwiedzającym zostanie zaprezentowana baza szkoleniowo - dydaktyczna. Minione 15 lat to dla Ośrodka okres trudnej, ale jednocześnie nowatorskiej pracy. Pierwsze zajęcia programowe w ramach Szkoły Specjalistów Służby Kandydackiej rozpoczęły się 22 czerwca 1992 roku. Od 1993 roku w Ośrodku prowadzono szkolenie funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej i stałej w zakresie szkoły podoficerskiej i chorążych. Przełomem dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej był rok 1995, gdy rozpoczęto szkolenie wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski. Dzisiejsze oblicze Szkoły, to przede wszystkim dostosowanie jej do współczesnych potrzeb formacji. Nowocześnie wyposażona baza dydaktyczna i profesjonalnie przygotowana kadra stanowi o rzeczywistym potencjale Ośrodka. Szczególną troską kierownictwa Szkoły jest to, aby pobyt słuchaczy odbywał się w optymalnych warunkach, zarówno w odniesieniu do bazy socjalnej, jak i szkoleniowej. Duża część realizowanych projektów odbywa się przy wykorzystaniu środków z Funduszu Schengen. Z uwagi na potrzeby formacji wdrażane są nowe formy i kierunki szkoleń specjalistycznych. Należy do nich m.in. szkolenie kierowców, gdzie w ramach utworzonego Ośrodka Szkolenia Kierowców stało się możliwe prowadzenie nauki jazdy. Umożliwia to uzyskanie przez słuchaczy prawa jazdy kategorii „A” oraz prowadzenie zajęć doskonalących z jazdy taktycznej. Ponadto, kadra kładzie szczególny nacisk na naukę języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego). Przy współpracy z fundacją British Council wdrożony został nowy system szkolenia języka angielskiego. W ciągu 15 lat, mury Ośrodka opuściło ponad 1100 oficerów, 3500 chorążych oraz 2600 podoficerów, którzy realizują zadania na wszystkich granicach naszego kraju. W Koszalinie, jak i bezpośrednio w oddziałach Straży Granicznej, na różnego typu kursach i szkoleniach specjalistycznych, przeszkolono łącznie ponad 4900 funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. W obiektach koszalińskiego Ośrodka, w sposób ciągły, przebywa na szkoleniach realizowanych na różnych poziomach ponad 500 osób.

W Szydłowcu staraniem dyrekcji i nauczycieli ZSP im KOP, władz powiatu, za zgodą komendanta głównego SG gen. Mirosława Kuśmierczaka, przy czynnym zaangażowaniu dowództwa i funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału SG , już wkrótce utworzona zostanie klasa o profilu ochrony granic. Za kilka lat absolwenci tej klasy mają szanse dalszego szkolenia w koszalińskim Ośrodku, który od dziś nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Opr. msk


Tagi:                                    

Połączenie dwóch organizacji strzeleckich

Według informacji przekazanej przez inspektora Dariusza Nowińskiego z Łodzi, w imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego - 19 marca nastąpi oficjalne połączenie dwóch pokrewnych organizacji strzeleckich. Zgodnie z deklarację z dnia 26 listopada 2006 roku przyjętą w Szydłowcu (w gościnnym Domu Rzemiosła), o współpracy pomiędzy Związkiem Strzeleckim a Drużynami Strzeleckimi „Strzelec” oraz późniejszymi ustaleniami z dnia 26 i 27 stycznia b.r 19 marca nastąpi oficjalne połączenie dwóch organizacji strzeleckich. Połączenie zaakceptowało Walne zebranie członków Drużyn Strzeleckich z siedzibą w Tarnobrzegu, które postanowiło z dniem 15 marca zakończyć działalność organizacji a majątek przekazać na rzecz Związku Strzeleckiego z siedzibą w Łodzi. Obie organizacje z dniem 19 marca połączyły się zachowując tradycyjną nazwę z okresu II RP to jest Związek Strzelecki. Przedstawiciele DS „Strzelec” wejdą w skład Rady Związku Strzeleckiego. Dzięki połączeniu wzmocnił się potencjał kadrowy i organizacyjny Związku Strzeleckiego. Dzięki ujednoliceniu programów wychowawczo-szkoleniowych, w tym powołania wspólnej komisji, oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym: szkoleń, rajdów, zlotów, obozów, wzmocniło się oddziaływanie wychowawcze i promocyjne wspólnej organizacji. msk


Tagi:                                    

Rozmowy w sprawie drogi ekspresowej

23 marca mają odbyć się w Warszawie rozmowy władz samorzadowych z dyrektorem Dabrowskim dotyczace przebiegu drogi w rejonie Szydłowca. Obecnie rozważane sa dwie koncepcje przebiegu drogi, jedna obecnym śladem obwodnicy, druga za m. Szydłówek. msk


Tagi:                                    

Wyróżnienie najlepszych uczniów z ZSO nr 1 w Szydłowcu

13 marca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, podczas V Sesji Popularnonaukowej, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski oraz wicestarosta Roman Woźniak w imieniu Rady i Zarządu Powiatu wyróżnili najlepszych uczniów tej szkoły. Gratulacje za osiągnięte wyniki w nauce otrzymali: Agnieszka Ginter kl. Ic ( średnia za pierwsze półrocze 5,0), Paulina Kulita kl. Ib (4,86), Piotr Dróżdż kl. Ib ( 4,86), Joanna Sokołowska kl. Id ( 4,77) i Karolina Krzemińska kl. Ia (4,75). Wraz z życzeniami prymusom przekazane zostały upominki: odtwarzacze mp3 i egzemplarze albumu z apostolskich podróży Jana Pawła II wraz z dyplomami uznania. M. Depo


Tagi:                                    

Młodzieżowe rekolekcje u św. Zygmunta

W dniach 14-16 marca odbywają się w naszej parafii rekolekcje dla młodzieży ponadgimnazjalnej. W związku ze zbliżającym się nawiedzeniem naszej parafii przez Matkę Bożą w kopii obrazu Jasnogórskiego, tematem tych rekolekcji jest właśnie Maryja, jako nasza Matka, jako wspomożycielka i „asekuracja” podczas naszej życiowej drogi, jak również jako przykład wiary doskonałej dla każdego chrześcijanina. Pierwszy, jak i drugi dzień zaczął się porannym spotkaniem, które upłynęło na wychwalaniu Boga pieśnią oraz rozważaniu tego, co mówi do nas przez Słowo Boże. W naszych rozmyślaniach pomagają nam nauki ks. Damiana Drabikowskiego, który mówi między innymi o roli Maryi w naszym życiu oraz o potrzebie zawierzenia jej naszych życiowych planów. Wiele do myślenia dają również pantomimy. Wczorajsza, ukazywała zagubienie dzisiejszego człowieka na drogach naszego życia. Dzisiejsza, przedstawiała zjawisko, które niestety dość często możemy zaobserwować u współczesnej młodzieży: ucieczkę człowieka przed Panem Bogiem. Wieczorami młodzież gromadzi się w kościele, by spotkać się na rozmowie sam na sam z Jezusem ukrytym w małej Hosti. W rekolekcjach bierze udział około 500 młodych z dwóch szydłowieckich szkół ponadgimnazjalnych. Organizacyjne nad rekolekcjami czuwa ks. Wincentemu, dziękujemy mu za trud i zaangażowanie się w przygotowanie tych rekolekcji. Pomoc w zakresie dowozu młodzieży udzieliło także Starostwo Powiatowe. W wyniku rozmów starosty Włodzimierza Górlickiego, młodzież z okolic Szydłowca, na rekolekcje do kościoła w Szydłowcu, może dojechać w ramach wykupionego biletu miesięcznego specjalnymi kursami autobusów PKS Starachowice. JS


Tagi:                                    

Nowe kierunki w ZSP nr 2

"Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia, Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, aby samo wiedzieć chciało". Słowa Janusza Korczaka na najbliższe lata wytyczają kierunki pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (od września) im. KOP w Szydłowcu. Naszą dumą staje się opieka nad szkołą Straży Granicznej. Dzięki tej nawiązanej współpracy chcemy wszystkich zaprosić na wrześniowe obchody nadania szkole nowego imienia i wielkie świętowanie sześćdziesięciu lat jej istnienia. Teraz jednak za oknem wiosna, czas budzenia do życia i czas wyborów. Gimnazjalistom, którzy dumają nad własną przyszłością, chcemy zaproponować bogatą ofertę edukacyjną. W szkole funkcjonują Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, dlatego na rok szkolny 2007/2008 przygotowaliśmy ogromny wybór.

W liceum ogólnokształcącym zapraszamy uczniów do klasy ochrona granic. To pierwsza w Polsce klasa, która w ramach zajęć w szkole realizować będzie podstawy funkcjonowania Straży Granicznej. Pojawią się treści związane ze służbą graniczną i prawem wykorzystywanym przez funkcjonariuszy, będą też elementy sztuk walki. Niektórzy nazywają tę klasę mundurową, bo zajęcia prowadzić będzie kapitan Nadwiślańskiej Jednostki Straży Granicznej z Kielc. Dla uczniów przewidziane zostały obozy szkoleniowe w stanicach lub placówkach pograniczników. Dla absolwentów przewidziano preferencje przy naborze do Straży Granicznej. Najlepsi uczniowie według otrzymanych zapewnień, o ile przejdą procedury przyjęcia będą mieli zagwarantowane przyjęcie do służby. Warunkiem jest dobre zdrowie i odpowiednia średnia na koniec nauki. Warto dodać, że najbliższa placówka SG znajduję się w Kielcach, w ciągu zaś dwóch lat ma powstać placówka SG w Radomiu. Doskonale przyjęła się u nas klasa prawno – europejska. Wymarzona dla wszystkich, którzy w przyszłości chcą studiować prawo, dziennikarstwo, socjologię, politologię lub nauki polityczne. Powinni ją wybrać ci, którzy zainteresowani są przedmiotami humanistycznymi. Uczniowie chodzący do prawno –europejskiej będą mieli więcej polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. W ramach nauki przewidziano wycieczki do teatru, Sejmu, na Giełdę Papierów Wartościowych. Uczniowie są zapraszani np. na sesję Rady Powiatu. Zaplanowaliśmy, że absolwenci tej klasy będą obeznani z życiem kulturalnym i społecznym kraju. Dla zainteresowanych sportem przygotowaliśmy klasę sportowo - turystyczną To idealna klasa dla lubiących wf, turystykę, piesze wędrówki i ducha rywalizacji. Wiemy, że dla wielu absolwentów gimnazjum wybór zawodu w wieku 16 lat to ogromny problem. Co dalej robić? AWF czy uniwersytet? Dlatego w ramach tej klasy dajemy szansę pomyślenia wszystkim tym, którzy są rozdarci między zaangażowaniem we własne życie sportowe lub w propagowanie sportu wśród innych. Wszyscy uczniowie będą mieli dodatkowe godziny wychowania fizycznego i każdy z nich wybierze sekcję sportową, w której chciałby się rozwijać. Może to być siatkówka, koszykówka, piłka nożna lub tenis stołowy czy nawet fitness. Ponadto uczniowie będą mieli więcej godzin geografii oraz języka obcego, po to by w przyszłości z powodzeniem mogli studiować np. turystykę. W klasie informatycznej z elementami grafiki komputerowej i aplikacji internetowych swoje miejsce na liście powinni znaleźć wszyscy, których zajmuje komputer i jego możliwości. Uczniom tej klasy proponujemy zgłębianie tajników wiedzy informatycznej oraz ukierunkowanie na przyszłą profesję. Po pierwszym roku nauki zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach. Każdy z przyjętych sam zdecyduje czy począwszy od drugiej klasy chciałby poznawać tajniki grafiki komputerowej czy aplikacji internetowych.


Tagi:                                    

„Sienkiewicz” proponuje.

Rozpoczął się nabór do Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu na rok szkolny 2007/2008. Niewątpliwym atutem szkoły jest bezpieczeństwo uczniów oraz dostępność szkoły dla dojeżdżających. Nauka języków obcych odbywa się z podziałem na grupy zaawansowania. Uczniowie wybierają dwa języki obce spośród: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. francuski, j. rosyjski. W ofercie rekrutacyjnej znajdują się klasy o profilach od lat sprawdzonych i cieszących się dużym powodzeniem wśród uczniów: klasa biologiczno-chemiczna, ogólna z rozszerzonym językiem angielskim oraz informatyczno - matematycznym. Na nadchodzący rok szkolny przygotowujemy także nowe propozycje: klasę humanistyczno -dziennikarską oraz psychologiczno-pedagogiczną. Pierwszy profil dotyczyłby dziennikarstwa prasowego, telewizyjnego jak i radiowego. Zajęcia poparte byłyby warsztatami. Chcemy nawiązać stałą współpracę z mediami także lokalnymi. Klasa psychologiczno-pedagogiczna miałaby przygotowywać do studiów na pokrewnych kierunkach oraz do przyszłej pracy zawodowej. Wydatną pomoc w tworzeniu tej klasy szkoła otrzymuje od Pani Bożenny Kosieniewicz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz jej pracownic. Z Jej inicjatywy w maju odbędą się warsztaty psychologiczne dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby rozpocząć naukę w tej klasie. Ponadto szkoła chce roztoczyć opiekę nad uczniami zdolnymi poprzez umożliwienie im kontaktu z pracownikami wyższych uczelni. Kontakty miałyby umożliwiać udział naszej młodzieży w sesjach popularnonaukowych, sympozjach a także podejmowanie wspólnych projektów dydaktycznych. Jesteśmy w trakcie rozmów z dwiema wyższymi uczelniami. W przygotowaniu jest umowa, którą szkoła chce podpisać z jedną z nich. Umowa dotyczyłaby między innymi objęcia całkowitą opieką nad tymi klasami. Mamy nadzieję, że tegoroczna oferta edukacyjna znajdzie uznanie w oczach „szydłowieckich” gimnazjalistów i ich rodziców. Stale rosnący poziom kształcenia, podnosząca się średnia ocen, dobre wyniki matur, dobra frekwencja uczniów oraz ich bezpieczeństwo (przyjmujemy uczniów z oceną z zachowania, co najmniej poprawną) to fakty. W szkole hołdujemy zasadzie, że każdy uczeń jest zdolny, należy jedynie tę zdolność w nim odkryć. Do zobaczenia w murach poczciwego „Sienkiewicza”. Dyrektor szkoły Karol Kopycki


Tagi:                                    

Było prawo...?

Od kilku dni wiemy na pewno, że w kilkuset gminach nie ma już groźby wcześniejszych wyborów samorządowych. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż Parlament, i to jeszcze poprzedniej kadencji, przyjął ustawę regulującą porządek prawny, związany z wyborami samorządowymi, niezgodnie z Konstytucją. Dziś nawet wybitni znawcy prawa i Konstytucji, zwani konstytucjonalistami, nie maja już wątpliwości, że przy pozbawianiu mandatów samorządowców, którzy spóźnili się ze złożeniem stosownych oświadczeń majątkowych, naruszenie prawa było oczywiste. Wniosek z tego taki, że to nie samorządowcy z prezydentem stolicy naruszyli prawo, ale te rady, które posłuchały wojewodów i wygasiły mandaty swoim radnym i gospodarzom miast i gmin. Ci radni zaś, którzy mieli świadomość złamania prawa, chcieli być uczciwi i dobrowolnie złożyli mandaty, stracili je bezpowrotnie. Po prostu pospieszyli się i sami są sobie winni! Ale czy wolno było postąpić tak, jak inni w podobnej sytuacji, którym obowiązujące prawo naruszyło osobisty interes, ale nie chcieli się temu prawu podporządkować i podjęli walkę o jego zmianę? W tej konkretnej sprawie widać, że przepisy prawa szanują głównie ludzi rzetelni i odpowiedzialni. A może naiwni? Kiedyś mówiło się, że prawo obowiązuje tylko ludzi ubogich; bogaci zawsze sobie z nim poradzą. Od tego przecież są sądy i trybunały, a w nich też pracują... tylko ludzie. Bardzo bym chciał, aby przywołany przykład, ustanowionego przez Sejm „bubla”, nie zachwiał w nas oczywistego pragnienia prawa i sprawiedliwości! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Dobry dzień dla władz miasta

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, o niezgodności z Konstytucją RP przepisów o wygaszaniu mandatów, ma duże znaczenie także dla naszej lokalnej społeczności. Rozpoczęta procedurą wygaszenia mandatu burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, dzięki takiemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego należy spodziewać się że zostanie umorzona. Z pewnością służy to uspokojeniu sytuacji i merytorycznej pracy władz miejskich. Burmistrz A. Jarzyński w rozmowie z jedną gazet lokalnych powiedział, że orzeczenie Trybunału przyjął z ogromną ulgą. Z zaistniałej sytuacji wnioski wyciągnąć winni także twórcy prawa, które spowodowało tyle zamieszania. Dość powiedzieć że, niektórzy samorządowcy już utracili mandaty, tak się stało w pobliskim Jastrzębiu, gdzie rada gminy wygasiła mandaty czterem radnym, a wojewoda już zarządził ponowne wybory. msk


Tagi:                                    

Autobusy PKS Starachowice dowiozą młodzież na rekolekcje

W wyniku rozmów starań starosty Włodzimierza Górlickiego i władz powiatu, młodzież na rekolekcje do kościoła w Szydłowcu, będzie mogła dojechać w ramach wykupionego biletu miesięcznego specjalnymi kursami autobusów PKS Starachowice. Zarysowuje się bardzo udana współpraca w zakresie świadczenia przewozów pomiędzy PKS Starachowice a powiatem szydłowieckim. Wszystkie zgłaszane przez władze powiatowe postulaty zostały uwzględnione przez kierownictwo firmy, będzie to miało bardzo duży pozytywny wpływ na możliwości dojazdu do Szydłowca młodzieży szkolnej i innych pasażerów komunikacji zbiorowej. Więcej informacji na temat specjalnych kursów autobusów, można uzyskać w szkołach i na dworcu PKS w Szydłowcu. msk


Tagi:                                    

W trosce o godność od chwili poczęcia!

14 marca, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozpocznie swoje 37 posiedzenie. Będzie to szczególna sesja, ponieważ porządek obrad może być uzupełniony o bardzo głośną od lat i ważną sprawę. Otóż Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP, w kwestii prawnej ochrony życia od momentu poczęcia, zakończyła trwające od sześciu miesięcy prace i zamierza przedłożyć Sejmowi gotowy projekt stosownej ustawy. Komisja przyjęła poprawkę mówiącą o tym, że człowiek posiada niezbywalną godność "od chwili poczęcia". O taki też zapis należy uzupełnić naszą Konstytucję! Od stycznia 1993 roku obowiązuje w Polsce ustawa „o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”. Już sam tytuł wskazuje jednoznacznie, że dopuszcza ona prawo do aborcji i uchyla karalność niektórych, konkretnie w czterech przypadkach, zabiegów przerywania ciąży. Kilkanaście lat temu ustawa to była swoistym kompromisem, zawartym po to, aby uchylić ustanowione przez komunistów w PRL-u zbrodnicze „prawo” do aborcji . Dziś nie mamy już wątpliwości, że śmierć milionów dzieci nienarodzonych, to największa tragedia w naszej Ojczyźnie. Zostawiona 14 lat temu „aborcyjna furtka” podważa bezwarunkowe przecież prawo do życia każdego człowieka, także już poczętego, choć jeszcze nie narodzonego. Wyrażam nadzieję, że podjęta przez prawicowych posłów próba prawnego zamknięcia tej furtki powiedzie się w tej kadencji, choć z pewnością nie będzie to łatwe! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Akcja Katolicka na spotkaniu w Ratuszu

6 marca odbyło się w Ratuszu spotkanie z członkiniami Akcji Katolickiej, które kwestowały na budowę pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. Kwesta prowadzona była przed kościołem św. Zygmunta, w niedzielę 25 lutego, po wszystkich mszach świętych. W ciągu jednego dnia udało się zebrać prawie 3400 złotych. Wręczając podziękowania przybyłym na uroczystość burmistrz Andrzej Jarzyński powiedział: „Dzięki Państwa zaangażowaniu będzie możliwa realizacja tego szczytnego przedsięwzięcia upamiętniającego postać największego Papieża - Polaka”. W akcji zbierania funduszy wzięło udział 15 osób. Stosowne podziękowanie otrzymał również opiekun Akcji ks. Dariusz Maciejczak. Ponowna zbiórka na ten cel odbędzie się 18 marca.

prum


Tagi:                                    

Dziennikarze katoliccy apelują o wzmocnienie prawne ochrony życia

Z apelem o poparcie inicjatywy wzmocnienia prawnej ochrony życia człowieka poprzez szczegółowy zapis w konstytucji, zwrócił się w piątek 9 marca Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Chodzi o uzupełnienie art. 30 konstytucji o słowa: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi niezbywalne prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci". Komisja nadzwyczajna, zajmująca się projektem zmian w konstytucji w kwestii ochrony życia poczętego, przyjęła poprawkę zmieniającą art. 30 konstytucji, mówiącą o tym, że człowiek posiada niezbywalną godność "od chwili poczęcia". Autorzy apelu, przekazanego PAP, przypominają słowa papieża Jana Pawła II skierowane w 1987 roku do uczestników kongresu w Rzymie na temat "Prawo do życia a Europa". Ojciec Święty powiedział wówczas m.in.: "Bezwarunkowe poszanowanie prawa do życia osoby ludzkiej już poczętej, a jeszcze nie narodzonej, jest jednym z fundamentów, na których opiera się każde cywilizowane społeczeństwo (...) Nie trzeba powoływać się na zasady wiary chrześcijańskiej, by zrozumieć te podstawowe prawdy. Odwołując się do nich, Kościół nie dąży do wprowadzenia państwa chrześcijańskiego, pragnie jedynie popierać rozwój państwa ludzkiego. Takiego państwa, które uznaje za swój główny obowiązek obronę podstawowych praw osoby ludzkiej, a zwłaszcza najsłabszych". Symboliczne wydaje się autorom apelu wykorzystanie postkomunistycznego Święta Kobiet do podważania zasady i oczywistego obowiązku chronienia życia dziecka poczętego - do odrzucania nauczania pozostawionego nam przez Jana Pawła II. Autorzy apelu podkreślają "jasne określenie ochrony życia (...) prosto sformułowane językiem nauki: że kod genetyczny określa godność osoby ludzkiej, która ma swoje prawa od poczęcia do naturalnej śmierci, a prawo każdej osoby do życia to również potrzeba ochrony przed eksperymentami genetycznymi". Według autorów apelu, wolność wyrażania opinii, wolność słowa jest jedną z najbardziej podstawowych wartości, ale "nie wyższa od wartości najwyższej - życia ludzkiego". Wyrażają też głęboką nadzieję, że ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci "będzie podstawową wartością IV Rzeczpospolitej różniącą wyraźnie ten kolejny czas wzrastania w wolności Ojczyzny - od bolesnych "kompromisów" II i III RP". "Pamięć historyczna doświadczenia nazizmu i komunizmu oraz "trendy" współczesności, która próbuje aborcje i eutanazje ukonstytuować, mobilizuje nasze działania do rzeczywistej ochrony życia, jako najważniejszej wartości. Dziwny to czas, gdy człowiek walczy o prawo do własnego życia... gdy niepamięć zaciera tak szybko podstawy nauki Ojca Świętego Jana Pawła II" - podkreślają autorzy apelu.

autor artykułu: kk-pap


Tagi:                                    

Sesja bez gości

W piątek 9 marca w Sali kominkowej Zamku, odbyła się Sesja Rady Miasta, na której pod głosowanie poddano wniosek wojewody mazowieckiego Jacka Sasina, o wygaszenie mandatu burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego. Sesja zwołana dość konspiracyjnie, bez zaproszonych gości, przebiegła bez większych problemów dla burmistrza, radni bowiem nie wyrazili zgody na wygaszenie mandatu. Tylko jeden radny głosował za przyjęciem uchwały, zawnioskowanej przez wojewodę. Następny ruch teraz należy do wojewody, który jak można się spodziewać wyda uchwałę zastępczą. Rada Miasta biorąc pod uwagę wynik piątkowego głosowania, sprawę skieruje do Sądu. Ponowne wybory burmistrza, najprawdopodobniej mogą się odbyć za 3-6 miesięcy. Wcześniej w mieście może pojawić się komisarz. Wyborów może nie być, gdy wyrok Sądu, będzie korzystny dla obecnego włodarza miasta. ms


; Autor:
Tagi:                                    

Coraz więcej skandali, a coraz mniej prawdy w mediach

Coraz więcej skandali, a coraz mniej prawdy - tak według włoskiej Caritas często prezentują się media na całym świecie. Dlatego też organizacja lansuje kampanię mającą na celu stworzenie alternatywnych źródeł informacji. Inicjatywa jest owocem Światowego Forum Społecznego, które odbyło się w styczniu w Nairobi. Ukazano na nim jak bardzo media, szczególnie wielkie korporacje i agencje prasowe, uzależnione są od interesów politycznych i ekonomicznych. W konfrontacji z nimi często przegrywa prawda. Jako prosty przykład włoska Caritas pokazuje zapomniane przez światowe media konflikty w Afryce. Antidotum na tę sytuację mogłyby być niezależne źródła informacji. Caritas wymienia tu m.in. istniejące na danym terenie ruchy, organizacje czy choćby Kościoły lokalne. Liczy też na większą współpracę z lokalnymi mediami. Wskazuje przy tym, że aby móc utworzyć "wiarygodną i niezależną sieć informacyjną" trzeba zainwestować w przygotowanie kompetentnych pracowników. Tylko ci którzy "wsłuchują się w głos biednych i opuszczonych mogą nas prawdziwie informować o ich losie" - czytamy w komunikacie włoskiej Caritas. Organizacja zapowiada, że dołoży starań by w światowych mediach można było usłyszeć "głos tych, którzy głosu nie mają". KAI


; Autor:
Tagi:                                    

Gmina Szydłowiec ma uchwalony budżet na 2007 rok

7 marca na sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu Radni głosowali nad przyjęciem budżetu na 2007 rok. Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Iwona Czarnota. Plan dochodów budżetu ujęty w budżecie zamyka się kwotą 36.798.912 zł Na kwotę tą składają się następujące dochody: 1.Dochody własne gminy 11.957.790 zł stanowiące 32,4% planu dochodów ogółem. 2.Dotacje celowe, środki pomocowe i środki pozabudżetowe ujęte w budżecie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz umowy z Urzędem Marszałkowskim - to kwota 9.773.706 zł, która stanowi 26,5 % planu dochodów ogółem 3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 15.133.906 zł i stanowi 41,1% planu dochodów ogółem. Planowane na 2007 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 2.203.908 zł, co stanowi 5,98% planu dochodów ogółem . Planowane przychody w budżecie 2007 roku na realizację wydatków to zaciągnięcie pożyczki w kwocie 259.200 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie. Założona na rok 2007 nadwyżka budżetu wynosi 1.944.708 zł i pzeznaczona zostaje na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Plan wydatków budżetowych ujętych w budżecie gminy na 2007 rok zamyka się kwotą 34.854.204zł . w tym : - wydatki inwestycyjne i majątkowe to kwota 2.914.339 zł tj. 8,4 % planu finansowane : środki własne Gminy – 1.145.308 zł pożyczka z WFOŚiGW –259.200 zł planowane dotacje z FOGR – 100.000 zł planowane dotacje Kontrakt Wojewódzki – 250.000 zł wpłata Komitetu Społecznego – 164.000 zł pomoc finansowa komponent edukacja – 100.000 zł środki ze ZPORR i budżetu państwa – 475.831 zł pomoc finansowa – sport – 70.000 zł środki od Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” – 50.000 zł pomoc finansowa – wodociągowanie – 300.000 zł - wydatki bieżące kwota 31.939.865 zł, co stanowi 91,6 % planu - finansowane : środki własne gminy – 8.328.084 zł subwencje – 15.133.906 zł dotacje celowe – 8.477.875 zł W ramach wydatków bieżących zostały ujęte spłaty zobowiązań Oświaty za lata 2000-2002 w ogólnej kwocie 609.508 zł w tym : Umowa o ratalnej spłacie zobowiązań wobec ZUS - 609.508 zł Zatem na realizację zadań bieżących 2007 roku pozostaje kwota 31.330.357 zł. Na 20 obecnych na sesji radnych za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. wg. promocja UM


; Autor:
Tagi:                                    

Wiosenne życzenia dla Pań!

Z okazji Dnia Kobiet, naszym czytelniczkom sładamy życzenia ciepła pięknej miłości. Wiele łaski Bożej w życiu osobistym i rodzinnym. Codziennie wielu powodów do prawdziwej radości. Niech szczęście, dobro i piękno towarzyszy na drogach życia. Redakcja


; Autor:
Tagi:                                    

Życzymy, życzymy...

Po raz pierwszy „dzień kobiet” obchodzono 150 lat temu za Oceanem w Nowym Jorku i nie miał on wówczas żadnego politycznego podtekstu. W Polsce obchody tego świeckiego „obrządku” upowszechniły się w czasach PRL-u, a oficjalne uroczystości państwowe, ze szczególnym adorowaniem pań organizowano jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Dla Organizacji Narodów Zjednoczonych jest to Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie. Wiele naszych pań i dziewcząt uważa, że właśnie dziś należą im się życzenia i kwiaty . Panowie w zasadzie podzielają ten pogląd i „święto kobiet” nadal jest popularne i to nawet bardziej niż lutowe „walentynki”. Wolny zaś rynek sprawił, że pięknych kwiatów i to po przystępnej cenie jest wiele; szkoda tylko, że w większości pochodzą z zagranicy. Natomiast życzenia koniecznie muszą być szczere, tradycyjnie uśmiechnięte i polskie. Jeżeli kogoś razi taka forma okazywania kobietom należnego szacunku i wdzięczności, może uczynić to na wiele innych sposobów. W internecie bez trudu znajdzie się obszerną propozycję okolicznościowych przemówień, wierszy, gotowych sms-ów , wirtualnych pocztówek. Jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie preferuję czerwony goździk lub dwa tulipany. Kiedy spojrzymy w kalendarz w miesiącu marcu czeka nas jeszcze kilka „uśmiechniętych dni”, w które warto przyjaźnie nasze panie pozdrowić. Otóż 19 marca jest „dzień oświadczyn”, 21 –„pierwszy dzień wiosny”, a trochę wcześniej, 17 marca – „dzień łodzi podwodnej”. Jan Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Wizyta przedstawicieli Straży Granicznej w Szydłowcu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KOP gościł 7 marca przedstawicieli Straży Granicznej z placówki Kielce Nadwiślańskiego Oddziału SG. Celem przyjazdu do Szydłowca, panów kapitana Jarosława Uszyńskiego i kapitana Grzegorza Dąbrowskiego, było omówienie z dyrekcja szkoły kwestii związanych z utworzeniem klasy „ochrony granic” i podjęciem innych form współpracy ze szkołą, nad którą opiekę objął Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Już teraz zaproszono 30 uczniów szkoły na koszt SG, do Warszawy na uroczystości 16 lecia powołania Straży Granicznej, które odbędą się w maju przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Jednym z tematów spotkania było zapoznanie się z planem uroczystości zmiany imienia szkoły i nadania nowego sztandaru. Uroczystość przy bogatym zaangażowaniu Straży Granicznej planowana jest w pierwszych dniach września 2007 roku. Główne uroczystości odbędą się 8 września, w 68 rocznicę Bitwy pod Barakiem, w której uczestniczyli żołnierze Wojska Polskiego i formacji granicznej II RP: Korpusu Ochrony Pogranicza. msk


; Autor:
Tagi:                                    

88. rocznica śmierci płk Leopolda Lisa-Kuli.

Dziś 7 marca przypada 88. rocznica śmierci płk Leopolda Lisa-Kuli. Leopold Kula urodził się 11 listopada 1896 roku w Kosinie w powiecie łańcuckim, jako syn Tomasza-pracownika administracji kolei oraz Elżbiety z Czajkowskich. W 1912 roku wstępuje do Związku Strzeleckiego. Rok później kończy kurs oficerski z bardzo wysoką notą, co daje mu prawo do noszenia tzw. ”Odznaki Parasola” (według projektu Włodzimierza Przerwy-Tetmayera). Po powołaniu do życia Legionów Polskich, Lis-Kula pełni coraz to wyższe funkcje dowódcze. W czasie walk legionowych wsławił się w bitwach pod Krzywopłotami (9-21 listopada 1914 roku), Łowczówkiem (22-26 grudnia 1914 roku), Kamieniuchą, Kostiuchnówką, nad Nidą. W Wadowicach zdaje maturę. Za waleczność zostaje często wyróżniany, odznaczony odznaką „ Za Wierną Służbę”, a za udział w zdobyciu Kukli pruskim Krzyżem Żelaznym. 1916/1917 oddelegowany do Warszawy przez J. Piłsudskiego do tajnej POW, tam jest wykładowcą. Po tak zwanym ‘’kryzysie przysięgowym”zostaje wysłany na front włoski w ramach CK Armii. Ciężko ranny pod Cordelazzo, wraca na początku 1918 roku do Polski. Po powrocie aktywnie działa w POW. W listopadzie 1918 roku ogłosił mobilizację POW na Ukrainie, jej celem było wspomożenie walką Polaków o Kresy Południowo-wschodnie oraz odsiecz Lwowa. W grudniu 1918 roku awansowany do stopnia majora. Brał udział w ciężkich bojach pod Poryckiem (1-2 marca), i pod Torczynem (6-7 marca 1919 roku). W tej ostatniej bitwie poległ mając niespełna 23 lata życia. W komunikacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wydanym 8 marca napisano: "Młoda armia polska straciła jednego z najlepszych swych oficerów”. Pogrzeb Lisa-Kuli był wielką manifestacją. Na wstędze wieńca od Naczelnika Państwa było napisane „Memu dzielnemu chłopcu-Józef Piłsudski”. Lis-Kula pochowany został na Cmentarzu na Pobitnem w Rzeszowie. Pośmiertnie został awansowany do stopnia podpułkownika wraz z weryfikacją do stopnia pułkownika. Kult bohaterskiego oficera Lisa-Kuli był bardzo żywy w okresie II RP. Z uwagi na bardzo młody wiek i wyjątkowe zdolności bojowe, organizacyjne i przywódcze, był wzorem dla młodego pokolenia w pracach wychowawczych, członków Związku Strzeleckiego, Harcerzy i innych. Postać Lisa-Kuli spopularyzowana został także dzięki autorom literackim, a szczególnie piosenka „Rapsod o pułkowniku Lisie-Kuli” autorstwa Adama Kowalskiego. W okresie PRL postać Lisa-Kuli znajdowała się na politycznym indeksie. Lis-Kula odznaczony był m.in. Krzyżem Virtuti Militari i pośmiertnie Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Własnej rodziny nie założył. W młodości jego wychowaniem zajmowała się głównie matka, która uczyła syna umiłowania Ojczyzny i ludzi oraz prawości postępowania. II LO w Rzeszowie przy ul. Ks. Jałowego, szkoła do której przed laty uczęszczał nosi obecnie jego imię. opr. R. Burek


; Autor:
Tagi:                                    

Podziękowania od Wojewody

W odpowiedzi na list gratulacyjny z okazji objęcia funkcji Wojewody Mazowieckiego, nowo powołany wojewoda Jacek Sasin przesłał na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Szydłowieckiego słowa wdzięczności za pamięć i okazaną sympatię. Jednocześnie zapewnił o swoim wsparciu w rozwiązywaniu wielu istotnych problemów, z jakimi mają do czynienia mieszkańcy miast i gmin mazowieckich. Wyraził nadzieję na dobrą współpracę i życzył sukcesów w działaniach podejmowanych na rzecz pomyślności mieszkańców naszego regionu. Pr.S.


; Autor:
Tagi:                                    

Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym

Szydłowiecki US organizuje w sobotę 24 marca "Dzień Otwarty" Urząd będzie czynny w tym dniu od 9.00 do 13.00 Celem tej ogólnopolskiej akcji jest przybliżenie podatnikom specyfiki pracy urzędu oraz pokazania, że jest on przyjazny podatnikom i otwarty na ich potrzeby. W trakcie „Dnia Otwartego” będzie można: -zapoznać się z codzienną praktyką funkcjonowania Urzędu Skarbowego (zasadami organizacji pracy Urzędu, specyfiką tej pracy na poszczególnych stanowiskach, zadaniami wykonywanymi przez Urząd, itp.), -uzyskać wszelkie informacje na temat rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT, -złożyć zeznanie podatkowe, -uzyskać informacje na temat zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym i złożyć stosowny wniosek, -wypełnić anonimową ankietę dotyczącą „ Dnia Otwartego”. Marta Jakubowska US


; Autor:
Tagi:                                    

Pełne zaćmienie

Tak, to już przedwiośnie. Dni coraz dłuższe a noce coraz piękniejsze i do tego księżyc w pełni! Z soboty na niedzielę mieliśmy okazję do podziwiania „gołym okiem” całkowitego zaćmienia Srebrnego Globu. Najciekawsze momenty tego zjawiska zaczęły się już przed północą i trwały przynajmniej godzinę; faza maksymalna wystąpiła dokładnie 21 minut po północy. Jeżeli ktoś przegapił i nie spojrzał na niebo w tę noc, to na następne zaćmienie naszego satelity, widoczne w Polsce, musi zaczekać do 21 lutego 2008 roku. Będzie ono jednak krótsze niż w tym roku, bo Księżyc zajdzie, zanim zaćmienie się skończy. Astronomia to fascynująca nauka. Astronomowie już od wielu tysięcy lat potrafią precyzyjnie przewidzieć szczególne zdarzenia związane z trajektoriami ciał niebieskich. Na tysiące lat „do przodu” wiemy, kiedy będzie zaćmienie słońca czy księżyca. I dotychczas w tej dziedzinie, nie było pomyłek. Można, więc powiedzieć, że sprawy „nieba” są bardziej przewidywalne niż jakiekolwiek wydarzenia na ziemi. I w tym kontekście konstatujemy, jak niedoskonałe są nasze prognozy dotyczące na przykład pogody w następnym miesiącu, zmian klimatycznych na kontynentach, nie mówiąc już o prognozach i preferencjach politycznych. Chociaż tylko w samej Polsce pracują setki uczonych profesorów od badania opinii publicznej, nastrojów społecznych, koniunktury gospodarczej, nikt z nich nie odważy się dokładnie określić, kiedy odbędą się na przykład najbliższe wybory, choć wiemy, że kadencja Parlamentu może trwać najwyżej cztery lata. Tego też zresztą na pewno nie wiemy, bo nawet w III Rzeczypospolitej różnie już bywało! Jan Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Czy będą zmiany w Konstytucji RP?

W piątek 2 marca, sejmowa komisja nadzwyczajna, zajmująca się projektem zmian w konstytucji w kwestii ochrony życia poczętego, przyjęła poprawkę zmieniającą art. 30 konstytucji, mówiącą o tym, że człowiek posiada niezbywalną godność "od chwili poczęcia". Wspierajmy modlitwą prace nad zmianą Konstytucji, tak aby niezbywalna godność życia ludzkiego - od poczęcia do naturalnej śmierci - była w Polsce chroniona na mocy ustawy zasadniczej. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Sportowa sobota na hali ZS im Jana Pawła II

W sobotę 3 marca 2007 roku w hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, odbył się Otwarty Halowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Starosty Szydłowieckiego. Organizatorem Turnieju był Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa oraz Powiatowy Koordynator d/s Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Przybyłych zawodników, trenerów i sympatyków piłki siatkowej przywitała Pani Joanna Strzelecka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, zaś Pani Barbara Majewska – członek Zarządu Powiatu w Szydłowcu otworzyła Turniej. Wzięło w nim udział 6 drużyn w tym : z powiatu szydłowieckiego 3 drużyny- „Drastiki” z Szydłowca, „WITCH” z Szydłowca , „PEKIN” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KOP z Szydłowca, zaś z powiatu skarżyskiego też 3 drużyny- „GALA – Kadetki” ze Skarżyska – Kamiennej, drużyna z II LO ze Skarżyska – Kamiennej oraz „Gala – Junior” ze Skarżyska- Kamiennej. Wynikiem rozegranych meczy w systemie rozgrywek grupowych – „każdy z każdym” był awans drużyn do półfinału. Klasyfikacja ogólna: I miejsce drużyna - „Drastiki” z Szydłowca II miejsce drużyna – „Gala Junior” ze Skarżyska - Kamiennej III miejsce drużyna - „WITCH” z Szydłowca IV miejsce drużyna –„ GALA – KADETKI” ze Skarżyska – Kamiennej V miejsce drużyna – „PEKIN „z ZSP im. KOP z Szydłowca VI miejsce drużyna – LO II ze Skarżyska – Kamiennej Skład najlepszej drużyny: Mariola Zdziech, Aleksandra Jedynak, Agnieszka Jedynak, Katarzyna Kornacka, Małgorzata Gruszczyńska, Kamila Tomczyk, Wśród uczestników zawodów wyłoniono najmłodszą i najstarszą zawodniczkę . Najmłodsza zawodniczka – Magdalena Michalska z” GALI” ze Skarżyska- Kamiennej Najstarsza zawodniczka– Agnieszka Jedynak z drużyny „DRASTIKI” z Szydłowca Na zakończenie Turnieju zostały wręczone nagrody. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc (puchary, piłki, dyplomy), dla najmłodszej i najstarszej zawodniczki (statuetki i dyplomy). Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem sympatyków piłki siatkowej, którzy dopingowali swoje drużyny. Była to pożyteczna impreza upowszechniająca sport masowy wśród młodzieży i dorosłych. Joanna Strzelecka


; Autor:
Tagi:                                    

Z kart historii

5 marca mija 67 rocznica straszliwej zbrodniczej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, o wymordowaniu 14 700 jeńców i 11 000 obywateli polskich trzymanych w więzieniach w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Decyzja o zastosowaniu trybu specjalnego i rozstrzelaniu dotyczyła oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Policji Państwowej, Straży Więziennej, urzędników, ziemian, księży i osadników wojskowych. W trzech obozach w Kozielsku, Starobielsku i w Ostaszkowie przetrzymywano w marcu 1940 roku 256 generałów, pułkowników i podpułkowników, 2080 majorów i kapitanów, 6049 poruczników, podporuczników i chorążych, 1030 oficerów i młodszych dowodzących policji, SG, SW, Żandarmerii, 5138 szeregowych policjantów, żandarmów, służby więziennej, 144 urzędników, księży i osadników, w zachodniej Białorusi i w zachodnich obwodach Ukrainy więziono ponadto 18 632 aresztowanych, w tej liczbie 1207 oficerów rezerwy i 5141 policjantów i żandarmów, oraz osób uznanych za agentów wywiadu. Wszyscy oni na wniosek Berii, decyzją Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa, Kalinina i Kaganowicza, zostali skazani na śmierć. Jednym z zamordowanych w Katyniu kapłanów był major Jan Ziółkowski , w latach 1932 -1937 kapelan Brygady KOP Podole. Warto pamiętać że w wyniku agresji 17 września 1939 roku ZSRR na Polskę, będącej realizacją tajnej umowy zawartej 23 sierpnia 1939 roku pomiędzy ZSRR a III Rzeszą Niemiecką, oraz w konsekwencji paktu rosyjsko-niemieckiego o granicach i przyjaźni z dnia 28 września 1939 roku 201,7 tys. km2 Polski, to jest 51,6 % przedwojennego terytorium polskiego i 12 325 tys. ludności zaanektowano do ZSRR. Dodatkowo na tym terenie znajdowało się ponad 500 tysięcy ludności z centralnych i zachodnich województw, która zbiegła na tereny wschodniej Polski przed wojskami faszystowskich Niemiec. Na terenach województw: wileńskiego, nowogródzkiego, białostockiego, poleskiego, wołyńskiego, [HTML_REMOVED] województwa lwowskiego, tarnopolskiego oraz na terenie 3 powiatów województwa warszawskiego: łomżyńskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego zajętych przez Armię Czerwoną znajdowały się także liczne oddziały Wojska Polskiego. W wyniku aresztowań i zsyłek do łagrów i więzień radzieckich mogło trafić nawet 2 miliony obywateli polskich. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Bp Depo o antyewangelizacji

O antyewangelizacji, która próbuje wmówić światu, że życie kończy się na śmierci mówił biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo. Przewodniczył on wieczorem, 1 marca Mszy świętej w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. Po trzech miesiącach przerwy powrócił na szlak nawiedzenia wizerunek maryjny i tym samym rozpoczął się drugi etap peregrynacji obrazu w diecezji radomskiej.

W homilii bp Wacław Depo zauważył, że w "ważnych etapach życia Kościoła, jakim jest Adwent, Wielki Post i Boże Narodzenie podstawia się światu tematy zastępcze". - Blisko dwa lata temu słyszeliśmy o urnie Jakuba, brata Jezusa, żeby powiedzieć, że to tylko człowiek. Na progu obecnego Wielkiego Postu pokazuje się nam kolejną próbę, że odnaleziono urnę ze szczątkami Jezusa, a więc On nie zmartywchwstał! A Kościół was oszukuje, wy jesteście godni politowania idąc za Nim, za Maryją! Ona jest pierwszym świadkiem człowieczeństwa Jezusa, jako syna Bożego, dlatego jest niewygodna! Wygodny będzie Kościół, który będzie pokazywany tylko w tajemnicy zdrady, przestępstw, korupcji, obłudy i kłamstwa - wołał bp Depo. Dalej ordynariusz zamojsko-lubaczowski mówił, że "w imię tego absurdalnego poglądu na świat, że wszystko kończy się grobem, nie ma sensu stawiać pytania o życie wieczne". - Ostrzegał nas Jan Paweł II, że świat który nas otacza, podsyła nam takie tezy, że nie ma sensu pytać się o sens życia. Dzisiaj chciejmy na nowo przyjąć tego niezwykłego świadka Jezusa Chrystusa. Prośmy Maryję, powiedz Chrystosowi o nas, o naszym trudnym polskim dziś, dla Kościoła i ludzi przechodzących przez tę ziemię - mówił w homilii bp Wacław Depo. Podczas uroczystości Rycerze Kolumba - największej na świecie organizacji charytatywnej katolików świeckich zawierzyli swoją posługę Matce Bożej - Hetmance Narodu Polskiego. To właśnie od Polski Rycerze Kolumba rozpoczęli swoją misją na kontynencie europejskim. Radio Plus


; Autor:
Tagi:                                    

Będą duże zmiany…

Do konsultacji rozesłany został nowy projekt ustawy o administracji skarbowej, jeśli nowe prawo wejdzie w życie, zapowiadają się duże zmiany. Likwidacji uległyby Izby Skarbowe, Urzędy Celne i obecna forma Urzędów Skarbowych. W ich miejsce powołany zostałaby zespolona Administracja Skarbowa. Obecni pracownicy otrzymaliby nowe propozycje pracy albo wymówienia. Zmiany objęłyby również podległość terytorialną nowych Urzędów Skarbowych. Obecnie Urząd Skarbowy w Szydłowcu obsługuje tylko powiat szydłowiecki. Kilka lat temu powstał nowy Urząd Skarbowy w Przysusze, czy tak będzie nadal, na razie nie wiadomo. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Finały międzypowiatowe w piłce ręcznej

Po wygraniu finału powiatowego Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej w piłce ręcznej chłopców w Szydłowcu. Mieliśmy okazję, dzięki zaangażowaniu nauczycieli w-f z Przysuchy, wziąć udział w finałach międzypowiatowych, w tej odzyskującej popularność wśród młodzieży dyscyplinie sportu. Problemy finansowe, które dla nas wszystkich są wielką bolączką nie pozwoliły, żeby w turnieju finałowym wzięły udział wszystkie reprezentacje szkół średnich z okolicznych powiatów. W turnieju wzięły udział następujące drużyny: Przysucha - Zespół Szkół nr 2, Szydłowiec - ZSO nr 1 im. H. Sienkiewicza i ze Zwolenia Zespół Szkół Licealnych. Pierwsze spotkanie rozegrali gospodarze i licealiści ze Zwolenia. Przysucha wygrała ten mecz 14:10. Następnie gospodarze po zaciętej walce pokonali chłopców z "Sienkiewicza" 10:8 (szkoda szczególnie 3 jak się okazało bardzo bolesnych i znamiennych "strat" w końcówce meczu). Po tym spotkaniu już jasne było kto zajmuje pierwsze miejsce. W pojedynku decydującym o honorze drużyny nie zabrakło emocji. Mnóstwo mocnych starć i ostrej gry w pierwszej połowie zapowiadało walkę do ostatniej sekundy meczu (5:6 dla Zwolenia - po I połowie). Wyrównany pojedynek zakończył się wraz ze zdobyciem przez licealistów ze Zwolenia 7 bramki. Od remisu 7:7 bramki zdobywali już tylko uczniowie "Sienkiewicza", ostatecznie rozprawiając się z twardym przeciwnikiem 11:7. Finał międzypowiatowy w piłce ręcznej zakończył się następującymi wynikami: 1 miejsce Przysucha, 2 miejsce Szydłowiec, 3 miejsce Zwoleń. Paweł Bloch


; Autor:
Tagi:                                    

Czas pomyśleć o wyborze nowej szkoły

Absolwenci gimnazjów mogą składać dokumenty do nowych szkół od 8 do 18 maja. Dopiero jednak 14 czerwca poznają swoje wyniki egzaminów gimnazjalnych, wtedy też mogą jeszcze zmienić swój wybór szkoły. Będą mieli na to czas od 13 do 19 czerwca. Władzom powiatu szydłowieckiego zależy na przygotowaniu takiej oferty oświatowej, która będzie atrakcyjna dla uczniów gimnazjów z powiatu i szydłowieckiego i powiatów sąsiednich. Wkrótce zostanie przedstawiona nowa atrakcyjna oferta szydłowieckich szkół ponadgimnzajalnych, już teraz jest duże zainteresowanie zapowiadanym w ZSP im. KOP, kierunkiem „ochrony granic”, tworzonym we współpracy i pod patronatem Straży Granicznej. Jeśli uda się załatwić na czas wszystkie niezbędne formalności, taki kierunek nauczania będzie funkcjonował już w nowym roku szkolnym. Starania ZSP nr 2 prowadza do utworzenia jeszcze innych nowych kierunków kształcenia, a może do łask wróca zawody mechaniczne? Na pewno będzie kontynuowany nabór do funkcjonującego w Zespole Szkół, Technikum Żywienia, które cieszy się dużą popularnością oraz lklas licealnych o kierunku prawno-europejskim. W Liceum im. Sienkiewicza dyrekcja szkoły zamierza od września 2007 r. pod patronatem Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, utworzyć klasę licealną o profilu psychologiczno-pedagogicznym. Tego typu klasa może być bardzo atrakcyjną ofertą dla szydłowieckiej młodzieży, tym bardziej że Akademia z Kielc oferuje pomoc w opiece nad zdolnymi uczniami poprzez seminaria, konferencje i konsultacje. W szydłowieckim "Sienkiewiczu", każdy uczeń jeszcze w tym semestrze będzie miał do wyboru dwie godziny zajęć dodatkowych, takich jak: warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, język łaciński, j. włoski i kultura włoska, zajęcia na pływalni , jazdę konną, tenis ziemny lub zajęcia teatralne. Gdyby jeszcze poprawiło się funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, szczególnie z takich miejscowości jak Majdów, Wierzbica, Mirów, czy z niektórych, miejscowości z gminy Orońsko, do Szydłowca, z pewnością wielu uczniów chętnie skorzystałoby z możliwości nauki w szydłowieckich szkołach. Zapowiedzi aktywniejszej postawy w tej materii składane są przez przedstawicieli władz powiatu. Dużym walorem szydłowieckich szkół, w porównaniu z ościennymi miastami jest wyższy poziom bezpieczeństwa. Szkoły nasze mają opinię bezpiecznych i przyjaznych uczniom. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej znów na szlaku Nawiedzenia

Po trzech miesiącach przerwy spowodowanej doroczną konserwacją, Obraz Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej powraca dzisiaj na szlak peregrynacji po diecezji radomskiej.

W związku z tym o. Hieronim Leśniewski, kustosz Obrazu Nawiedzenia powiedział: Obraz ok. 17-tej dotrze do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. Rok 2007 przeżywany jest na Jasnej Górze w duchu wdzięczności za peregrynację po Polsce kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej. W tym roku mija 50 lat od rozpoczęcia wędrówki Ikony Nawiedzenia. Główne uroczystości odbędą się 26 sierpnia. Idea wędrówki Obrazu Nawiedzenia narodziła się w trudnym dla Kościoła i narodu polskiego czasie. W latach 1953 - 56 ks. kard. Stefan Wyszyński opracował program duchowego przygotowania narodu do jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. Istotną częścią tych przygotowań stała się peregrynacja rozumiana jako ingres Maryi w życie codzienne społeczeństwa.


; Autor:
Tagi:                                    

W marcu cieplej

Marzec zaczął się ciepło; w polityce nawet gorąco. Znów zagrożony jest byt koalicji rządzącej, chociaż marszałek Sejmu jest spokojny i nie wierzy, że się ona rozpadnie. Prawdę mówiąc to, czy rząd będzie „większościowy, czy mniejszościowy”, w żadnym wypadku nie powinno być przedmiotem wiary, nawet najwyższych dostojników w państwie. Jest jednak coś na rzeczy. Przed Sejmem protestowało pół tysiąca rolników, przygniecionych górą niesprzedanej wieprzowiny. Trudno to ustalić, ale być może są to te same osoby, które wielokrotnie w ostatnich latach manifestowały w stolicy pod hasłem „Balcerowicz musi odejść”. Dziś hasło się zmieniło. W miejsce byłego prezesa NBP wpisano nazwisko wicepremiera Leppera! Tak to już jest w polityce. Jaką bronią się wojuje, od takiej się ginie. Protestują też kolejarze. Tym razem na dwie godziny wstrzymano ruch pociągów na dworcu w Katowicach. Kolejarze są zniecierpliwieni brakiem porozumienia płacowego z zarządem kolei. Domagają się podwyżek płac. Myślę, że pieniądze dla kolejarzy się znajdą, i to w naszych kieszeniach, gdyż od dzisiaj zdrożały bilety na przejazdy pociągami. A teraz przyjemniejsza wiadomość, ale głównie dla ptaków. Od marca do końca lipca trwa okres ochronny związany z ich lęgami . W tym czasie nie można prowadzić żadnych prac budowlanych na spornym odcinku obwodnicy wokół Augustowa. Nie wolno też wycinać drzew. Ekolodzy nie muszą więc dalej ich pilnować, a nie chcąc ptakom przeszkadzać, opuszczają dolinę Rospudy. Jan Rejczak


Tagi:                                    

"Derby" szydłowieckich szkół ponadgimnazjalnych

Na sali gimnastycznej ZSO nr im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu odbył się dziś, finał powiatowy w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej. Organizatorem był SZS i koordynator powiatowy sportu Andrzej Koniarczyk. Mecz rozegrano pomiędzy gospodarzami a ZSP nr 2 im. KOP w Szydłowcu. Po bardzo emocjonującym pojedynku wygrał 3:2 (0:1, 0:2, 1:2, 2:2, 3:2) zespoł gospodarzy z "Sienkiewicza". Wielkie emocje na parkiecie i na widowni zagwarantowali główni bohaterowie tej imprezy - chłopcy obu szkół ponagimnazjalnych, o czym świadczą wyniki poszczególych setów. 1 set: 21:25; 2 set: 19:25 (do tego momentu drużyna gości zdecydowanie dyktowała warunki na parkiecie, a gospodarze oddawali tzw. "punkty za darmo"); 3 set: 25:19 (widoczne było rozprężenie w ekipie gości gospodarze wzięłi się do odrabiania strat); 4 set: 25:23 (tzw. "rzutem na taśmę" gospodarze wygrali drugą piłkę setową, goście nie odpuszczali do ostatniej piłki-uff); 5 set 10:15 zdecydowane prowadzenie przez całego tie-break'a, zasłużona wygrana po ciężkiej walce dla gospodarzy, szał radości na trybunach i na parkiecie Liceum. LO znów Mistrzem Powiatu w siatkówce chłopców A.D.2007 nieprzerwanie od 2002 roku!!! Paweł Bloch,


Tagi:                                    

Końskie targi w Skaryszewie

Od kilkuset lat w pierwszy, czyli wstępny poniedziałek Wielkiego Postu, w Skaryszewie, malowniczym miasteczku położonym między Radomiem i Iłżą. odbywają się słynne targi końskie, zwane „wstępami”. Zjeżdżają na nie tłumnie sprzedawcy i kupcy koni nie tylko z całej Polski, ale także z zagranicy. „Wstępy” trwają przynajmniej dwa dni i to od świtu do nocy. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza, który dba o porządek i bezpieczeństwo, w zasadzie cały Skaryszew jest targowym placem. Pan burmistrz postanowił też, że opłata targowa od jednostki konia lub źrebaka wynosi w tym roku 10 złotych i jest pobierana przy wjeździe na tzw. „rogatkach”. Ponadto, każdy koń przeznaczony do sprzedaży musi mieć paszport, inaczej nie zostanie wpuszczony do miasta. Targi w Skaryszewie zaczęły się już wczoraj, ale tak na dobre rozkręciły się dopiero dzisiaj. Nadal można więc podziwiać piękne konie i prawdziwych koniarzy, którzy po prostu konie kochają. Są Jarmark koński w Skaryszewie także stragany z uprzężą i wyrobami rymarskimi, powrozami, chomątami i pojazdami konnymi. Jeżeli ktoś przejeżdża teraz przez Ziemię Radomską i ma kilka godzin czasu to naprawdę warto zajrzeć do Skaryszewa i doświadczyć jarmarkowych atrakcji. A gdy ktoś ma zamiar kupić sobie konia, to najlepiej jeżeli do Skaryszewa pójdzie pieszo, to tylko dziesięć kilometrów od Radomia. I jeszcze jedna uwaga. Jadąc konno, trzeba koniecznie pamiętać o trzeźwości i przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Oczywiście, nie chodzi tu o trzeźwość konia! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Silne emocje na spotkaniu sprawie drogi S7

W sali kameralnej szydłowieckiego Zamku, po południu odbyło się pełne emocji spotkanie mieszkańców Szydłowca i gminy Szydłowiec, z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Warszawie oraz pracowni projektowej z Kielc, która przygotowuje projekt drogi ekspresowej na odcinku Radom - Skarżysko-Kamienna. Liczny był udział w spotkaniu przedstawicieli kilku biznesmenów, którzy lobują za przebiegiem drogi śladem obecnej Obwodnicy. Sporo było zaczepek słownych i związanego z tym napięcia, nie wszyscy przyszli bowiem na spotkanie trzeźwi. Spotkanie poprowadził burmistrz Andrzej Jarzyński w obecności przewodniczacego Marka Zdziecha i wiceburmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego. W przedstawionej przez dyrektora Dąbrowskiego z GDDiA koncepcji zakładającej przebieg drogi ekspresowej śladem obecnej obwodnicy miasta, zostały wprowadzone pewne korekty do pierwotnej wersji: Celem umożliwienia ruchu osiedlowego zaproponowano zbudowanie na ul. Jastrzębskiej , pod projektowaną drogą szybkiego ruchu (S7), tunelu dla ruchu pieszego i samochodowego (lokalnego). Nie przewidziano przy tym ścieżki rowerowej. Usunięto z projektu drogi S7 lokalną drogę tzw. odbarczającą. Droga taka w pierwotnej wersji zlokalizowana była równolegle do drogi S7, w bezpośredniej jej bliskości. W nowej wersji drogi ekspresowej, od ulicy Kolejowej do ul Jastrzębskiej, droga lokalna odbarczająca, została odsunięta w rejon obecnej ulicy Pięknej. W Szydłówku, za kościołem łączyłaby się z drogą wojewódzką 727. Zaproponowano także ewentualne dalsze przesunięcie węzła drogowego drogi wojewódzkiej 727 i drogi krajowej S7, od kościoła w Szydłówku. Zdaniem projektujących liczne przeprawy drogowe przez drogę krajową, (węzeł nr 1 na początku miasta od strony Warszawy, tunel pieszo-samochodowy w ciągu ul Jastrzębskiej, następnie wiadukt drogowy w ciągu ulicy Kolejowej, albo ewentualnie Hubala i węzeł drogowy nr 2 w projektowanej strefie przemysłowej, na końcu obwodnicy), dawałyby możliwości rozwoju miasta w kierunku wschodnim. Przychylono się acz niechętnie do zaproponowania drugiego wariantu, w którym droga ekspresowa S7 z kierunku od strony Radomia, do obecnej obwodnicy dochodziłaby przed Ciepłownią Miejską przy ul. Kolejowej. Droga S7 przebiegałaby w tej wersji za miejscowością Szydłówek. Węzeł w drodze wojewódzkiej na odcinku Szydłowiec - Jastrząb, zlokalizowany byłby pomiędzy Szydłówkiem i Śmiłowem. Obydwa rozwiązania zostaną przedstawione do konsultacji. Rozwiązanie pierwsze z punktu widzenia GDDiA jest korzystniejsze, bowiem w pasie drogowym obecnej obwodnicy, część działek jest już wykupiona, nie ma też potrzeby wyburzeń budynków. Koncepcja druga jest zdaniem przedstawicieli inwestora droższa, może także powodować konflikty społeczne. W tym wariancie przebiegu drogi szybkiego ruchu, przynajmniej na pewnym odcinku oddalonym od linii zabudowy miasta, trasa jest krótsza. W sprawie tego wariantu drogi S7 problem tkwi w tym że, władze Orońska, pod wpływem lobbingu właścicieli stacji paliw, przyjęły wariant drogi przebiegającej przez środek miejscowości. Realizacja takiego wariantu przebiegu drogi przez gminę Orońsko, ma wpływ na przebieg drogi przez gminę Szydłowiec. Wariant ten, gdyby został przyjęty, oprócz zburzenia znacznej części zabudowy w Orońsku, spowodowałby że, praktycznie w Szydłowcu pozostałby do realizacji tylko wariant przebiegu drogi po linii obecnej Obwodnicy. Droga biegłaby faktycznie śladem obecnej drogi nr 7, z fragmentem obwodnicy Chustek, odchylanie jej od Obwodnicy, byłoby dla Gidia jeszcze mniej opłacalne.

Problem z drogą S7 polega także na tym że, w Szydłowcu nie mamy kompleksowego planu zagospodarowania miasta. Koncepcje przebiegu drogi, to także różne wizje rozwoju miasta. Trudno z poziomu Dyrekcji Generalnej Dróg i Autostrad rozstrzygać te kwestie. Dobrze więc że, koncepcja uwolnienia od funkcji drogi krajowej odcinka obwodnicy od Świerczka do ul. Kolejowej, obecnie brana jest poważnie pod uwagę projektantów, jest to niewątpliwie mały sukces osób zorganizowanych w Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Szydłowiec. W przypadku przebiegu drogi na odcinku od Chustek do ul Kolejowej, za linią zabudowy Szydłówka, mogą zdaniem przedstawicieli GDDiA być konieczne wyburzenia budynków. Droga S7 przebiegająca zaś po linii obwodnicy, w pewnej perspektywie czasowej przy zakładanym rozwoju miasta spowoduje że, ta droga znajdzie w środku miasta. Szczegółową wersje obu projektów przebiegu drogi S7 i związane z tym koszty i konsekwencje, zostaną przekazane do zaopiniowania władzom miasta i województwa. Dla Szydłowca najlepsze byłoby wypracowanie jednej koncepcji i jej wspólne przedstawienie. Sukces osiągniemy wtedy, gdy współnie będziemy lobować za Szydłowcem. M. Sokołowski (zdjęcia: galeria)


Tagi:                                    

Rekolekcje dla rodzin w parafii św. Zygmunta

W dniach 23–25 lutego, w parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, 18 par małżeńskich uczestniczyło w kursie ewangelizacyjnym pt. „Tobiasz i Sara”. Kurs mógł się odbyć dzięki posłudze małżeństw z Konina; Ani i Wojtkowi Łuczakom oraz Renacie i Tomkowi Stolarskim. Duże zaangażowanie wykazały rodziny z szydłowieckich kręgów "Domowego Kościoła. Uczestniczace w kursie małżeństwa, mogły, na nowo poprzez prelekcje, ćwiczenia, refleksję nad Słowem Bożym i modlitwę, przeżywać prawdę o miłości małżeńskiej, której źródłem jest Bóg. Miłość małżonków jest najpiękniejszym darem, jaki mogą ofiarować swym dzieciom i sobie nawzajem. Miłość może być jak dobre wino - im starsza tym lepsza. Miłość jak każde dobro, jest darem i zadaniem zarazem, wymaga współpracy i wysiłku. Niekiedy może się wydawać, że w trwaniu miłości i więzi rodzinnej wystarczą same ludzkie siły, zanika wtedy modlitwa osobista i rodzinna, troska o obecność Boga w małżeństwie. Skutki takiej postawy, są nazbyt często widoczne w różnorakich kryzysach i osłabieniu wzajemnych relacji. W czasie tego rekolekcyjnego weekendu, małżeństwa dzieliły się własnym doświadczeniem życia. Wspólnie odkrywały zawarte w Słowie Bożym sposob rozwiązywania różnych problemów. Mogły doświadczyć poprzez różne ćwiczenia, ciężar grzechu raniący więzi małżeńskie, potrzebę wiary i nawrócenia, potrzebę przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Boga. Rekolekcje zakończyły świadectwa małżeństw biorących w nich udział. W kursie "Tobiasz i Sara" uczestniczyły małżeństwa z Szydłowca, Białobrzeg, i Jedlanki. koło Radomia. Posługę kapłańską pełnili księża z parafii św. Zygmunta. Uczestnicy kursu rekolekcyjnego serdeczne podziękowania za otwartość i gościnę skierowali do ks. proboszcza Adama Radzimirskiego. msk (zdjęcia w galerii)


Tagi:                                    

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu

Słowo Boże w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu uświadamia nam sens zawierzenia Bogu. Wszystko zależy od naszego wyznania wiary. A to wyznanie musi być wyznaniem w życiu, wśród prób, pokus i doświadczeń. Ostatecznie wszyscy musimy wyznać Boga, Jego Słowo, wśród pokus materializmu i zafascynowania światem. Wtedy musimy powiedzieć stanowczo: "Napisane jest: "Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz"". Chrystus, dziś, na progu Wielkiego Postu, staje na czele ludu wybranego, który musi stoczyć walkę o wyznanie wiary z odwiecznym Kusicielem w dzisiejszym świecie. Okres Wielkiego Postu to okres wzmożonej walki i czujności, odnowy naszego Przymierza i naszej wierności. To okres rozważania wielkich dzieł Bożych, aby pobudzić nas do większej wierności i wdzięczności, abyśmy na końcu tego okresu w sposób pełniejszy złączyli się z Paschą Chrystusa, z Jego zwycięskim przejściem przez śmierć do chwały. DK


Tagi:                                    

W 2008 roku bez kontroli na granicach z krajami Unii

Polska przystąpi do europejskiej strefy bez granic wcześniej niż Wielka Brytania czy Irlandia, a zniesienie kontroli na przejściach granicznych nastąpić ma już na przełomie 2007 i 2008 roku. Zawdzięczamy to inicjatywie rządu Portugalii, który podarował nam kopię swojego systemu informatycznego. Policja przystępuje do budowy Centralnego Węzła Polskiego Komponentu SIS pierwszej generacji, który stworzy niezbędne techniczne warunki do automatycznej wymiany informacji na temat osób i mienia z zachowaniem wspólnych protokołów i procedur ustanowionych dla systemu centralnego SIS pomiędzy państwami członkowskimi Układu Schengen. info


Tagi:                                    

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie...

Czy miastu i gminie Szydłowiec grożą ciemności? Takie pytanie zadaje sobie coraz więcej mieszkańców. Władze miasta jako jedyne w naszym powiecie nie podpisały umowy na konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy z jakimkolwiek wykonawcą. Do końca zeszłego roku konserwacją oświetlenia ulicznego w gminie Szydłowiec zajmował się Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko (ZEORK), który miał podpisaną umowę z władzami miasta na tę usługę. Jeszcze do połowy lutego tego roku, pracownicy ZEORK-u przyjmowali i realizowali zgłoszenia dotyczące awarii oświetlenia ulicznego z terenu całej gminy. Jednak w związku z zakończeniem umowy na konserwacje oświetlenia ulicznego, Zakład Energetyczny od połowy lutego bieżącego roku, nie przyjmuje zgłoszeń z oświetlenia ulicznego z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Mieszkańcy naszej gminy zgłaszają reklamacje o uszkodzonych lampach do „Ratusza”, czekając na ich usunięcie przez wykonawcę, jakiego wybiorą władze miasta. Sądząc z tempa prac nad wyłonieniem konserwatora oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Szydłowiec (koniec lutego), bardzo ryzykowne mogą okazać się spacery wieczorową porą po naszych ulicach. Max


Tagi:                                    

Po 1 marca będą nadal kursować autobusy PKS-u

W związku z likwidacją spółki PKS-Iwopol, zapowiadał się komunikacyjny kryzys w powiecie, bowiem od dnia 1 marca 2007, zapowiadano zawieszenie świadczenia usług komunikacyjnych, przez ten podmiot gospodarczy. W wyniku jednak spotkania reprezentantów przewożnika z samorządowcami z gmin powiatu szydłowieckiego, przewoźnik zdecydował się utrzymać obsługiwane połączenia. Negocjacje w tej sprawie ze strony samorządu prowadził zespół pod przewodnictwem starosty Włodzimierza Górlickiego.

Sprawa komunikacji zbiorowej jest bardzo ważna dla gmin powiatu szydłowieckiego. Dość powiedzieć, że obecnie młodzież z Majdowa, Łaz i Ciechostowic, w zdecydowanej większości wybiera szkoły ze Skarżyska. Powodem tego jest bardzo dobra komunikacja z tym miastem. Do Ciechostowic, można ze Skarżyska dojechać autobusem PKS, busem a także autobusem MPK. Koszt przejazdu linią podmiejską MPK to 1,70 złotego. Odpływ młodzieży do Skarżyska, to nie tylko problem szkół, ale także miasta i powiatu, gdyż osłabia to związki tych miejscowości z własną gminą i własnym powiatem. Warto może przypomnieć, że kiedyś młodzież z Majdowa dowoził do szydłowieckich szkół specjalny autobus który kursował do Zespołu Szkół im WOP, zawsze był przepełniony. Może warto wspólnie zastanowić się nad poprawą dostępu do komunikacji zbiorowej mieszkańców powiatu i okolic, tak, aby dojazd do Szydłowca nie był karkołomnym przesięwzięciem. Ma to bardzo duże znaczenie, nie tylko dla dojeżdżających, ale także dla rozwoju miasta, które traci w ten sposób na znaczeniu.


Tagi:                                    

Obrady Rady

W czasie sesji Rady Miasta Szydłowca, która odbyła się 22 lutego, burmistrz Andrzej Jarzyński, poinformował radnych o uzgodnieniach w sprawie drogi S7. Władze miasta w liście dotyczącym drogi ekspresowej, skierowanym do biskupa Zygmunta Zimowskiego, zapewniły o zrozumieniu problemu, oraz o podjętym staraniu zapewnienia dobrego dostępu wiernych do świątyni parafialnej i potrzebie ciszy w pobliżu obiektu sakralnego. Burmistrz poinformował, że spotkanie w sprawie drogi ekspresowej z przedstawicielami GDDiA odbędzie się w sali kinowej szydłowieckiego Zamku, w poniedziałek 26 lutego o godzinie 14.30. Konsultacje w sprawie przebiegu drogi ma prowadzić Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Odsunięcie drogi od miasta, które ma merytoryczne głębokie uzasadnienie, nie odpowiada pewnym kręgom biznesowym, można więc spodziewać się dużego zainteresowania poniedziałkowymi konsultacjami.

Przewodniczący Rady Marek Zdziech na zakończenie sesji poinformował radnych, że do biura rady miejskiej wpłynęło pismo od wojewody, w sprawie wygaśnięcia mandatu burmistrza Szydłowca. Stało się tak na skutek złożenia po terminie wymaganego prawem oświadczenia, dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej przez współmałżonka. Rada Miasta zobowiązana jest do podjęcia uchwały w tej sprawie do 12 marca 2007 roku. Na sesji radny Roman Burek, nawiązał do swego publicznego listu w sprawie terminów rad sesji miejskich i powiatowych. Radny Marek Plewa pytał z kolei o kwestię rozwiązania problemu cmentarza. W odpowiedzi burmistrz A. Jarzyński zapewnił, że podejmuje ku temu właściwe starania. Zdaniem burmistrza przybliża się rozwiązanie tego problemu. Radni podjęli kilka uchwał. Kwestii wynagradzania nauczycieli nie podjęto, gdyż dwie uchwały dotyczące tej materii, zostały zdjęte z porządku obrad. Rada głosowała wybór wiceprzewodniczącego Rady, radny Józef Jarosiński otrzymał 10 głosów, drugi kandydat radny Leszek Jakubowski, uzyskał głosów 6. Ustawowy skład Rady Miasta Szydłowca to 21 radnych. msk


Tagi:                                    

W trosce o trzeźwość

W politycznych kręgach i w niektórych mediach odetchnięto z ulgą. Wysoki funkcjonariusz państwowy przerwał jednak swój urlop, o który niedawno prosił, grożąc zresztą dymisją! Prawdopodobnie już wczoraj, w Środę Popielcową, powrócił do pracy i to nawet jako pierwszy zastępca szefa. Jest na razie „bez teki”, ale z poszerzonym zakresem kompetencji i obowiązków. To z pewnością cenny przykład dla całej administracji publicznej i to nie tylko rządowej. Może także inni dygnitarze będą postępować podobnie? Najpierw trzeba dobrze rozeznać, czy ma się wystarczająco wiele zadań i spraw na głowie. Jeżeli nie, to należy poprosić o urlop, napisać otwarty list i wrócić tylko wtedy, kiedy szef dołoży pracy. I jeszcze jedna refleksja. Tym razem jest to na pewno dobry sygnał z rządu. Otóż, kilka dni temu, i to dokładnie w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu, Rada Ministrów skierowała do Sejmu propozycję nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zdaniem ekspertów Ministerstwa Zdrowia, zmiana ta może istotnie przyczynić się do powstrzymania dynamicznego wzrostu spożycia alkoholu i fali pijaństwa. Rząd wnosi o to, aby na każdym opakowaniu z napojem alkoholowym, przeznaczonym do sprzedaży detalicznej, umieszczać ostrzeżenie o szkodliwości trunku, podobnie jak na papierosach. Informacja ta skierowana ma być głównie do kobiet w stanie błogosławionym, matek karmiących piersią, niepełnoletnich oraz kierowców. Myślę, że większość posłów w tej konkretnej i ważnej sprawie zachowa się trzeźwo! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Rozpoczął się Wielki Post

Wielki Post w Kościele Katolickim rozpoczyna się w Środę Popielcową, obrzędem posypania głów popiołem. W okresie Wielkiego Postu są trzy główne praktyki religijne: w każdy piątek tego okresu należy odprawić Drogę Krzyżową, w każdą niedzielę po południu być na Gorzkich Żalach, a także odprawić rekolekcje zakończone spowiedzią i przyjęciem Komunii św. Drogami przybliżania się do Boga są: post, jałmużna i modlitwa. Mottem tegorocznego Wielkiego Postu są słowa z I Listu Św. Pawła do Koryntian: Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Rekolekcjoniści zachęcają wiernych do refleksji nad własnym powołaniem i nad dokładnością jego wypełniania. W okresie Wielkiego Postu - zgodnie z przykazaniem kościelnym o czasach zakazanych - jest zabroniony udział w zabawach.

info/Radio Plus


Tagi:                                    

Kisiążka o zabytkowych krzyżach, kapliczkach i figurkach na Ziemii Szydłowieckiej

W piątek, 16 lutego w sali kameralnej zamku odbyła się promocja książki Ireny Przybyłowskiej-Hanusz „Kapliczki, krzyże, figurki jako pomniki przeszłości i świadkowie czasów współczesnych”. Irena Przybyłowska-Hanusz, długoletnia polonistka Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży, zawdzięczającej jej wrażliwość na piękno słowa i zainteresowanie literaturą, po przejściu na emeryturę nadal skupia wokół siebie ludzi, angażując się w życie kulturalne i społeczne Szydłowca. Jest miłośniczką historii regionu, jego tradycji i kultury. Działa społecznie jako prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca, pisze o naszym mieście i regionie w „Kronice Mazowieckiej”, prowadzi teatr młodzieżowy. W liście, skierowanym do autorki opracowania i gości wieczoru promocyjnego, odczytanym przez sekretarza gminy Bolesława Boruszewskiego, burmistrz Andrzej Jarzyński napisał między innymi: „Mała architektura sakralna jest od dawna cechą polskiego krajobrazu, która każe pamiętać nie tylko o historii i przeszłości, ale i o tym, co w naszej kulturze zawsze było trwale obecne – o wartościach, do których się od wieków odwołujemy jako społeczność, a które dają nam siłę przetrwania w coraz bardziej zmieniającym się świecie. Chociaż tradycja małej architektury sakralnej jest wciąż żywa, niestety – wiele jej cennych zabytków ulega niszczącemu działaniu czasu. Dzięki Pani książce będą one nadal żyć i przetrwają kolejne lata w naszej pamięci i świadomości.” Autorka mówiła o powstaniu książki i o tym, co zainspirowało ją do jej napisania. Po części oficjalnej wystąpiła młodzież z grupy teatralnej „Zamczysko”, prowadzonej przez autorkę. Książkę można było otrzymać na miejscu i uzyskać dedykację autorki, po którą ustawiła się długa kolejka. Książka będzie dostępna w Bibliotece Publicznej w zamku.

Książka „Kapliczki, krzyże i figurki” powstawała w ciągu trzech ostatnich lat. Jest poświęcona znajdującej się na terenie Szydłowca i okolic małej architekturze sakralnej. Jest to pierwsze opracowanie na ten temat dotyczące Szydłowca i choć nie pretenduje do charakteru naukowego, jest czymś znacznie więcej niż suchą inwentaryzacją - opisuje prostym, pięknym i pełnym ciepła językiem całą kulturową i religijną rzeczywistość dawnej i współczesnej Polski, która „jak długa i szeroka, tak stoi /../ kapliczkami, krzyżami i figurkami świętych patronów.” Nie tylko systematyzuje opisywane obiekty ze względu na jej ich umiejscowienie i budowę i ukazuje ich proste piękno na licznych fotografiach; opisuje też związaną z nimi obyczajowość, tradycje i obrzędy, zakorzenione w polskiej kulturze i mentalności religijnej. Książkę wydały wspólnie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca i Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. Wydanie książki było możliwe między innymi dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego i sponsorów, m.in. burmistrza Szydłowca, starosty szydłowieckiego, przedsiębiorstw i osób prywatnych: Marii i Zdzisława Nowakowskich, Józefy i Stanisława Bernadych i spółki „Toolmex-Truck”. tekst: Urząd Miejski w Szydłowcu Promocja


Tagi:                                    

Interesujący pomysł turystyczny

Na terenie powiatu szydłowieckiego powstanie sieć dród rowerowych. Projekt "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza", który ma być finansowany ze środków unijnych przewiduje również wybudowanie infrastruktury noclegowo-gastronomicznej. Starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki powiedział, że idea zaskakuje rozmachem, ale ma spore szanse, aby została zrealizowana. - Jesteśmy po prezentacji projektu, samorządowcy wyrazili nim zainteresowanie - podkreślił starosta. Decyzje dotyczące przebiegu tras rowerowych będą podejmowane w uzgodnieniu z poszczególnymi gminami powiatu. Idea tworzenia Zielonych Szlaków Rowerowych zyskała poparcie Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Gospodarki. Pomysłodawcą i animatorem całego przedsięwzięcia jest Marek Zamana z firmy M&G Consulting Marketing. radio "PLUS"


Tagi:                                    

Jacek Sasin został nowym wojewodą mazowieckim

Rzecznik rządu Jan Dziedziczak potwierdził kandydaturę Jacka Sasina na stanowisko wojewody mazowieckiego. Sasin pełnił obowiązki wojewody od 1 lutego, odkąd premier Jarosław Kaczyński odwołał, na wniosek ówczesnego ministra MSWiA Ludwika Dorna, z tego stanowiska Wojciecha Dąbrowskiego, podejrzanego o poświadczenie nieprawdy. Jacek Sasin jest absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999 – 2002 pracował w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób represjonowanych jako dyrektor biura dyrektora generalnego, dyrektor Biura Ewidencji i Realizacji decyzji oraz dyrektor departamentu orzecznictwa. Był również wiceprzewodniczącym komisji weryfikacyjnej w fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie, która min. koordynowała wypłatę odszkodowań dla poszkodowanych przez III Rzeszę. Żródło: Radio Plus


Tagi:                                    

Krach skarżyskiego PKS-u?

Potwierdzają się pogłoski o likwidacji skarżyskiego oddziału PKS. Do władz Szydłowca dotarło pismo, w którym przewoźnik zapowiada zaprzestanie świadczenia usług przewozowych z dniem 1 marca. Niestety, skomplikuje to dodatkowo nienajlepszy dojazd do pracy i szkoły znacznej grupie mieszkańców powiatu szydłowieckiego. Od lat głównym przewoźnikiem na tym terenie był PKS ze Skarżyska Kamiennej. Od kilku lat cały czas jednak tracił swoją pozycję rynkową. Warunki podróży w konkurencyjnych busach, nie były najlepsze, czy teraz prywatni przewoźnicy podołają sytuacji i obsłużą zwiększony ruch pasażerski, trudno w tej chwili odpowiedzieć. Z pewnością stan wymaga podjęcia energicznych działań, zmierzających do zminimalizowania negatywnych następstw. msk


Tagi:                                    

Opłaty w dół

22 lutego Rada Miejska ponownie zajmie się stawką dziennej opłaty targowej na terenie gminy Szydłowiec. Protesty handlujących budziły stawki opłaty określone w poprzedniej uchwale. Problemy gminy wynikają również stąd że dochód z Targowiska, w znacznej części zasila Szydłowiankę. Protesty handlujących dotycza także stanu targowiska i warunków handlu. Rada Miasta ma zająć się także regulaminami wynagradzania nauczycieli, kryteriami i trybem przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokością cen wody i opłatami za odprowadzanie ścieków. W planie jest także wybór wiceprzewodniczącego rady. msk


Tagi:                                    

Bezpiecznie w szydłowieckich szkołach

Pozytywne opinie zbierają szydłowieckie szkoły powiatowe, warunki nauki są dobre i jest w nich bezpiecznie, co jest ważne w związku z nagłaśnianymi ostatnio problemami z agresją i poniżaniem uczniów w niektórych placówkach oświatowych. Problemem są niewystrczające środki finansowe przeznaczone na ich utrzymanie, co ma związek ze zmiejszoną liczbą uczniów. Kwota subwencji oświatowej na jednego ucznia, wynosi nieco ponad trzy tysiące złotych. Kwota ta jest zwiększana na dzieci niepełnosprawne, klasy sportowe, mundurowe. W tym roku szkolnym do szkół ponadgimnazjalnych zarządzanych przez powiat, uczęszcza nieco ponad tysiąc uczniów. Zwiększenie naboru o 200 uczniów lub utworzenie klas wyżej subwencjonowanych pozwoliłoby generować subwencję, wystarczającą na potrzeby szkół. Jednym z powodów że do szkół trafia mniej uczniów, są niestety kłopoty z komunikacją. Dotyczy to szczególnie miejscowości położonych na obrzeżach powiatu i sąsiadujących z powiatem szydłowieckim. Są pomysły na utworzenie nowych atrakcyjnych klas tak by młodzież szkolna z powiatu szydłowieckiego i powiatów sąsiednich, chętniej wybierała szydłowieckie szkoły. .Jednym z takich pomysłów jest utworzenie klasy "ochrony granic" w w ZSP nr 2 im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Nad klasą taką, patronat sprawowałaby Straż Graniczna. W przypadku podpisania stosownej umowy ze Strażą Graniczną, młodzież miałaby możliwość uczenia się w klasie "mundurowej", dającej kontakt z pracą Straży Granicznej i być może kiedyś szansę zatrudnienia w jej strukturach. W Zespole Szkół Ogólnokształcących im . Henryka Sienkiewicza, systematycznie rośnie średnia ocen, dobrymi wynikami wykazuje się większość klas. Prognozy, jeśli chodzi o tegoroczną maturę, są również dobre. W szkole praktycznie nie występuje problem palenia papierosów, jest bardzo dobra frekwencja uczniów. Wszystkie te pozytywne zjawiska dobrze rokują na przyszłość.

Miejmy nadzieję że wysiłki dyrekcji placówek oświatowych, Starostwa i Rady Powiatu pozwolą szkołom rozwinąć ich mocne strony, tak aby stały się "modne" wśród młodzieży z Szydłowca i powiatu szydłowieckiego. msk


Tagi:                                    

Jeszcze można!

Nieuchronnie zbliża się koniec tegorocznego karnawału. Dziś tłusty czwartek. Następna środa to już Popielec i początek Wielkiego Postu. W tłusty czwartek szczególnie smakują nam pączki i faworki, zwane też chrustami. Jeżeli ktoś aktualnie jest w drodze do Krakowa, to może zdąży na mistrzostwa w jedzeniu pączków na czas. Zawody zostaną rozegrane w restauracji Wierzynek w Rynku Głównym. Zawodnicy otoczą górę markowych pączków i będą mieli do dyspozycji 5 minut. Aby zjeść jak najwięcej, można słodkie pączki przepić jedną szklankę wody. Dobrze, że organizatorzy mistrzostw, zapewnili uczestnikom opiekę lekarską. A w Radomiu, w samo południe na Placu Konstytucji 3 Maja, tegoroczni maturzyści ze wszystkich szkół, prowadzeni przez prezydenta miasta, tańczą poloneza. Wczorajszy dzień też był wyjątkowy i radosny. Walentynki, bo o nich mowa, to dzień, któremu patronuje Święty Walenty. W Polsce jest On patronem diecezji przemyskiej i wielu kościołów. Bliżej Radomia czczony jest w parafii Skrzynno, w gminie Wieniawa. Od setek lat Święty Walenty jest patronem ludzi cierpiących, chorych - głównie nerwowo, ale też zakochanych i to bez względu na wiek. Była, więc sposobność do okazania uczucia swoim ukochanym, i nie miało to znaczenia czy walentynkowy upominek wręczał mężczyzna kobiecie czy kobieta mężczyźnie. Jeżeli ktoś się zagapił, może to spokojnie zrobić oczywiście także i dzisiaj, a nawet pojutrze! Smacznego! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Książka o śladach wiary i pamięci narodowej

Pani Irena Przybyłowska-Hanusz wydała ciekawą książeczkę pt. „Kapliczki, Krzyże Figurki” – jako pomniki przeszłości i świadkowie czasów współczesnych. Promocja tej książki odbędzie się w najbliższy piątek 16.02. o godz: 17.30 w Centrum Kultury Zamek. Będzie to kolejny przyczynek do pokazania naszej małej Ojczyzny. W imienu autorki zapraszamy na spotkanie. AR


Tagi:                                    

Kard. Nagy: św.Walenty uczy nas dostrzegać w świecie cierpienie

"Św Walenty chce i oczekuje od nas, żebyśmy mieli oczy otwarte na cierpienie, byśmy nie próbowali przejść wobec niego obojętnie" -powiedział dziś kard. Stanisław Nagy w kościele parafialnym w Bieruniu Starym. Kardynał przewodniczył odpustowej Mszy z okazji święta patrona Bierunia- św. Walentego. KAI


Tagi:                                    

Kariery...karierowiczów

Bardzo często uwagę opinii publicznej skupia na sobie pewien polski deputowany do parlamentu Unii Europejskiej, czyli w skrócie mówiąc poseł, któremu parlamentarne apanaże płaci się w euro. Od kilku dni przedstawiany jest nawet jako kandydat na prezesa polskiej piłki nożnej, choć do wyborów w PZPN-ie jeszcze ponad miesiąc. Pan poseł zna się zresztą prawie na wszystkim. Wie, o jakie stanowisko i w którym banku powinien ubiegać się były premier. Pierwszy też doniósł mediom o ministerialnym konflikcie w resorcie sił zbrojnych i radził, kogo premier powinien odwołać, a kogo w gabinecie pozostawić. Zaś ministrowi sportu podpowiada, jak ukarać drużyny zamieszane w piłkarską aferę korupcyjną. Mało optymistyczna to refleksja, ale wielu jest polityków, którzy publiczną służbę traktują jak piłkarską rozgrywkę. Być może na tym znają się najlepiej. Wokół siebie widzą tylko zawodników, grających albo wspólnie, albo też w drużynie przeciwnika. Wydaje się ponadto, że za nic mają wierność wartościom i lojalność do politycznych formacji. Przynależność partyjną zmieniają jak zawodnicy klubowe barwy. Kiedy zbliża się kolejny sezon rozgrywek, selekcjonerzy różnych klubów rozjeżdżają się po świecie i szukają dobrych i sprawnych zawodników. Jeżeli kogoś znajdą, kto im odpowiada, to ustalają warunki pozyskania, głównie finansowe i sprawa skończona; przynajmniej na jeden sezon. A jak jest w polityce? Czy karierę robią najlepsi, czy... karierowicze? Oczywiście, jest to pytanie retoryczne! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Obchody Dnia Chorego w Polsce

W tym roku Kościół katolicki już po raz 15. obchodzi Światowy Dzień Chorego. 11 lutego na całym świecie organizowane są specjalne nabożeństwa i modlitwy w intencji chorych i cierpiących. W Polsce tego dnia biskupi odwiedzają szpitale, gdzie modlą się wspólnie z pacjentami i personelem medycznym. Jednak specjalny dzień, w którym podkreśla się szczególne bogactwo, jakim dla Kościoła są chorzy, to dobra okazja do przypominania jak opiekuje się on nimi na co dzień. Pomoc Kościoła wobec chorych nie ogranicza się do modlitwy w intencji cierpiących. Największa charytatywna organizacja kościelna Caritas opiekuje się chorymi, niepełnosprawnymi, starcami i umierającymi. W każdej diecezji setki takich osób mogą liczyć nie tylko na refundację leków i doraźną pomoc finansową, ale także na wszelkie formy pomocy lekarskiej i rehabilitacyjnej - od przychodni do hospicjów stacjonarnych i domowych, których jest w sumie 30 w całej Polsce. Caritas prowadzi też kilkadziesiąt ośrodków rehabilitacyjnych i warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych. Dla mniej sprawnych pacjentów przeznaczone są domy dziennego pobytu, dzięki którym rodzina i opiekunowie niepełnosprawnego mogą pracować poza domem, domy stałego pobytu, gdzie pensjonariusze tworzą "rodzinki" - grupy osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w których uczą się podstawowych obowiązków domowych. Czynnych jest też kilka przychodni lekarskich i kilkadziesiąt gabinetów rehabilitacyjnych.

Opieka nad chorymi to także charyzmat wielu zgromadzeń zakonnych - m.in. założonych przez św. Franciszka, św. Wincentego a Paulo, św. brata Alberta i bł. matkę Teresę z Kalkuty. W Polsce działają dziesiątki prowadzonych przez zakony ośrodków dla osób starszych i chorych oraz domów dla dzieci upośledzonych umysłowo, a także kilka placówek dla uzależnionych, narkomanów, chorych na AIDS i alkoholików, kilka aptek, kilkanaście przychodni i kilka szpitali. Jeden z nich - prowadzony przez siostry boromeuszki w Mikołajowie k. Katowic - działa od ponad 100 lat. Boromeuszki przybyły do Mikołowa w roku 1896. Wkrótce potem wybudowały szpital, który władze komunistyczne odebrały im po II wojnie światowej. Siostry odzyskały placówkę dopiero po 1989 roku.


Tagi:                                    

1990 - w Polsce przywrócono dawne godło państwowe - Orła w Koronie.

W 1945 roku władze PRL usunęły koronę z głowy orła (potwierdzono to dekretem w 1955 r.), co było okaleczeniem symbolu narodowego. Polski rząd na uchodźstwie w odpowiedzi na ten fakt, umieścioł na głowie orła zamkniętą koronę zwieńczoną krzyżem. Sejm III Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił orłu koronę 9 lutego 1990 roku. W sierpniu 2005 r. znowelizowano ustawę o godle, barwach i hymnie RP, wprowadzając obowiązek umieszczania tablic z godłem na budynkach siedzib m.in. organów administracji rządowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, sądów, wojska, szkół, policji i straży granicznej. Wizerunek Orła umieszczany jest na awersach polskich monet, a także na koszulkach Reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Najstarszy wizerunek orła w koronie widnieje na denarach Bolesława Chrobrego z ok. 1000 r. - to jego najwcześniejszy zachowany wizerunek. Jest to najprawdopodobniej bielik. Stylizowany wygląd ptaka przedstawionego na monecie powodował spory między uczonymi, mającymi trudności z ustaleniem, czy jest to rzeczywiście orzeł, czy może inny ptak - gołąb lub paw. Legenda nie pozostawia wątpliwości, o jakiego ptaka chodzi. Według niej, założyciel państwa Polan - Lech, podczas wieczornego postoju w okolicach dzisiejszego Poznania, ujrzał duże gniazdo na drzewie. Siedział w nim biały orzeł z dwoma pisklętami. Kiedy Lech zaczął mu się przyglądać, ptak rozpostarł skrzydła na tle nieba czerwonego od zachodzącego słońca. Lech zachwycił się tym widokiem i postanowił tam osiąść. Umieścił orła w swym herbie, a miejsce na pamiątkę nazwał Gniezdnem (obecnie Gniezno). Inna wersja zakłada, że Polanie mogli przyjąć emblemat orła jako symbol mocy, wzorując się na cesarstwie rzymskim (od którego symbol orła przejęło wiele europejskich państw, m.in. Albania, Niemcy, Rosja, Islandia i Austria).


; Autor:
Tagi:                                    

Co wolno wojewodzie...?

Nie trudno zauważyć, że w administracji rządowej jest duża rotacja i bardzo często zmienia się ludzi na stanowiskach. W tych dniach do dymisji podało się kilku ministrów. Być członkiem gabinetu, albo przedstawicielem rządu, to wielkie wyróżnienie i nobilitacja. Może, dlatego tak wiele osób czuje „powołanie” do ubiegania się o rządowe posady. Ponieważ są to w większości stanowiska polityczne, niektórzy wielokrotnie zmieniają partie, a nawet poglądy, byle tylko być bliżej rządzących. Ambicja awansu nie jest czymś nagannym, szczególnie wtedy, kiedy wiąże się z potrzebą publicznej służby i dotyczy ludzi o nieposzlakowanej opinii. Demokracja daje wprawdzie szansę, nawet bardzo młodym ludziom, na szybki awans i wysokie stanowiska, ale nie zabezpiecza przed nagłą i niespodziewaną ich utratą. Niedawno, 18 stycznia premier Rządu powołał nowego Wojewodę Mazowieckiego, a za kilkanaście dni, dokładnie wieczorem 1 lutego, odwołał go ze stanowiska. Miało to związek z doniesieniami prasy o prawdopodobnych problemach Pana Wojewody, sprzed lat zresztą, jako rowerzysty i kierowcy. Życie uczy, że przyczyną dymisji, czy też odwołania każdego dygnitarza, może być nawet sprawa drobna, ale „odpowiednio” w mediach nagłośniona. Każdy, więc, kto decyduje się na publiczną karierę i pragnie wspinać się po szczeblach rządowych stanowisk, powinien bardzo dokładnie sobie przypomnieć, czy w jego życiorysie są sprawy, które mogą stać się przyczyną nagłego upadku. Taki rachunek sumienia to wyraz roztropności, odpowiedzialności i po prostu....obywatelskiej dojrzałości. Jan Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Wokół obwodnicy Szydłowca

Wreszcie doczekaliśmy się rzeczywistego zainteresowania władz, zarówno rządowych jak i samorządowych modernizacją dróg na ziemi radomskiej. W szybkim tempie, także dzięki sprzyjającej pogodzie, postępują prace na drodze krajowej z Radomia do Warszawy, na odcinku od Jedlińska do Białobrzegów. Będzie to z prawdziwego zdarzenia droga ekspresowa, podobna do tej, którą objeżdżamy Białobrzegi i przeprawiamy się przez Pilicę, po moście imienia Biskupa Jana Chrapka. Cieszy nas wyraźna poprawa przejazdu przez Radom i Skarżysko. Mamy jednak świadomość, że nie jest to rozwiązanie docelowe. Nie trzeba nikogo przekonywać jak uciążliwe dla kierowców i mieszkańców są drogi w miastach. To nie tylko spowolnienie tempa podróży, ale także duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Przy obecnym natężeniu ruchu sama modernizacja przejazdów przez miasta, po śladzie dotychczasowych dróg, już nie wystarcza. Koniecznością jest budowa dróg ekspresowych. Aktualnie drogowcy wytyczają obwodnicę zachodnią Radomia, od Jedlanki, przed Jedlińskiem , aż do Krogulczej koło Orońska, a więc dość daleko od granic miasta. Ale, czy można inaczej? Należy przecież podkreślić, że droga ekspresowa, jeżeli przebiega przez zabudowane miejscowości, skutecznie dzieli je, jak wysoki mur, czy rzeka bez mostów na dwie części. Temat ten jest szczególnie aktualny w Szydłowcu, gdzie mieszkańcy wschodniej części miasta obawiają się, że droga ekspresowa utrudni im życie i ograniczy dostęp nawet do kościoła, który znajdzie się w odległości zaledwie kilka metrów od drogi, ale po jej drugiej stronie . Każda droga, także ekspresowa jest dla ludzi, nigdy odwrotnie. Muszą o tym pamiętać nie tylko projektanci nowych szlaków komunikacyjnych, ale przede wszystkim lokalne samorządy.Na naruszanie oczywistego interesu mieszkańców gminy nikomu, godzić się nie wolno.. także burmistrzowi! Jan Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Złote Gody

W piątek, 2 lutego w szydłowieckim ratuszu cztery pary małżeńskie, obchodzące w ubiegłym roku swoje „złote gody”, otrzymały nadane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Byli to państwo Zofia i Adam Czyżowie, Katarzyna i Stefan Liskowie, Natalia i Władysław Rejczakowie oraz Krystyna i Roman Strzeleccy. Zgodnie z tradycją zostali zaproszeni do ratusza przez Burmistrza Miasta Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego. Podczas wręczania nadanych przez Prezydenta RP medali obecny był także Przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu, Marek Zdziech, Sekretarz Gminy Bolesław Boruszewski a także ksiądz Dariusz Maciejczak i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szydłowcy, Magdalena Szymczyk. W swoim przemówieniu ks. Dariusz Maciejczak mówił o chrześcijańskiej wartości nierozerwalności więzów małżeńskich, a także o olbrzymim znaczeniu wspólnego, zgodnego życia małżonków dla wychowania dzieci w poszanowaniu wiary, tradycji narodowej, uczciwości i wzajemnego zrozumienia dla innych ludzi. W imieniu odznaczonych głos zabrał Roman Strzelecki, historyk z szydłowieckiego liceum i wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Podziękował za zaproszenie do ratusza i za wzruszającą uroczystość, przygotowaną przez władze samorządowe. K.P. UM Sz-c


; Autor:
Tagi:                                    

Odpusty dla chorych i ich opiekunów

Ludzie chorzy oraz osoby im posługujące będą mogli uzyskać 11 lutego odpust zupełny. W Watykanie opublikowano dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach, których Benedykt XVI udzielił w związku z obchodzonym w najbliższą niedzielę 11 lutego XV Światowym Dniem Chorego. Jest on w tym roku w sposób szczególny poświęcony osobom nieuleczalnie i terminalnie chorym.

Odpust zupełny otrzymuje się pod zwykłymi warunkami. Są nimi spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz wyzbycie się z przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można uzyskać uczestnicząc 11 lutego w głównych uroczystościach Dnia Chorego w stolicy Korei – Seulu lub w nabożeństwach odprawianych z tej okazji w innych miejscach wyznaczonych przez władze kościelne. Kto z powodu przynajmniej kilkugodzinnej opieki nad chorymi w szpitalu czy domu nie może w tym dniu wziąć udziału w takim nabożeństwie, również będzie mógł otrzymać odpust zupełny. Konieczne są odpowiednia dyspozycja ducha i chęć spełnienia innych warunków odpustu. Tak samo osoby, które z powodu choroby, wieku czy innych tego rodzaju przyczyn nie będą mogły uczestniczyć we wspomnianych nabożeństwach, mogą uzyskać odpust zupełny. Konieczna jest modlitwa za chorych, ofiarowanie Bogu swych cierpień oraz gotowość spełnienia innych warunków, gdy tylko to będzie możliwe.


; Autor:
Tagi:                                    

PIEŚNI POLSKIE. Płonie ognisko i szumią knieje

Jerzy Braun był harcerzem od najmłodszych lat związanym ze skautingiem, a później harcerstwem. Będąc komendantem Hufca Harcerzy w Tarnowie, założył czasopismo, miesięcznik „Czuwaj”, noszący dumny podtytuł „Organ Harcerskiej Komendy Dzielnicowej w Tarnowie”, który był drugim pismem harcerskim na terenie byłej Galicji po lwowskim „Skaucie”. To właśnie na łamach tego pisma, w pierwszym jego numerze w kwietniu 1919 roku, ukazały się „Nasze harce” ze szczególnie pięknym, a obecnie znanym jako odrębna pieśń, fragmentem: „Płonie ognisko i szumią knieje…”. Swoją radość z powodu odzyskanej niepodległości wyraził Braun w charakterystyczny dla swojej osobowości i wrażliwości sposób, przez słowo poetyckie i muzykę, która postać jej autora, czyni bliską i drogą wielu pokoleniom Polaków. Geneza ruchu skautowego w Polsce sięga 1909 r., kiedy to na polskie tereny przeniknęły pierwsze wiadomości o rozwijającym się skautingu w Wielkiej Brytanii. Wieści te padły na podatny grunt. Młodzież polska, wychowana w duchu pozytywizmu, przeniknięta hasłami niepodległościowymi, garnęła się do kół turystycznych, sportowych, gimnastycznych, oraz organizacji przysposobienia wojskowego głoszących hasło zbrojnej walki o niepodległość Polski. W 1912 roku ukazuje się książka Eugeniusza Piaseckiego i Mieczysława Schreibera "Harce Młodzieży Polskiej", w której po raz pierwszy użyto wyrazów takich jak: "harcerz" (zastąpił określenie "skaut polski"), "zastęp" (zastąpił określenie "pluton"), "drużyna", "hufiec", "chorągiew", "harce". Zaproponowano w niej także używane do dziś nazwy stopni i funkcji. W tym samym roku zakończył się ogłoszony przez "Skauta" konkurs na odznakę harcerską, którą został zaprojektowany przez ks. Kazimierza Lutosławskiego krzyż harcerski wzorowany na orderze Virtuti Militari. W dniu 1 listopada 1918 roku, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych w trzech zaborach, powstało ZHP. Jest to organizacja o charakterze wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Autor pieśni był nie tylko harcerzem, ale również poetą, publicystą, pisarzem, kompozytorem, politykiem, mężem stanu, ostatnim Delegatem Rządu Polskiego na Kraj, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, więźniem okresu stalinowskiego, ambasadorem kultury polskiej na Zachodzie. W mrocznych latach PRL-u takie jednostki jak On, gorący patrioci, którzy swoje życie poświęcili walce o demokratyczną i suwerenną Polskę, byli przez ówczesne władze spychane na margines świadomości społecznej, do mrocznej krainy niepamięci. Po II wojnie światowej zaangażował się mocno w prace przedsoborowe laikatu polskiego i ruchu ekumenicznego. Współpracował z prymasem Stefanem Kard. Wyszyńskim i członkami Episkopatu. Ostatnie dziesięć lat życia (1965-1975) spędził w Rzymie, gdzie m. in. uczestniczył w IV Sesji Soboru Watykańskiego II, współpracował z Radiem Watykańskim oraz z "Osservatore Romano". Odbywał liczne podróże z odczytami po Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zmarł nagle 17 października 1975 r. w Rzymie, w czasie trwania Kongresu Filozoficznego poświęconego Mądrości Krzyża, na parę godzin przed wygłoszeniem referatu. Nad mogiłą na rzymskim cmentarzu zaśpiewano niezwykłą w tej scenerii pieśń - "Płonie ognisko i szumią knieje ...". Staraniem rodziny ciało Jerzego Brauna sprowadzono do kraju i pochowano na warszawskich Powązkach w Alei Zasłużonych. Harcerze mogą być dumni, że z ich szeregów wywodził się taki człowiek, który miłość do Ojczyzny wyrażał nie tylko słowem, ale i czynem przez całe swoje życie i wszczepiał ją następnym pokoleniom opowiadając:

O rycerstwie znad kresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic. A ponad nami wiatr szumny wieje, I dębowy huczy las.


; Autor:
Tagi:                                    

261. rocznica urodzin gen. Tadeusza Kościuszki

W dniu 4 lutego 2007 r. w na Zamku Królewskim w Warszawie, przed urną z sercem gen. Tadeusza Kościuszki odbyły się uroczystości z okazji 261. rocznicy jego urodzin. W obchodach udział wzięli przedstawiciele Wojska Polskiego, w tym z jednostek wojskowych kultywujących chlubne tradycje kościuszkowskie, a także szkół oraz drużyn, hufców i chorągwi harcerskich, których patronem jest Tadeusz Kościuszko.

Tadeusz Andrzej Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 r. w Merczowszczyźnie na Polesiu, był synem Ludwika i Tekli z Ratomskich. Pochodzący z niezamożnej rodziny szlacheckiej, ale niezwykle zdolny chłopiec został w 1765 r. przyjęty do Szkoły Rycerskiej w Warszawie. Dalszą naukę kontynuował we Francji, gdzie ukończył 2-letni kurs Wyższej Szkoły Inżynieryjnej. Mimo gruntownego wykształcenia i zdobytego doświadczenia wojskowo-technicznego nie mógł on jednak wstąpić do nielicznego Wojska Polskiego. Po krótkim pobycie w kraju i uregulowaniu spraw majątkowych, udał się za ocean, gdzie w 1776 r. wstąpił w szeregi armii amerykańskiej walczącej o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Tadeusz Kościuszko zasłynął jako wybitny specjalista w dziedzinie budowy twierdz i umocnień polowych. Jego dziełem było ufortyfikowanie Filadelfii i West Point, gdzie obecnie mieści się elitarna amerykańska akademia wojskowa. Znacznie przyczynił się również do zwycięstwa w bitwie pod Saratogą, która stanowiła przełomowy punkt wojny. Jego zasługi i zdolności zostały docenione przez Kongres Amerykański, który nadał Kościuszce stopień generała brygady.


; Autor:
Tagi:                                    

Czy będą nowe wybory w Szydłowcu?

Od pewnego czasu uwagę opinii publicznej zajmuje przypadek prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walz, dotyczący złożenia oświadczenie majątkowego jej męża, prowadzącego działalność gospodarczą, po wymaganym prawem terminie. W podobnej sytuacji jest na Mazowszu 14 prezydentów, burmistrzów i wójtów. Ponadto oświadczenia majątkowe, po terminie złożyło 6 przewodniczących rad powiatów i 45 przewodniczących rad gmin. Wszystkie te dane dotyczą tylko Mazowsza, według stanu na dzień 2 lutego.

Warto nadmienić, że na liście opublikowanej przez Urząd Wojewódzki, jest także burmistrz Szydłowca, Andrzej Stanisław Jarzyński. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez wsółmałżonka, złożył po wymaganym prawem terminie. Burmistrz A. Jarzyński, został wybrany 26.11.2006 r., a oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka złożono 29.12.2006 r. Przepis prawa o czym niewielu wiedziało, nakazywał załącznik do oświadczenia o działalności gospodarczej współmałżonka złożyć wcześniej (bo w 30 dni od dnia wyboru), niż właściwe oświadczenie, majątkowe, które to zaś należało złożyć w treminie 30-u dni , od dnia ślubowania. W tę pułapkę prawną, wpadło jak widać wielu samorządowców. żródło http://www.mazowsze.uw.gov.pl/


; Autor:
Tagi:                                    

Prawo i ponowne wybory

Każdy radny, wybrany w listopadowych wyborach miał obowiązek złożyć w swojej radzie oświadczenie o posiadanym majątku i wszelakim dobytku, które dotychczas w życiu zgromadził. Do tego oświadczenia musiał dołączyć także kilka innych oświadczeń, miedzy innymi o działalności gospodarczej prowadzonej przez współmałżonka. W kontekście licznych afer korupcyjnych, związanych z ludźmi sprawującymi władzę publiczną, są to ważne dokumenty, Prawo stanowi, że samorządowcy mają na przedstawienie tych oświadczeń 30 dni. Dni te jednak liczy się różnie. W przypadku własnego oświadczenia majątkowego są to dni od złożenia ślubowania. Natomiast oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka należało dostarczyć wcześniej, licząc od dnia wyboru. W związku z tym pojawiły się różne interpretacje prawne: czy chodzi o dzień wyborów, czy też o dzień ogłoszenia wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Według rządowych informacji, z powodu niezłożenia na czas oświadczeń majątkowych, mandaty może stracić kilkuset radnych oraz 33 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Sprawa stała się głośna, kiedy problem ten dotknął prezydenta Warszawy. Wszystko wskazuje, więc na to, że w wielu gminach trzeba będzie wybory powtórzyć. W ostatnią niedzielę odbyły się ponowne wybory w Elblągu. Wybrano nowego senatora, z lewicy zresztą. Głosowało na niego niewiele ponad 4 tysiące wyborców, a frekwencja wyniosła zaledwie 2,5 proc. Z pewnością twórcy prawa też już znają ten wynik! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Jest nas coraz mniej

Jak podaje GUS: Liczba ludności spadła o 35 tys. osób do 38.122 tys. osób na koniec 2006 r. Już po raz ósmy z rzędu odnotowano ubytek rzeczywisty ludności. W 2005 roku liczba ludności zmniejszyła się o 17 tys. „Przyczyną tak gwałtownego ubytku liczby ludności w 2006 r. była emigracja Polaków za granicę. Z szacunku wynika, że na stałe wyjechało ok. 51 tys. osób1 (w poprzednich latach wyjeżdżało 20-27 tys. osób rocznie)” - głosi komunikat. Jednocześnie nieznacznie zwiększyła się liczba osób - w większości Polaków - powracających do kraju na stałe (z 7-9 na 11 tys.), podano dalej. W latach 1999-2006, w wyniku niskiego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji zagranicznych, liczba ludności Polski zmniejszyła się o ponad 155 tys. „Z danych szacunkowych wynika, że w minionym roku różnica między liczbą urodzeń i zgonów wyniosła prawie 6 tys., co oznacza dodatni przyrost naturalny - po raz pierwszy po czterech latach (w 2005 r. ubytek naturalny wyniósł minus 3,9 tys., a największy odnotowano w 2003 r. i wynosił minus 14,1 tys.).” - podał GUS. Ujemne tempo przyrostu ludności wynosiło od minus 0,04% w 1999 r. do minus 0,09% w minionym roku, podczas gdy w latach 90-tych średnioroczna stopa przyrostu ludności kształtowała się na poziomie +0,09%, zaś w drugiej połowie tych lat dynamika przyrostu była zerowa.

GUS przypomniał, że według długookresowej prognozy, opracowanej w 2003 roku na bazie wyników spisu ludności 2002 oraz przewidywanych trendów, do 2020 roku liczba ludności zmniejszy się o kolejny 1 mln osób, a w 2030 roku spadnie do 35,7 mln. Począwszy od 1992 roku obserwuje się w Polsce nieprzerwany wzrost średniej długości trwania życia. W 2005 roku przeciętne trwanie życia wynosiło 70,8 lat dla mężczyzn oraz 79,4 lat dla kobiet. W porównaniu do początku lat 90-tych trwanie życia wydłużyło się o 4,3 roku dla mężczyzn oraz o prawie 4 lata dla kobiet, podał GUS.


Tagi:                                    

Proinwestycyjny budżet Szydłowca

37 milionów złotych - tyle będzie wynosił tegoroczny budżet Szydłowca.. Burmistrz Andrzej Jarzyński powiedział w Radiu "Plus", że duża część środków zostanie przeznaczonych na inwestycje m.in. na budowę sieci wodociągowej i modernizację dróg. Cztery lata temu budżet Szydłowca wynosił zaledwie 22 mln złotych. Mieszkańcy zgłaszają postulaty budowy sieci kanalizacyjnej i chodników. Głosowanie nad budżetem odbędzie się na sesji w połowie lutego. wg radio Plus


Tagi:                                    

Ciężkie warunki na drogach miasta i powiatu

Topniejący w ciągu dnia śnieg, znacznie utrudnia ruch na drogach miasta i powiatu. Mieszkańcy skarżą sie na pracę służb drogowych. Twierdzą że pługi odśnieżne, celowo są prowadzone wysoko nad jezdnią, co powoduje zaleganie na jezdni grubej warstwy śniegu. W ciągu dnia, przy plusowej temperaturze tworzy się rozmoczona śnieżna breja, która znacznie utrudnia ruch samochodów, szczególnie osobowych. Podobnie jest na chodnikach. Odcinki chodników przed posesjami, odśnieżać musimy sami. Warto o tym pamiętać! msk


Tagi:                                    

Szydłowiec uczcił pamięć powstańców styczniowych

W piątek 26 stycznia, na szydłowieckim Rynku Wielkim, przy bardzo licznym uczestnictwie pocztów sztandarowych, dzieci i młodzieży szkolnej, strzelców ze Związków Strzeleckich i mieszkańców Szydłowca, rozpoczęły się obchody 144 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W obchodach uczestniczyli także burmistrzowie Suchedniowa i Bodzentyna i wójt Szydłowa. Sejmik Mazowiecki reprezentowała jego wiceprzewodnicząca radna Bożenna Pacholczak. Obecni byli przedstawiciele zarządu powiatu i rady powiatu szydłowieckiego. Po powitaniu wszystkich uczestników przez burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego i przemówieniu bryg. Tadeusza Wosia , młodzi strzelcy ze Związku Strzeleckiego złoźyli przysięgę. Następnie uczestnicy przy dźwiękach orkiestry dętej, przeszli do kościoła św. Zygmunta. Mszę świętą za bohaterów Powstania Styczniowego, odprawił i kazanie wygłosił ks. dziekan Adam Radzimirski. Ofiara Powstania Styczniowego - jak mówił kaznodzieja - pomimo klęski powstania, stłumionego przez wojska rosyjskie, przyczyniła się w znacznym stopniu do zachowania ducha polskości i przeciwdziałała znikczemnieniu narodu pod rosyjskim zaborem. Dlatego powinniśmy czcić pamięć ducha patriotyzmu i ofiarności dla Polski, jakim w wybitnym stopniu cechowali się powstańcy styczniowi. Represje carskie dotknęły także księdza Aleksandra Malanowicza dlatego pod tablicą nagrobną tego proboszcza szydłowieckiego delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Liczne wieńce i wiązanki złożono także na cmentarzu, przy mogile powstańców poległych w dniach 22 i 23 stycznia w czasie walki z oddziałem wojsk carskich stacjonujących w Szydłowcu. Obchody kontynuowane były na Zamku, gdzie Tadeusz Woś komendant Kapituły "Wolność Równość Niepodległość", wraz z brygadier Józefą Życińska i Lucjanem Muszyńskim ze Związku Strzeleckiego wręczyli osobom zasłużonym dla kontynuacji tradycji powstań narodowych Złote Kotyliony tradycji Powstania 1863. Odznaczenia otrzymali starosta Włodzimierz Górlicki, przewodniczący RM Marek Zdziech, wicestarosta Roman Wożniak, komendant hufca ZHP Szydłowiec Katarzyna Antonkiewicz, twórczyni teatru "U Radziwiła" Zdzisława Lorenc – Hanusz, twórca strony internetowej poświęconej Powstaniu Styczniowemu, od lat dokumentujący różne ślady powstania na ziemi dawnej sandomierskiej i krakowskiej pan Jerzy Kowalczyk z Kielc i sołtys wsi Kierz Niedźwiedzi, inicjator odnowy mogiły powstańczej w Kierzu N. Stanisław Czubak. W części artystycznej zaprezentowany został „Żalnik 1863” program słowno-muzyczny przygotowany przez szydłowiecką młodzież pod kierunkiem pani Danuty Klepaczewskiej i Zdzisławy Lerenc-Hanusz. W dalszej części programu pieśni wojskowe zprezentował zespół "Wiarus"ze Starachowic. Tradycyjnie już program artystyczny zakończyły występy strzelców ze Związku Strzeleckiego pod wodzą st sierż. Romana Burka. Uczestnicy spotkania, mogli jeszcze porozmawiać i wymienić wrażenia na salach zamkowych, gdzie przygotowany został poczęstunek. Blisko setka strzelców nocowała po zakończeniu szydłowieckiej części uroczystości, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. W sobotę rano po poczęstunku żołnierska grochówką, uczestnicy wzięli udział w obchodach rocznicowych w Suchedniowie i Kierzu Niedźwiedzim. Delegacja władz miasta i powiatu z burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim i przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Sokołowskim wzięła udział 28 stycznia, w obchodach w Wąchocku, kończących Centralne Obchody 144 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r., w chwili wybuchu powstania, walkę na ziemiach polskich podjęło około 5 tys. powstańców, na ogół niedostatecznie uzbrojonych i wyszkolonych, często również nieumiejętnie dowodzonych. Na 21 starć, do jakich wtedy doszło, większość zakończyła się niepowodzeniem. Nie udał się wypad na Płock (przewidziany na przyszłą siedzibę Rządu Narodowego), częściowym powodzeniem zakończyły się walki o Bodzentyn i Szydłowiec, Jedlnię, Lubartów i Hrubieszów. Najskuteczniejsze były boje stoczone na Podlasiu, gdzie w wyniku ośmiu starć udało się spowodować zamieszanie w garnizonach rosyjskich, a także zdobyć spore ilości broni i amunicji. W sumie, mimo słabych wyników owej nocy styczniowej, większość polskich dowódców opowiadała się za kontynuowaniem walki, z równoczesnym formowaniem większych zgrupowań powstańczych, z czasem przekształcanych w dywizje i korpusy. Mimo nikłych wyników taktycznych, wydarzenia z 22 na 23 stycznia spowodowały początkowo zamieszanie w dowództwie rosyjskim, zaskoczonym rozwojem sytuacji. Oddziałami w województwie sandomierskim, dowodził Marian Langiewicz, który poprowadził powstańców do ataku na garnizon rosyjski w Szydłowcu. Następnie , walczył w okolicach Świętego Krzyża i Staszowa, 23 II 1863 r. stoczył przegraną bitwę pod Małogoszczą, 4 marca doszło do starcia pod Skałą, a 17-18 marca odniósł sukces w bitwach pod Chrobrzem i Grochowiskami. Ostatecznie jednak wkrótce doszło do narady w Wełczu, w yniku wyczerpania środków walki, rozpadu zgrupowania Langiewicza, co spowodowało granicy galicyjskiej przez dyktatora. Uwięziony prze władze austryjackie generał Langiewicz 2 lata spędził w twierdzy Josephstadt. Zmarł w Turcji 11 maja 1887 roku. W Szydłowcu jest ulica nosząca jego imię. msk


Tagi:                                    

Radni zmienili nazwę ZSP nr 2 na im. Korpusu Ochrony Pogranicza

W Szydłowcu 25 stycznia 2007 roku Rada Powiatu - na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. WOP - podjęła uchwałę zmiany nazwy szkoły na ZSP im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Ze względu na ponadgimnazjalny charakter szkoły i kwestie organizacyjne związane z egzaminami dojrzałości, uchwała obowiązywać będzie od dnia 1 września 2007 roku. Czas do formalnej zmiany imienia przeznaczony będzie na zapoznanie młodzieży - poprzez akcję „Bohater”- z historią i tradycjami KOP-u, a szczególnie oddziałów wywodzących się z tej wielce zasłużonej formacji granicznej, które walczyły we wrześniu 1939 roku w okolicach Szydłowca. W sesji Rady Powiatu, wzięli udział: prezes Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych pan Mirosław Rubas, przedstawiciele Straży Granicznej kpt. Henryk Tkacz z Komendy Głównej i por. Zbigniew Chołuj z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, placówkia SG Kielce. Rada uchwałę w sprawie zmiany nazwy podjęła jednomyślnie. Miesięcznik „Dom na Skale” już od dłuższego czasu przybliża społeczeństwu Ziemi Szydłowieckiej wiedzę o żołnierzach KOP zmobilizowanych z Brygady KOP „Podole”, którzy brali udział w walkach w 1939 roku na tych ziemiach. Powstała inicjatywa zmiany nazwy szkoły, która poprzez uchwałę Rady Powiatu w Szydłowcu stała się faktem, chociaż frmalne jej obowiązywanie odłożone zostało w czasie. 8 września 2007 r. planowane są obchody rocznicowe walk żołnierzy KOP i WP z niemieckim najeźdźcą w Bitwie pod Barakiem, oraz uroczystość oficjalnego nadania szkole imienia KOP i przekazania oraz poświęcenia sztandaru. msk


Tagi:                                    

CZWARTA POLSKA SZKOŁA NOSIĆ BĘDZIE DUMNE IMIĘ KORPUSU OCHRONY POGRANICZA

Pamięci żołnierzy KOP. NA WRZEŚNIOWYM SZLAKU 163 PUŁKU PIECHOTY rez. Okolice Szydłowca, Przysuchy i Końskich, były we wrześniu 1939 roku, miejscem koncentracji i walk obronnych prowadzonych przez 36 DP rez. Dywizja ta była jednostką kombinowaną, utworzoną w dużej mierze z żołnierzy Brygady KOP „Podole”. Wobec napiętej sytuacji politycznej w sierpniu 1939 roku, oddziały tej brygady zostały ściągnięte do garnizonów z manewrów w rejonie Bodzanowa.

Mobilizację alarmową zarządzono 27 sierpnia około godziny 17-tej. Nastrój mobilizowanych żołnierzy był bardzo dobry, mobilizacja przebiegała sprawnie, choć ujawniły się także problemy. Brakowało mundurów, butów, pasów głównych, żołnierzom zaś wydano identyfikatory bez wybitych nazwisk i przydziałów. Słaby był stan koni i wozów. Przy dużym wysiłku oficera organizacyjnego ppor. rez. Zbigniewa Brosznowskiego naprawiano wozy, podkuwano konie. 29 sierpnia około godziny 22-ej, ze stacji Czortków na Podolu nastąpił wyjazd pierwszego eszelonu wiozącego I baon 163 pp rez. Zgodnie z planem, mobilizację części alarmowej 36 DP rez. zakończono 30 sierpnia. Transporty kierowano przez Lwów – Kraków- Tunel – Skarżysko Kam. – do Szydłowca. Do stacji wyładunku dotarły m.in.: dowództwo dywizji oraz sąd polowy nr 63 utworzone przez dowództwo Brygady KOP „Podole”, 163 pp rez., w tym I i II baon zmobilizowany alarmowo przez baon KOP „Czortków” i III baon zmobilizowany przez KOP „Borszczów”, kompanie kolarzy, ckm i łączności, szwadron kawalerii dywizyjnej 36 DP rez. utworzony ze Szwadronu Kawalerii KOP „Czortów”, dowodzony przez rtm. Bronisława Riczkę. W rejon ześrodkowania nie dotarły jednostki mobilizowane później, już w trybie mobilizacji powszechnej. Drugi z pułków działających w ramach 36 DP rez., dowodzony przez ppłk. Zygmunta Gromadzkiego, 165 pp rez. (I i II baon), który mobilizował 17 pp w Rzeszowie, wyładowany został w rejonie Szydłowca, na stacji kolejowej Jastrząb. Dywizja w składzie dwóch pułków, pod koniec dnia 1 września, stanowiła jedyny większy oddział na Kielecczyźnie.( por. Jan Wróblewski, „Armia Prusy 1939” Warszawa 1986) Nocą z 1 na 2 września płk Ostrowski rozpoczął przegrupowanie oddziałów w kierunku Opoczna, 2 września dywizja ześrodkowała się w rejonie Bąków - Zawada - Janów - Przysucha - Brogowa. Dowództwo stanęło w Chlewiskach, jednak po rozwinięciu stanowiska dowodzenia, dotarł rozkaz ze sztabu Naczelnego Wodza wydany 2 września o godz. 3.00, anulujący przemarsz w rejon Opoczna. Dywizja miała zorganizować obronę wzdłuż północnego brzegu rzeki Czarnej, aby osłaniać wyładowywanie z transportów kolejowych na stacji Skarżysko-Kamienna, pozostałych wojsk zgrupowania południowego Armii „Prusy”. Rozpoczęto przegrupowanie w rejon na południowy-zachód od Końskich, nad rzekę Czarną. Na czele dywizji szedł 163 pp rez., który pod wodzą podpułkownika Przemysława Nakoniecznikoffa, 4 września rano przybył na swój odcinek obrony w rejon lasu Wincentów. Pierwszy batalion dowodzony przez majora Stanisława Ruśkiewicza zajął stanowiska na północnym brzegu rzeki, od rozwidlenia drogi Ruda Maleniecka – Wiosna, wystawiając ubezpieczenie w rejonie Maleńca. Drugi batalion stanowiący drugi rzut bojowy, dowodzony przez majora Jana Andrychowskiego i trzeci batalion dowodzony przez majora Kazimierza Bielawskiego oraz pozostałe oddziały ześrodkowały się w rejonie Ruda Maleniecka – Sierosławie, na północny wschód od Dęby. Dowodzony przez pułkownika Zygmunta Gromadzkiego 165 pułk zajął stanowiska obronne na południe od Końskich. Szwadron kawalerii dywizyjnej rotmistrza Bronisława Riczki, zajął stanowiska na zachód od Końskich, następnie przesunięty został w rejon Żarnowa. W dniach 3 i 4 września 36 Dywizja Piechoty wraz z rozlokowywanym w rejonie Skarżyska - Kielc i Końskich, południowym zgrupowaniem Armii „Prusy”, stanowiła osamotnioną wyspę obronną, która z braku wojska miała luki na skrzydłach sięgające kilkudziesięciu kilometrów. Po południu 6 września z Przedborza na Końskie ruszyło natarcie II niemieckiej Dywizji Lekkiej z 14 Korpusu Zmotoryzowanego. Pierwsze walki z oddziałami nieprzyjaciela, wzdłuż szosy z Czermna do Wyszyna, podjęła komp. rozpoznawcza pierwszorzutowego 163 pułku 36 DP rez. Stoczyła ona walkę z niemieckim batalionem wzmocnionym artylerią. Pododdziały niemieckie zaatakowały następnie przyczółek pod Rudą Maleniecką, gdzie broniła się 3 kompania I batalionu. W tym dniu, aby wypełnić 20 kilometrową lukę obronną pomiędzy 36 DP i 3 DP ze zgrupowania południowego Armii „Prusy”, szwadron rtm. B. Riczki został przesunięty z rejonu Żarnowa w rejon Stąporkowa i Krasnej. Na odcinku bronionym przez 163 pp rez. cały czas trwały walki. Wieczorem został przez żołnierzy polskich zerwany most i tama na rzece Czarnej, rozlane wody zatopiły znaczne połacie terenu, co stanowiło poważną przeszkodę w ruchu pojazdów mechanicznych. Nocą z 6 na 7 września sytuacja bojowa 36 DP rez. pogarszała się, dywizja była osamotniona postanowiono oddziały podciągnąć bliżej Końskich. wykorzystując poranną mgłę. 7 września ugrupowanie przyjęło nowe pozycje obronne wokół Końskich. Pierwszorzutowy 163 pp obsadził odcinek na zachód od Modliszewic i na południowy zachód od Nowego Kazanowa. Około godziny 14-tej pod ogniowym wsparciem artylerii ruszyło niemieckie natarcie, w wyniku silnego ostrzału i ponawianych prób, nastąpiło włamanie się Niemców do Kazanowa. Bateria kapitana Stanisława Pruskiego została obezwładniona celnym ogniem artyleryjskim, korygowanym z samolotów obserwacyjnych nieprzyjaciela. Podpułkownik P.Nakoniecznikoff zarządził kontratak siłami I baonu. Przebieg tych walk tak opisuje Piotr Zarzycki: „Uderzenie polskie wyszło z lasu kazanowskiego. Wzięły w nim udział 1 kompania kpt. Artura Dubeńskiego i 2 kompania por. Bogumiła Jurkiewicza. Atak na bagnety zaskoczył Niemców, którzy pośpiesznie wycofali się co pozwoliło odzyskać Kazanów. Kontratak wsparły ogniem III pluton. pod dowództwem plut. Franciszka Woźnego i pluton taczanek pod dowództwem ppor.rez. Stanisława Dziedzica 3 komp. ckm 163 pp rez.” /. Po wyparciu nieprzyjaciela, krótką przerwę w walce wykorzystano do ewakuacji rannych, których było bardzo wielu. Przewieziono ich do szpitala w Końskich. Sytuację na pomocniczym stanowisku opatrunkowym w lesie, na zachód od Końskich, tak opisuje lekarz 163 pp rez. kpt. lek. Wacław Chojnacki: Napływ rannych jest tak duży, że we dwójkę, z podchor. lek. Michałem nie możemy nadążyć ich opatrywać i ewakuować, chociaż we wszystkich batalionach lekarze urzędują . Wkrótce Niemcy ponownie zaatakowali, przełamując obronę na odcinku bronionym przez 7 i 8 kompanię III baonu 163 pp rez. Nastąpił ponowny polski kontratak siłami III baonu dowodzonego przez mjr. K. Bielawskiego, wspartymi przez odwodowy I baon 163 pp rez. mjr. S. Ruśkiewicza. Dochodzi do walki wręcz, decyduje bagnet i granat. W czasie ciężkich walk o każde zagłębienie terenu, szczególną dzielnością wsławił się plut. rez. Michał Raczykowski z Borszczowa. W walce ginie por. Józef Bukowski d-ca plutonu 1 komp. odwodowej baonu KOP „Borszczów”. Ostrzał artylerii niemieckiej na Las Kazanowski powoduje poważne straty wśród stojących tam taborów, pociski padają na punkt opatrunkowy, rozbijają punkt sanitarny, ginie sanitariusz i woźnica, ranny zostaje kpt. lek. Wacław Chojnacki /.Walki pośród zgliszcz Kazanowa trwały do zmroku. Niemcy wycofali się za rzekę Czarną. Pułk poniósł wysokie straty w ludziach. Poległo wielu polskich żołnierzy, a tabory pułkowe były rozbite. Stracono 5 działek ppanc. Jak podaje Piotr Zarzycki: „Według szacunkowych danych straty ludzkie 163 pp rez. osiągnęły tego dnia ok. 30%, a siła bojowa zmniejszyła się o ok. 50 % z powodu utraty ciężkiej broni” /. W nocy zaplanowano odwrót w kierunku wschodnim, w nakazany rejon koncentracji na wschód od szosy Skarżysko – Szydłowiec, w lesie na południe od wsi Sadek, a na zachód od Kierza Niedźwiedziego. W fazie organizowania odwrotu dowódca dywizji pułkownik Bolesław Ostrowski zabrał sztab dywizji, kompanię sztabową, szwadron kawalerii dywizyjnej, większość taborów i odjechał do leśniczówki Barak. O godzinie 20-tej pozostałe wojska polskie opuściły teren bitwy kierując się na wschód. Jako ostatnie opuściły Końskie baony 165 pułku, którym dowodził ppłk. Z. Gromadzki. Rolę ubezpieczenia spełniał II baon 165 pułku dowodzony przez mjr. Stanisława Inglota. Dowódca 163 pułku ppłk. P. Nakoniecznikoff objął dowództwo nad całością kolumny. Przemarsz pozostałych oddziałów nastąpił dwiema drogami: pierwsza wiodła przez Nowy Kazanów, Końskie, Furmanów, Hutę, Barak, a druga przez Piłę, Kozią Wolę, Niekłań, Majdów, Skarżysko Książęce. W nocy nastąpiło przemieszanie oddziałów w poszczególnych pułkach, dlatego przegrupowanie oddziałów opóźniło odwrót dywizji. Wszystkie samochody okrężną drogą wysłano do nakazanego rejonu. Z ostrzeliwanych Końskich udało się ewakuować część rannych, których wywieziono na 40 wozach. Po godzinie 21-ej rozpoczął się odwrót 36 DP rez. Odwrót był bardzo trudny, tak wspomina go kpt. lek. W. Chojnacki: Maszerujemy po drogach wyboistych, polnych lub duktami leśnymi. Co chwila tabor zaczopowuje się, wozy się psują, konie ustają. Słyszę dookoła sarkania żołnierzy(...). Dokuczliwy brak wody. Ranni proszą o wodę. Mam zaledwie w kilku manierkach trochę wody i rozdzielam ją łykami... Zapasu wody nie mogę zrobić, bo omijamy wioski i osiedla /. Straż boczna składająca się z II/165 pp rez., dowodzona przez mjr. S.Inglota, została zaatakowana rankiem w okolicy Niekłania, kompanie ppor. Mieczysława Wałęgi i ppor. Tadeusza Kuhna przyjmują główne uderzenie. Obie kompanie zostały rozbite, nieprzyjaciel atakuje straż tylną 36 DP rez., którą stanowił I/165 pp rez. dowodzony przez mjr. Mariana Tinza. Pułkownik B. Ostrowski dotarł do leśniczówki na skraju wsi Barak, w pobliżu szosy Skarżysko - Szydłowiec rano 8 września około godz. 7-ej. Dowódca wydał rozkaz zabezpieczenia miejsca postoju. Nakazał zorganizować ubezpieczenie, szwadron kawalerii rozwinął się po obydwu stronach szosy, na skraju lasu od strony Szydłowca, zaś kompania sztabowa obsadziła kierunek od Skarżyska około 1, 5 kilometra na południe od kawalerzystów. Około godziny 11-tej oddziały te zaatakowała szpica złożona z oddziału kawalerii zmotoryzowanej i 5 samochodów pancernych, wsparta działkami ppanc. oraz bronią maszynową. Opór stawiła im najpierw kompania sztabowa oraz szwadron kawalerii. Kompania sztabowa zmuszona była pod naporem nieprzyjaciela wycofać się w las, w czasie walki została rozproszona. Pułkownik B. Ostrowski nakazał kwatermistrzowi dywizji mjr. dypl. Stanisławowi Kramarowi i pomocnikowi oficera operacyjnego kpt. Władysławowi Fijałkowskiemu przyjść z pomocą walczącym oddziałom poprzez kontratak przy pomocy żołnierzy kompanii łączności i żołnierzy z taborów. Na czele atakujących szli mjr dypl. S. Kramar, kpt. Ładysław Kuśmidrowicz oraz oficer operacyjny kpt. Wojciech Borzobohaty. Kontratak załamał się, niepowodzeniem zakończyła walka szwadronu kawalerii. Kawaleria wycofała się do m. Barak. Tutaj była ponownie atakowana przez nieprzyjaciela, odpierała ataki, aż do godziny 15-tej, a po włączeniu artylerii niemieckiej, rtm. B. Riczka, po stwierdzeniu obecności w pobliskim lesie pancernych oddziałów niemieckich i nie nawiązawszy kontaktu z resztą grupy, nakazał odwrót. W czasie dotychczasowej walki szwadron stracił 15 koni. (por. Południowe Zgrupowanie Armii Prusy we wrześniu 1939 str. 259.). Kawaleria wycofała się w kierunku Wierzbicy i Skaryszewa, w godzinach wieczornych 9 września, przekroczyła Wisłę pod Regowem. Szwadron rtm. Riczki, dołączył na Lubelszczyźnie, do kombinowanej Brygady Kawalerii płk. Adama Zakrzewskiego. W trakcie walk pod Jacnią, koło Krasnobrodu, w dniu 23 września poległ dowódca szwadronu. Siły główne dywizji dotarły w godzinach popołudniowych do szosy Skarżysko-Szydłowiec, napotykając wszędzie na drodze odwrotu oddziały niemieckie . Stwierdzono odcięcie dywizji od sił prowadzonych przez płk. B. Ostrowskiego i pozostałych sił Zgrupowania. Dowództwo nad resztą dywizji objął ppłk. P. Nakoniecznikoff, który podjął decyzję o przebiciu się. Przed natarciem na posuwające się szosą jednostki niemieckie zarządzono krótki odpoczynek w lesie na południe od m. Barak. Żołnierze byli bardzo zmęczeni, wydano wówczas ostatni obiad. Przed walką dołączył do dywizji pluton konny z komp. kpt. Tadeusza Swobody, który prowadził rozpoznanie na kierunku Skarżysko Kamienna. 163 pp rez. ruszył do natarcia po godzinie 15-tej, 165 pp rez. ubezpieczał działania, w jego składzie dowódca pozostawił baon z rozbitków 7 DP. 163 pp rez. ruszył do natarcia na lewym skrzydle, od strony Skarżyska Kamiennej. Pierwszy do szosy dotarł I baon 163 pp rez. majora S. Ruśkiewicza. Zaskoczył on kolumnę niemiecką niszcząc kilka pojazdów i rozpraszając nieprzyjaciela w lesie od strony wschodniej na kierunku Sadek. Nieprzyjaciel od strony Baraku wprowadza nowe siły, trwa zacięta walka, obie strony ponoszą znaczne straty. Duży sukces odnosi baon mjr. J. Andrychowskiego, gwałtownym uderzeniem likwiduje nieprzyjaciela na szosie, którą następnie obsadza. Kompania por. Mariana Jakubowskiego z 2 plutonami cekaemów obsadza szosę na południowym skraju lasu szydłowieckiego. Kompania por. Stanisława Wośki z działkami ppanc., kompania por. Zbigniewa Horoszewicza i bateria dział kpt. S. Pruskiego staja na szosie na prawym skrzydle. Działa strzelają na wprost do nadjeżdżających czołgów wroga. Nieprzyjaciel traci kilka czołgów. W II/165 pp rez. wyróżnia się celowniczy działka ppanc. strzelec Stefan Kolasa. Nieprzyjaciel kieruje na polskie stanowiska ogień artylerii. Do walki włącza się I/165 pp rez. majora M. Tinza, który dotarł do rejonu walki, niszczy dalszych kilka pojazdów i zajmuje szosę w rejonie Barak - Wola Korzeniowa. Nieprzyjaciel wprowadza do walki od strony Szydłowca nowe siły i lotnictwo. Trwa bój. Tak jego rozpoczęcie wspomina uczestnik Józef Krajna: Padła komenda: ognia! Rozpoczął się jazgot karabinów maszynowych i ręcznych. Kiedy pierwszy czołg mijał dolinę, dosięgła go salwa i pokrył się obłokiem czarnego dymu. Drugi próbował wyprzedzić rozbity wrak, lecz daremnie. Też dostał. Rozgorzał bój. Kiedy I/165 pp rez. zatrzymał się aby pozbierać rannych i broń, znów następuje atak niemiecki. W walce uczestniczy też batalion zbiorczy 7 DP, dowodzony przez por. Michała Chełmickiego. W pierwszej linii idzie kompania zbiorcza z 27 pp dowodzona przez por. Jana Łodzińskiego. Atakują nieprzyjaciela leśnymi duktami, kompanię zbiorczą z batalionu ON Kłobuck prowadzi por. Jan Merkisz z 25 pp. Niespodziewana akcja odrzuca wroga, giną w niej jednak: por. J. Merkisz, ( w latach 1934-1938 oficer KOP Iwieniec), ppor. Józef Kopytek, ppor. Kazimierz Maliszewski, ppor. Jan Maszkowski, plut. Tadeusz Boba, szeregowy Mieczysław Kupiak z 25 pp, a z 27 pp giną por. Kazimierz Malczewski, ppor. rez. Marian Majcherek, kpt. lek. dr Adam Kolberg. Przecięty serią z karabinu maszynowego w pobliżu szosy pada szef kompanii sierż. Józef Paszkiewicz. Niemcy próbują uderzenia na tyły 163 pp rez., w groźnej sytuacji znalazła się kompania dowodzona przez kpt. Władysława Henzla. Wróg tymczasem wezwał na pomoc lotnictwo. Niebawem nad pozycjami wojsk polskich pojawił się samolot obserwacyjny „Henkel”. Wkrótce potem odezwała się także niemiecka artyleria ciężka, bateria Halickiego została rozbita. Poległa też jej obsługa. Łącznie w walce zginęło 136 polskich żołnierzy. Z braku szczegółowych informacji identyfikacyjnych, trudno dziś jednoznacznie ustalić pełną liczbę poległych żołnierzy KOP. Biorąc jednak pod uwagę ich zaangażowanie w walkę oraz bitność 163 pp rez., można przypuszczać, że większość z nich to kresowi żołnierze KOP. Udało się ustalić ich nazwiska: st. strzelec DROCHOMIRECKI…, strz. Walter JAGER, por. Marian Wincenty JAKUBOWSKI z baonu KOP „Czortków”, Władysław Antoni JANKOWSKI, ppor. KRAWCZYK…z baonu KOP ”Czortków”, kpt. Stefan MRÓZ z baonu KOP „Czortków’, kpr. PODBRĄCZYŃSKI…, strzelec WIDECKI…, kpr. Józef WOŁEK. Wszyscy oni polegli w walkach pod Szydłowcem , W dniu 8 września, jak po latach udało się ustalić rodzinie, poległ także żołnierz 163 pp rez strz. rez. Kazimierz Żółkiewski Słońce zachodziło ukazując duże półkole czerwieni. Kończył się niezwykle ciężki i krwawy dzień 8 września 1939r. Dowódca oddziałów polskich ppłk. P. Nakoniecznikoff rzucił całość sił do sforsowania szosy i wsparcia baonu 163 pp rez., 6 kompanii 165 pp rez., która ocalała po bitwie batalionu mjr. S. Inglota pod Niekłaniem. Pierwszy sforsował przeszkodę ppłk Z. Gromadzki. Wraz z nastaniem zmierzchu Niemcy wycofali swe siły spod wsi Barak i wojska polskie przeszły na wschodnią stronę bez walki. Tylko od czasu do czasu ostrzeliwała je artyleria niemiecka. Kolumna polska udała się w rejon Trębowca Dużego na zachód od Iłży, tam częściowo wzięła jeszcze udział w bitwie o Iłżę. Po dotarciu w pobliże Wisły oddziały uległy rozformowaniu w okolicy leśniczówki Narożnik. Małe grupy żołnierzy samodzielnie przedzierały się za Wisłę. Żołnierze z rozformowanej 36 DP rez. walczyli jeszcze w innych jednostkach w okolicy Chełma Lubelskiego i Krasnobrodu. W miejscowości Jacnia poległ rotmistrz Bronisław Riczka, w rejonie tym we wrześniu 1939 roku walczyły oddziały Wołyńskiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez pułkownika Filipowicza oraz Kombinowanej Brygady Kawalerii pułkownika Zakrzewskiego. Żołnierz polski trwał z godnym podziwu uporem, podejmując mężnie nierówną walkę z najeźdźcą. Szczególnym symbolem tej walki dla mieszkańców Szydłowca i okolic stał się dzień 8 września i bitwa pod wsią Barak. W 1980 w Baraku wzniesiony został pomnik poświęcony Żołnierzom Września, od lat dziewięćdziesiątych XX wieku corocznie Urząd Miasta organizował uroczystości rocznicowe bitwy pod Barakiem. Udział w tej bitwie oddziałów sformowanych z żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza był jednak zapomniany. Decyzja władz szkoły, samorządu uczniowskiego i rady rodziców jest nawiązaniem do lokalnej historii i napawa nadzieją przywrócenia pamięci o bohaterstwie żołnierzy formacji granicznej II Rzeczpospolitej. W działania te wpisuję się postawa władz powiatowych, wyrażona w podjętej uchwale Rady Powiatu w Szydłowcu. Od kilku lat trud przywrócenia społeczeństwu pamięci o żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza walczących na Ziemi Szydłowieckiej podejmował miesięcznik parafii św. Zygmunta „Dom na Skale” Zmiana imienia szkoły, która nastąpi 1 września, przywracająca pamięć o „kresowych” żołnierzach KOP, walczących w rejonie Szydłowca, będzie powodem do satysfakcję także dla redakcji tego miesięcznika. Uroczyste nadanie szkole imienia Korpusu Ochrony Pogranicza, zaplanowane w 68. rocznicę bitwy pod Barakiem, będzie wielkim wydarzeniem dla społeczności lokalnej.

Marek Sokołowski


Tagi:                                    

Szkoła Korpusu Ochrony Pogranicza

Dziś 25 stycznia, odbędzie się Sesja Rady Powiatu, w czasie której zaplanowano głosowanie i przyjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Szydłowcu, na imienia KORPUSU OCHRONY POGRANICZA. Szkoła ta od 1961 roku, nosi nazwę Wojsk Ochrony Pogranicza. WOP był formacją graniczną utworzoną na wzór sowieckich Wojsk Ochrony Pogranicza, w 1945 roku. W wolnej Polsce, wojska te zostały w 1991 r. rozformowane, na ich miejsce, do ochrony granic utworzono formację o charakterze policyjnym - Straż Graniczną. SG jest kontynuatorką tradycji przedwojennych formacji granicznych: Straży Granicznej II RP i Korpusu Ochrony Pogranicza. W okolicy Szydłowca żołnierze KOP przelali krew w walce z o integralność i suwerenność Polski, z przeważającymi siłami niemieckiego najeźdźcy. W m. Barak znajduję się pomnik poświęcony pamięci żołnierzy Września. Na cmentarzu w Szydłowcu ich groby poległych żołnierzy. W latach PRL imię KOP było zakazane gdyż żołnierze ci strzegli wschodniej granicy ze ZSRR, a we wrześniu 1939 wielu z nich z bronią w ręku przeciwstawiło się agresji Armii Czerwonej realizującej pakt sowiecko-niemiecki, będący w istocie rzeczy IV rozbiorem Polski. Za swą niezłomną postawę zapłacili bardzo wysoką cenę, wielu z nich zginęło w rosyjskich łagrach, wielu zostało zamordowanych w Katyniu , Miednoje i innych miejscach kaźni. Cenę tą było również zapomnienie w jakim znaleźli się w naszym mieście i powiecie. Świadomość męstwa żołnierzy KOP była mało znana. Dopiero w 1980 roku podjęto działania aby postawić pomnik Żołnierzom Września, w ten sposób uczczono pamięć wszystkich biorących udział żołnierzy. Formacja ta nie została jednak zauważona w odrębny sposób, gdy tymczasem największa bitnością i męstwem odznaczył się 163 pp rez. w całości sformowany z żołnierzy KOP brygady PODOLE. Wiedza jednak o żołnierzach była KOP była szczątkowa. Mamy nadzieję że decyzja rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, która została pozytywną opinię Zarządu Powiatu i Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Szydłowcu, zyska uznanie wszystkich radnych i społeczeństwa powiatu szydłowieckiego. Wola współpracy zadeklarowana przez Straż Graniczną może mieć duże znaczenie dla młodzieży, która uzyska możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc Polski, poznania pracy Straży Granicznej historii KOP i większej rangi szkoły w oczach społeczności lokalnej. Nade wszystko zaś wzbogaci się nasza wiedza o historii regionu, szacunek dla dokonań poprzednich pokoleń w heroicznej walce zmagających się Polskę, wzmocni patriotyzm i troska dobro Polski i społeczności lokalnej.

Marek Sokołowski


Tagi:                                    

Idzie luty...

Od wielu tygodni zdawało się, że zima o nas zapomniała. Bardzo na czasie były znane od lat teorie o nieuchronnym ociepleniu ziemskiej atmosfery i przyspieszonym topnieniu lodowców. Oszczędni kierowcy żałowali, że już w październiku zamienili opony na zimowe, a one szybciej się zużywają kiedy jest ciepło. Kilka dni temu intensywne opady śniegu pojawiły się na Podkarpaciu i Opolszczyźnie. Wczoraj padał śnieg i mocno wiało na południowym Mazowszu, lub na w północnej Małopolsce, jak niektórzy wolą sytuować geograficznie Ziemię Radomską. I tak już, zimowo, będzie w najbliższych dniach i tygodniach. Do wiosny przecież jeszcze daleko, a luty często bywał srogim miesiącem. Jaki będzie w tym roku, zobaczymy. Zobaczymy też, czy nadal będzie aktualne twierdzenie, że obecna zima jest najcieplejsza od ponad 200 lat. Z pewnością dotychczasowe ocieplenie spowodowało, że na budowach, jak rzadko kiedy w styczniu, prace szły pełną parą. Budowlańcy byli zadowoleni. Łatwiej i taniej ogrzewaliśmy swoje mieszkania. Ale, jak to w życiu bywa, nie wszystkich przepełniała radość. Martwili się ci, którym pogoda odebrała zarobek. Całe gminy w Polsce i setki firm żyją przecież z organizacji wczasów zimowych, czy sportów narciarskich. Nie było też biznesem odśnieżanie dróg. Tak to bywa z kaprysami pogody. Jestem jednak przekonany, że zawsze lepiej na ciepłe dmuchać niż na zimne chuchać! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Damian Mamla „Strażakiem Roku”

17 stycznia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wręczył Damianowi Mamli, członkowi OSP w Majdowie, nagrodę „Strażaka Miesiąca Października”. 21-letni Damian, strażak w trzecim pokoleniu, z narażeniem własnego życia wyniósł z piwnicy płonącego budynku 50-letniego mężczyznę, ratując mu życie. Damian Mamla służy w Ochotniczej Straży Pożarnej od 12 roku życia. Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej jest tradycją rodziny Mamlów – strażakami są bracia Damiana, jego ojciec – Rajmund Mamla jest prezesem OSP w Majdowie; strażakami są także bracia Rajmunda Mamli. - Można chyba powiedzie, że straż pożarną mam we krwi – żartuje Damian – od kiedy pamiętam, cała nasza rodzina; tata, mama, nawet siostry, wyjeżdżaliśmy do pożarów. Kiedy jest sygnał, dom po prostu pustoszeje. W październiku 2006 Damian brał udział w akcji ratunkowo-gaśniczej pożaru w bloku przy ulicy Jachowskiego 6 w Szydłowcu. Wraz z innymi strażakami – Marcinem Wojtaszkiem z OSP w Majdowie i Zbigniewem Wiśniewskim z Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu wspólnie ewakuowali wtedy lokatorów bloku, z których jeden – wyniesiony właśnie przez Damiana – przebywał w piwnicy. W uroczystości w Majdowie wzięli udział starosta Włodzimierz Górlicki, burmistrz Andrzej Jarzyński, zastępca komendanta wojewódzkiego OSP, druch Zbigniew Gołąbek oraz strażacy, radni i mieszkańcy Majdowa. Damian Mamla został również wybrany „Strażakiem Roku”; uroczystość wręczenia tej nagrody odbędzie się w lutym.


Tagi:                                    

Wspomnienie. Ksiądz Stefan Niedzielak, zamordowany za głoszenie prawdy o Katyniu

Ks. Stefan Niedzielak – zamordowany za głoszenie prawdy o Katyniu W pierwszych dniach lutego 1989 roku, władze komunistyczne w Polsce zostały zmuszone do podjęcia rozmów z opozycją i z „Solidarnością”. Nazwano je rozmowami okrągłego stołu. Rządzący nie przywiązywali wówczas do tych obrad większego znaczenia. Zależało im jedynie na doraźnym wygaszeniu strajków i społecznych niepokojów. Nadal chcieli rządzić niepodzielnie i „po staremu”. Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa też pracowali „normalnie” i realizowali swoje zbrodnicze zadania. Do ostatnich chwil funkcjonowania SB w 1990 roku, księży katolickich uważano za szczególnie niebezpiecznego wroga systemu i w różny sposób prześladowano. Lustracyjny zamęt ostatnich tygodni, jak gdyby specjalnie odwracał uwagę społeczeństwa od bolesnej prawdy o martyrologii i ofiarach Kościoła w tamtym czasie. Kilka dni temu minęła, prawie niezauważona w mediach, osiemnasta rocznica tragicznej śmierci ks. Stefana Niedzielaka, proboszcza Parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie. Ks. Niedzielak znany był w całej Polsce ze swej działalności niepodległościowej. Od 1981 roku organizował na Powązkach swoiste sanktuarium Poległych i Pomordowanych na Wschodzie; został kapelanem Rodzin Katyńskich. Zginął zamordowany na swojej plebani, w nocy z 19 na 20 stycznia 1989 roku. Zmarł od ciosów karate, zadanych przez nieznanych sprawców. O zabójstwo podejrzewano SB. Do dziś jednak sprawców nie ustalono i nie ukarano! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Spotkanie w sprawie przebiegu drogi ekspresowej

Do burzliwej dyskusji przedstawicieli władz miasta i mieszkańców Szydłówka i Szydłowca, doszło 23 stycznia, w czasie spotkania poświęconego protestom mieszkańców tych miejscowości, co do przedstawionego przez władze gminy Szydłowiec, projektowanemu przebiegu drogi ekspresowej w rejonie osiedla Wschód i Szydłówka. W dyskusji padało wiele rzeczowych argumentów, w świetle których projektowana lokalizacja drogi ekspresowej, na odcinku obecnej obwodnicy miasta, może poważnie ograniczyć możliwość rozwoju Szydłowca. Burmistrz Andrzej Jarzyński przedstawił mieszkańcom, najnowszą propozycję uzgodnioną w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, według której postulaty mieszkańców w zakresie dojścia i dojazdu do kościoła i m. Szydłówek zostały uwzględnione, poprzez projekt budowy tunelu dla samochodów i pieszych poruszających się w ruchu osiedlowym ulicą Jastrzębską.. Takie rozwiązanie znacznie ułatwiłoby komunikację pomiędzy Szydłówkiem, a Szydłowcem. Trzeba się jednak głęboko zastanowić czy lokalizacja drogi ekspresowej przy samej obecnej linii zabudowy jest dobrym rozwiązaniem dla miasta. Szydłówek, ulica Piękna to wartościowe tereny pod rozwój budownictwa, lokalizacja drogi ekspresowej w tym miejscu ograniczy rozwój miasta w kierunku wschodnim, a mieszkańców narazi na znaczne uciążliwości związane z intensywnym ruchem tranzytowym. Władze miasta zapowiedziały podjęcie długo oczekiwanych konsultacji z mieszkańcami, miejmy nadzieję na satysfakcjonujące rozwiązanie tego problemu. msk


Tagi:                                    

Rozgrywki na hali

Dnia 20 stycznia 2007 r. w hali Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu został rozegrany Otwarty Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn Piątek Piłkarskich o Puchar Starosty Powiatu Szydłowieckiego. Organizatorem turnieju był Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz Powiatowy Koordynator ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – Andrzej Koniarczyk. Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do udziału zgłosiło się 15 drużyn z terenu Powiatu Szydłowieckiego: KS Jastrząb, Oronka I, Oronka II, Rubens Sz-c, SOM GORSI Sz-c, ZEP PROFEL Sz-c, BROOKLYN Sz-c, TIGER Sz-c, STW Sz-c, STRAŻ POŻARNA Sz-c, READ TEAM Sz-c, TORPEDO Sz-c, ANTO JARKI Sz-c, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Sz-c, Joga Bonito Sz-c. Mecze rozgrywano systemem rozgrywek grupowych. W półfinałach zagrały drużyny: TORPEDO Sz-c – Straż Pożarna rzuty karne 0:2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – RED TEAM Sz-c rzuty karne 4:3. W meczu o III miejsce TORPEDO uległo drużynie RED TEAM 1:2. Mecz o I miejsce zakończył się rzutami karnymi, gdyż spotkanie w regulaminowym czasie nie zostało rozstrzygnięte. W rzutach karnych lepsi okazali się Strażacy zwyciężając 2:1. Po zakończeniu Turnieju zostali wyłonieni: najmłodszy zawodnik Turnieju Dawid Karlikowski z Szydłowca, najstarszy zawodnik Turnieju Krzysztof Kowalski z Szydłowca, królem Strzelców Turnieju został Krzysztof Jedynak z Szydłowca, a najlepszym bramkarzem – Arkadiusz Madej. Nagrody dla drużyn oraz poszczególnych zawodników wręczali: Starosta Powiatu Szydłowieckiego Włodzimierz Górlicki, Krzysztof Bernatek – Sekretarz Powiatu Szydłowieckiego, Joanna Strzelecka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. W imprezie wzięło udział blisko 100 zawodników. Była to wspaniała impreza propagująca sport oraz sposób organizowania czasu wolnego dla mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego. Andrzej Koniarczyk


Tagi:                                    

Biskup apeluje do władz Szydłowca o podjęcie szerszych społecznych konsultacji, w sprawie przebiegu planowanej drogi ekspresowej

Biskup radomski Zygmunt Zimowski, w liście do władz miasta Szydłowca i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyraził zadowolenie z planowanego dostosowania drogi krajowej nr 7, do standardów drogi ekspresowej. Świadczy, to zdaniem Księdza Biskupa, o rozwoju Ojczyzny. Rozwiązania te mają służyć dobru obywateli, w tym także mieszkańców diecezji. Ksiądz biskup Z. Zimowski zapewnia w liście, że zapoznał się z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej, w tym jak napisał - „ze szczególną uwagą zapoznałem się z planowanym węzłem drogowym Szydłowiec, ponieważ został on zlokalizowany, jak mniemam, tylko wstępnie w bezpośredniej bliskości niedawno wzniesionego kościoła w Szydłówku. W dalszych słowach ordynariusz radomski apeluje o rozwagę i zmianę tej decyzji, bowiem „utrudnia ona dostęp do świątyni kilku dla tysięcy osób zamieszkujących Osiedle "Wschód" w Szydłowcu. Utrudni to zwłaszcza dostęp do kościoła, dla ludzi starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Może mieć też uciążliwy wpływ na życie tej wspólnoty, a przecież w parafii toczy się życie lokalnej społeczności.” Otoczenie kościoła siecią dróg o dużym natężeniu ruchu– zdaniem księdza Biskupa- wydaje się pomysłem chybionym. Biskup Zygmunt Zimowski w liście do władz miejskich solidaryzuje się z rozterkami oraz inicjatywą mieszkańców, dążących do szerszej konsultacji projektu. Biskup prosi o rozważenie możliwości korekty projektu drogi i podjęcie rozwiązania mającego na celu dobro wspólne lokalnej i parafialnej społeczności. Solidaryzując się z incjatywą mieszkańców dażących do szerokiej konsultacji projektu i "rozumie ich rozterki". Biskup Zygmunt Zimowski poprosił władze miasta o możliwość spotkania i bezpośredniej rozmowy na temat poruszony w liście. msk

Od reakcji: Droga ekspresowa, parametrami zbliżona do autostrady, jest bezpłatna. Zlokalizowanie czteropasmowej drogi rozdzielonej pasem wydzielającym jezdnię i ekranami wygłuszającymi, a dodatkowo równolegle biegnącą drogą lokalną, w bezpośredniej bliskości osiedla mieszkaniowego Wschód, w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni, na linii obecnej zabudowy miasta, naszym zdaniem ograniczy możliwość rozwoju i rozbudowy Szydłowca, w kierunku Szydłówka, albo ewentualnie spowoduje wchłonięcie, w dalszej perspektywie „autostrady” w zabudowę miejską, z całymi tego konsekwencjami. Obecnie na etapie kosultacji możliwe jest przy dobrej woli władz miasta, zoptymalizowanie przebiegu drogi, tak, aby przy maksimum korzyści dla społeczeństwa gminy i powiatu, było jak najmniej negatywnych następst. a przynajmniej znalezienie rowiązań technicznych zapewniających swobodny dostęp do kościoła i ruch lokalny pomiędzy os. Wschód a Szydłówiem. Odejście linią drogi nieco od miasta, wydaje się być uzasadnione choćby na możliwość jego rozwoju w kierunku wschodnim. Przebieg drogi ekspresowej w sąsiedztwie Szydłowca, przynajmniej na odcinku północnym, poza linią obecnej Obwodnicy, dawałby możliwość zaszeregowania odcinka Obwodnicy, jako drogi wojewódzkiej. Uwolniłoby pod zabudowę, działki przy niej położone. Polepszyłoby to warunki rozwoju Szydłowca, przy równoczesnym czerpaniu korzyści z przebiegającej blisko miasta drogi ekspresowej. Samo ustyuowanie drogi ekspresowej w pobliżu Szydłowca, ma już następstwa pozytywne dla perspektyw rozwoju miasta i powiatu. Uwzględnienie w korekcie planu, zmiany jej przebiegu na kulkukilometrowym odcinku nie powoduje, w tym zakresie negatywnych konsekwencji, wprost przeciwnie, może zooptymalizować jej przebieg i przynieść korzyści miastu i mieszkańcom. Szybka budowa drogi ekspresowej jest w naszym wspólnym interesie, umożliwi bowiem bezpieczny i szybki dojazd do Szydłowca z Warszawy i Krakowa oraz innych miejscowości leżących w pobliżu projektowanej drogi ekspresowej Gdańsk - Kraków. Wiąże się to z podniesieniem atrakycjności leżących w pobliżu niej miejscowości. Ułatwi dojazd do pracy, w Radomiu i Warszawie, czy w innych miejscowościach, dlatego tym bardziej potrzebna jest konsultacja społeczna, która czyniona była do tej pory w minimalnym zakresie. M. Sokołowski


Tagi:                                    

Chcemy zarabiać więcej!

Najważniejszymi informacjami, którymi zainteresowana jest prawie każda polska rodzina wcale nie są wiadomości dotyczące lustracji, różnych afer z udziałem najwyższych funkcjonariuszy państwa, czy nawet koniecznej dekomunizacji i deubekizacji. Tym, co rzeczywiście nas porusza są sprawy gospodarcze. Główny Urząd Statystyczny wyliczył, że przeciętne wynagrodzenie brutto w grudniu wyniosło ponad trzy tysiące złotych i wzrosło w stosunku miesiąc do miesiąca prawie o10 procent. Rządzący informują ponadto, że gospodarka polska ma się dobrze, wzrósł eksport, spadło bezrobocie. Z pewnością jakiś istotny wpływ na te wskaźniki ma łagodna zima, a w zasadzie jej brak. Ciepły, prawie wiosenny styczeń sprawił jednak, że już teraz, choć jeszcze daleko do wiosny, bardzo ożywiły się liczne grupy pracownicze: służba zdrowia, nauczyciele, energetycy, górnicy. Chodzi oczywiście o wzrost płac. W wielu szpitalach lekarze weszli w spory zbiorowe i w maju zapowiadają ogólnopolską akcję protestacyjną. Doktorzy bez specjalizacji chcą zarabiać po 5 tysięcy złotych brutto, a specjaliści o połowę więcej. W tym roku wzrosną też, wynagrodzenia funkcjonariuszy mundurowych. Przeciętny policjant zarobi, po podwyżce, prawie 3200 zł brutto. Na wyższe płace liczą też nauczyciele. Ogólnopolska Solidarność wkrótce rozpoczyna kampanię: "Niskie płace barierą rozwoju Polski". Hasło z pewnością zasadne, ale żeby tak jeszcze można było dodrukować trochę pieniędzy! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Auta dla policji

15 samochodów dla policji przekaże samorząd województwa mazowieckiego. Auta trafią do komendy w Radomiu oraz komend powiatowych w Grójcu, Przysusze, Szydłowcu i Lipsku. Będą to: dziesięć Opli Astra II i pięć Fiatów Stilo. Łączna wartość przekazywanych radiowozów wynosi ponad 816 tys. zł. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel blisko 288 tys. zł. Jak poinformowała rzeczniczka marszałka Marta Milewska dofinansowanie aut jest wynikiem zawartego w ubiegłym roku porozumienia. Na jego mocy komendy powiatowe policji na Mazowszu otrzymają w sumie 53 samochodów o łącznej wartości ponad 3 mln zł. Dofinansowanie ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniesie ponad 1 mln zł. wg: info.radio Plus


Tagi:                                    

Wolontariusze z ZHP zebrali ponad 10 000,00 zł w XV WOŚP

Ponad 10 tysięcy złotych zebrali harcerze, wolontariusze XV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dokładne dane będą znane jak pieniądze przeliczy bank. Akcję zbierania funduszy prowadziło 160 wolontariuszy z terenu powietu, w miejscowościach Jastrząb, Wysoka, Orońsko, Chlewiska, Szydłowiec. Gadżety wielkiej orkiestry przekazaliśmy na licytację do Centrum Kultury. W "Domu Harcerza" wolontariusze od 8 rano do późnych godzin nocnych mogli się ogrzać wypić ciepłą herbatę lub żurek ugotowany przez druhnę Ewę Łukomską. Czekały na nich również słodycze. Zebrane pieniądze liczyła trzy osobowa komisja w składzie Katarzyna Antonkiewicz-szefowa sztabu, Ewa Salamaga, Ewa łukomska. Przy współudziale Starostwa Powiatowego i służb: Policja, Strażacy, Pogotowie Ratunkowe przygotowaliśmy pozoracje wypadku samochodowego przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Wbudynku starostwa w sali konferencyjnej od godziny 11 do godziny 13 trwały zabawy dla najmłodszych zorganizowane przez harcerzy, starostwo zapewniło ciepłe napoje dla wolontariuszy, słodki poczęstunek dla przybyłych dzieci i wolontariuszy.

Katarzyna Antonkiewicz


Tagi:                                    

Święta Kinga patronką samorządowców

Stolica Apostolska przychyliła się do prośby samorządowców, aby ustanowić św. Kingę ich patronką – potwierdził to podczas wczorajszego spotkania opłatkowego Prezydentów i Burmistrzów Miast Papieskich sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Piotr Libera. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie polskich miast i gmin podjęli starania o ustanowienie św. Kingi swoją patronką, bo jak stwierdzili „Święta Kinga, która w swoim życiu doskonale miłość do Boga realizowała między innymi poprzez dbałość o wzrost gospodarczy i poprawę bytu mieszkańców powierzonych sobie ziem, dla nas – samorządowców – jest wspaniałym wzorem do naśladowania”. Pismo z tą prośbą samorządowcy skierowali do Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi poparli ich starania – udzielając nihil obstat, przekazali sprawę do watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Na mocy dekretu Kongregacji z 27 października 2006 r. Stolica Apostolska potwierdziła „wybór św. Kingi jako niebiańskiej Patronki” samorządowców i pracowników samorządowych.

Św. Kinga patronowała samorządowcom w diecezji tarnowskiej od 2000 r., kiedy bp Wiktor Skworc przychylił się do próśb radnych. Uzasadniając prośbę o patrona, przywołali oni słowa Jana Pawła II, skierowane do samorządowców przy grobie św. Kingi w Starym Sączu podczas jej kanonizacji. Papież apelował wówczas do nich, aby w służbie społeczności lokalnej byli święci. Kinga, czyli Kunegunda urodziła się 5 marca 1234 roku w Esztergom jako córka króla węgierskiego Beli IV i Marii z rodu Laskarisów. Po pięciu latach wychowywania w duchu zasad chrześcijańskich na dworze swego ojca, została zaręczona z księciem sandomierskim Bolesławem Wstydliwym, synem Leszka Białego. Św. Kinga wraz z mężem złożyła śluby czystości. Owdowiawszy – po 40 latach białego małżeństwa – wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru klarysek w Starym Sączu, gdzie zmarła 24 lipca 1292 r. Spontaniczny kult, którym otaczano Kingę od momentu jej śmierci, zatwierdził papież Aleksander VIII w dniu 11 czerwca 1690 r. Wkrótce po beatyfikacji podjęto myśl o przeprowadzeniu procesu kanonizacyjnego, lecz liczne przeszkody sprawiły, że kanonizował ją dopiero Jan Paweł II 16 czerwca 1999 r. Wspomnienie liturgiczne św. Kingi przypada 24 lipca. Św. Kinga jest już patronką górników wydobywających sól. Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy (31 sierpnia 1715 r.); patronuje także diecezji tarnowskiej. md, BP KEP


Tagi:                                    

Rocznica "wyzwolenia"

17 stycznia 1945 roku, do Szydłowca wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, Niemcy już wcześniej wycofali się z miasta. Pomimo obecności w mieście wojsk radzieckich, w wyniku najprawdopodobniej złej koordynacji działań Szydłowiec, został zbombardowany przez lotnictwo Armii Czerwonej. Bombardowano większe obiekty w mieście, bomby uszkodziły kościół i szereg innych budynków. Spadły także na cmentarz katolicki niszcząc wiele nagrobków. Bomby eksplodowały w sąsiedztwie przedwojennego posterunku policji, na rogu obecnej ulicy Kościuszki i Strażackiej. W wyniku nalotu były ofiary w ludności cywilnej. W Szydłowcu zakończyła się brutalna okupacja niemiecka, a rozpoczął się okres sowietyzacji państwa i Polaków Czas polskich dziejów, nazywany PRL-em. Etap bardzo trudny w wielu obszarach, okrutny dla wielkiej rzeszy polskich obywateli, poddanych represjom, więzieniom, skazanych na śmierć. Nastały lata fasadowych praw dla "ludu pracującego miast i wsi", chłopów i robotników, a rzeczywistych przywilejów dla ludzi władzy z partii komunistycznej i aparatu represji. Polska była poddana pod dyktat Związku Radzieckiego, będąc państwem satelickim, co zostało nawet wpisane do konstytucji PRL, jako wieczysta przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Na wolną Polskę przyszło czekać jeszcze wiele lat.


Tagi:                                    

Bliski koniec bezkarności organizatorów aparatu represji?

W 1997 roku sejm uchwalił ustawę o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 – 1990 osób pełniących funkcje publiczne. To pełna nazwa obowiązującej jeszcze ustawy lustracyjnej. W języku łacińskim słowo lustratio oznacza nic innego jak przegląd, wgląd. Blisko dziesięć lat temu rozpoczął też pracę specjalny sąd lustracyjny w warszawskim Sądzie Apelacyjnym. Jego właściwością jest orzekanie czy złożone przez konkretne osoby oświadczenia są zgodne z prawdą. Ponieważ o organy bezpieczeństwa, a więc o UB, SB, WSI otarło się w okresie PRL-u setki tysięcy ludzi, sąd lustracyjny został zarzucony pracą. Już na samym początku do sądu wpłynęło kilkadziesiąt tysięcy oświadczeń. Nadal wiele tysięcy osób czeka, aby objęto je postępowaniem sprawdzającym i zdjęto z nich brzemię ewentualnych pomówień o agenturalną przeszłość. Warto zauważyć, że zgodnie z przywołaną ustawą za współpracę nie uznaje się współdziałania pozornego, pomimo dopełnienia formalności, np. podpisania zgody na współpracę, najczęściej wymuszonych groźbą czy torturami. A z drugiej strony sprawcy ludzkich tragedii i dramatów lustracyjnych – funkcjonariusze komunistycznych służb specjalnych żyją sobie spokojnie, dostatnio i nie są przez nikogo nękani. Dobrze się, więc stało, że z inicjatywy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Sejm podjął wreszcie prace nad nowelizacją ustawy lustracyjnej. Należy spodziewać się, że wkrótce zostaną ujawnieni i osądzeni ci wszyscy, którzy organizowali i kierowali zbrodniczym aparatem represji PRL-u. Jan Rejczak


Tagi:                                    

Z Polski do Nowej Zelandii.

11 stycznia 2007 roku w Galerii Sapieżyna, mieszczącej się w szydłowieckim zamku, otwarto wystawę noszącą tytuł „ Z Polski do Pahiatua. Polskie Dzieci z Pahiatua, Nowa Zelandia” Wystawa powstała ze zbiorów Polish Heritage Museum w Nowej Zelandii. Została zorganizowana przez Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek, przy współpracy z Ambasadą Nowej Zelandii w Polsce. Jej otwarcia dokonali: Ambasador Nowej Zelandii w Polsce Philip Griffiths i Dyrektor Szydłowieckiego Centrum Kultury- Zamek Małgorzata Bernatek. Udział wzięli: Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, przedstawiciele władz miejskich, zaproszeni goście. Gościem honorowym był mieszkaniec Szydłowca Dariusz Zdziech, autor pracy naukowej na temat Polonii w Nowej Zelandii, propagator wiedzy na temat tego kraju. W swoim przemówieniu, wygłoszonym w języku polskim, Ambasador Philip Griffiths wyjaśnił przyczyny pojawienia się polskich dzieci w Nowej Zelandii W czasie II wojny światowej. udało się polskim sierotom, razem z armią gen. Andersa, wydostać ze Związku Radzieckiego. Ich rodziny poginęły w sowieckich łagrach. Wygłodzone, schorowane dzieci przebywały początkowo w Iranie. Stąd, dzięki staraniom Polskiego Rządu w Londynie , zostały przewiezione do kilkunastu krajów, które zapewniły im pomoc i opiekę. Jednym z nich była Nowa Zelandia, a inicjatorami tej akcji opiekuńczej stali się: żona konsula Polski w Nowej Zelandii hrabina Maria Wodzicka, premier Nowej Zelandii Peter Fraser i jego żona Janet. 1 listopada 1944 roku do miejscowości Pahiatua w Nowej Zelandii przybyła grupa 733 polskich dzieci i 102 osób, stanowiących personel opiekuńczy. Dla dzieci i ich opiekunów zbudowano w Obozie Dzieci Polskich , działającym w latach 1044-1949: sypialnie, szkołę, szpital, kaplicę, salę widowiskową. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy okazało się, że układ Jałtański zostawił Polskę w rękach Stalina, ponad 80 % Polaków z Nowej Zelandii postanowiło nie wracać do kraju. Mimo upływu lat, dawne dzieci z Pahiatua utrzymują ze sobą ścisły kontakt, wspaniale mówią po polsku, kultywują polskie obyczaje, a równocześnie są wartościowymi członkami społeczeństwa nowozelandzkiego. Dariusz Zdziech w swoim wystąpieniu mówił o pobycie w Nowej Zelandii , o serdecznych kontaktach z Polonią tego kraju. Wręczył Ambasadorowi Griffithsowi i Burmistrzowi Szydłowca Andrzejowi Jarzyńskiemu egzemplarze swojej pracy magisterskiej, poświęconej Polakom w Nowej Zelandii. Po obejrzeniu filmu dokumentalnego, przedstawiającego przybycie polskich dzieci do Nowej Zelandii, rozpoczęto zwiedzanie wystawy zdjęć sprzed ponad sześćdziesięciu laty, ukazujących życie polskich dzieci w Pahiatua, ich opiekunów i fotografie ludzi, którzy otoczyli polskie sieroty opieką.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca Irena Przybyłowska- Hanusz


Tagi:                                    

Balcerowicz... już nie musi!

Narodowy Bank Polski pełni rolę banku centralnego. Kadencja prezesa trwa sześć lat. Pan Leszek Balcerowicz wczoraj zakończył swoją kadencję. Nikt nie będzie, więc domagał się już jego odejścia. Z pewnością znajdzie sobie zajęcie, może w międzynarodowych strukturach finansowych, tak jak jego poprzedniczka, a może przejdzie na emeryturę. Wiele wskazuje jednak na to, że bardzo chciano, aby nadal prezesował. Zgodnie z prawem ta sama osoba może kierować bankiem nawet przez dwie kolejne kadencje. Od kilku miesięcy w licznych mediach, związanych z lewicą i liberałami, podkreślano niebywałe zasługi szefa Balcerowicza. Blisko 70 % ankietowanych internautów uważa na przykład, że uratował on polską gospodarkę. Z perspektywy zlikwidowanych w Ziemi Radomskiej zakładów przemysłowych i wielkiego bezrobocia, wyniki te nie są przekonywujące. Dobrze, więc się stało, że niejako w ostatniej chwili Sejm powołał na prezesa Pana Sławomira Skrzypka. Nowy prezes bardzo nie podoba się opozycji. Podczas sejmowej debaty zarzucano mu, że jest bez kwalifikacji i bez kompetencji. Nowy prezes ukończył wprawdzie kilka uczelni, także zagranicą, ale rzeczywiście nie jest jeszcze habilitowanym profesorem i nie był, tak jak jego poprzednik, członkiem komunistycznej organizacji partyjnej w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Jestem przekonany, że prezes Skrzypek zadba zarówno o stabilność polskiej złotówki, jak też zatroszczy się o zrównoważony wzrost gospodarczy. Na to czekamy! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Dzieci z klas drugich otrzymały modlitewniki

Dzieci z klas drugich PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego, w ramach przygotowań do pierwszej komunii świętej 14 stycznia, uczestniczyły we mszy św., w czasie której otrzymały poświęcone modlitewniki. Celebrans ks. proboszcz Adam Radzimirski, życzył dzieciom aby przez modlitwę rozwijały relację miłości do Boga i do ludzi. Ksiądz Wincenty Chodowicz, w czasie kazania, zaprezentował dzieciom kolorowe balony w kształcie serca, obrazując różny stopień w osiąganiu przyjaźni z Bogiem. We mszy świętej licznie uczestniczyli rodzice i bliscy. Organizatorkami uroczystości były siostry katechetki ze Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła. Dla dzieci był to kolejny, ważny element w ich przygotowanich do uroczystości pierwszokomunijnej. msk


Tagi:                                    

SŁOWO BISKUPÓW POLSKICH

  1. Po raz kolejny doświadczamy, że mroczna przeszłość z okresu totalitarnego systemu panującego przez dziesiątki lat w naszej Ojczyźnie wciąż daje o sobie znać. Jak pisaliśmy w Memoriale Episkopatu Polski w sprawie współpracy niektórych duchownych z organami bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944-1989, „dokumentacja przechowywana w archiwach IPN odsłania część rozległych obszarów zniewalania i neutralizowania społeczeństwa polskiego przez służby bezpieczeństwa totalitarnego państwa. Nie jest to jednak pełna i jedyna dokumentacja o minionych czasach”. Tylko krytyczna i rzetelna analiza wszystkich dostępnych źródeł pozwoli nam zbliżyć się do prawdy. Odczytywane jednostronnie dokumenty, sporządzone przez wrogich Narodowi i Kościołowi funkcjonariuszy aparatu represji komunistycznego państwa, mogą poważnie krzywdzić ludzi, niszczyć więzi społecznego zaufania i w konsekwencji okazać się pogrobowym zwycięstwem nieludzkiego systemu, w jakim przypadło nam żyć. Memoriał stwierdza również, że „Kościół jest oskarżany o chęć ukrywania trudnej dla niego prawdy, o próbę chronienia odpowiedzialnych za współpracę ze służbami bezpieczeństwa i o zapominanie o ofiarach tejże współpracy. W konsekwencji podważany jest autorytet Kościoła, osłabiana jest jego wiarygodność. Dość łatwo zapomina się, że w czasach totalitaryzmu komunistycznego cały Kościół w Polsce stale sprzeciwiał się zniewalaniu społeczeństwa i był oazą wolności i prawdy”.

  2. Dlatego powtarzamy jeszcze raz: Kościół nie boi się prawdy, nawet jeżeli jest to prawda trudna, zawstydzająca, a dochodzenie do niej czasem jest bardzo bolesne. Wierzymy głęboko, że prawda wyzwala, bo wyzwalającą prawdą jest sam Jezus Chrystus. Od dwóch tysięcy lat Kościół zmaga się z grzechem w swoim wnętrzu i w świecie, do którego jest posłany. Grzech bowiem degraduje człowieka i deformuje w nim obraz i podobieństwo Boga. Kościół nie czyni tego swoją mocą. Czyni to mocą Tego, który jako jedyny może nas wyzwolić od zła. Dlatego też każdą Eucharystię rozpoczynamy wyznaniem naszej grzeszności: „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu…” Nie jest to gołosłowna liturgiczna formuła, ale głęboka konfrontacja z naszą słabością i niewiernością przed obliczem miłosiernego Boga. Podobnie prosimy w każdej Mszy świętej: „Panie Jezu Chryste, (…) prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła”. Nie boimy się wyznać, że Kościół jest wspólnotą grzeszników, ale jednocześnie jest święty i powołany do świętości, bo Jego Głową jest oraz żyje w nim i działa Jezus Chrystus – Święty nad świętymi. To przed Nim stajemy, prosząc Ducha Świętego, aby nas uwolnił od zła, od lęku, od naszej małoduszności. W ubiegłą niedzielę, w święto Chrztu Pańskiego, w katedrze warszawskiej, odczytywana była Ewangelia o Jezusie, który stanął solidarnie z grzesznikami nad brzegiem Jordanu, by przyjąć chrzest pokuty. Wierzymy mocno, że Jezus stoi z nami wszystkimi na brzegach polskiego Jordanu. Po raz kolejny przywracają nam nadzieję słowa Jezusa: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Łk 5, 31-32). Solidarność z grzesznymi ludźmi doprowadziła Jezusa na krzyż. Dzięki temu przyjęliśmy Jego Chrzest – chrzest Ducha Świętego i ognia na odpuszczenie grzechów.


Tagi:                                    

Problemy mieszkańców

Kompetencje różnych szczebli samorządów, (np. jakie obowiązki należą do powiatu a jakie do gminy), nie są jasne dla wielu bezpośrednio niezaangażowanych w pracę samorządów. Podział dróg na gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe; sprawia że droga, czy ulica przy której mieszkamy może należeć do zarządu jednego z tych trzech podmiotów. Dla mieszkańca powiatu i gminy najważniejsze jest to, aby mógł swoje sprawy załatwić sprawnie, bez mitręgi, możliwie blisko miejsca zamieszkania. Brak chodnika na osiedlu, to najczęściej sprawa gminy, bo osiedlowa ulica jest drogą gminną. Tak jest przy ulicy Kopernika, gdzie jedynie na krótkim odcinku wiele lat temu wybudowano chodnik. Brakuje chodnika, na odcinku od ulicy Szydłowieckiego do ulicy Północnej, która jest już drogą powiatową. Kierowcy skręcający z ulicy Północnej, w ulicę Kopernika, napotkają często na jezdni pieszych. Ruch pieszych na tym odcinku drogi gminnej odbywa się w świetle jezdni. Dodatkowo widoczność przesłania drewniane ogrodzenie narożnej działki. Mieszkańcy zwracają się więc z interwencją, aby poprawić stan bezpieczeństwa na tym odcinku. Innego typu zagrożenia występują w Parku Radziwiłłowskim, brak oświetlenia, ciemności zachęcają do gromadzenia się w tym miejscu osób nietrzeźwych, często agresywnych, podobnie zdarza się w rejonie Starostwa, na skwerku przy nieczynnej fontannie.

więcej, na stronie: www.sokolowski.net.pl


; Autor:
Tagi:                                    

Pismo mieszkańców Szydłówka dotyczace projektu drogi ekspresowej

Pismo podpisane przez kilku mieszkańców Szydłówka i ksiedza proboszcza Krzysztofa Śliwaka, dotyczące planowanej budowy drogi ekspresowej Kraków -Gdańsk, którego głównym adresatem jest, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie.

W związku z planowaną budową drogi ekspresowej łączącej Kraków z Gdańskiem w okolicy Szydłowca - woj. Mazowieckie mieszkańcy tej miejscowości zwracają się z prośbą o zaprojektowanie tej drogi w odpowiedniej odległości od miasta. Przebudowanie istniejącej obwodnicy i stworzenie z niej drogi ekspresowej spowoduje bardzo niekorzystne warunki egzystencji dla kilku tysięcy osób mieszkających na wschodnich obrzeżach miasta oraz dla mieszkańców wsi Szydłówek należącej do gminy Szydłowiec. Usytuowanie drogi ekspresowej, po której intensywny ruch pojazdów odbywa się przez całą dobę w odległości niespełna stu metrów od osiedla stworzy ogromną uciążliwość dla jego mieszkańców. Już obecnie hałas przejeżdżających obwodnicą pojazdów uniemożliwia dzienną egzystencję, a nawet nocny odpoczynek. Na drodze ekspresowej ruch będzie jeszcze większy, a hałas jeszcze bardziej dokuczliwy. Budowanie ekranów przy drodze na pewno nie rozwiąże problemu. Szczególnie w mieszkaniach na wyższych kondygnacjach ekrany hałasu nie wyeliminują. Droga ekspresowa utrudni komunikację mieszkańców osiedla z parafialnym kościołem w Szydłówku. Planowany wiadukt, kładka, czy nawet windy też nie rozwiążą problemu. Nasuwa się pytanie: Jak osoby starsze i niepełnosprawne pokonają drogę do kościoła gdy wystąpią niesprzyjające warunki pogodowe np. oblodzenie, zaśnieżenie kładki'.' Jak tę drogę pokonają dzieci z Szydłówka codziennie idące do szkoły? Usytuowanie drogi ekspresowej o dużym natężeniu ruchu w niewielkiej odległości od kościoła, który z takim trudem i poświęceniem został niedawno wzniesiony przez miejscową społeczność stanowić będzie zagrożenie dla jego konstrukcji. Należy zauważyć, że podłoże tych okolic stanowi skała piaskowa, która przenosi drgania. Ponadto osaczenie kościoła siecią dróg, wiaduktów, kładek i tzw. ślimaków jest bardzo niekorzystne dla jego funkcjonowania i uniemożliwi spokojne uczestnictwo w nabożeństwach. Kościół potrzebuje w swoim otoczeniu ciszy i przestrzeni. Usytuowanie kościoła w planach budowy drogi ekspresowej w samym centrum głównego węzła komunikacyjnego Szydłowca zakrawa na złośliwość i budzi skojarzenia z okresem najgłębszego komunizmu, gdy podejmowano celowe działania by utrudnić lub uniemożliwić ludziom wierzącym swobodne wypełnianie praktyk religijnych. Prosimy o wzięcie tych argumentów pod uwagę i zaprojektowanie drogi ekspresowej w dużo większej odległości od miasta Szydłowca. Podpisy mieszkańców są w trakcie zbierania i po zakończeniu zostaną przesłane do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.


; Autor:
Tagi:                                    

Zerwać parasol „grubej kreski”

Nie sposób nie odnieść się do wydarzeń ostatnich dni. W związku z oskarżeniami o agenturalną przeszłość arcybiskup Stanisław Wielgus „dobrowolnie” złożył rezygnację z powierzonego mu urzędu. Papież Benedykt XVI tę rezygnację przyjął. Ingres Metropolity do katedry warszawskiej został odwołany. Z pewnością niebawem Papież przedstawi nowego kandydata na urząd Biskupa Warszawy. To są fakty. Różnie można je interpretować i każdy z nas ma prawo to czynić. Trzeba jednak wielkiej roztropności, aby swoimi sądami nie dolewać oliwy do ognia i nie wspomagać tych, którym nigdy nie przyświecało dobro Ojczyzny. Jest mi bardzo przykro, że konieczna skądinąd lustracja, obejmuje najpierw ludzi Kościoła. Zdaje się, że wielu zapomina lub świadomie nie chce o tym pamiętać, że to właśnie polskie duchowieństwo w czasach komunistycznego reżimu poniosło największe ofiary. Wstrząsające są ostatnie publikacje IPN-u dotyczące martyrologii Kościoła pod rządami komunistów. Służba bezpieczeństwa mordowała kapłanów jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych, a więc tak niedawno. Zbrodniarze do dziś są bezkarni i ponad prawem. Żyją sobie spokojnie, nie nękani lustracyjnymi przeciekami, pobierają wysokie emerytury mundurowe. Nadal osłania ich słynna, cyniczna „gruba kreska”. Wyrażam przekonanie, że teraz, ten stan społecznego odrętwienia szybko się skończy, a surowy wymiar sprawiedliwości dosięgnie przede wszystkim komunistycznych funkcjonariuszy. jan Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Spotkanie opłatkowe Oazy Rodzin

Są takie chwile w życiu, kiedy ludzie zapominają o wzajemnych żalach, usypiają gniew i łamiąc się opłatkiem składają sobie najlepsze, na jakie ich stać życzenia. My również, jak co roku spotkaliśmy się w naszej wspólnocie oazowej 6 stycznia, aby przy blasku świec i migoczących na choince lampkach przeżyć wspólnie radość z narodzenia Pana. Życzyliśmy sobie wzajemnie zdrowia, pomyślności, bożych łask, pokoju w sercu. Towarzyszył temu dobry uśmiech, uścisk dłoni i ten szczególny ciepły odgłos łamanego opłatka. Potem było jak w rodzinnym domu: śpiewanie kolęd, pogodne żarty, pytania: „co u ciebie?”… Jak w każdej ludzkiej rodzinie, tak i w naszej rodzinie oazowej bywa różnie, są chwile radosne, są chwile trudne, ale ważne jest to, że chcemy być razem, że wspólnie przeżywamy trudy i radości naszego życia. Wspólnie też wsłuchujemy się w głos Boga i staramy się iść za Nim. U progu nowego roku chcielibyśmy połączyć się z każdą rodziną z naszej parafii i słowami wiersza księdza Twardowskiego złożyć Wam moc serdecznych życzeń: Pomódlmy się w Noc Betlejemską, w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, by wszystko się nam rozplątało, węzły konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. Niech Anioł podrze każdy dramat aż do rozdziału ostatniego… Aby wątpiący się rozpłakał na cud czekając w swej kolejce, a Matka Boska – cichych, ufnych – na zawsze wzięła w swoje ręce. Zapraszamy do Oazy każde małżeństwo, które chce Boga bliżej poznać, bardziej Go kochać i lepiej Mu służyć w małżeństwie i swojej rodzinie.

Bożena i Piotr Ślusarczykowie


; Autor:
Tagi:                                    

Ingres odwołany!

KOMUNIKAT

Nuncjatura Apostolska w Polsce niniejszym urzędowo zawiadamia, że ks. abp Stanisław Wielgus, arcybiskup metropolita warszawski, w dniu przewidzianego ingresu do bazyliki katedralnej i rozpoczęcia posługi duszpasterskiej w Kościele Warszawskim, złożył rezygnację ze swojego urzędu na ręce Ojca Świętego Benedykta XVI, zgodnie z przepisami kan. 401 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Ojciec Święty przyjął rezygnację ks. abp. Stanisława Wielgusa i powierzył ks.kard. Józefowi Glempowi, Prymasowi Polski, pełnienie funkcji administratora archidiecezji warszawskiej do czasu podjęcia dalszych decyzji. Warszawa, 7 stycznia 2007 r.


; Autor:
Tagi:                                    

Zbyt łatwo kamienujemy dziś ludzi

Z JE księdzem arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem, przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, rozmawia Sławomir Jagodziński

Liczni komentatorzy wydarzeń związanych z upublicznieniem teczki ks. abp. Wielgusa z wielką determinacją starają się przekonać wszystkich do tego, że należy absolutnie i bez zastrzeżeń wierzyć dokumentom i temu, co one sugerują, oraz że absolutnie i bez żadnych zastrzeżeń nie należy wierzyć temu, co mówi i oświadcza ksiądz arcybiskup. Jaki jest tego zamysł? - Jest pewien problem ze słowem "wiarygodność". Trzeba postawić pytanie: kto tu jest wiarygodny. Ze strony oskarżycieli pada: "my jesteśmy wiarygodni", dziennikarze mówią: "my i nasza interpretacja jest jedynie wiarygodna". Z czego jednak wynika wiarygodność dziennikarzy przy tych wszystkich oskarżeniach? Z lania wosku na wodę? Z uczciwego zdobywania wiadomości? Nie. Ktoś dał im możliwość "grzebania", i to często na chybił trafił, w teczkach osobowych, bez żadnych odniesień do różnych kontekstów, choćby tych historycznych. Dziś np. każdy dokument nie może zostać oceniony jako autentyczny, po jednokrotnym, pobieżnym tylko przeczytaniu. Jeśli to ma stanowić materiał dowodowy, potrzeba tu dokonania solidnej, poważnej ekspertyzy. Ci, którzy się tym zajmują zawodowo, wiedzą, że 10, 15 minut nie wystarczy. A mikrofilmy nie są żadnym dokumentem dowodowym i to też trzeba wiedzieć. Wiarygodność księdza arcybiskupa i jego zapewnienie: "nie zdradziłem Chrystusa i Jego Kościoła ani w czynach, ani w słowach, ani w intencjach", wypływają z całej jego dotychczasowej postawy jako kapłana i biskupa.


; Autor:
Tagi:                                    

NAZNACZENI ZNAKIEM KRZYŻA

Chrześcijanin w języku łacińskim to – christianus co oznacza chrystusowy lub chrystusowiec. Erazm z Rotterdamu, reformator kościoła żyjący w XVI w., w „Podręczniku żołnierza chrystusowego” napisał: „Po cóż cię naznaczono piętnem krzyża na czole, jak nie po to, żebyś póki żyjesz, służył pod tym znakiem? Po cóż cię pomazano olejem chrystusowym, jak nie po to, abyś na zawsze walkę wypowiedział grzechom? „ My, którzy przyjęliśmy chrzest święty, czyż tym samym nie zaciągnęliśmy się pod sztandar wojska chrystusowego? Erazm z Rotterdamu napomina: „A ty – dlaczego drwisz sobie z Chrystusa, twego Wodza, i nie hamuje cię strach przed nim, jako, że jest Bogiem ani cię miłość nie powstrzymuje, jako że dla ciebie stal się człowiekiem?” Każdy grzech oznacza zdradę, a tym samym przejście na stronę wroga. Dlaczego niektórzy z nas, czasem po wielu latach wiernej służby oddalają się lub odchodzą od Chrystusa? Czyż ojciec i matka w dniu, w którym przynoszą dziecię do świątyni, pragną dla niego czegoś innego niż wieczne szczęście? Bracie mój , siostro, czemu porzucasz tak zaszczytną służbę? Znasz wolę Chrystusa, jego naukę, która niesie miłość i pokój. Jakaż to siła oddala cię od Boga? Jesteś jak winny krzew zaszczepiony w winnicy Pana. Są jednak i tacy, którzy bez Chrystusa chcą iść przez życie. Czego szukają? Gdzie chcą znaleźć większe szczęście? Jakże łatwo utracić wiarę, odrzucić podarowany skarb. Pamiętajmy o tym, że „Kto nie stoi po stronie Chrystusa, stoi przeciwko i kto z nim nie gromadzi – rozprasza” Erazm z Rotterdamu napisał: „Jakiż to wstyd, jakież powszechne niemal przekleństwo całego rodzaju ludzkiego, gdy człowiek odstępuje od swojego wodza i władcy!” A w innym miejscu dodaje: „Imię jego nosisz, a trzeba ci przypominać, coś mu przyobiecał! Czemuż, wiarołomny, przechodzisz na stronę wroga, spod którego władcy raz już za cenę krwi swojej on cię wykupił. Z jakim czołem śmiesz sztandar nieprzyjacielski podnosić przeciw królowi swojemu, który za ciebie życie położył? „ Niestety bez wiary nikt nie znajdzie w sobie siły aby kroczyć przez życie niosąc chrystusowy sztandar. Wiara jest zarówno mieczem jak i tarczą w rękach żołnierza chrystusowego. Bez tego oręża każdy z nas narażony jest na ciosy zadawane przez mroczne siły zła. Człowiek bez wiary pozbawiony jest tym samym świadomości beznadziejnej sytuacji, w której się znajduje. Odrzuca każdą pomoc, zamyka się na Słowo Boże. Osłonięty pancerzem obojętności i sceptycyzmu, nie potrafi spojrzeć w głąb siebie, aby odnaleźć sens istnienia. Życie pozbawione Boga skazuje na śmierć najstraszniejszą, bo na śmierć duszy. Św. Paweł mówił: „Żołdem grzechu – śmierć”, a Erazm dodaje: „Któż by podjął służbę, choćby i wspaniałą, jeśliby groziła w niej śmierć ciała? Ty zaś znosisz służbę tak wstrętną, żeby w zapłacie otrzymać śmierć duszy!” Wątpisz? Więc nie czekaj bezczynnie, nie zwlekaj! Poszukuj Bożej Prawdy. Nie licz na to, że sama zapuka do twoich drzwi, musisz je szeroko otworzyć i zaprosić Chrystusa do swego serca. Zakuty w zbroję obojętności nie doznasz oświecenia, zrzuć ją, przywdziej pancerz żołnierza chrystusowego i stań z zastępami wiernych do walki ze złem. Pamiętajmy, że „Jeśli Bóg z nam, któż przeciw nam?” Słowa te są adresowane do każdego z nas. Musimy nieustannie umacniać się Słowem Bożym, to obowiązek „żołnierza chrystusowego”. Mam nadzieję, że powyższy tekst dostarczy również powodów do refleksji i tym, którzy ukrywając się za zasłoną obojętności, w głębi serca pragną odnaleźć Boga.

JWP


; Autor:
Tagi:                                    

Wspomnienie św. Jana Neumanna

Dziś Kościół wspomina świętego redemptorystę św. jana Neumanna. Był biskupem Filadelfii w Pennsylvani, USA. Urodził się 28 marca 1811 roku, w Prachatyczach, jako syn Filipa Neumann i Inés Lebis. Uczęszczał do szkoły w Budziejowicach i wstąpił do tamtejszego seminarium w roku 1831. Dwa lata później przenosi się na uniwersytet Karola Ferdynanda w Pradze, gdzie studiuje Teologię. Święcenia kapłańskie powinien otrzymać w roku 1835, ale biskup zadecydował, że nie będzie udzielał święceń. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić coś podobnego, ale wtedy w Bohemii było bardzo dużo kapłanów. Jan pisze więc do wszystkich biskupów Europy, ale wszędzie sytuacja jest podobna. Nikt nie potrzebuje nowych kapłanów. Jan jest nadal przekonany, że ma powołanie kapłańskie, chociaż wszystkie bramy zostają przed nim zamknięte. Nie daje jednak za wygraną. Nauczył się języka angielskiego, gdy pracował w fabryce z robotnikami mówiącymi po angielsku. Pisze więc do biskupów w Ameryce Północnej. I wreszcie biskup Nowego Jorku zgodził się go wyświęcić. Aby móc zrealizować Boże powołanie do kapłaństwa, Jan musi opuścić na zawsze swoją ojczyznę i udać się za Atlantyk do nowego i trudnego kraju. W Nowym Jorku Jan przyłącza się do grupy 36 kapłanów obsługujących diecezję liczącą 200.000 katolików. Jego parafia w zachodniej części Stanu Nowy Jork rozciąga się od jeziora Ontario aż po Pennsylvanię. Jego kościół nie posiada ani dzwonnicy, ani posadzki, ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ Jan prawie zawsze jest w drodze i ciągle przemieszcza się z jednej wioski do drugiej, chodząc nawet po górach, aby odwiedzić chorych. Zatrzymuje się na poddaszach domów i w gospodach, i nawet tam podejmuje próby katechizacji. Mszę św. sprawuje na kuchennych stołach. Wykonuje olbrzymią pracę, a jego parafia jest odosobniona. Jan czuje pragnienie przynależenia do jakiejś wspólnoty i wstępuje do Redemptorystów, Zgromadzenia kapłanów i braci pracujących dla ubogich i najbardziej opuszczonych. Jest pierwszym kapłanem, który wstąpił do Zgromadzenia w Ameryce. Śluby zakonne składa Baltimore w roku 1842. Od samego początku jego zakonni współbracia bardzo go cenią za jego świętość, zapał apostolski i miły sposób bycia. Znajomość 6 współczesnych języków sprawia, że jest w sposób szczególny przygotowany do pracy w wielojęzycznej społeczności amerykańskiej XIX wieku. Pracuje w Baltimore i w Pitzburgu. W roku 1847 zostaje mianowany wizytatorem, czyli wyższym przełożonym Redemptorystów w Stanach Zjednoczonych. Ojciec Frederic von Held, przełożony Prowincji Belgijskiej, do której należały domy w Północnej Ameryce, mówi o nim: „Jest wielkim człowiekiem, w którym pobożność łączy się z mocą i roztropnością”. Trzeba mieć wiele z tych cech, aby przez dwa lata sprawować urząd przełożonego, ponieważ fundacja w Północnej Ameryce przechodzi bardzo trudny okres dostosowawczy. Kiedy przejmuje po nim urząd ojciec Bernard Hafkenscheid, Redemptoryści w Stanach Zjednoczonych są już lepiej przygotowani, by stać się niezależną Prowincją, co nastąpiło w roku 1850. Ojciec Neumann został mianowany biskupem Filadelfii i konsekrowano go w Baltimore 28 marca 1852 roku. Diecezja jego jest olbrzymia i przechodzi okres żywego rozwoju. Pierwszą rzeczą, której dokonał jako biskup, było zorganizowanie diecezjalnej sieci szkół katolickich. Był twórcą katolickiej formacji w swoim kraju, powiększył do stu w swojej diecezji liczbę szkół katolickich. Założył zgromadzenie zakonne Sióstr Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka do prowadzenia nauczania w szkołach. Spośród ponad 80 kościołów, wzniesionych w czasie pełnienia posługi biskupiej, należy przede wszystkim wymienić katedrę Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Święty Jan Neumann był niskiego wzrostu i nigdy nie cieszył się dobrym zdrowiem. A jednak w czasie swego krótkiego życia zdołał wiele dokonać. Pomimo tak wielu form zaangażowania duszpasterskiego, znajdował czas nawet na zajmowanie się działalnością pisarską. Oprócz licznych artykułów jakie pisał do katolickich czasopism, opublikował także dwa katechizmy, a w roku 1849 - historię Biblii do użytku szkolnego. Do samego końca pozostawał aktywny. 5 stycznia 1860 roku, w wieku 48 lat, zakończył życie na jednej z ulic swego miasta biskupiego, zanim zdołano mu udzielić ostatnich Sakramentów. Beatyfikował go Papież Paweł VI 13 października 1963 roku, on też kanonizował go 27 czerwca roku 1977. o. Marian Sojka Rzym


; Autor:
Tagi:                                    

Lustracyjne „przecieki”

Przez kilkadziesiąt lat panował w Polsce przestępczy system totalitarny. Dla przejrzystości życia publicznego konieczna jest lustracja. Demokratyczne państwo nie może tolerować struktur i ludzi odpowiedzialnych za zbrodnie poprzedniego systemu. Od kilku lat pracuje Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Jednym ze źródeł informacji, ale wcale nie najważniejszym, o zbrodniach PRL-u, także wobec Kościoła, są tzw. teczki. Nikt nie ma wątpliwości, że w zasobach archiwalnych IPN-u znajduje się tylko niektóre z nich i to głównie te, których komuniści nie zdążyli lub nie chcieli zniszczyć. Zakładanie, że zawarte w nich informacje są prawdziwe i „po drodze”, nawet już w latach 90-tych, nie były fałszowane, jest daleko idącą naiwnością. Pamiętamy niedawne, żenujące przykłady dzikiej lustracji, także wobec członków naszego rządu. Medialne przecieki z nieuporządkowanych i rozproszonych archiwów komunistycznych służb specjalnych wyrządzają konkretnym ludziom wielkie zło i krzywdę. Często upublicznione „fakty” okazują się być obrzydliwymi pomówieniami. Oburzające jest także przywoływanie na świadków w procesach lustracyjnych, jako ekspertów, byłych funkcjonariuszy totalitarnego państwa. Jest to swoisty chichot historii! Nigdy przecież nie wolno nam zapomnieć, kto podczas lustracji jest zbrodniarzem, a kto ofiarą! Jan Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Szydłowiec uczci pamięć powstańców styczniowych

W Szydłowcu po raz czwarty odbędą się obchody rocznicy Powstania Styczniowego. 144 lat temu miasto było miejscem, zbrojnego wystąpienia przeciwko rosyjskiemu zaborcy, jednego z pierwszych w rozpoczynającym się powstaniu narodowym. Pamięć o tych wydarzeniach, kultywuje kapituła kotylionu powstań narodowych „–Równość-Wolność-Niepodległość”. W Szydłowcu przed trzema laty z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Szydłowca i staraniem władz miejskich z burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim, włączono się w Centralne Obchody Rocznicy Powstania Styczniowego. W organizację rocznicowych obchodów zaangażowany był także Związek Strzelecki i Związek Harcerstwa Polskiego. W tym roku do organizacji rocznicy powstania przyłączył się samorząd powiatu szydłowieckiego. W związku z tym w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego odbyło się 3 stycznia spotkanie poświęcone koordynacji przygotowań. O przygotowaniach rozmawiali: szef kapituły kotylionu „Równość-Wolność-Niepodległość” brygadier Tadeusz Woś, burmistrz Andrzej Jarzyński, przewodniczący Rady Miasta Marek Zdziech, starosta Włodzimierz Górlicki, wicestarosta Roman Wożniak, naczelnik Jan Czubak, komendant okręgu Związku Strzeleckiego st.sierż. Roman Burek, komendant Chorągwi Szydłowiec Katarzyna Antoniewicz oraz inicjator spotkania przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. W trakcie rozmów ustalono podział obowiązków pomiędzy zainteresowane strony. Pomoc w organizacji spotkania zadeklarowała prezez Stowarzyszenia rozwoju Szydłowca pani Irena Przybyłowska-Hanusz. Uroczystości w Szydłowcu rozpoczną się 26 stycznia o godzinie 15. Organizatorzy spodziewają się przyjazdu blisko 200 uczestników z całej Polski. W centralne obchody uroczystości zostanie włączona także miejscowość Kierz Niedźwiedzi, gdzie znajduję się powstańcza mogiła. W przyszłości organizatorzy mają nadzieję, na rozszerzenie uroczystości także na te miejscowości z powiatu szydłowieckiego, gdzie są miejsca potyczek i groby powstańcze. msk więcej na stronie www.sokolowski.net.pl


; Autor:
Tagi:                                    

Projekcje medialne radnego Wody!

"Tygodnik Szydłowiecki” opublikował 2 stycznia 2007, tekst radnego powiatu Andrzeja Wody, pt. „Diety i pensje starosty”. W artykule radny A. Woda, sugeruje, że wzrost diet radnych powiatu szydłowieckiego nastąpił z inicjatywy przewodniczącego Rady Marka Sokołowskiego. Stwierdzenie to wprowadza w błąd czytelników. Celem przygotowania uchwały podjąłem wynikające z obowiązków przewodniczącego konsultacje z radnymi odnośnie wysokości diet. Radni przedstawiali w tej sprawie różne wnioski. Kompromisową propozycję w formie projektu uchwały przesłałem do radnych. Na sesji Rady Powiatu została jednak złożona poprawka do projektu uchwały, w której grupa radnych zawnioskowała o zwiększenie diet. Byłem zobowiązany, o czym dobrze radny Woda wie, poddać ją pod głosowanie Rady. Radni 14 głosami za, przy jednym przeciwnym i moim głosie wstrzymującym, poprawkę tą przyjęli. Rada przyjęła także uchwale wraz z przegłosowana poprawką. W tekście w "Tygodniku Szydłowieckim" jest także fragment tekstu oddzielony graficznie od tekstu głównego, napisany przez Andrzeja Wodę, mogący sugerować przez umieszczony napis: „Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski" że jest to wypowiedź przewodniczącego Rady Powiatu. Oświadczam, że nie udzielałem żadnych wypowiedzi dla "Tygodnika Szydłowieckiego". Nikt z redakcji nie zwracał się do mnie o udzielenie wypowiedzi w tej sprawie. Cały tekst, a szczególnie przypisywany mi fragment wypowiedzi jest tendencyjnym i pozbawionym cech etyki i obiektywizmu dziennikarskiego wytworem radnego i "dziennikarza" Andrzeja Wody.

M. Sokołowski Przewodniczący RP Pełny tekst na stronie www.sokolowski.net.pl


; Autor:
Tagi:                                    

Pozdrowienia i życzenia od kardynała Stanisława Dziwisza

W lisćie skierowanym do Marka Sokołowskiego redaktora "Domu na Skale", metropolita krakowski, ksiadz kardynała Stanisław Dziwisz napisał: "Drogi Panie, Bardzo dziękuję za życzenia świąteczne, które serdecznie odwzajemniam z wdziećznością za modlitwy i przesłany grudniowy Dom na Skale. Niech Nowonarodzony Chrystus obdarzy swymi łaskami i błogosławieństwem w Nowym Roku 2007. Serdecznie pozdrawiam i błogosławię." Przekazujemy te pozdrowienia i życzenia naszym czytelnikom. msk


; Autor:
Tagi:                                    

Może będzie inaczej?

Od kilkudziesięciu godzin żyjemy w Nowym 2007 roku. Zmieniliśmy kalendarze na ścianach i w swoich teczkach. Już wpisujemy terminy różnych zajęć, które nas czekają i które nas nie ominą. Na pewno i w tym roku będzie wiele spraw ważnych i poruszających. Niektóre wiadomości i wydarzenia pojawią się nagle jak noworoczne sztuczne ognie. Będzie sporo huku i kolorowych rozbłysków. Istotne jest, aby nikogo one nie skrzywdziły i nie pomówiły. W wielu mediach, nie tylko komercyjnych, tak jak w polityce, jest ciągle dużo niewiarygodności i kłamstwa. Może teraz będzie inaczej? W tym roku zapłacimy wyższe rachunki za gaz i energię elektryczną, ale ceny nie będą takie same dla wszystkich. Najwięcej wzrosną w stolicy (ponad 3%), ale na przykład w Rzeszowie spadną o 2%. Takie to są uroki nowego rynku energii. Hurtowa cena gazu wzrasta jednak o blisko 10%, i tu nie ma wątpliwości: bez względu na to gdzie mieszkamy zapłacimy więcej. W ostatnich dniach starego roku premier „ostro” zapowiadał, że w tych dniach może dojść do wymiany ministrów. I z pewnością do tej wymiany dojdzie, ale gruntownej rekonstrukcji rządu nie będzie. Ministrowie mogą, więc pracować i spać spokojnie. Tego oczywiście i nam wszystkim szczerze w Nowym Roku życzę! Jan Rejczak


; Autor:
Tagi:                                    

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży. Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie wyakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Podkreśla ono wagę Jej macierzyństwa. Wprowadził je do liturgii Kościoła papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia. W dniu tym w Kościele obchodzony jest także Światowy Dzień Pokoju. Ustanowił go papież Paweł VI listem z dnia 8 grudnia 1967 r., skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli. Dzień ten ma zawsze swój temat, który wybiera papież. W 2007 r. obchodzony jest pod hasłem "Osoba ludzka sercem pokoju" opr. msk